liability

listen to the pronunciation of liability
Englisch - Türkisch
{i} yükümlülük
sorumluluk

Başka bir sorumluluk almak istemiyorum. - I don't want to take on another liability.

yük/pasif/sorumluluk
(Avrupa Birliği) sorumluluk, mükellefiyet
yüküm
(Ticaret) mali sorumluluk
(Kanun) pasifler
(Ticaret) yabancı kaynak
engel
ödenecek borç
(çoğ.) borçların toplamı, pasif
Taahhüt
(Kanun) Amerikada toplu taşıt sigortasının yapılması gereken zorunlu minimum kısmının yasal adı. Liability coverage
{i} tic. borç
düyun
{i} k.dili. dert; birine yük olan kimse; dert kaynağı olan şey
borçların toplamı
{i} eğilim
(Askeri) BORÇ, MÜKELLEFİYET: Ödeme, uzatma, ileri bir tarihte iade suretiyle tasfiyesi gereken borç veya kanuni vecibe ve masraf
borç
(Ticaret) zimmet
mesuliyet
liable
sorumlu

Tom kazanmaktan sorumlu. - Tom is liable to win.

Benzer bir durumda, şirket sorumlu tutuldu. - In a similar situation, the company was held liable.

liable
{s} yükümlü

Tom ayrılmakla yükümlüdür. - Tom is liable to leave.

Tom onu yapmakla yükümlüdür. - Tom is liable to do that.

liability component
(Ticaret) yabancı kaynak kalemi
liability to tax
(Ticaret) vergi yükümlülüğü
liability account
borç hesabı
liability account
pasifler hesabı
liability account
pasif hesap
liability insurance
mali sorumluluk sigortası
liability for service
hizmet için sorumluluk
liability accounts
(Ticaret) pasif hesaplar
liability accounts
(Ticaret) satıcı hesapları
liability attaches
sorumluluk yüklenir
liability decrease
(Ticaret) pasifte azalma
liability decrease
(Ticaret) pasif azalması
liability due
(Ticaret) kısa vadeli borç
liability for damage
zararın sorumluluğu
liability increase
(Ticaret) pasifteki artma
liability increase
(Ticaret) pasif artışı
liability losses
(Ticaret) sorumluluk zararları
liability of convict
(Kanun) mahkumun mesuliyeti
liability of debtor
(Kanun) borçlunun mesuliyeti
liability of donor
(Kanun) bağışlayanın mesuliyeti
liability reserve
(Ticaret) tahakkuk etmiş vergi
liability to damage
(Kanun) tazmin sorumluluğu
liability to pay
(Ticaret) ödeme sorululuğu
limited liability
sınırlı sorumluluk
limited liability company
limitet şirket
limited liability company
limited şirket
limited liability corporation
limited şirket
limited liability
limitet şirket
limited liability companies
(Avrupa Birliği) limited şirket
limited tax liability
(Ticaret) sınırlı vergi sorumluluğu
limiting liability
(Kanun) sorumluluk sınırlandırma
limiting liability
(Kanun) sorumluluğu sınırlandırma
liable
{s} eğilimli

Karım üşütmeye eğilimli. - My wife is liable to catch a cold.

Ona katılmazsan, kızmaya eğilimlidir. - If you disagree with him, he is liable to get angry.

matured liability
Vadesi dolmuş borç
liabilities
(Kanun) pasif borçlar
liabilities
(Politika, Siyaset) pasif (kaynaklar)
liabilities
sorumluluk
liabilities
(Kanun,Ticaret) pasifler
liabilities
(Ticaret) borç
liable
mükellef
liable
duyarlı

Adam ölüm cezasına karşı duyarlı. - The man is liable to the death penalty.

liable
{s} mesul
absolute liability
mutlak sorumluluk
complete liability
tam sorumluluk
contingent liability
(Ticaret) koşullu borç-yükümlülük
contingent liability
(Kanun,Ticaret) koşullu borç
criminal liability
(Kanun) cezai ehliyet
defect liability period
kesin kabul süresi
defect liability period
(Kanun) kusur sorumluluğu süresi
defect liability period
özür sorumluluğu süresi
deferred liability
(Ticaret) müeccel borç
degree of liability
(Kanun) mesuliyetin vüsati
employers' liability
işverenin sorumluluğu
government liability
devletin sorumluluğu
liabilities
düyun
liabilities
(Kanun) yabancı sermaye
liabilities
(Kanun) kefalet
liabilities
sorumluluklar
liabilities
(Ticaret) pasif yükümlülükler
liabilities
(Ticaret) pasif bilanço
liabilities
(Ticaret) borçlar toplamı
liabilities
(Kanun) kefillik
liabilities
(Ticaret) ödenecek borç
liabilities
(Ticaret) kısa vadeli borçlar
liabilities
mesuliyet
liability insurance
(Ticaret) sorumluluk sigortası
personel liability
(Askeri) kişisel sorumluluk
products liability
ürün sorumluluğu
reduction liability
(Askeri) indirim yükümlülüğü
strict liability
(Fizik) kusursuz sorumluluk
asset-liability statement
aktif-pasif kestesi
criminal liability
cezai sorumluluk
current liability
cari borç
current liability
kısa vadeli borç
deferred liability
ertelenmiş borç
double liability
zincirleme yükümlülük
employer's liability
işverenin yükümlülüğü
financial liability
mali sorumluluk
liabilities
pasif
liabilities
üstlenme
liabilities
taahhüt
liabilities
(Ticaret) yükümlülükler

Onun planının hem erdemleri hem de yükümlülükleri vardır. - His plan has both virtues and liabilities.

liable
maruz
personal liability
kişisel sorumluluk
tax liability
vergi yükümlülüğü
tax liability
vergi borcu
capital liability
uzun vadeli borç, sabit borç
condition precedent to liability
(Sigorta) Emsal (teşkil eden) koşul
contingent liability
Olası borç
current liability
cari borç, kısa vadeli borç
defect liability period
Kusur Yükümlülük Süresi
deferred liability
ertelenmiş borç, müeccel borç
direct liability
direkt sorumluluk, dolaysız sorumluluk
double liability
müteselsil mesuliyet, zincirleme yükümlülük
employers liability
işveren sorumluluk
floating liability
kısa vadeli borç
imputed liability
izafi sorumluluk
legal liability
yasal sorumluluk
personal liability insurance
kişisel sorumluluk sigortası
public liability
Sosyal sorumluluk ilkesi. Sigota sektöründe çokça kullanılan terimdir. Kişinin yada sorumluluğunda olduğu kişilerin yaranlamsi yada ölmesi durumunda zarar gören tarafa bazı teminatların ödenmesini ifade eder
social host liability
sosyal host sorumluluk
acceptance liability
(Ticaret) kabul kredisi
additional liability
ek mesuliyet
additional liability
(Ticaret) ek yükümlülük
admitted liability
(Sigorta) kabul edilmiş sorumluluk
arbitrary liability
(Politika, Siyaset) keyfi yükümlülük
assumed liability
(Ticaret) deruhte edilen borç
civil liability
(Avrupa Birliği) hukuki sorumluluk
contractual liability
(Ticaret) sözleşmesel sorumluluk
contractual liability
(Avrupa Birliği) sözleşmeden doğan sorumluluk, akdi sorumluluk
defects liability
(Mukavele) hasar sorumluluğu (garanti teminatı)
defects liability certificate
(Mukavele) kesin kabul belgesi, hasar/noksan sorumluluk belgesi
defects liability period
(Mukavele) hasar sorumluluk süresi (garanti süresi)
defined benefit liability
(Ticaret) belirlenmiş tazminat borcu
defined benefit liability
(Ticaret) kesinleşmiş tazminat borcu
employer's liability
(Kanun) istihdam edenin mesuliyeti
employer's liability
(Ticaret) işverenin borcu
employers liability
(Sigorta) işveren mali sorumluluğu
environmental impairment liability
çevre bozulmasına karşı sorumluluk
excluding liability
sorumluluk bertaraf etme
funded liability
(Ticaret) uzun vadeli yükümlülük
indemnity against liability
borca karşılık teminat
independent liability method
(Sigorta) bireysel sorumluluk metodu
indirect liability
(Ticaret) endirekt borç
indirect liability
(Ticaret) ileride doğabilecek borç
joint liability
(Mukavele) müşterek yükümlülük
liable
taahhüt altına girmiş
liable
to ile mesul
liable
{s} olası
liable
dili ihtimal dahilinde olan
liable
mükellef/meyilli/duyarlı
liable
{s} muhtemel
liable
mesuliyetli
manufacturer's liability
(Ticaret) imalatçının sorumluluğu
passenger legal liability
(Sigorta) yolcu hukuki sorumluluğu
passenger liability
(Sigorta) yolcu mali sorumluluğu
pecuniary liability
(Askeri) PARASAL (MADDİ) SORUMLULUK: Kusur veya ihmalden kaynaklanan herhangi bir maldaki kayıp, ziyan veya zararı karşılayacak kişisel, müşterek veya ortak bir parasal yükümlülük. Bir sözleşme veya senet altında şart koşulan koşullarda da böyle bir durum ortaya çıkabilir
primary liability
en başta gelen sorumluluk
primary liability
temel sorumluluk
product liability
(Avrupa Birliği) ürün sorumluluğu
product liability
(Nükleer Bilimler) mamul sorumluluğu
professional liability
(Ticaret) mesleki sorumluluk
secured liability
(Ticaret) güvenceli borç
service liability
(Nükleer Bilimler) hizmet sorumluluğu
several liability
(Mukavele) münferit yükümlülük
several liability
(Ticaret) münferit borçluluk
several liability
(Kanun,Ticaret) münferit sorumluluk
statutory liability
(Ticaret) yasal sorumluluk
statutory liability
(Kanun) kanuni mesuliyet
statutory liability shares
(Ticaret) kanuni yükümlülük payları
third party liability
(Ticaret) üçüncü kişi sorumluluğu
undertake a liability
(Kanun) borcu üstlenmek
waiver of liability
(Kanun) mesuliyetten beraat
Englisch - Englisch
the condition of being liable
an obligation, debt or responsibility owed to someone

I was to say that Maw and Meggins disclaim all responsibility, continued the other. They admit no liability at all, but in consideration of your son's services they wish to present you with a certain sum as compensation..

the likelihood of something happening
a handicap that holds one back
{n} exposedness, tendency to, responsibility, a state of being answerable
A company's or organization's liabilities are the sums of money which it owes. The company had assets of $138 million and liabilities of $120.5 million. asset see also liable
{i} financial obligation; debt; responsibility, obligation; disadvantage, handicap; likelihood
the amount you are responsible for when speaking about credit cards
Liability for something such as debt or crime is the legal responsibility for it; a technical term in law [3]
Any legal obligation for which a person is responsible
That which one is under obligation to pay, or for which one is liable
Liability is the amount of money that a portfolio account owes For example, if one buys stocks on margin, the margin loan amount would represent the account's liability Similarly, if one goes short, the securities loaned would be the liability
A legal obligation to pay a debt owed Current liabilities are debts payable within twelve months Long-term liabilities are debts payable over a period of more than twelve months
A financial obligation, debt, claim, or potential loss
* Any sort of legal obligation, including, for example, the obligation of a corporation to pay wages or taxes The liabilities most often discussed in this Ethics Center are those to compensate for injury or to clean up toxic contamination Legal liability to compensate for an injury or to clean up contamination does not necessarily require that one have caused the injury or contamination, or that one is guilty in a moral sense Under the doctrine of strict liability a party may be liable without having been guilty of negligence, for example
In terms of foreign exchange , the obligation to deliver to a counterparty an amount of currency either in respect of a balance sheet holding at a specified future date or in respect of an un-matured forward or spot transaction
Your legal responsibility to pay for injury to someone else or damage to their property
Any legal responsibility, duty or obligation
Broadly, any legally enforceable obligation
Any sort of legal obligation, including, for example, the obligation of a corporation to pay wages or taxes The liabilities most often discussed in this Ethics Center are those to compensate for injury or to clean up toxic contamination Legal liability to compensate for an injury or to clean up contamination does not necessarily require that one have caused the injury or contamination, or that one is guilty in a moral sense Under the doctrine of strict liability a party may be liable without having been guilty of negligence, for example
the state of being legally obliged and responsible
Any legally enforceable obligation
Legal responsibility for an act or failure to act
an obligation to pay money to another party
Liability is a term that broadly means legal responsibility If you run a stop sign and hit another car, you may be found liable for the damages to the other driver's auto Back to Top
Liability is any legally enforceable obligation Liability insurance covers you for money you are legally obliged to pay because a court has found that you were responsible for damage to another person's property
(Ticaret) An outstanding claim against an organization which may include wages payable, accounts payable, short or long term loans, bonds, etc
A debt or financial obligation
a broad legal term In general, a debt owed The condition of being actually or potentially subject to an obligation; a condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense or burden; a condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future
Liability refers to the responsibility for charges to an account Generally, a cardholder agrees to be liable for any charges to his or her account, including purchases, fees and finance charges If the cardholder allows someone else to make charges to his or her account (through, for example, an additional card), the cardholder is still responsible for paying the bill Two people who apply for a card together may both be responsible for the entire balance Your liability is described in the cardholder agreement you receive from the issuer Be sure to read it carefully
The state of being liable; as, the liability of an insurer; liability to accidents; liability to the law
the quality of being something that holds you back
If you say that someone or something is a liability, you mean that they cause a lot of problems or embarrassment. As the president's prestige continues to fall, they're clearly beginning to consider him a liability. what was once a vote catching policy, is now a political liability
Liability with regard to your student loan essentially means that you have a legal responsibility to pay back the money you borrowed plus interest So, when you take out a student loan, you are legally responsible (liable) to pay the loan back
the sum of one's pecuniary obligations; opposed to assets
A legal responsibility, obligation, or debt
Any legal obligation, either due now or at some time in the future It could be a debt or a promise to do something To say a person is "liable" for a debt or wrongful act is to indicate that they are the person responsible for paying the debt or compensating the wrongful act
Legal responsibility to repay debt
the quality of being something that holds you back the state of being legally obliged and responsible
A financial obligation, or the cash outlay that must be made at a specific time to satisfy the contractual terms of such an obligation
liability insurance
Any insurance against a potential loss due to the insured's liability for injury or damage to others
liability insurance
Insurance that provides protection from claims arising from injuries or damage to other people or property
liability insurance
Insurance that protects property owners against claims that alleges negligence or inappropriate action that resulted in bodily injury or property damage to another party
liability insurance
Policy that protects against claims against them of property damage, personal injury, negligence, etc
liability insurance
This policy protects the owner of the property against claims by parties injured on the property
liability insurance
insurance that covers property damage and bodily injury to another party, including bobtail, non-trucking use and unladen
liability insurance
An insurance policy that offers protection against claims that a property owner's negligence resulted in bodily injury or property damage to another party
liability insurance
Insurance guarding against damage or loss that the policyholder, may cause another person in the form of bodily injury or property damage
liability insurance
Insurance that covers bodily injury or property damage to others, to third parties
liability insurance
Insurance which agrees to indemnify the insured for sums he may be required by law to pay to third parties as damages for bodily injury or damage to property
liability insurance
A contract made with an insurance company to cover costs arising out a person's responsibility for injuries to others
liability insurance
insurance against damage which the insured person causes to others, compensation for injury caused to pedestrians or passengers during an auto accident
liability insurance
Insurance that pays if you are sued or legally responsible for a loss Liability coverage, which also covers legal-defense costs, is typically included in auto and home-insurance policies BACK TO TOP
liability insurance
A policy that protects owners against any claims of negligence, personal injury or property damage
liability insurance
Insurance for money the policyholder is legally obligated to pay because of bodily injury or property damage caused to another person and covered in the policy
liability insurance
A policy that protects owners against any claims of negligence, personal injury, or property damage
liability insurance
Liability insurance is insurance that protects against claims based on negligence or inappropriate action or inaction, which results in bodily injury or damage to property
liability insurance
insurance covering the policyholder’s legal liability resulting from injuries to other persons or damage to their property
liability insurance
Insurance for damage or loss that may be caused by the policyholder on another person in the form of bodily injury or property damage
liability insurance
An insurance policy that protects property owners against claims of negligence, property damage, or personal injury
liability insurance
Liability insurance pays claims against you and your legal defense costs, when you are legally responsible for an accident in which you have injured another person or damaged his or her property
liability insurance
Insurance coverage that offers protection against claims alleging that a property owner's negligence or inappropriate action resulted in bodily injury or property damage to another party
liability insurance
Insurance against claims of loss or damage for which a policyholder might have to compensate another party. The policy covers losses resulting from acts or omissions that are legally deemed to be negligent and that result in damage to the person, property, or legitimate interests of others. It was principally the introduction of the automobile that spurred the rapid growth of this form of insurance, which now extends to a great many activities in addition to driving, including malpractice insurance for doctors and other professionals, marine liability for boat owners and operators, and product liability for manufacturers of consumer goods. See also casualty insurance, consumer protection
liability insurance
Coverage for a policyholder’s legal liability resulting from injuries to other persons or damage to their property
liability insurance
That insurance that pays and renders service on behalf of an insured for loss arising out of his responsibility, due to negligence, to others imposed by law or assumed by contract
limited liability
The liability of an owner or a partner of a company for no more capital than they have invested
limited liability companies
plural form of limited liability company
limited-liability
Of a business entity, having liability for legal claims that is limited to the assets of the entity itself, and which therefore does not reach the assets of the individual owners/investors of the company
Limited Liability Company
{i} business or company organized in such a manner that its owners and shareholders are not personally liable for debts or other business liabilities (such as damages from lawsuits)
limitation of liability
Because software is inherently complex and may not be completely free of errors, you are advised to verify your work In no event will Rupp be liable for indirect, special, incidental, economic, cover, or consequential damages arising out of the use or inability to use the software, even if advised of the possibility of such damages In no case shall Rupp's liability exceed the amount paid by you for the software Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or limitation of liability for incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you
limitation of liability
Pictet and its information providers expressly disclaim all liability to any person in respect of anything and in respect of the consequences of anything done or omitted to be done wholly or partly in reliance upon the whole or any part of the contents on the Pictet site Moreover, Pictet and its information providers shall have no liability for any losses or damage arising from the use of or reliance on the information contained on the site, including, without limitation, any loss of profit or any other direct or indirect damage
limitation of liability
OmniDictionary Com SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES SUFFERED AS A RESULT OF USING MODIFYING CONTRIBUTING COPYING DISTRIBUTING OR DOWNLOADING THE MATERIALS IN NO EVENT SHALL OmniDictionary Com BE LIABLE FOR ANY INDIRECT PUNITIVE SPECIAL INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE (INCLUDING LOSS OF BUSINESS REVENUE PROFITS USE DATA OR OTHER ECONOMIC ADVANTAGE) HOWEVER IT ARISES WHETHER FOR BREACH OR IN TORT EVEN IF OmniDictionary Com HAS BEEN PREVIOUSLY ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE
limited liability
The right of an investor to limit potential losses to no more than the amount invested Equity shareholders, such as corporate stockholders and limited partners, have limited liability
limited liability
Limitation of possible loss to what has already been invested
limited liability
Limitation of a shareholder's losses to the amount invested
limited liability
The liability of a firm's owners for no more capital than they have invested in the business. the legal position of being responsible for paying only a limited amount of debt if something bad happens to yourself or your company. Condition under which the loss that an owner (shareholder) of a business may incur is limited to the capital invested in the business and does not extend to personal assets. The forerunners of limited-liability companies were limited partnerships, which were common in Europe and the U.S. in the 18th and early 19th centuries. In limited partnerships, one partner is entirely liable for losses and the other partners are liable only for the amounts they invested in the business. After the Joint-Stock Companies Act (1844) in England made incorporation easier, joint-stock companies with limited liability for all members became widespread. The development of the limited-liability company was crucial to the rise of large-scale industry in the late 19th and 20th centuries, since it enabled businesses to mobilize capital from a variety of investors who were unwilling to risk their entire personal fortunes in their investments. See also risk
limited liability
The legal protection given stockholders whereby they are responsible for the debts and obligations of a corporation only to the extent of their capital contributions
limited liability
Limitation of shareholders' losses to the amount invested Means that stockholders of a corporation are not personally liable for the debts of the company
limited liability
limited liability is a legal obligation of a firm's owners to pay back company debts only with the money they have already invested in the firm
limited liability
The nature of stocks restricts the amount of money an investor may lose to the amount they have invested in case of company bankruptcy Shareholders are not liable for the debts of the corporation
limited liability
Responsibility or obligation which is restricted to the limits set out
limited liability
Limitation of shareholders' losses to the amount invested
limited liability
the liability of a firm's owners for no more than the capital they have invested in the firm
limited liability
responsibility for debts up to the value of the company's share capital
limited liability
Where an entity can be sued, but enerally its owners cannot be held personally liable for debts or losses of the entity The classic limited liability entity is the corporation
limited liability
When limited is at the end of a Canadian company's name, the company's shareholders' responsibility for the debts of the company is limited to the amount of money they paid to buy the shares In contrast, ownership of a company by a sole proprietor or partnership carries unlimited personal legal responsibility for debts incurred by the business
limited liability
Normally applied to limited companies or limited liability partnerships The shareholders and partners who own such businesses have their liability limited to the value of any unpaid shares and the company or partnerships assets Beyond that they have no personal liability for its debts
limited liability
An individual's exposure to legal liability is limited by creating a corporation for business transactions This is achieved by virtue of the corporation existing as an independent entity
limited liability
(p 137) The responsibility of business's owners for losses only up to the amount they invest; limited partners and shareholders have limited liability
limited liability
When "limited" is at the end of a Canadian company's name, the company's shareholders' responsibility for the debts of the company is limited to the amount of money they paid to buy the shares In contrast, ownership of a company by a sole proprietor or partnership carries unlimited personal legal responsibility for debts incurred by the business
limited liability
The legal protection given to stockholders of a corporation A stockholder's liability extends only to the total of his capital contribution
limited liability
A feature of share ownership that restricts the liability of shareholders to the amount they have invested in the corporation
limited liability
A limit on the amount of money a company or individual can be made to pay in the event of legal action
limited liability
Means that stockholders of a corporation are not personally liable for the debts of the company
limited liability
corporations have limited liability; with limited liability, the amount an investor in a corporation can lose is limited to the amount that he has invested in the firm
limited liability
Limitation of loss to what has already been invested
limited liability
Investor liability is limited to their personal investments in the corporation; courts cannot touch the personal assets of investors in the event that the corporation goes bankrupt
limited liability
the restriction of one's potential losses to the amount invested The absence of personal liability
limited liability
limited responsibility, partial legal responsibility
limited liability
Limitation by a company’s memorandum of a member’s (shareholder’s liability to the amount, if any, unpaid on shares held by him (Section 5 Companies Act) The principle of limited liability is essential to the formation of a joint stock company
linked liability
debt that is linked to the financial index or the exchange rate
enterprise liability
A legal doctrine and form of secondary liability under which individual entities can be held jointly liable for some action on the basis of being part of a shared enterprise
liabilities
plural form of liability
liabilities
An amount of money in a company that is owed to someone and has to be paid in the future, such as tax, debt, interest, and mortgage payments
liable
Likely

Someone is liable to slip on your icy sidewalk.

liable
Exposed to a certain contingency or casualty, more or less probable
liable
Bound or obliged in law or equity; responsible; answerable

The passion for philosophy, like that for religion, seems liable to this inconvenience.

no liability
Form of limited liability which may be used by mining companies. Abbreviated NL in company name. Differs from ordinary limited liability in the treatment of part paid shares; ordinarily a company can sue shareholders for the balance (when called to pay), in no liability the shareholders can surrender their shares instead of paying
private limited liability company
A limited liability company that is not a public corporation
secondary liability
The legal responsibility arising when a party materially contributes to, facilitates, induces or is otherwise responsible for directly infringing acts carried out by another party
vicarious liability
The legal responsibility of the superior for the acts of their subordinate
liable
justly or legally responsible
fault liability
(Fizik) A type of liability in which the plaintiff must prove that the defendant’s conduct was either negligent or intentional; fault-based liability is the opposite of strict liability
liable
{a} subject, exposed, apt, responsible
Social Host Liability
(Kanun) Social host liability is created by a statute or case law that imposes liability on social hosts as a result of their serving alcohol to persons or minors. Frequently persons subject to social host liability criminal and civil actions are those that provided alcohol to obviously intoxicated or minors who subsequently are involved in vehicle crashes or other activities causing death or injury to third-parties, but these are not necessary conditions. A social host is most often a private individual who serves alcohol in a non-commercial setting
contingent liability
Contingent liabilities are liabilities that may or may not be incurred by a company and which depend on the outcome of a forthcoming event such as a court case. These are recorded in a company's accounts as contingent liabilities under accounts payable
public liability
Public Liability is part of the law of torts which focuses on civil wrongs. Applicants (the injured party) usually sues the respondent (the owner or occupier) under common law based on negligence and/or damages. Claims are usually successful when it can be shown that the owner/occupier was responsible for an injury therefore they breached their duty of care
strict liability
(Kanun) Liability which does not depend on actual negligence or intent to harm
accessary's liability
legal responsibility for aiding in the execution of a violation of the law
accrued liability
A developing but not yet enforceable claim by another person which accumulates with the passage of time or the receipt of service or otherwise It may arise from the purchase of services (including the use of money) which at the date of accounting have been only partly performed, and are not yet billable
accrued liability
The difference between the projected benefits liability (the present value of all future benefits) and the actuarial present value of future normal costs From a retrospective viewpoint, the accrued liability is the cumulative normal cost of a plan adjusted for experience gains and losses as of a valuation date
accrued liability
Found under liability
accrued liability
The amount of money needed to offset the employee's accumulated benefits under a retirement plan Accrued liability equals the difference between the present value of the future benefits and the present value of future contributions (PE)
accrued liability
These are liabilities, which have occurred, but have not been paid during an accounting period Examples would include accrued wages payable, accrued sales tax payable, and accrued rent payable
accrued liability
That amount of money needed to offset the participant's accumulated benefits under a retirement plan A plan's accrued liability is equal to the difference between the present value of future benefits and the present value of future contributions A plan is considered fully funded when the funds held under the plan equal the plan's accrued liability Conversely, when the assets of a plan are less than its accrued liability, the plan is deemed to have an unfunded accrued liability
capital liability
{i} obligation designed to purchase fixed assets, obligation used to finance a specific project
civil liability
- Liability to other motorists, pedestrians and property owners that you assume when operating your automobile on a public roadway
civil liability
liability for actions seeking enforcement of personal rights
contingent liability
obligation that will go into effect if a particular condition is met
contractor's liability
legal responsibility of a contractor for the quality of work which he produces
contractual liability
defining legal responsibilities through contract
criminal liability
responsibility for illegal actions
current liability
(Ticaret) Cash obligations due within the current business cycle (or one year), including accounts payable, short-term notes and accrued expenses
deferred liability
debt whose repayment has been postponed to a later date
direct liability
person's legal responsibility for his actions
employer's liability
legal liability of an employer for the actions of his employees
employers liability
addition to an employee's salary which an employer must allocate in a manner which benefits the employee
expanded liability
increased insurance coverage
financial liability
financial responsibility
guarantor`s liability
legal responsibility of a guarantor for the repayment of another's debt
impose liability
make responsible
imposed liability
placed a debt upon
imputed liability
responsibility that has been assigned to someone, blame that has been assigned to someone
incur liability
receive an obligation
indirect liability
legal responsibility incurred as a result of another person's actions
joint liability
legal responsibility that is shared between two or more people
legal liability
legal responsibility, legal obligation, responsibility as determined by the law
liabilities
debt(s) of the business that must be repaid at a future date Short-term debts such as bank overdrafts, creditors etc which are expected to fall due during the accounting period, normally one year
liabilities
The financial obligations of the business Amounts owing to suppliers, or lines of credit are examples
liabilities
Probable future sacrifices of economic benefits arising from present obligations of a particular entity to transfer assets or provide services to other entities in the future as a result of past transactions or events
liabilities
All debts and obligations of a company
liabilities
the financial responsibilities and obligations of an individual or firm such as debt, accounts payable, etc
liabilities
All the claims against a corporation Liabilities include accounts, wages and salaries payable; dividends declared payable; accrued taxes payable; and fixed or long-term liabilities, such as mortgage bonds, debentures and bank loans
liabilities
A person's financial obligations Liabilities include long-term and short-term debt
liabilities
A individual's debts and financial obligations
liabilities
Amounts owed for items received, services rendered, expenses incurred, assets acquired, construction performed (regardless of whether invoices have been received), and amounts received but as yet unearned Included are amounts owed for goods in the hands of contractors under the constructive delivery concept (when the records of the agency provide such information), and amounts owed under grants, pensions, awards, and other indebtedness not involving the furnishing of goods and services The two classifications occurring most frequently are the following
liabilities
The financial obligations that a company has to outside creditors (b)
liabilities
{i} financial obligations recorded in the balance sheet of a business; debts of a company or of a person; damages that can be caused by an unanticipated release of contaminating substances into the environment (Envirionmental Protection)
liabilities
A borrower's debt or other financial obligations
liabilities
A borrower’s debts and financial obligations
liabilities
These are the debts and obligations of a company Current liabilities are debts due and payable within one year Long-term liabilities are those payable after one year Liabilities are found on a company's balance sheet
liabilities
The claims against a corporation or other entity They include accounts payable, wages and salaries, dividends, taxes and obligations such as bonds, debentures and bank loans See current liabilities and total liabilities BACK TO TOP
liabilities
plural of liability
liabilities
The debts or obligations of a person
liabilities
Money owed or expected to be owed Insurance company financial statements, for instance, show assets and liabilities (G)
liabilities
debts and other amounts owed by the business to creditors
liabilities
anything that is owed to someone else
liabilities
Your debts and other monetary obligations
liabilities
A person's financial obligations including both long-term and short-term debt, as well as any other amounts that are owed to others
liabilities
A person's financial obligations Liabilities include long-term and short-term debt, as well as any other amounts that are owed to others
liabilities
Financial obligations, debts, claims or potential losses For example, a company's debts to a lender, a supplier of goods and services, a tax authority and others Listed on the consolidated balance sheets See also assets, equity
liabilities
The sum of debts or obligations of a business Normally, the liabilities appear on the credit side of a balance sheet This may be further broken down into current liabilities, long-term liabilities, etc
liabilities
Those amounts which are owed by a borrower or company They will be classified as current liabilities, those coming due within a year, or long-term liabilities, those due after one year from the date of the statement
liabilities
Debts owed by the business See "Current Liabilities" and "Long-Term Liabilities "
liabilities
Obligations measurable in monetary terms that represent amounts owed to creditors, governments, employees, and other parties
liable
Exposed to a certain contingency or casualty, more or less probable; with to and an infinitive or noun; as, liable to slip; liable to accident
liable
held legally responsible; "men between the ages of 18 and 35 were liable for military service
liable
legally obligated or responsible
liable
when it is determined that the plaintiff in a civil case has proved his or her claim against the defendant, the defendant is "liable" (rather than "guilty," as in a criminal case)
liable
Being obligated by law to make satisfaction, compensation or restitution
liable
To be legally obligated or responsible for something or to someone
liable
Legally responsible
liable
If people or things are liable to something unpleasant, they are likely to experience it or do it. She will grow into a woman particularly liable to depression Steroids are used to reduce the inflammation, which makes the muscles of the airways liable to constriction. = prone
liable
Obligated or responsible according to law or equity
liable
Exposed to a certain contingency or casualty, more or less probable; -- with to and an infinitive or noun; as, liable to slip; liable to accident
liable
Bound or obliged in law or equity; responsible; answerable; as, the surety is liable for the debt of his principal
liable
responsible or obligated Contrast with exculpatory clause and nonrecourse
liable
{s} under legal obligation; responsible; likely, prone; susceptible, subject to
liable
(often followed by `to') likely to be affected with; "liable to diabetes"
liable
held legally responsible; "men between the ages of 18 and 35 were liable for military service"
liable
at risk of or subject to experiencing something usually unpleasant; "he is apt to lose"; "she is liable to forget"
liable
When something is liable to happen, it is very likely to happen. Only a small minority of the mentally ill are liable to harm themselves or others
liable
To be legally obliged •Guarantees
liable
legally responsible, as in: When he lost his case, he was found liable for millions of dollars in damages
liable
subject to legal action; "liable to criminal charges"
liable
If you are liable for something such as a debt, you are legally responsible for it. The airline's insurer is liable for damages to the victims' families As the killings took place outside British jurisdiction, the Ministry of Defence could not be held liable. + liability lia·bil·ity He is claiming damages from London Underground, which has admitted liability but disputes the amount of his claim
maturing liability
debt for which the repayment date is approaching
medical liability
medical responsibility, accountability for a medical situation
personal liability
personal responsibility, obligation imposed on an individual, legal obligation of an individual
primary liability
legal responsibility of one who accepted an obligation
principal`s liability
legal obligation for the behavior of authorized agent
product liability
legal responsibility of a manufacturer for damages caused by defective products
product liability law
law which determines the responsibility of a manufacturer for damages caused by defective products
release of liability
exemption from a legal obligation, ruling that a legal obligation has ended
respondent liability
responsibility of the defendant
special liability
particularly high legal responsibility, great responsibility
strict liability
Usually used when referring to Products coverage The liability that manufacturers and merchandisers may be subject to for defective products sold by them, regardless of fault or negligence A claimant must prove that the product is defective and therefore unreasonably dangerous See also Absolute Liability (LA)
strict liability
Liability ascribed to a manufacturer or seller of a defective or dangerous product regardless of any fault or negligence
strict liability
Liability without fault Legal responsibility for damages or injury without a showing of negligence or fault
strict liability
- This represents a major exception to the requirement that there be a concurrence between the criminal act and criminal intent In such offenses, the offended poses a generalized threat to society at large
strict liability
Liability without fault
strict liability
­­ Liability without fault, when one is responsible for all consequences of actions of employees regardless of one's fault
strict liability
Basically means that fault is not required for an entity to be held responsible Under Superfund, a purchaser is liable for contamination even if the contamination occured prior to their ownership and without their knowledge See Innoscent Landowner Defense
strict liability
Liability which arises regardless of intention or fault of a person •Negligence & Duty of Care
strict liability
liability without a showing of negligence
strict liability
A concept applied by courts in product liability cases in which a seller is liable for any and all defective or hazardous products which unduly threaten a consumer's personal safety
strict liability
comprehensive legal obligation
strict liability
An owner of a property is responsible to an injured party without excuse (See liability)
strict liability
Concept applied by the courts in product liability cases that when a manufacturer presents his goods for public sale, it is representing that they are suitable for their intended use
tax liability
the amount of tax owed; calculated by applying the tax rate to the tax base
Türkisch - Englisch

Definition von liability im Türkisch Englisch wörterbuch

limited liability company
(Kısaltma) L.L.C
liability
Favoriten