training

listen to the pronunciation of training
Englisch - Türkisch
idman
{i} eğitim

Onların işlere ve eğitime ihtiyacı vardı. - They needed jobs and training.

Ben, yarışı kazanabilirim diye sıkı eğitim yapıyorum. - I am training hard so that I may win the race.

{i} alıştırma
{i} antrenman

Profesyonel sporcular antrenmana saatler harcarlar. - Professional athletes spend hours training.

Mary bir maraton için antrenman yapıyor. - Mary is training for a marathon.

talim
eğitici
jimnastik ayakkabısı
antreman
eğiterek

Köpeğimi eğiterek çok zaman harcıyorum. - I've been spending a lot of time training my dog.

(Ticaret) öğrenme
yetiştirim
çalışma

Tom ağırlık çalışması yapar. - Tom does weight training.

terbiye
{f} eğit

Tom henüz bisiklete çok iyi binemiyor, bu yüzden onun bisikletinin eğitim tekerlekleri var. - Tom can't ride a bicycle very well yet, so his bicycle has training wheels.

Onların işlere ve eğitime ihtiyacı vardı. - They needed jobs and training.

{i} öğretme
{i} ders
tahsil
{i} çalıştırma

Bu makineyi çalıştırmak için özel bir eğitim gerekli değil. - No special training is needed to operate this machine.

go into training antrenman yapmak
{i} staj süresi
(Askeri) EĞİTİM: Nazari ve tatbiki geliştirme esaslarının tümünü içine alan terim. Ayrıca bakınız: "advanced indivudual training", "advanced unit training", "basic combat training", "basic unit training" ve "combat arms training"
{i} egzersiz
çevir/eğitim gör/eğit
training camp askeri veya spor talim kampı
idman/eğitim
training seat çocuk için eğitici oturak
kurs
staj
eğitme

Köpekleri eğitme hakkında bir şey biliyor musun? - Do you know anything about training dogs?

talim ve terbiye
(Hukuk) öğrenim
alıştırı
train
tren

Sonraki durakta trenden ineceğim. - I'm getting off the train at the next stop.

En yakın tren istasyonu nerede? - Where's the nearest train station?

train
eğitim vermek

Üst düzey yöneticiler astlarına eğitim vermek için çok zaman harcıyorlar. - Senior executives spend a lot of time training their subordinates.

train
{f} eğitmek

Köpekleri eğitmek kolay değil. - It is not easy to train dogs.

Merkezin hedefi, diğer ülkelerden gelen gençleri belli bir zaman aralığında eğitmek olmalıdır. - The goal of the center should be to train young people from other countries within a specific time period.

training command
(Askeri) eğitim komutanlığı
training courses
(Askeri) eğitim kursları
training cycle
(Askeri) eğitim devresi
training data
eğitme verileri
training device
eğitim cihazı
training device
(Askeri) eğitim aracı
training film
(Askeri) eğitim filmi
training forces
(Askeri) eğitim kuvvetleri
training grenade
(Askeri) eğitim el bombası
training guide
(Askeri) eğitim kılavuzu
training manager
(Askeri) eğitim yöneticisi
training manual
eğitim kılavuzu
training manual
(Askeri) eğitim talimnamesi
training module
(Askeri) eğitim modülü
training order
(Askeri) eğitim emri
training package
eğitim paketi
training support
eğitim desteği
training tools
eğitim araçları
training unit
(Askeri) eğitim birliği
training unit
eğitim birimi
training camp
antrenman düşergesi
training center
eğitim merkezi
training plane
eğitim uçağı
training ship
eğitim gemisi
training ship
okul gemisi
training system
eğitim sistemi
training aid
eğitim yardımı
training and enterprise councils
eğitim ve kurumsal konseyleri
training development
eğitim geliştirme
training ground
eğitim alanı
training program
eğitim programı
training routine
rutin eğitim
training scheme
eğitim planı
training school
eğitim okulu
training session
eğitim oturumu
training set
eğitim seti
training shoes
eğitim ayakkabı
training table
eğitim tablosu
training wheels
eğitim tekerlekler
training workshop
eğitim çalıştayı
training, exercising, drilling
eğitim, egzersiz, sondaj
training agent
(Askeri) EĞİTİM KİMYA MADDESİ: Eğitim maksadıyla kullanılmasına müsaade edilmiş bir kimya maddesi
training agent
(Askeri) eğitim kimya maddesi
training agent
(Kimya) alıştırıcı etmen
training aid
(Askeri) EĞİTİM YARDIMCI MALZEMESİ: Esas itibariyle eğitime ve öğrenim usulüne yardımcı olmak üzere geliştirilmiş veya tedarik edilmiş bir madde. Bu eğitim malzemesi arasında şunlar vardır: Sinema ve Projeksiyon filmleri, ses kayıt cihazları, fotoğraf diyapozitif cam, kara kuvvetleri eğitim yardımcı malzemesi, deniz ve hava haritaları ve afiş, üç boyutlu malzeme (alet, model, arazi masası, takım, sentetik eğitim malzemesi ve diğer eğitim vasıtaları). Bu terimi; eğitim malzemesi anlamına gelen (training equipment) ve eğitim tesisleri anlamına gelen (training facilities) terimleri ile karıştırmamalıdır
training aid eğitim
(Askeri) yardımcı malzemesi
training aids
(Askeri) ders yardımcı malzemeleri
training aircraft
(Askeri) EĞİTİM UÇAĞI: Uçucuların eğitimi için kullanılan küçük, sağlam uçak. Buna (training airplane) de denir
training and readiness oversight
(Askeri) eğitim ve hazırlık yönetimi
training base
(Askeri) EĞİTİM ÜSSÜ: Kara Kuvvetleri eğitim merkezini, okullarını, kurs yerlerini ve periyodik olarak tek er eğitimini yürütmek üzere tesis edilmiş birlikleri içine alan faaliyet merkezleri, tesisler, malzeme ve personel
training base
(Askeri) eğitim üssü
training camp
kamp

Onların en iyi durumdaki hem zeka hem de vücutları ile, yeni gelenlerin eğitim kampını dört gözle bekleyelim. - With both mind and body in their best condition, let's look forward to the newcomers' training camp.

Eğitim kampından kaçtım. - I ran away from the training camp.

training camp
(Askeri) EĞİTİM KAMPI: Yalnız eğitim için kullanılan askeri tesis
training camp
eğitim kampı
training canister
(Askeri) EĞİTİM MASKE SÜZGECİ: Yalnız eğitim maksadıyla gaz maskelerinde kullanılan özel maske süzgeci. Bu süzgeç, zehirli gazlara karşı korumaz ve hakiki gaz maskeleri yerine kullanılmaz
training center
(Askeri) EĞİTİM MERKEZİ: Personel eğitimi için kullanılan askeri tesis
training center
kurs merkezi
training centre
(Askeri) eğitim merkezi
training circular
(Askeri) EĞİTİM SİRKÜLERİ: Talimnamelere girmeden önce sık sık revizyon ihtiyacı gösterecek geçici mahiyetteki eğitim direktiflerini, eğitim prensiplerini ve bilgileri içine alan yayın, sirküler, acele dağıtılmaları icap eden yeni eğitim doktrinleri, taktik ve tekniği yayınlama vasıtası olarak da kullanılır
training circular
(Askeri) Eğitim tamimi
training college
öğretmen okulu
training command
(Askeri) HAVA KUVVETLERİNİN, PERSONEL EĞİTİMİNİ KONTROL VE İDARE EDEN BİR ŞUBESİ. EĞİTİM KOMUTANLIĞI: Eski uçuş Eğitim Komutanlığı (Flying Training Command) ile Teknik Eğitim Komutanlığı (Technical Training Command) yerine kaim olmuştur
training cost
eğitim maliyeti
training costs
eğitim maliyetleri
training course
(Eğitim) mesleki eğitim kursu
training courses
(Askeri) EĞİTİM KURSLARI (HV. ): Tip I Sözleşmeli Özel Kurs: Bir sivil, endüstri veya öğretim müessesesiyle sözleşme yapılarak açılan, teknik veya uçuş resmi eğitim kursu. Bu kurs, Hava Eğitim Komutanlığı öğretmenleri ve büyük hava komutanlıklarından çekirdek uzman personel için açılır. Eğitim teçhizatı; ya devlet, ya müteahhit veya her ikisi tarafından müştereken temin edilir. Kurs, müteahhide ait yerde veya Hava Kuvvetlerinin bir üssünde açılabilir. Bu tip bir kurs ayrıca ilgili müteahhitler ve Hava Eğitim komutanlığı öğretmenlerinin iştirakiyle, Hava Kuvvetlerine ait bir başlangıç eğitim kapasitesini geliştirme maksadıyla da açılabilir. Tip II Hava Eğitim Komutanlığı Özel Kursu Normal olarak bir Hava Eğitim Komutanlığı üssünde açılan ve bu komutanlık tarafından idare edilen resmi kurs. Bu eğitim, çok defa, büyük Hava Komutanlıkları uzman bakım ve operatörlerinden daha fazlasını eğitmek üzere, sözleşmeli özel kursun bir devamı olarak (ve bazı hallerde bu kursla aynı zamanda) yürütülür. Ayrıca bakınız: "travelling team". Tip III Hava Eğitim Komutanlığı tesislerinde açılan ve Hava Eğitim Komutanlığı öğretmenleri tarafından idare edilen resmi eğitim. Tip IV Hava Eğitim komutanlığı Sahra ve Seyyar Eğitim Müfrezeleri ile Eğitim Komutanlığı Gezici Timleri tarafından gösterilen görev yeri eğitimi. Tip V Kara ve Deniz Kuvvetleri ile diğer hükümet makamları ve Amerikan Hava Kuvvetlerinin, Hava Eğitim Komutanlığı dışındaki teşkilleri tarafından gösterilen eğitim
training credits
(Ticaret) mesleki eğitim kredileri
training cycle
(Askeri) EĞİTİM DEVRESİ: Askeri personelin, bir eğitim tesisine girerek belirli bir eğitimi tamamladıktan sonra buradan çıkmasına kadar geçen süre. Bir eğitim devresi belli başlı üç safhadan ibarettir tek er eğitimi, birlik eğitimi ve arazi tatbikatları eğitimi. Tek er eğitimi, temel muharebe eğitimi ve tekamül tek er eğitimi olmak üzere ikiye, birlik eğitimi de, temel birlik eğitimi ve tekamül birlik eğitimi olmak üzere, yine ikiye ayrılır
training data
egitme verileri
training device/mock up
(Askeri) EĞİTİM ARACI/TAM ÖLÇEKLİ MODEL, MAKET
training disk
eğitim diski
training equipment
(Askeri) EĞİTİM TEÇHİZATI: Karatahta, tahta sehpaları, projeksiyon ve ses cihazları, tatbikat mermileri ile istihkak çizelgeleri ve teşkilat ve malzeme kadrolarında gösterilen teçhizat gibi, eğitimde kullanılan teçhizat. Ayrıca bakınız: "training aid" ve "training facilities"
training equipment group
(Askeri) EĞİTİM TEÇHİZAT GRUBU: Tezgah malzemesi, hava-uzay sahası kara teçhizatı ve özel aletleri içine alan teçhizat kalemleri. Bu grup, yek diğeriyle ilgili sistemlere ait olup sistem çalışmasına benzer veya tamamen aynı tarzda faaliyette bulunacak şekilde bağlantılı veya ayrı durumdaki madeni aksam kalemlerinden ibaret olabilir
training facilities
(Askeri) EĞİTİM TESİSLERİ: Atış yerleri, engel parkları ve özel olarak hazırlanmış olan bütün eğitim sahaları gibi devamlı ve geçici eğitim vasıtaları. Ayrıca bakınız: "training aid " ve "training equipment"
training failed
(Bilgisayar) eğitim başarısız oldu
training film
eğitici film
training film
(Askeri) EĞİTİM FİLMİ: Özellikle askeri eğitim ile ilgili öğretim maksatları için kullanılan sinema filmi
training folder
eğitim klasörü
training for battle
(Askeri) MUHAREBE EĞİTİMİ: Bak. "field training"
training forces
(Askeri) EĞİTİM KUVVETLERİ: Eğitim görenlerden, (birlik kuvvesinden düşülmeden ilmühaberle ayrılmış) öğrencilerden ve eğitimcilerden ibaret personel kategorisi. (a) eğitim görenler (acemi ler) öğretim maksadıyla eğitim maksadıyla veya diğer çeşitli eğitim faaliyet kollarına atanmış personel; (b) öğrenciler-öğretim maksadıyla Kara Ordusu resmi sınıf okullarına veya kurslarına, diğer kuvvetlere veya müttefik kuvvetlere ait okullara, müşterek kolejlere atanmış personel ile aynı maksatla sivil öğretim müesseselerine devam eden personel (geçici görevdeki personel bunun dışındadır.) ; (c) Eğitimciler-birlik ve şahıslara ders gösteren veya eğitim yaptıran ya da okullarda, eğitim merkezlerinde, asbölgelerde veya diğer çeşitli eğitim faaliyet merkezlerinde temel idari destek sağlayan personel
training function
(Askeri) EĞİTİM FONKSİYONU
training glider
(Havacılık) eğitim planörü
training grenade
(Askeri) EĞİTİM EL BOMBASI: Bak. "practice grenade"
training guide
eğitim rehberi
training jacket
(Tekstil) antreman ceketi
training literature
(Askeri) EĞİTİM KILAVUZU: A. B. D Kara Ordusunda personel ve birlik eğitiminde kullanılmaları onaylanmış doktrin, taktik, teknik ve metotlar konusunda bütün ilgililere bilgi vermek üzere yayımlanmış yazılar grubu. Ayrıca bakınız: official training literature" ve "unofficial training literature"
training management
(Askeri) EĞİTİM İDARESİ: Eğitim görevini zamanında ve elde mevcut vasıtalarla yapmak üzere, eğitimin planlanması ve yönetimi
training manager/director
(Askeri) EĞİTİM İDARECİSİ/YÖNETİCİSİ
training manual
(Askeri) EĞİTİM PLANI
training manual
(Askeri) Eğitim planı, eğitim talimnamesi
training manuals
antreman el kitabı
training manuals
antrenman el kitapları
training mask
(Askeri) eğitim gaz maskesi
training mask
(Askeri) EĞİTİM GAZ MASKESİ: Genellikle hortumu bulunmayan ve yalnız eğitimde kullanılan hafif gaz maskesi
training mask
(Çevre) tatbikat maskesi
training materials
(Askeri) EĞİTİM MALZEMESİ: Bir öğretim kursunun geliştirilmesinde, nitelik kontrolunda veya idaresinde kullanılan kontrol dokümanları ve öğretim malzemesi
training memorandum
(Askeri) EĞİTİM MUHTIRASI: Eğitimle ilgili talimatı ihtiva eden ve bir komutan tarafından yayınlanan doküman
training munitions
(Askeri) EĞİTİM CEPHANESİ: Eğitim maksatları için özel surette hazırlanan, ve kullanılan standart mühimmat
training net
(Askeri) eğitim ağı
training of
… eğitimi
training order
(Askeri) EĞİTİM EMRİ: Bir komutan tarafından, personelin eğitimi ile ilgili olarak yayınlanan talimat
training pattern set
egitici oruntu kumesi
training priority category system
(Askeri) EĞİTİM ÖNCELİK KATEGORİSİ SİSTEMİ: Çeşitli ihtisas gruplarına teknik eğitim sağlar. Temel ihtisaslar, ilgili eğitimin çeşitliliği esasına dayanılarak, üç öncelik grubuna ayrılmıştır. A ihtisas grupları kategorisine ayrılan bütün havacılara- eğitim imkanları, hazırlanma süresi kifayetsizliği gibi sebeplerin, tamamlanmasını engellemeleri halleri dışında-resmi teknik eğitim gösterilir. B ihtisasları kategorisinde eğitim görme oranı yeteneğin görev başı eğitimine uygunluk derecesine göre, azami % 90 ile asgari % 10 arasında değişir. Görev başı eğitimine en elverişli olan C ihtisasları kategorisi için resmi teknik eğitim programlanmamıştır. Eğitim öncelik kategorisi sistemi, münferit Hava Kuvvetleri ihtisaslarına ayırma veya havacı er kaynaklarının zihni yeterlik bakımdan dağılımları için öncelikler koymamıştır
training program
(Askeri) EĞİTİM PROGRAMI: Bir birliğin belirli bir devre boyunca yapacağı eğitimin ana hatları. Bu program esas tutulmak suretiyle eğitim zaman çizelgesi (training schedule) hazırlanır
training projectile
(Askeri) EĞİTİM MERMİSİ: Öğretim ve eğitimde kullanılan ve çok defa içinde infilak maddesi bulunmayan bir mermi. Bazı eğitim mermileri bir defadan fazla kullanılabilir
training publications
(Askeri) EĞİTİM YAYINLARI: A. B. D. Kara Ordusu mensupları tarafından birlik ve şahısların eğitiminde kullanılan basılı veya teksir edilmiş yayınlar. Eğitim yayınları terimi; resmi ve gayri resmi eğitim kılavuzu (training literature), Kara Ordusu Eğitim Programları, (Army Training Programmes), Kara Ordusu Eğitim Testleri (Army Training Tests), Kara Ordusu Eğitim Konuları Zaman Çizelgeleri (Army Subject Schedules) vesaireyi içine alan genel bir terimdir
training reactor
(Nükleer Bilimler) eğitim reaktörü
training records
(Askeri) EĞİTİM KAYITLARI
training requirements
(Askeri) EĞİTİM GEREKSİNİMİ
training schedule
(Askeri) EĞİTİM PLANI: Bir birliğin yapacağı eğitimin teferruatları esasları. Bu çizelge; günlük ders konularını, işlerin kimler tarafından, nerede ve ne zaman yapılacağını, gerekli kıyafet ve teçhizatın ne olduğunu belirtir
training sequence
egitici dizi
training ships
(Askeri) eğitim gemileri
training software
(Askeri) EĞİTİM YAZILIMI
training stick
(Askeri) SÜNGÜLEŞME EĞİTİM ÇUBUĞU: Ucunda 15 santimetre bir çember bulunan ve süngüleşme eğitiminde kullanılan bir sopa. Öğretmen, sopayı muhtelif durumlarda tutar, öğrenci buna dürtüş vaziyeti alır
training stick
(Askeri) süngüleşme eğitim çubuğu
training trousers
(Tekstil) antreman pantolonu
training unit
(Askeri) MÜŞEKKEL İHTİYAT EĞİTİM BİRLİĞİ: Tek er eğitimi ve idari işleri için teşkil olunan Müşekkel İhtiyat Teşkilatı Birliği. Bu birlik; Teşkilat ve malzeme kadrosuna ve Kuruluş dışı kadrolara atanmayan yedek subay ve erattan teşekkül eder
training wall
(Askeri) deneme duvarı
training width
normal genişlik
transfer of training
eğitim transferi
transfer of training
(Askeri) EĞİTİM AKTARMASI
transition training
(Askeri) İNTİKAL EĞİTİMİ: Yeni veya farklı tipten teçhizat üzerinde, Hava Kuvvetleri İhtisas Kodu'na uygun ihtisas personeli ehliyeti kazandırmak üzere gösterilen münferit eğitim. Ayrıca bakınız: "special training"
transition training
(Askeri,Havacılık) geçiş eğitimi
train
{f} alıştırma yapmak
advanced training
(Askeri) tekamül eğitimi
advanced unit training
(Askeri) birlik tekamül eğitimi
applied training
(Askeri) uygulamalı eğitim
assertiveness training
(Pisikoloji, Ruhbilim) girişkenlik eğitimi
compulsory practical training
zorunlu staj
compulsory summer training
zorunlu staj
continuing vocational training
(Eğitim) sürekli mesleki eğitim
crew training
(Askeri) mürettebat eğitimi
desk training
(Askeri) masa eğitimi
desk training
(Askeri) sınıf içi eğitim
distant training
(Askeri) açık öğretim
distant training
(Askeri) uzaktan eğitim
employee training
müstahdem eğitimi
executive training
(Ticaret) yöneticilik eğitimi
executive training
(Ticaret) yönetici yetiştirme
extensive cross training
(Askeri) kapsamlı çapraz eğitim
initial training
(Askeri) başlangıç eğitimi
instrument training
(Eğitim) çalgı eğitimi
intensive training
yoğun eğitim
manual training
el işi eğitimi
mobile training
(Askeri) seyyar eğitim
occupational training
uğraşı eğitimi
on the job training
(Askeri) görev başı eğitimi
opportunity training
(Askeri) fırsat eğitimi
pilot training
(Askeri) pilotaj eğitimi
preparatory training
(Askeri) hazırlık eğitimi
receive training
eğitim görmek
receive training
eğitim almak
research and training
araştırma ve eğitim
teacher training
öğretmenlerin eğitimi
teacher training
(Dilbilim) öğretmen eğitimi
train
kuyruk (elbise, kuş)
train
antreman yapmak
train
zincir

Düşünce zincirimi kaybetmiş gibi görünüyorum. - I seem to have lost my train of thought.

train
çalıştırmak

Bu makineyi çalıştırmak için özel bir eğitim gerekli değil. - No special training is needed to operate this machine.

train
idman yapmak
train
antrenman yapmak
train
-e nişan almak
train
yetiştirmek
training period
staj
undergo a period of training
staj görmek
undergo training
eğitim görmek
undergo training
staj yapmak
undergo training
eğitim almak
voice training
ses eğitimi
whole to part training
(Askeri) yukarıdan aşağı eğitim
aircrew training device
hava mürettebatı eğitim aracı
in-service training
hizmet içi eğitim
military training exercise
askeri çalışma
physical training
beden eğitimi
train
çevirmek
train
kafile
train
(on/upon ile) -e nişan almak
train
eğitim görmek
train
olaylar/düşünceler zinciri
train
sürü

Düzgün eğitilmiş maymun bir sürü oyun yapabilecek. - The monkey, trained properly, will be able to do a lot of tricks.

Tren sürücüsü, düdüğüyle kalkışın sinyalini verdi. - The train driver signals the departure with his whistle.

train
elbise kuyruğu
train
-e yükseltmek
train
yetişmek

Trene zamanında yetişmek için acele etti. - He hurried so as to be in time for the train.

Eğer trene yetişmek istiyorsan derhal hareket etmelisin. - You'll have to get a move on if you want to catch the train.

train
üstüne tutmak
train
{f} eğit

O zaman kendini daha iyi eğitmiş olsaydı, o şimdi daha sağlıklı olacaktı. - If he had trained himself harder at that time, he would be healthier now.

Ben, yarışı kazanabilirim diye sıkı eğitim yapıyorum. - I am training hard so that I may win the race.

Englisch - Englisch
the recording of multiple samples of a user's voice to aid pattern recognition
the activity of imparting and acquiring skills
Present participle of train
the process by which two modems determine which protocol and speed to use; handshaking
action of the verb to train
the result of good social upbringing
education
Alteration of a plant's morphology through pruning of limbs or limb portions
learning focused upon the competency needed for employees to perform their current job now and in the foreseeable future
Instruction given to you to develop skills that will help you in your employment, present or future
Specific courses for adults and Older Girls where they are trained to carry out the Girl Scout Program according to Girl Scout Policy and Procedure Training is required for most positions
A procedure whereby a network is adjusted to do a particular job Commonly viewed as an "offline" job, as opposed to an adjustment made during each time interval as is done in adaptive training
{i} drilling, exercising, preparing; fitness, ability
Fully certified with a broad range of network manufacturers, MC Info offers on-site training for groups of 1 to one hundred Training area's include SNMP, ATM, HP Openview, Network Associates, Sniffer, routing, switching and security
Learning opportunities (for example, courses and workshops) that focus on workplace learning and performance
The planned systematic development of the knowledge, understanding, skill, attitude and behaviour pattern required by an individual in order to perform adequately a given task or job
Trains users in the general application of computer hardware and software Determines the general user training needs, designs course curricula, develops and delivers teaching tools and methodologies that meets both general and specific user needs
Process of preparing a person (or machine) to perform a series of tasks by listing methods to be used in each circumstance, generally through exact mimicry of a teacher's performance In scientism's view of technology and training, the mechanics of each task are implicit in the method, and approaches are either ignored or considered to be a hindrance to the learning process In principle this provides quick and easy results, in comparison with the slower process of education, but in practice is can be reliable only if a method could be provided for every possible circumstance: the infinite complexity of the interactions of the total field makes this an impossibility
- In proposal terms, training has more of a "work" base than teaching Training may be job- or career- oriented and may be in a workplace or "taught" by career professionals Training usually does not involve exams an does not need an academic setting
Classroom instruction, job-site safety meetings, on-the-job training, and written materials provided to employees to make them aware of workplace hazards and how to prevent accidents and illnesses
Deciding which methods to use, plus who to train, when, and where
Instruction which emphasizes job-specific, near-transfer learning objectives; traditionally skills-based instruction, as opposed to education (Wilson)
Training is the process of learning the skills that you need for a particular job or activity. He called for much higher spending on education and training a one-day training course
Instruction which emphasizes job-specific, near-transfer learning objectives; traditionally skills-based instruction, as opposed to education
has the meaning given to the term in section 4101 of Title 5, United States Code, and includes planned activities which support and improve individual and organizational performance and effectiveness, such as on-the-job training, career development programs, professional development activities or developmental assignments [5 CFR 410 101(c)] [Part 5, Chapter 1, Training and Development]
the result of good upbringing (especially knowledge of correct social behavior); "a woman of breeding and refinement"
Education concerning the vulnerabilities of the health information in an entity's possession and ways to ensure the protection of that information Part of administrative procedures to guard data integrity, confidentiality and availability on the matrix
the act of providing knowledge to users by means of classroom, individual and web-based instruction as well as written documentation
The development of skills or knowledge through instruction or practice For example, VET programs such as apprenticeships or traineeships include both formal education and on-the-job experience
The amount of training the Franchisor supplies to the Franchisee, which can vary from several days to months Some Franchisors also have follow up programs that Franchisees may attend The training is normally done at the home office and/or the Franchisee's place of business This training should prepare the new owner in all facets of the business
means teaching specific skills in a structured way
{s} of drills, of exercises
activity leading to skilled behavior
the recording of multiple samples of a users voice to aid pattern recognition
intervention involving the provision of information, materials or opportunities for practice and experiment, on specific aspects of teaching or learning
Training is physical exercise that you do regularly in order to keep fit or to prepare for an activity such as a race. The emphasis is on developing fitness through exercises and training. her busy training schedule. If you are in training, you are preparing yourself for a physical activity such as a race, by taking a lot of exercise and eating special food. He will soon be back in training for next year's National see also circuit training, potty training
The act of one who trains; the act or process of exercising, disciplining, etc
Point Theme – Point feature theme in which each point is used as a training point in the calculation of weights In an exploration model, each training point is a known mineral occurrence or deposit Refer to Weights of Evidence Method, Training Point theme
One of the four products contained in P E I Job Futures This product provides the names of training institutions in P E I which provide the education and/or training programs related to each of the occupations It also includes the program facts, program duration, location of the training, and contact information for the institution
Another term for estimating a model's parameters based on the data set at hand
training bra
A type of bra used by girls, usually teenage girls when their busts are still small
training bras
plural form of training bra
training wheel
Anything designed to support a tyro
training wheel
One of a pair of training wheels: small wheels placed on either side of a bicycle's wheel to provide support for new riders
training wheels
Anything designed to make something easier for a tyro
training wheels
A pair of small wheels attached on either side of the rear wheel of a child's bicycle so that the bicycle is easier for the child to learn to ride
training suit
track suit, practice clothes, sports clothes
training montage
See: montage sequence
Training and Enterprise Council
TEC
training aids
accessories that aid in learning, educational aids
training ammunition
inexpensive and low-power explosives used in exercises
training bomb
inexpensive and low-power bomb used in exercises
training camp
military base where soldiers are trained for various military professions, military base where soldiers receive training from certified instructors
training camp
A training camp for soldiers or sports players is an organized period of training at a particular place
training center
place used for preparing people for specific positions by means of extensive preparation
training college
a school providing training for a special field or profession
training college
a college for adults that gives training for a particular profession
training college
college where people are trained to be teachers
training department
department that deals with training and instruction
training depot
base used for preparing soldiers for different military positions
training manual
instruction book, book used for training purposes
training officer
officer in charge of professional training, officer that assists an operations officer in instruction
training period
length of time for learning, learning period
training program
a program designed for training in specific skills
training program
program dealing with instruction and teaching
training routine
regular series of exercises
training school
correctional institution for the detention and discipline and training of young or first offenders
training school
a school providing practical vocational and technical training
training school
school for learning how to guide and instruct
training shell
inexpensive and low-power shell used in exercises
training shoe
Training shoes are the same as trainers
training shoes
sports shoes, comfortable and light shoes that protect the sole of the foot and are suitable for sport
training stores
collection of equipment and methods used for training soldiers and preparing them for war (i.e. shooting targets, obstacle training course)
training table
planned meals for athletes in training (usually served in a mess hall)
training table
A table, as in a mess hall, providing planned meals for athletes in training
training wheel
a small wheel that is fastened to the back of a young child's bicycle to make it more steady British Equivalent: stabilizer
training wheels
A pair of small wheels attached to the rear axle of a bicycle so that beginning riders can ride without falling over
transfer of training
In psychology, the effect of having learned one activity on an individual's execution of other activities. Positive transfer occurs when a previously acquired skill enhances one's performance of a new one. Negative transfer occurs when the previously acquired skill impairs one's attempt to master the new one
basic training
The standard training regime for introducing new recruits to the organization's discipline and basic operational skills
borstal training
The official term for the sentencing of young offenders to a special prison
potty-training
toilet training
spring training
A set of practices and exhibition games for each Major League Baseball team, preceding the start of the regular season, which are used by a manager to determine the roster for the regular season

Spring training for the Cactus League begins tomorrow.

spring training
Of or pertaining to the set of practices and exhibition games preceding the start of the regular season

The spring training schedule has been released.

toilet training
The act of training a young child to use the toilet to relieve himself, by urination and/or defecation
train
To proceed in sequence
train
To move (a gun) laterally so that it points in a different direction

The assassin had trained his gun on the minister.

train
To practice an ability

She trained seven hours a day to prepare for the Olympics.

train
A series of electrical pulses
train
To teach a task

You can't train a pig to write poetry.

train
The men and vehicles following an army, which carry artillery and other equipment for battle or siege
train
To encourage (a plant or branch) to grow in a particular direction or shape, usually by pruning and bending

The vine had been trained over the pergola.

train
To create a trainer for; to apply cheats to (a game)

I got a twix on the 128 version being fixed and trained by Mad Max at M2K BBS 208-587-7636 in Mountain Home Idaho. He fixes many games and puts them on his board. One of my sources for games and utils.

train
To improve one's fitness

I trained with weights all winter.

train
A sequence of events or ideas which are interconnected; a train of events or a train of thought
train
That which is drawn along, like the part of a gown which trails behind the wearer

The train of her bridal gown caught on a nail.

train
A line of connected cars or carriages pushed or pulled by one or more locomotives, especially a railroad train which travels on a set of tracks

We rode the train to Mumbai.

train
{n} the tail of a bird or a gown, a retinue, great number, procession, line, way
train
{v} to form, breed, draw, entice, bring up
resistance training
Resistance training has two different, sometimes confused meanings - a more broad meaning that refers to any training that uses a resistance to the force of muscular contraction (better termed strength training), and elastic or hydraulic resistance, which refers to a specific type of strength training that uses elastic or hydraulic tension to provide this resistance. This article discusses the more limited definition, of elastic/hydraulic resistance training
train
A group of one or more cars linked together to form a roller coaster train
train
To improve ones fitness
train
An engine with or without cars
train
travel by rail or train; "They railed from Rome to Venice"; "She trained to Hamburg"
train
A mode of rail transportation The UK has train links that run across the breadth of the country
train
undergo training or instruction in preparation for a particular role, function, or profession; "She is training to be a teacher"; "He trained as a legal aid"
train
The after part of a gun carriage; the trail
train
for any physical contest; as, to train for a boat race
train
A series of coaster cars, that are coupled together, for the purpose of riding the ride
train
public transport provided by a line of railway cars coupled together and drawn by a locomotive; "express trains don't stop at Princeton Junction"
train
A heavy, long sleigh used in Canada for the transportation of merchandise, wood, and the like
train
A group of animals, vehicles, or people that follow one another in a line, such as a wagon train; a caravan or procession
train
A series of one or more cars hooked together
train
A group of locomotives and carriers at least of two and at maximum of ten elements, assembled in a consist or multiengine consist, that can go over railways without assistance
train
train to grow in a certain way by tying and pruning it; "train the vine"
train
That which draws along; especially, persuasion, artifice, or enticement; allurement
train
A number of followers; a body of attendants; a retinue; a suite
train
drag loosely along a surface; allow to sweep the ground; "The toddler was trailing his pants"; "She trained her long scarf behind her"
train
To lead or direct, and form to a wall or espalier; to form to a proper shape, by bending, lopping, or pruning; as, to train young trees
train
This is the term used for several cars hooked together
train
Regular method; process; course; order; as, things now in a train for settlement
train
A roll train; as, a 12- inch train
train
a sequentially ordered set of things or events or ideas in which each successive member is related to the preceding; "a string of islands"; "train of mourners"; "a train of thought"
train
The aggregation of men, animals, and vehicles which accompany an army or one of its subdivisions, and transport its baggage, ammunition, supplies, and reserve materials of all kinds
train
Params: string SKILL, string[] PARAMS
train
wheelwork consisting of a connected set of rotating gears by which force is transmitted or motion or torque is changed; "the fool got his tie caught in the geartrain"
train
To be drilled in military exercises; to do duty in a military company
train
The angle to which a gun or turret can be rotated on the horizontal axis For instance, a bow gun or turret pointing directly forward is said to be trained to 0 degrees If it could rotate to point directly astern, then it would be trained to 180 degrees
train
train to be discriminative in taste or judgment; "Cultivate your musical taste"; "Train your tastebuds"; "She is well schooled in poetry"
train
teach and supervise (someone); act as a trainer or coach (to), as in sports; "He is training our Olympic team"; "She is coaching the crew"
train
a procession (of wagons or mules or camels) traveling together in single file; "we were part of a caravan of almost a thousand camels"; "they joined the wagon train for safety"
train
Hence, something tied to a lure to entice a hawk; also, a trap for an animal; a snare
train
(Verb) Shouted in zones when a person is quickly fleeing a large mob of monsters
train
A set of cog wheels and pinions in a clock movement
train
A specific set of wheels and pinions in a watch movement
train
To trace, as a lode or any mineral appearance, to its head
train
The ionised dust and gas along the path of the meteor which remains visible for a number of seconds after the meteor has passed
train
a series of consequences wrought by an event; "it led to a train of disasters"
train
public transport provided by a line of railway cars coupled together and drawn by a locomotive; "express trains don't stop at Princeton Junction" piece of cloth forming the long back section of a gown that is drawn along the floor; "the bride's train was carried by her two young nephews" a series of consequences wrought by an event; "it led to a train of disasters" exercise in order to prepare for an event or competition; "She is training for the Olympics" undergo training or instruction in preparation for a particular role, function, or profession; "She is training to be a teacher"; "He trained as a legal aid" create by training and teaching; "The old master is training world-class violinists"; "we develop the leaders for the future" travel by rail or train; "They railed from Rome to Venice"; "She trained to Hamburg" train to grow in a certain way by tying and pruning it; "train the vine
train
piece of cloth forming the long back section of a gown that is drawn along the floor; "the bride's train was carried by her two young nephews"
train
That which is drawn along in the rear of, or after, something; that which is in the hinder part or rear
train
(Horticulture) To encourage (a plant or branch) to grow in a particular direction or shape, usually by pruning and bending
train
Anything, such as luminous gas of ionized particles, left along the trajectory of a meteor after the head of the meteor has passed
train
A line of gunpowder laid to lead fire to a charge, mine, or the like
train
aim or direct at; as of blows, weapons, or objects such as photographic equipment; "Please don't aim at your little brother!"; "He trained his gun on the burglar"; "Don't train your camera on the women"; "Take a swipe at one's opponent"
train
train to grow in a certain way by tying and pruning it; "train the vine
train
{f} instruct, coach
train
An engine or more than one engine coupled, with or without cars, or a track unit(s) so designated by its operating authority, displaying a marker(s)
train
prepare (someone) for a future role or function; "He is grooming his son to become his successor"; "The prince was prepared to become King one day"; "They trained him to be a warrior"
train
A consecution or succession of connected things; a series
train
exercise in order to prepare for an event or competition; "She is training for the Olympics"
train
To prepare by exercise, diet, instruction, etc
train
That part of a gown which trails behind the wearer
train
{i} railroad car; caravan; series; series of events; piece of cloth that forms the long back section of a skirt or gown (such as a bride's gown) and is drawn along the floor; something that trails along; retinue; tail of a comet
train
The tail of a bird
train
train by instruction and practice; especially to teach self-control; "Parents must discipline their children"; "Is this dog trained?"
train
This is a certificate that represents a train The train number represents the number of stops that the train can count for income when it runs
train
The number of beats of a watch in any certain time
train
To teach and form by practice; to educate; to exercise; to discipline; as, to train the militia to the manual exercise; to train soldiers to the use of arms
train
A set of interconnected mechanical parts like the drive train of a car
train
To prune and shape the growth of any plant
train
To break, tame, and accustom to draw, as oxen
train
To draw along; to trail; to drag
train
To draw by persuasion, artifice, or the like; to attract by stratagem; to entice; to allure
train
create by training and teaching; "The old master is training world-class violinists"; "we develop the leaders for the future"
train
A heavy long sleigh used in Canada for the transportation of merchandise, wood, and the like
train
A connected line of cars or carriages on a railroad
train
> Echo train
Türkisch - Englisch

Definition von training im Türkisch Englisch wörterbuch

computer based training
(Bilgisayar) cbt
training
Favoriten