school

listen to the pronunciation of school
Englisch - Türkisch
okul

Lütfen okul kurallarına uyun. - Please follow the school rules.

Pazar günü okula gitmiyorsun, değil mi? - You don't go to school on Sunday, do you?

{i} mektep
{i} okul binası

Okul binasını ateşe verdi. - He set fire to the school building.

Yeni okul binasının gelecek yıl bahara bitmiş olması bekleniyor. - The new school building is expected to be completed by spring next year.

herhangi bir şeyin öğrenildiği yer
öğrenim devresi
(Eğitim) öğrenim kurumu
{i} (üniversitede) fakülte: school of business administration işletme fakültesi
fakülte

Hukuk fakültesine gideceğim. - I'm going to go to law school.

Tom az önce hukuk fakültesinden mezun oldu. - Tom has just graduated from law school.

eğitmek
birdem
yetiştirmek
öğretmek

Okulda İngilizce öğretmek istiyordu. - He wanted to teach English at school.

Bayan Smith bu okulda İngilizce öğretmektedir. - Miss Smith teaches English at this school.

bilimyurdu
{f} okula göndermek

Tom'u yatılı okula göndermek sana her ay ne kadara mal oluyordu? - How much was it costing you per month to send Tom to boarding school?

Tom'un ebeveynleri onu özel okula göndermek için çok çalıştı. - Tom's parents worked hard to send him to private school.

öğret

Babam, bir lisede İngilizce öğretiyor. - My father teaches English at a high school.

Her nasılsa, Japon lisem hakkında en fazla fark ettiğim şey öğrenciler tarafından öğretmenlerine gösterilen büyük saygıydı. - What I most noticed about my Japanese high school, however, was the great respect shown by students toward their teachers.

{i} ekol
{f} ders vermek

Kızım lisede ders vermek istiyor. - My daughter wants to teach in high school.

Bir okulda yüksek motivasyona sahip öğrencilerle ders vermek istiyorum. - I'd like to teach in a school with highly-motivated students.

balık sürüsü

Bizim tekne bir balık sürüsünü izledi. - Our boat followed a school of fish.

bir ustadın öncüsü olduğu tarz veya üslup
(Denizbilim) sürü

Nisanda bir sürü okul etkinliklerimiz var. - In April we have a lot of school events.

Bizim tekne bir balık sürüsünü izledi. - Our boat followed a school of fish.

{i} (balık, balina v.b. için) sürü
{i} ekol: school of philosophy felsefe ekolü
{i} okul çalışanları ve öğrencileri
{i} tarz

Lisedeyken ne tarz müzikten hoşlanırdın? - What kind of music did you like when you were in high school?

Tom Mary'nin okuldaki davranma tarzını görmezlikten gelmeye devam etmeyi reddetti. - Tom refused to continue to ignore the way Mary was behaving at school.

{f} terbiye etmek
güz

Okulda güzel sanatlar okuyor. - She is studying fine art at school.

Tom'u okula götürmen güzeldi. - It was nice of you to drive Tom to school.

{f} (balık) sürü halinde yüzmek
{f} alıştırmak
okuldan
ekolin
okula

Pazar günü okula gitmiyorsun, değil mi? - You don't go to school on Sunday, do you?

Okula gidiyoruz çünkü öğrenmek istiyoruz. - We go to school because we want to learn.

okulu
secondary school
ortaokul
elementary school
ilkokul

İlkokul öğretmenlerimi özlüyorum. - I miss my elementary school teachers.

Tom, onlar ilkokuldayken, sürekli Mary'ye sataşırdı. - Tom used to pick on Mary all the time when they were in elementary school.

high school
lise

Lise günlerimi düşünmeden o şarkıyı dinleyemem. - I can not hear that song without thinking of my high school days.

Babam, bir lisede İngilizce öğretiyor. - My father teaches English at a high school.

primary school
ilkokul

Boston'da ilkokula gittim. - I went to primary school in Boston.

O ilkokulun güçlü bir futbol takımı var. - That primary school has a strong soccer team.

primary school
İlkokul

O bir ilkokul öğretmeni bu yüzden o çocuklarla ilgilenmeye alışkın. - He is a primary school teacher, so he is used to dealing with children.

Boston'da ilkokula gittim. - I went to primary school in Boston.

school calendar
Okul takvimi
school age
okul  çağı
school bag
(isim) okul çantası
school bell
okul zili

Okul zilinin çaldığını duydum. - I heard the school bell ring.

school bag
{i} okul çantası
school term
(Eğitim) yarıyıl
School of Economics
iktisat Bilimyurdu
School of Medicine
Tıp Bilimyurdu
School of Political Sciences
Siyasal Bilgiler
School of Technology
teknik okul
School of Theology
ilahiyat Bilimyurdu
school administration
okul yönetimi
school age
okul çağı
school assignment
ev ödevi
school board
okul yönetim kurulu
school book
ders kitabı
school boy
erkek öğrenci
school bus
okul otobüsü

Okul otobüsünü kaçırdım! - I missed the school bus!

Yangın musluğunun önünde park etmiş sarı bir okul otobüsü vardı. - There was a yellow school bus parked in front of the fire hydrant.

school day
okul günü
school girl
kız öğrenci
school house
okul yatakhanesi
school of law
avukatlık okulu
school of music
müzik okulu
school of nursing
hemşirelik okulu
school phobia
okul fobisi
school report
karne

Okul karnesi hakkında endişeli görünüyordu. - She looked worried about her school report.

school system
okul sistemi
school teacher
öğretmen
school term
okul dönemi
school tuition
okul parası
school year
öğretim yılı
school year
okul yılı

Japonya'da yeni bir okul yılı nisan ayında başlar. - In Japan a new school year starts in April.

Yeni okul yılı Japonya'da nisan ayında başlar. - The new school year begins in April in Japan.

school-mate
okul arkadaşı
School Number
Okul numarası
school ahead
ileride okul var
school book
Okul kitabı
school building
okul binası
school crossing
Okul kapısında
school for deafs
Sağırlar okulu
school leavers ball
Okulu terk edenler topu
school librarian
Okul kütüphanecisi
school magazine
okul gazatesi
school mark degree
okul derecesi
school master
Okul yöneticisi
school of infantry
piyade okul
school of whales
balina sürüsü
school reunion
Eski okul arkadaşlarının bir araya geldiği toplantısı
school run
Okul koşmak
school security
okul güvenliği
school slut
okul sürtük
school store
Okul kırtasiyesi satan yer
school subject
Okul konu
school textbook
Okul kitabı
school trip
Okul gezisi
school voucher
Okul çeki
school wide
Okul geniş
school yearbook
okul yıllığı
school-leaving qualification
okul yeterlilik bırakarak
School of Advanced Military Studies
(Askeri) İleri Askeri Çalışmalar Okulu
School of Military Packaging Technology
(Askeri) Askeri Paketleme Teknolojisi Okulu
school age
(sıfat) okul çağı
school canteen
okul kantini
school certificate
tasdikname
school days
okul günleri
school email
(Bilgisayar) okul e-posta
school for special service
(Askeri) MORAL HİZMET OKULU: Subay ve erleri, eğlence ve dinlenme, tahsil ve terfi ve moral hizmetler bakımından yetiştiren okul
school leaver
{i} mezun
school leaver
(isim) mezun
school leaving certificate
bitirme belgesi
school leaving certificate
mezuniyet belgesi
school manager
okul müdürü

O çok kızgındı ve okul müdürüyle konuşmaya gitti. - She was very mad and went to talk with the school manager.

school of aviation medicine
(Askeri) HAVA HEKİMLİĞİ OKULU: Hava hekimliğinde öğretim ve eğitim yapan hava sınıf okulu
school of military government
(Askeri) ASKERİ HÜKÜMET OKULU: Subaylara; Silahlı Kuvvetler tarafından zapt ve işgal edilen yerlerde askeri hükümetin kuruluş ve idaresi konusunda özel eğitim yaptırmak üzere, icabında kurulan okul. Bu okul, işgal edilen memleketi idare edecek olanların bilmeleri gerekli bütün sivil ve askeri bilgileri verir
school of social thought
sosyal düşünce okulları
school oneself to
kendini alıştırmak
school oneself to
öğrenmek
school ship
(isim) okul gemisi
school sidebar
(Bilgisayar) okul kenar çubuğu
school taxes
(Ticaret) okul vergileri
school tie
okula bağlılık
school tie
okul arkadaşları arasındaki bağlılık
school tie
okul kravatı
school treat
okulda verilen yemek
school uniform
okul forması
school uniform
forma
school village
okul yerleşkesi
school village
okul kampusu
school year
ders yılı, öğretim yılı
schooled
okullu
schooled
eğitimli
schooling
eğitme
schooling
eğiterek
schooling
tedrisat
schooling
öğretim
schooling
{f} eğit

Eğitimi bitirinceye ve para kazanmaya başlayıncaya kadar beklemek zorunda kalacağım. - I will have to wait till I finish schooling and start earning money.

Fadıl, Leyla'nın eğitimi için ödeme yaptı. - Fadil paid for Layla's schooling.

schooling
eğitim

Eğitimin zorunlu karakteri çocukların içinde öğrenme arzusu geliştirmek için çeşitli şekillerde çalışmaya adanmış işlerin çokluğunda nadiren analiz edilir. - The mandatory character of schooling is rarely analyzed in the multitude of works dedicated to the study of the various ways to develop within children the desire to learn.

Eğitimi bitirinceye ve para kazanmaya başlayıncaya kadar beklemek zorunda kalacağım. - I will have to wait till I finish schooling and start earning money.

school life
hayat okulu
schools
okullar

1986'ya kadar İngiltere'nin okullarında, çocukları kemerlerle, değneklerle ve sopalarla cezalandırmak yasaldı. - Until 1986, in the schools of England, it was legal to punish children with belts, sticks, and clubs.

Fabrika işçilerinin ailelerinin okullara, hastanelere ve mağazalara ihtiyaçları vardır, bu yüzden bu hizmetleri sağlamak için daha fazla insan bölgede yaşamak için gelir. Böylece bir şehir gelişir. - The families of the factory workers need schools, hospitals, and stores, so more people come to live in the area to provide these services, and thus a city grows.

school bus
servis

Tom taksici olmadan önce okul servisinde şoförlük yapıyordu. - Tom was a school bus driver before he became a taxi driver.

school of thought
düşünce tarzı
schooling
terbiye
schooling
öğret
schooling
eğitim ve terbiye
Englisch - Englisch
(considered collectively) The followers of a particular doctrine; a particular way of thinking or particular doctrine; a school of thought

These economists belong to the monetarist school.

To control, or compose, one's expression

She took care to school her expression, not giving away any of her feelings.

A group of fish or a group of marine mammals such as porpoises, dolphins, or whales

The divers encountered a huge school of mackerel.

To educate, teach, or train (often, but not necessarily, in a school.)
The time during which classes are attended or in session in an educational institution

I'll see you after school.

To defeat emphatically, to teach an opponent a harsh lesson

This time I'm gonna school you..

An educational institution providing primary and secondary education, prior to tertiary education (college or university)
An institution dedicated to teaching and learning; an educational institution

Harvard University is a famous American postsecondary school.

Within a larger educational institution, an organizational unit, such as a department or institute, which is dedicated to a specific subject area

We are enrolled in the same university, but I attend the School of Economics and my brother is in the School of Music.

To form into, or travel in a school
a body of creative artists or writers or thinkers linked by a similar style or by similar teachers; "the Venetian school of painting"
{v} to instruct, teach, reprove
{n} a place for education
"Unconventional school"
{i} any institution of learning; group of people influenced by a common master or system of thought; system; faculty, academic department; large group of fish or sea mammals
A place of primary instruction; an establishment for the instruction of children; as, a primary school; a common school; a grammar school
The school and its community, its culture, and its physical aspects A school environment provides the cornerstone for academic reform An environment that is equitable, accessible, supportive, secure, drug free and safe supports the educational goal that the school environment is conducive to teaching and learning, all stakeholders, including parents and community members, must be involved in and committed to a shared vision
in landscapes, by Corot, Rousseau, Daubigny, Jules Dupré, and Diaz
educate in or as if in a school; "The children are schooled at great cost to their parents in private institutions"
A unit which the institution has formed from a grouping of Departments (which are equivalent to DEETÕs Academic Organizational Units) for the purposes of budgeting and planning Name Abbreviation New Name in 1994 Architecture and Engineering Arch and Eng Business and Law Bus and Law Commerce and Law Education Education Health Science Health Sc Humanities and Social Sciences Hum and Soc Sc Science Science Visual and Performing Arts Vis and Perf Arts
Any institution or person offering training or educational services to the public
The room or hall in English universities where the examinations for degrees and honors are held
{s} pertaining to a school, pertaining to an educational institution
A shoal; a multitude; as, a school of fish
a building where young people receive education; "the school was built in 1932"; "he walked to school every morning" the process of being formally educated at a school; "what will you do when you finish school?" a large group of fish; "a school of small glittering fish swam by" a body of creative artists or writers or thinkers linked by a similar style or by similar teachers; "the Venetian school of painting" an educational institution; "the school was founded in 1900" an educational institution's faculty and students; "the school keeps parents informed"; "the whole school turned out for the game" the period of instruction in a school; the time period when schools is in session; "stay after school"; "he didn't miss a single day of school"; "when the school day was done we would walk home together" swim in or form a large group of fish; "A cluster of schooling fish was attracted to the bait" educate in or as if in a school; "The children are schooled at great cost to their parents in private institutions
Its members went straight to nature in disregard of academic tradition, treating their subjects faithfully and with poetic feeling for color, light, and atmosphere
A school of fish or dolphins is a large group of them moving through water together
A division of the school system consisting of students in one or more grades or other identifiable groups and organized to give instruction of a defined type One school may share a building with another school or one school may be housed in several buildings
(educational): a building or structure for the purpose of instruction such as schools, colleges, universities, libraries, and academies
An academic unit responsible for the administration of the institution's academic programs
Usually elementary, middle, or high schools Also a catch-all term for any place of education e g , law school, graduate school
A place for learned intercourse and instruction; an institution for learning; an educational establishment; a place for acquiring knowledge and mental training; as, the school of the prophets
To school a child means to educate him or her. She's been schooling her kids herself. = educate
swim in or form a large group of fish; "A cluster of schooling fish was attracted to the bait"
Academic and administrative unit which offers a professional training program (e g School of Translation and Interpretation, School of Nursing)
School for the Blind
a place or process of learning with many varieties, including elementary, secondary, and high school; technical, professional, community college, and university; continuing education and graduate studies; an important factor in the development of character and leadership
School is used to refer to university or college. Moving rapidly through school, he graduated Phi Beta Kappa from the University of Kentucky at age
an educational institution; "the school was founded in 1900"
a public school or an accredited nonpublic school
A French school of the middle of the 19th century centering in the village of Barbizon near the forest of Fontainebleau
Figuratively, any means of knowledge or discipline; as, the school of experience
An administrative unit (school, college, or department) in an institution of higher education offering one or more programs that lead to an ALA-accredited LIS master's degree ALA/COA does not accredit schools
A person who spent most of his time during the survey week attending any kind of public or private school, including trade or vocational schools in which students receive no compensation in money or kind
An assemblage of scholars; those who attend upon instruction in a school of any kind; a body of pupils
A session of an institution of instruction
The disciples or followers of a teacher; those who hold a common doctrine, or accept the same teachings; a sect or denomination in philosophy, theology, science, medicine, politics, etc
6. A particular school of writers, artists, or thinkers is a group of them whose work, opinions, or theories are similar. the Chicago school of economists
a building where young people receive education; "the school was built in 1932"; "he walked to school every morning"
A place of education that a child will go to usually during the ages of 11-16, where the final qualification will be the glossary('GCSE','GCSE',5) Students have the option to carry on studying into glossary('A-Level','A-Levels',5) and ultimately glossary('University','university',5) Some schools offer sixth form, which is the equivalent of a glossary('college','college',5) providing higher education
Associated with them are certain painters of animals, as Troyon and Jaque, and of peasant life, as Millet and Jules Breton
an educational institution's faculty and students; "the school keeps parents informed"; "the whole school turned out for the game"
To tutor; to chide and admonish; to reprove; to subject to systematic discipline; to train
If you school a horse, you train it so that it can be ridden in races or competitions. She bought him as a £1,000 colt of six months and schooled him. = train see also schooled, schooling, after-school, approved school, boarding school, church school, convent school, driving school, finishing school, grade school, graduate school, grammar school, high school, infant school, junior school, middle school, night school, nursery school, pre-school, prep school, primary school, private school, public school, special school, state school, summer school, Sunday school. Annales school Ash Can school Austrian school of economics Avignon school Barbizon school Bohemian school Bolognese school Burgundian school Cheng Zhu school Ch'eng Chu school Chicago School Danube school English school Fontainebleau school of Franco Cantabrian school Frankfurt school German historical school of economics Harrow School high school Hudson River school Ionian school Juilliard School Kano school Manchester school Megarian school Metabolist school Moscow school New School University New School for Social Research New York school Notre Dame school Novgorod school Pont Aven school Practical Learning School Prairie school preparatory school public school independent school Rhode Island School of Design school psychology Sicilian school Stroganov school Summerhill School Tabriz school Unity School of Christianity Utrecht school Venetian school Vladimir Suzdal school
A privately-run place where a particular skill or subject is taught can be referred to as a school. a riding school and equestrian centre near Chepstow
the period of instruction in a school; the time period when schools is in session; "stay after school"; "he didn't miss a single day of school"; "when the school day was done we would walk home together"
these are the basic units of organisation in the University, every academic and degree in the University is attached to a particular School Its useful to work out which school your in as if you have any problems through your degree your Head of School could be an important person to get to know
One of the seminaries for teaching logic, metaphysics, and theology, which were formed in the Middle Ages, and which were characterized by academical disputations and subtilties of reasoning
{f} teach, instruct, provide with an education; train, guide; swim or feed in a large group (about fish or sea mammals)
An accredited institution that awards financial aid to the student
A school is the pupils or staff at a school. Deirdre, the whole school's going to hate you
A part of the academic organizational structure of the University that, on an organizational chart is between the Institution level and the Division level
Enclosed, marked out area used for the training and exercise of the horse
the process of being formally educated at a school; "what will you do when you finish school?"
train to be discriminative in taste or judgment; "Cultivate your musical taste"; "Train your tastebuds"; "She is well schooled in poetry"
A title given to a particular Academic Organisational Unit within the University in recognition of its professional or other status Within the academic divisions there are a number of Schools The Schools are: Arts Asian Studies Biological Sciences and Biotechnology Commerce Economics Education Engineering Environmental Science Information Technology Law Mathematical & Physical Sciences Media Communication & Culture Politics & International Studies Psychology Social Inquiry Veterinary Biology & Biomedical Science Veterinary Clinical Science
(Except schools for the mentally retarded and schools for the physically handicapped) means a public or nonprofit approved or accredited organizational entity devoted primarily to approved academic, vocational, or professional study and instruction, which operates primarily for educational purposes on a full-time basis for a minimum school year and employs a full-time staff of qualified instructors
A school is a place where children are educated. You usually refer to this place as school when you are talking about the time that children spend there and the activities that they do there. a boy who was in my class at school Even the good students say homework is what they most dislike about school I took the kids for a picnic in the park after school. a school built in the Sixties two boys wearing school uniform
We have ten schools: Audiology and Speech Sciences; Community and Regional Planning; Human Kinetics; Journalism; Library, Archival and Information Studies; Music; Nursing; Occupational and Environmental Hygiene; Rehabilitation Sciences; and Social Work and Family Studies
educate in or as if in a school; "The children are schooled at great cost to their parents in private institutions
school band
A musical ensemble associated with a school, not necessarily a musical school; e.g. marching band
school board
A governing body of people elected to oversee management of a school district and represent the interests of residents
school books
plural form of school book
school bus
A bus which carries children to school
school bus yellow
of an orange-yellow colour, used in school buses in Canada and the United States
school bus yellow
an orange-yellow colour, used in school buses in Canada and the United States

school bus yellow colour:.

school class
All students who have graduated or will graduate from a school in a given year

I was the only unicyclist in my English class, but it turned out there was another in my school class, and two more due to come in with next year's class.

school counselor
A professional member of an educational team who assists students in their personal, social, academic, and career development aspects of education through services such as individual counseling, small group counseling, and classroom teaching, and provide leadership in educational reform (advocacy); traditionally known as a guidance counselor, although this term is deemed inaccurate by most professionals today
school counselors
plural form of school counselor
school crossing attendant
A person employed to help children to cross a road safely, usually wearing highly reflective clothing and carrying a sign displayed to vehicles instructing them to stop while children are crossing
school night
An evening before a typical school day; normally a Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday or Thursday night

Jamey has to go to bed at 9:00 on school nights, but on Friday and Saturday he gets to stay up as late as he wants.

school nights
plural form of school night
school of hard knocks
The source of an education consisting of real-world experiences, especially adverse experiences

Did Vietnam's school of hard knocks teach Americans to do peacemaking and state building right?.

school of thought
An opinion subscribed to by some connected or arbitrary group

He did not belong to the school of thought that believed Jackson Pollock to be much of an artist.

school psychologist
A practitioner or educator that conducts assessments to evaluate students on criteria such as intelligence, aptitude, and psychopathology. Additionally, they often consult with teachers and other school personnel help supply interventions to aid in student learning. Not to be confused with a school counselor
school run
increased traffic due to the number of parents taking or collecting their children to and from school by car
school shark
a hound shark of the family Triakidae, the only member of the genus Galeorhinus
school sharks
plural form of school shark
school shooting
A shooting which takes place in a school
school tie
A necktie designated as (part of a) school uniform

Alumni of prestigious schools fondly wear their school ties as a badge of honor.

school trip
an event in which schoolchildren journey to a separate location to their normal learning environment under the authority of the staff of their school and with the purpose of learning by experience
school uniform
A number of uniform items which must be worn by pupils/students in a school

School uniforms for boys may include a school tie, jacket, cap and a pair of formal trousers.

school voucher
A paper, issued by a government, that a parent can use as payment for his child's tuition at any school
school vouchers
plural form of school voucher
school years
plural form of school year
school-age
An age of a person when attending lower-level schools is customary. The period in a person's life when one is legally required to attend school

He's no school-age child; he's in college now.

school-band
Attributive form of school band

school-band member.

school bag
{i} bag for carrying books and school supplies
school board
(Eğitim) A board of education or a school board or school committee is the title of the board of directors of a school, local school district or higher administrative level
school committee
(Eğitim) A board of education or a school board or school committee is the title of the board of directors of a school, local school district or higher administrative level
school reunion
A school reunion is a meeting of former schoolmates, typically organized at or near their former school by one of the class on or around an anniversary of their graduation
school store
A store that sells supplies that kids need at school
school tycoon
School Tycoon is a computer game developed by Cat Daddy Games and published by Global Star. The game was designed to be easier and less complicated than other Tycoon games, removing the spreadsheets and statistics of game management
School of Hillel
Talmudic school with liberal approach to Halachic ordinances
school age
When a child reaches school age, he or she is old enough to go to school. Most of them have young children below school age. School age is also an adjective. families with school-age children. the age at which a child is old enough to go to school
school assignment
a school task performed by a student to satisfy the teacher
school board
A school board is a committee in charge of education in a particular city or area, or in a particular school, especially in the United States. Colonel Richard Nelson served on the school board until this year. A local board that oversees public schools. a group of people, including some parents, who are elected to govern a school or group of schools in the US
school board
a board in charge of local public schools
school book
School books are books giving information about a particular subject, which children use at school
school bus
a bus used to transport children to or from school
school bus
large vehicle used to transport children to and from school
school bus
A school bus is a special bus which takes children to and from school. A publicly or privately owned vehicle that is used for taking schoolchildren to and from school or school-related activities
school certificate
document which certifies that a student is enrolled in a school
school crossing
a pedestrian crossing where school children cross a street on the way to school
school curriculum
course of studies at a school
school day
any day on which school is in session; "go to bed early because tomorrow is a school day
school dinner
School dinners are midday meals provided for children at a school. Overcooked greens are my most vivid recollection of school dinners
school district
A geographic district, the public schools of which are administered together. an area in one state of the US that includes a number of schools which are governed together
school district
a district whose public schools are administered together
school fee system
method of paying school expenses, method for paying tuition
school fees
tuition, price of attending school
school figure
Any of various patterns, such as a figure eight, formerly traced by skaters in figure skating competition. Often used in the plural
school friend
A school friend is a friend of yours who is at the same school as you, or who used to be at the same school when you were children. I spent the evening with an old school friend. a friend who goes to the same school as you
school governor
a member of a group of people in Britain who are elected to make decisions about how a school should be managed
school house
{i} building used as a school
school kid
School kids are schoolchildren. young school kids in short pants
school leaver
School leavers are young people who have just left school, because they have completed their time there. the lack of job opportunities, particularly for school-leavers
school leaver
{i} (UK) dropout, student who quits school before completing his studies
school lunch
School lunches are midday meals provided for children at a school. = school dinner
school management
group which oversees a school, group which governs a school
school newspaper
a newspaper written and published by students in a school
school of Fontainebleau
French and foreign artists associated with the court at Fontainebleau in the 16th century. In 1528 Francis I began to rebuild the palace and hired Rosso Fiorentino and Francesco Primaticcio to produce the mural decoration, stuccowork, and sculptural reliefs; also among the Italian artists was Benvenuto Cellini. Many engravings were made of the work being done, and much of the most decorative painting and sculpture can still be seen there. The Italian masters successfully adapted their own styles to the French taste and were assisted by French and Flemish artists; together they produced a distinctive style of Mannerism. The innovation of stucco ornament in combination with mural painting had great influence on French art of the time
school of medicine
school where students learn to be doctors
school of the arts
institution or university focusing on the performing and fine arts
school of the prophets
group of prophets, band of prophets
school of thought
The point of view held by a particular group: "We have many schools of thought in the intelligence services" (Tom Clancy)
school oneself to
accustom oneself to -, get used to -
school phobia
deep chronic fear of going to school
school phobia
a child's sudden fear of attending school
school ship
{i} ship used to train students for nautical careers (such as sailors, etc.)
school ship
a ship used to train students as sailors
school solution
solution that is taught in school
school system
everything that is connected to schools and universities
school system
establishment including the plant and equipment for providing education from kindergarten through high school
school term
the time during which a school holds classes; "they had to shorten the school term
school time
period of time spent in school; period of instruction in a school
school up
form a group, gather together into a group (of fish)
school year
the period of time each year when the school is open and people are studying
school year
The part of the year during which school is in session, typically from September to June
schooling
training or instruction
schooling
Present participle of school
schooled
If you are schooled in something, you have learned about it as the result of training or experience. They were both well schooled in the ways of the Army see also school
school of thought
place of learning, place for intellectual debate
schooled
past of school
schooled
{s} educated, learned; knowledgeable, well-versed
schooled
(all used chiefly with qualifiers `well' or `poorly' or `un-') having received specific instruction; "unschooled ruffians"; "well tutored applicants"
schooling
the process of being formally educated at a school; "what will you do when you finish school?"
schooling
the act of teaching at school the training of an animal (especially the training of a horse for dressage)
schooling
Collecting or running in schools or shoals
schooling
education
schooling
Compensation for instruction; price or reward paid to an instructor for teaching pupils
schooling
{i} education, training, instruction
schooling
Practice time before the classes, is not allowed for intercollegiate competitors
schooling
Instruction in school; tuition; education in an institution of learning; act of teaching
schooling
Practice time before the classes, is not allowed for intercollegiate competitors This term also describes a warm-up session for a horse before a jumping competition
schooling
(p 515)formal instruction under the direction of specially trained teachers
schooling
the act of teaching at school
schooling
Training in preparation for competition
schooling
Behavioural grouping together of fish, which then usually move together as a group
schooling
the training of a horse at dressage
schooling
Discipline; reproof; reprimand; as, he gave his son a good schooling
schooling
Schooling is education that children receive at school. He had little formal schooling. = education. school education
schooling
the training of an animal (especially the training of a horse for dressage)
schools
Schools refers to public or private elementary, middle or high schools It does not refer to preschools or daycares
schools
The university lecture rooms
schools
TVRADIOCOMMUNICATESOS TEACHERINDEXSEARCH
schools
plural of school
schools
the academic groupings of the University of which there are nine: School of Art and Design; Business School; School of Computing; School of Engineering and Advanced Technology; Graduate School; School of Health; School of Humanities and Social Sciences; Law School; School of Sciences
schools
third-person singular of school
schools
This refers to the final University examinations themselves, and the building in which they take place [Oxford]
schools
{i} European universities during the Middle Ages; scholastics who taught in said universities of medieval Europe
schools
tr>
schools
Thomas Aquinas
schools
Elementary, middle or high schools
schools
Give each student a personal school identified e-mail address within minutes!
school
Favoriten