sensing

listen to the pronunciation of sensing
Englisch - Türkisch
{f} hisset

Tehlikeyi hissetti, kaçtı. - Sensing danger, he ran away.

{i} hissetme
algılama
hissederek
(Askeri) KIYMETLENDİRME, ATIM KIYMETLENDİRMESİ: Bir paralanma veya vuruş noktasının ya da orta paralanma veya orta vuruş noktasının, uzun (over), kısa (short), havada paralanma (air), vuruş (graze) v. s. şeklinde kıymetlendirilen istikamet. Bak. "spotting"
(Askeri) kıymetlendirme
sense
anlam

Ben bir anlamda asabiyim. - I am nervous in a sense.

Gölde kesinlikle yüzebilirsin fakat öyle yapmanın anlamı yok. - You can certainly swim in the lake, but there is no sense in doing so.

sense
hissetmek
sense
duyu

Tom'un yön duyusu yok. - Tom has no sense of direction.

Benim bir yön duyum yok bu yüzden her zaman bir pusula ile seyahat ederim. - I have no sense of direction so I always travel with a compass.

sense
algı

Köpekbalıkları kanı algılayabilir. - Sharks can sense blood.

Onun keskin bir iş algısı var. - She has a keen business sense.

sense
{f} algılamak
sense
his

Ne olduğunu hissettim. - I sensed what was happening.

Tom Mary'nin acı çektiğini hissetti. - Tom sensed that Mary was in pain.

sensing device
algılama aygıtı
sensing element
sensör
sensing element
algılayıcı
sensing system
(Askeri) algılama sistemi
sensing station
algılama istasyonu
Sensing of lower yarn end
(Tekstil) Alt iplik yoklama
Sensing of vacuum
(Tekstil) Vakum yoklama
sensing and diagnostic module
(Otomotiv) algılama ve teşhis modülü
sensing circuitry
duyucu devresi
sensing element
algılama elemanı
sensing head
(Nükleer Bilimler) algılama kafası
sensing head
duyarlı kafa
sensing person
akıllı insan
sensing person
pozitif insan
sense
{i} hissetme
sense
{i} duygu

Tom'un modern resim için estetik duygusu vardır. - Tom has an aesthetic sense for modern painting.

Bir köpeğin koku alma duygusu, bir insanınkinden çok daha keskindir. - A dog's sense of smell is much keener than a human's.

sense
{i} sağduyu

Eğitim yaptığın okulda yazı yazmanın yanı sıra sağduyuyu öğretmediler mi? - Didn't they teach you common sense as well as typing at the school where you studied?

Tom Mary'nin ondan yapmasını istediğini yapmak için oldukça çok fazla sağduyuya sahiptir. - Tom has way too much common sense to do what Mary's asking him to do.

sense
{i} sezme
remote sensing
uzaktan algılama
sense
{i} us
sense
{i} manâ

Oxford İngilizce sözlüğüne göre 'set' kelimesinin 430 farklı anlamı ya da manası var. - According to the Oxford English Dictionary, the word 'set' has 430 different meanings or senses.

Bu kadar sıkı çalışmanın manası ne? - What's the sense of working so hard?

sense
şuur

Bir vazife şuuru hissediyorum. - I feel a sense of duty.

sense
fikir
sense
eğilim
sense
zeka
sense
sezmek
remote sensing
uuaktan algılama
remote sensing system
uzaktan algılama sistemi
sense
(Tıp) sanse
sense
doğrultu
sense
hasse
sense
içine doğmak
sense
algılama
sense
malum olmak
sense
(Dilbilim) içlem
sense
anlamak

Gerçekten onun ne kastettiğini anlamak için yeterli aklı vardı. - She had enough sense to understand what he really meant.

sense
almak
sense
(Askeri) kıymetlendirme
sense
duymak
sense
duyum

O anda gerçeklik duyumu yitirdim. - I lost my sense of reality at that moment.

Benim bir yön duyum yok bu yüzden her zaman bir pusula ile seyahat ederim. - I have no sense of direction so I always travel with a compass.

card sensing
kart algılama
mark sensing
işaret algılama
sense
anlayış

Onun doğru ve yanlış anlayışı yoktur. - He has no sense of right and wrong.

Onun bir mizah anlayışı vardır. - He has a sense of humor.

sense
genel düşünce
sense
zekâ
sense
anlama yetisi
sense
{f} sez

Tom bir şeyin yanlış olduğunu sezdi. - Tom sensed that something was wrong.

Tom bir şeyin çok yanlış olduğunu sezmişti. - Tom sensed that something was very wrong.

sense
düşünce
Compressed sensing
(Mühendislik) Sıkıştırmalı algılama
Compressive sensing
Sıkıştırmalı algılama
direct sensing
algılama doğrudan
film optical sensing device
optik film algılama aygıtı
optical font sensing
optik font algılama
photo sensing mark
Fotoğraf algılama işareti
remote sensing
Yer yüzeyinin uçaktan ya da uydu aracılığıyla taranıp veri toplanması işlemi
rotational position sensing
dönel konum algılama
sense
yön

Tom'un yön duyusu yok. - Tom has no sense of direction.

Benim bir yön duyum yok bu yüzden her zaman bir pusula ile seyahat ederim. - I have no sense of direction so I always travel with a compass.

infrared remote sensing
infrared uzaktan algılama
infrared remote sensing
kızıl-ötesi uzaktan algılama
knock sensing
(Otomotiv) vuruntu algılaması
pedestrian sensing
(Otomotiv) yaya algılama
range sensing
(Askeri) MESAFE KIYMETLENDİRMESİ: Bir merminin, mesafece vuruş veya paralanma noktasını gözetleme ve bunu isabet (hit), uzun (over), kısa (short), kayıp (lost), şüpheli (doubtful) vesaire şeklinde haber verme işlemi. Mesafe kıymetlendirmesi, mesafelerin sıhhatli olarak tahminini içine almaz
sense
dili anlamak
sense
dirayet
sense
akıl
sense
(Tıp) His, duygu, duyu, sensus
sense
muhakeme
sense
{i} anlama

Gerçekten onun ne kastettiğini anlamak için yeterli aklı vardı. - She had enough sense to understand what he really meant.

Tom sadece ne olduğunu anlamaya çalıştı. - Tom tried to make sense of what just happened.

sense
{f} duyarlı olmak
sense
zeki
sense
{f} farkında olmak
sense
{i} amaç
sense
karar

Benimki gibi bir hayat yaşamak manasız ve iç karartıcı. - Living the kind of life that I live is senseless and depressing.

Bana pek mantıklı gelmiyor fakat Tom koleje gitmemeye karar verdi. - It doesn't make much sense to me, but Tom has decided not to go to college.

sense
mefhum
sense
{i} kanı

İşsizlik hakkında bir şey yapılması gerektiğine dair genel bir kanı vardır. - There's a general sense that something should be done about unemployment.

Köpekbalıkları kanı algılayabilir. - Sharks can sense blood.

sense
anlam mana
sense
sezgi
sense
{i} niyet

İyi niyetinden şüpheliyim. - I doubt your good sense.

Tom'un yağmurdan dolayı içeri gelmeye niyeti yoktu. - Tom didn't have the sense to come in out of the rain.

sense
(Askeri) KIYMETLENDİRME, ATIM KIYMETLENDİRMESİ: Bak. "sensing"
sense
sense percept
sense
{i} bilincinde olma
sense
duyumsamak
tactical shelter system; target sensing system; timesharing system; time signal
(Askeri) taktik sığınma sistemi; hedef algılama sistemi; zaman paylaşımlı sistem; zamanlı sinyal dizisi; trafik servisi istasyonu
terrain sensing
(Askeri) ARAZİYE GÖRE ATIM KIYMETLENDİRME: Gözetleyici hedef hattı üzerinde bulunmayan bir atımın, hedef civarındaki arazı hakkında bir bilgiye dayanılarak kıymetlendirmesi
tracer sensing
(Askeri) İZ GÖZETLEME İLE KIYMETLENDİRME: İz gözetlemesi yöntemi ile merminin hedefe göre bulunduğu yer hakkında yapılan kıymetlendirme
Englisch - Englisch
the perception that something has occurred or some state exists; "early detection can often lead to a cure"
{i} perception, act of feeling; comprehension, act of understanding
present participle of sense
becoming aware of something via the senses
quorum sensing
A proposed method of communication between bacterial cells by the release and sensing of small diffusible signal molecules
remote sensing
Claimed ability of some psychics to be able to see items not in plain view. Eg, reading while blindfolded, or stating the name of a card hidden in a sealed envelope
remote sensing
Gaining information about an object without coming in direct contact with it. Eg, satellite imaging, thermal imaging
remote sensing scientist
a scientist who studies objects or events using data collected without having to be in physical contact with the objects or events. This data is often collected by satellites
remote sensing scientists
plural form of remote sensing scientist
sense
The way that a referent is presented
sense
To use biological senses: to either smell, watch, taste, hear or feel
sense
One of the methods for a living being to gather data about the world; sight, smell, hearing, touch, taste
sense
One of two opposite directions in which a vector (especially of motion) may point. See also polarity
sense
A single conventional use of a word; one of the entries for a word in a dictionary
sense
To instinctively be aware

She immediately sensed her disdain.

sense
One of two opposite directions of rotation, clockwise versus anti-clockwise
sense
A general conscious awareness

a sense of security.

sense
the signification conveyed by some word, phrase, or action
sense
{n} a faculty of perceiving, meaning, opinion
Compressed sensing
(Mühendislik) Compressed sensing, also known as compressive sensing, compressive sampling and sparse sampling, is a technique for finding sparse solutions to underdetermined linear systems. In engineering, it is the process of acquiring and reconstructing a signal utilizing the prior knowledge that it is sparse or compressible. The field has existed for at least four decades, but recently the field has exploded, in part due to several important results by David Donoho, Emmanuel Candès, Justin Romberg and Terence Tao
Compressive sensing
(Mühendislik) Compressed sensing, also known as compressive sensing, compressive sampling and sparse sampling, is a technique for finding sparse solutions to underdetermined linear systems. In engineering, it is the process of acquiring and reconstructing a signal utilizing the prior knowledge that it is sparse or compressible. The field has existed for at least four decades, but recently the field has exploded, in part due to several important results by David Donoho, Emmanuel Candès, Justin Romberg and Terence Tao
compressive sensing
Originally proposed by Emmanuel Candes and Terrence Tao, compressive sensing aims to sample signals sparsely in transform domains. The sparse samples may be decoded into the original signal under certain conditions
remote sensing
The scanning of the earth by satellite or high-flying aircraft in order to obtain information about it
electronic sensing devices
(Otomotiv) Electronic measuring devices found on cars with fuel injection that sense various engine conditions. These devices work in conjunction with the engine management computer to determine the amounts of fuel and the timing of the spark in the combustion chamber so that the engine can run at peak efficiency under all conditions
remote sensing
The collection of information about an object or event without being in physical contact with the object or event Remote sensing is restricted to methods that record the electromagnetic radiation reflected or radiated from an object, which excludes magnetic and gravity surveys that record force fields
remote sensing
"Remote sensing is the science of deriving information about the earth's land and water areas from images acquired at a distance It usually relies upon measurement of electromagnetic energy reflected or emitted from the features of interest (Campbell 1987) "
remote sensing
Acquiring information about an object without contacting it physically Methods include aerial photography, radar, and satellite imaging
remote sensing
The collection and interpretation of information about an object without physical contact with the object; e g , satellite imaging and aerial photograph
remote sensing
is the process of obtaining information from a distance, especially from aircraft and satellites Modern remote sensing technology has greatly expanded our ability to see and understand the Earth and its systems and to observe changes Remotesensing has become a critical tool in activities ranging from the verification of arms control treaties to the provision of emergency aid to disaster-stricken regions Through remote sensing we learn about problems such as droughts, famines, and floods; we obtain information about agricultural practices, weather conditions, transportation systems, river flows, and terrain changes We use remote sensing to locate Earth's natural resources and can then use that information to exploit or protect them
remote sensing
the process of detecting and monitoring physical characteristics of an area by measuring its reflected and emitted radiation and without physically contacting the object
remote sensing
acquiring information about an object without physically coming into contact with it
remote sensing
The measurement or acquisition of information of some property of an object or phenomenon by a recording device that is not in physical or intimate contact with the object or phenomenon under study Also, the utilization at a distance (as from aircraft, spacecraft, satellites, or ships) of any device and its attendant display for gathering information pertinent to the environment, such as measurements of force fields, electromagnetic radiation, infrared sensing, land use, water bodies, etc Such systems typically employ devices such as cameras, lasers, radio frequency receivers, radar systems, infrared detectors, sonar seismographs, gravimeters, magnetometers, and scintillation counters
remote sensing
Any of the technical disciplines for observing and measuring the Earth from a distance, including satellite imaging, Global Positioning Systems, RADAR, SONAR, aerial photography, etc
remote sensing
The process by which satellite images are created by scanning the earth's surface using sensors on satellites
remote sensing
Remote sensing is the gathering of information about something by observing it from space or from the air. the use of satellites to obtain pictures and information about the Earth
remote sensing
The technology of acquiring data and information about an object or phenomena by a device that is not in physical contact with it In other words, remote sensing refers to gathering information about the Earth and its environment from a distance, a critical capability of the Earth Observing System
remote sensing
Techniques for viewing and recording conditions and resources on the earth's surface without having direct contact It emphasizes use of aerial photographs and satellite imagery
remote sensing
The gathering of information concerning the earths surface that do not involve contact with the surface or object under study The techniques include aerial photography, multispectral and infra red imagery and radar Usually carried out by satellite and aircraft, remote sensing can give information as to ground conditions over large areas at a relatively low cost Also sometimes called G I S (Global imaging systems) Remote sensing is often accompanied by a relatively small amount of "ground truthing" where an operative visits several areas to ensure that the information that is being received is being interpreted correctly Used by some government agencies to focus on areas which are most suited to aquacultural development by looking at geology, communications, population and water distribution over large areas
remote sensing
The technique of collecting information from a distance Most common mediums include satellite imaging, Global Positioning Systems, RADAR, SONAR, aerial photography, etc Before the advent of photography, remote sensing was accomplished in such ways as information collection from air balloons
remote sensing
the gathering of information about the Earth from a distance, without actually coming in contact with it See Remote Sensing page
remote sensing
Process of detecting and (or) monitoring chemical or physical properties of an area by measuring its reflected and emitted radiation
remote sensing
A process of obtaining information from a distance
remote sensing
is the collection of data on land use, industrial activity, weather, climate, geology and other processes through Earth observations from satellites in outer space
remote sensing
The acquisition of information or measurement of some property of an object by a recording device that is not in physical or intimate contact with the objects under study
remote sensing
The ability to obtain information about something without being present (i e aerial photo, photography, landsat imagery)
remote sensing
surveying of the Earth from aircraft or satellites that contain devices for receiving signals from distant sources
remote sensing
(n ) A method of gathering image data remotely, such as by aerial photography or satellite
remote sensing
The process of collecting data about something from a point far away A satellite making observations of the Earth, therefore, is using its equipment for remote sensing
remote sensing
the determination of a quantity by detecting it from a distance A common application of remote sensing is the use of satellite-borne instruments to determine the location and amount of resources on the surface of the Earth
sense
If you have a sense that something is true or get a sense that something is true, you think that it is true. Do you have the sense that you are loved by the public?
sense
Sound practical judgment, as in common sense
sense
If you sense something, you become aware of it or you realize it, although it is not very obvious. She probably sensed that I wasn't telling her the whole story He looks about him, sensing danger Prost had sensed what might happen
sense
To perceive by the senses; to recognize
sense
If you say that someone talks sense, you mean that what they say is sensible
sense
detect some circumstance or entity automatically; "This robot can sense the presence of people in the room"; "particle detectors sense ionization"
sense
method of perception, as in: Ears provide us with the sense of hearing
sense
to see sense: see see. or sensory reception or sense perception Mechanism by which information is received about one's external or internal environment. Stimuli received by nerves, in some cases through specialized organs with receptor cells sensitive to one type of stimulus, are converted into impulses that travel to specialized areas of the brain, where they are analyzed. In addition to the "five senses" sight, hearing, smell, taste, and touch humans have senses of motion (kinesthetic sense), heat, cold, pressure, pain, and balance. Temperature, pressure, and pain are cutaneous (skin) senses; different points on the skin are particularly sensitive to each. See also chemoreception, ear, eye, inner ear, mechanoreception, nose, photoreception, proprioception, taste, thermoreception, tongue
sense
{f} feel, perceive through the senses; apprehend, understand
sense
Moral perception or appreciation
sense
The property of representations of a part of the world that captures that part as being a certain way; meaning <Discussion> <References> Chris Eliasmith
sense
If you have a sense of something such as duty or justice, you are aware of it and believe it is important. We must keep a sense of proportion about all this She needs to regain a sense of her own worth
sense
feeling, emotion; ability to feel
sense
If you say that there is no sense or little sense in doing something, you mean that it is not a sensible thing to do because nothing useful would be gained by doing it. There's no sense in pretending this doesn't happen = point
sense
the ability of a pacemaker to recognise the electrical impulse of a heart beat
sense
­ a way of collecting information about the world and detecting changes within the body
sense
the faculty through which the external world is apprehended; "in the dark he had to depend on touch and on his senses of smell and hearing" a general conscious awareness; "a sense of security"; "a sense of happiness"; "a sense of danger"; "a sense of self" a natural appreciation or ability; "a keen musical sense"; "a good sense of timing" the meaning of a word or expression; the way in which a word or expression or situation can be interpreted; "the dictionary gave several senses for the word"; "in the best sense charity is really a duty"; "the signifier is linked to the signified" comprehend; "I sensed the real meaning of his letter" become aware of not through the senses but instinctively; "I sense his hostility" detect some circumstance or entity automatically; "This robot can sense the presence of people in the room"; "particle detectors sense ionization
sense
A sense of a word or expression is one of its possible meanings. a noun which has two senses Then she remembered that they had no mind in any real sense of that word. = meaning
sense
A faculty, possessed by animals, of perceiving external objects by means of impressions made upon certain organs (sensory or sense organs) of the body, or of perceiving changes in the condition of the body; as, the senses of sight, smell, hearing, taste, and touch
sense
detect some circumstance or entity automatically; "This robot can sense the presence of people in the room"; "particle detectors sense ionization
sense
{i} any of the five faculties of perception (sight, hearing, touch, smell, taste); feeling, perception, sensation; recognition, awareness; impression; intelligence; something that is reasonable; significance, meaning; purpose, point; merit, value
sense
Perception through the intellect; apprehension; recognition; understanding; discernment; appreciation
sense
Perception by the sensory organs of the body; sensation; sensibility; feeling
sense
The meaning, reason, or value of something
sense
If you have a sense of guilt or relief, for example, you feel guilty or relieved. When your child is struggling for life, you feel this overwhelming sense of guilt = feeling
sense
sound practical judgment; "I can't see the sense in doing it now"; "he hasn't got the sense God gave little green apples"; "fortunately she had the good sense to run away"
sense
Meaning; import; signification; as, the true sense of words or phrases; the sense of a remark
sense
Someone who has a sense of timing or style has a natural ability with regard to timing or style. You can also say that someone has a bad sense of timing or style. He has an impeccable sense of timing Her dress sense is appalling. see also sense of humour
sense
comprehend; "I sensed the real meaning of his letter"
sense
become aware of not through the senses but instinctively; "I sense his hostility"
sense
When you make sense of something, you succeed in understanding it. This is to help her to come to terms with her early upbringing and make sense of past experiences
sense
If a course of action makes sense, it seems sensible. It makes sense to look after yourself The project should be re-appraised to see whether it made sound economic sense
sense
In the Peircean sign model, as reformulated by N h [396,401], sense, or Bedeutung, has taken the place of the interpretant The sense made of the sign stands in a triadic relation to the referent and the sign vehicle Their relation (and not the sign vehicle) is called the sign
sense
perceive by a physical sensation, e g , coming from the skin or muscles; "He felt the wind"; "She felt an object brushing her arm"; "He felt his flesh crawl"; "She felt the heat when she got out of the car"
sense
If you say that someone has come to their senses or has been brought to their senses, you mean that they have stopped being foolish and are being sensible again. Eventually the world will come to its senses and get rid of them
sense
Your senses are the physical abilities of sight, smell, hearing, touch, and taste. She stared at him again, unable to believe the evidence of her senses. a keen sense of smell. see also sixth sense
sense
One of two opposite directions in which a line, surface, or volume, may be supposed to be described by the motion of a point, line, or surface
sense
A natural appreciation or ability
sense
the faculty through which the external world is apprehended; "in the dark he had to depend on touch and on his senses of smell and hearing"
sense
Sense is the ability to make good judgments and to behave sensibly. when he was younger and had a bit more sense When that doesn't work they sometimes have the sense to seek help see also common sense
sense
the meaning of a word or expression; the way in which a word or expression or situation can be interpreted; "the dictionary gave several senses for the word"; "in the best sense charity is really a duty"; "the signifier is linked to the signified"
sense
a natural appreciation or ability; "a keen musical sense"; "a good sense of timing"
sense
Sense is used in several expressions to indicate how true your statement is. For example, if you say that something is true in a sense, you mean that it is partly true, or true in one way. If you say that something is true in a general sense, you mean that it is true in a general way. In a sense, both were right In one sense, the fact that few new commercial buildings can be financed does not matter He's not the leader in a political sense Though his background was modest, it was in no sense deprived
sense
To comprehend
sense
a separate meaning of a word or phrase Entries for words that have more than one meaning are divided into senses
sense
An indication of whether a positive angle is interpreted as representing a clockwise (CW) or counterclockwise (CCW) rotation with respect to an axis All CCW rotations in OpenGL Performer are specified by positive (+) angles and negative angles represent CW rotations
sense
If something makes sense, you can understand it. He was sitting there saying, `Yes, the figures make sense.'
sense
That which is felt or is held as a sentiment, view, or opinion; judgment; notion; opinion
sense
a general conscious awareness; "a sense of security"; "a sense of happiness"; "a sense of danger"; "a sense of self"
sense
If you say that someone seems to have taken leave of their senses, you mean that they have done or said something very foolish. They looked at me as if I had taken leave of my senses
sense
Sound perception and reasoning; correct judgment; good mental capacity; understanding; also, that which is sound, true, or reasonable; rational meaning
sense
See Muscular sense, under Muscular, and Temperature sense, under Temperature
sense
If you have a sense that something is the case, you think that it is the case, although you may not have firm, clear evidence for this belief. Suddenly you got this sense that people were drawing themselves away from each other There is no sense of urgency on either side. see also sense of occasion
sense
The wire, PC board trace, or any other conductor used for measuring only (High Impedance) Remember there is negligible current flowing in the sense line
sensing
Favoriten