grain

listen to the pronunciation of grain
Englisch - Türkisch
{i} tanecik
{i} tane

Tek bir tane pirinci israf etmeyin! - Waste not a single grain of rice!

Kör bir tavuk bile bir mısır tanesini bulabilir. - Even a blind chicken can find a grain of corn.

{i} tahıl

Pirinç milyonlarca insanı besleyen bir tahıldır. - Rice is a grain that feeds billions of people.

Almanya tahıl ihraç ediyor mu? - Does Germany export grain?

(Askeri) TAHIL: Buğday, arpa vesaire ürünler
hububat
{i} zerre

Onun hikayesinde bir zerre gerçek yok. - There is not a grain of truth in his story.

greyn
(Gıda) hububat tanesi
(Tekstil) kumaş çizgisi
zerrecik
{i} çizgi
(Gıda) hububat tohumu
çok küçük miktar
sepilemek
deriyi işlemek
parça
tohum

Çiftçiler, tahıl tohumlarını ilkbaharda ekerler. - Farmers sow grain seeds in spring.

mermer taklidi boyamak
{f} damarlı yapmak
{i} (arpa, buğday, mısır v.b.) tane: three grains of wheat üç buğday tanesi
{i} (bir ağaç parçasının içindeki)
ağaç damarlarını taklit edercesine boyamak
{i} damarlı yüzey
(Tıp) Eczacı tartısında 0.065 gram
{i} damar

Tahtayı damar yönünde kesmek daha kolaydır. - It's easier to cut wood with the grain.

bu damarların düzen lenişi
{f} ağacı damarlı boyamak
{i} granül
{f} öğütmek
dane
{f} tanelemek
evin
elyaf
taş damarı
ağaç damarı
gren
grain processor
(Hukuk) Tahıl üretimine kullanılan makine
grain alcohol
(Denizbilim) etanol
grain bin
zahire ambarı
grain cargo
tahıl yükü
grain elevator
tahıl ambarı
grain for threshing
harman
grain size
(İnşaat,Teknik) granülometri
grain size analysis
(Madencilik) dane boyu analizi
grain size curve
(İnşaat) granülometri eğrisi
grain trade
tahıl ticareti
grain alcohol
hububat alkolü
grain dealer
tahıl tüccarı
grain drill
mibzer
grain moth
hububat güvesi
grain of
tanesi
grain size
tane büyüklüğü
grain boundary
gren sınırı, tane sınırı
grain carrier
tane taşıyıcı
grain coast
tane sahil
grain growth
gren büyümesi, tane büyümesi
grain line
(Tekstil) Dokuma ve örme kumaşlarda kumaşın düz ip yönü
grain of
tahıl
grain of sand
Kum tanesi

Each of us is a weak, pointless, transient grain of sand in universe.

grain of truth
gerçeğin tahıl
grain side
(deri) tüysüz yüz
grain silo
Silo, tane silosu
grain silo
tahıl ambarı
grain silos
tahıl siloları
grain straw
başak sapları
grain alcohol
tahıl alkolü
grain as feed
yemlik tahılları
grain as feed
yemlik tahıllar
grain axis
(Botanik, Bitkibilim) eksenel tohum
grain boundary
(Nükleer Bilimler) tane sınırı
grain broker
(Tarım) tahıl komisyoncusu
grain cargo
(Askeri) TAHIL YÜKÜ: Bir ticari yükleme şekli
grain cubic capacity
(Askeri) DÖKME YÜK HACMİ, TAHIL YÜK HACMİ: Geminin fit küp cinsinden ifade edilen azami faydalı yük hacmi. Bu gemi kaplamasının iç yüzünden ara güverte kaplamasının alt yüzüne kadar olan boşluğun tamamıdır. Bu ölçü; zahire vesaire gibi döküm yük için gemide mevcut azami sahayı kaplamak üzere kullanılır. Buna "grain space" de denir
grain diameter
dane çapı
grain elongation
tane uzaması
grain fittings
(Tarım) tahıl düzeni
grain grade
tane derecesi
grain growth
(Nükleer Bilimler) tane büyümesi
grain irradiator
(Nükleer Bilimler) tahıl ışınlayıcı
grain market
(Ticaret) hububat piyasası
grain market
(Ticaret) hububat borsası
grain of sleet
(Meteoroloji) sulusepken damlası
grain of wood
ağaç damarı
grain orientation
tane konumu
grain orientation
gren oryantasyonu
grain oriented
tane konumlu
grain oriented
gren oryantasyonlu
grain orienting
gren oriyentleme
grain orienting
tane konumlama
grain refinement
gren küçültme
grain refinement
tane küçültme
grain refining
tane inceltilmesi
grain refining
tane inceltme
grain refining
tane inceltmesi
grain roll
tane merdanesi
grain seed cleaner
(Tarım) tahıl temizleme makinesi
grain shape
dane şekli
grain shape factor
tane şekil faktörü
grain size
(Nükleer Bilimler) tane boyutu
grain size distribution
dane boyu dağılımı
grain size distribution analysis
dane boyu dağılımı analizi
grain size index
tane büyüklüğü sayısı
grain size index
gren büyüklüğü indisi
grain space
(Tarım) hububat hacmi
grain space
(Tarım) tahıl hacmi
grain space
(Askeri) TAHIL YÜK HACMİ
grain tank
(Tarım) dane deposu
grain terminal
(Askeri) hububat terminali
grain thickness
tane iriliği
grain-size distribution curve
dane boyu dağılım eğrisi
granular, resembling grain
Benzer taneli tahıl
granule, small grain
granül, küçük taneli
growing grain
ekin
store of grain
zahire
turkish grain board
toprak mahsulleri ofisi
against the grain
doğasına aykırı
against the grain
arzusunun zıddına
against the grain
yüreğince olmayan
austenite grain size
ostenit tane büyüklüğü
coarse grain
iri tane
coarse grain
kaba tane
crystal grain
kristal tanesi
fine grain
ince tanecik
go against the grain
tabiatına aykırı olmak
grained
taneli
pollen grain
polen tanesi
Turkish Grain Board
TMO, (Türkiye) Toprak Mahsulleri Ofisi
coarse-grain
iri taneli
end grain
makta, başağaç
ferrite grain
ferrit tanesi
go against the grain
(deyim) Genel kabullerden farklı olup, farklı olarak davranmak
grains
buğdaygil
long grain rice
uzun taneli pirinç
long-grain rice
Uzun taneli pirinç
receive with a grain of salt
inanmayarak almak
short grain rice
kısa (boylu) pirinç
silver grain
(ağaçta) parlak damar
store grain
mağaza tahıl
straight grain
(Tekstil) Kumaşın dokusunda kenarlara paralel düz iplikçik
take it with a grain of salt
kuşku ile götürün
take s.t. with a pinch/grain of salt
k. dili bir şeye pek inanmamak, bir şeyi ihtiyatla dinlemek
take something with a grain of salt
(deyim) Abartılı bulmak, pek de inanmamak
take with a grain of salt
Accept or believe only part of something. - You should take everything that he says with a grain of salt as everyone knows that he likes to exaggerate things when he iş speaking
whole-grain bread
Tam tahıllı ekmek
whole-grain bread
tam buğday ekmeği
with the grain
tahıl ile
wood grain
ahşap tahıl
against the grain
isteksizce
against the grain
tersine
against the grain
(deyim) against the grain ( genellikle be/go ...with someone ) istememe;hosa gitmeme
coarse grain
(Tarım) kaba taneli (buğday vb)
crumb grain
(Gıda) ekmek içi gözeneği
curly grain
damarlı
dyed in grain
sağlam
dyed in grain
rengi atmaz
dyed in grain
damarına işleyen boya ile boyanmış
dyed in grain
solmaz
end to side grain joint
(Marangozluk) zıvanalı birleştirme
equivalent grain size
eşdeğer tane boyu
ferrite grain size
ferrit tanesi büyüklüğü
fine grain
(İnşaat) ince tane
fine grain
(Tarım) küçük taneli (buğday vb)
glass grain
cam tanecik
go against the grain
(birinin) tabiatına aykırı olmak
graining
(İnşaat) yapay mermer
heavy grain
(Tarım,Ticaret) ağır tahıl
it goes against the grain for me
ters geliyor
it goes against the grain with me
yapıma aykırı
it goes against the grain with me
ters geliyor
median grain size
(Askeri) medyan dane boyu
of fine grain
ince taneli
pneumatic grain elevator
(Tarım) pnömatik hububat elevatörü
shoulder grain
(Tekstil) sırçalı boyun derisi
straight grain
boyuna damar
undersize grain
elek altı agrega
uniform grain size
üniform tane boyutu
uniform grain size
tekçeşit tane boyutu
whole grain
(Tarım) öğütülmemiş (dane halde)
with a grain of salt
şüpheyle
with a grain of salt
inanmayarak
with a grain of salt
kuşkuyla
with a grain of salt
ihtiyat kaydıyla
with a grain of salt
kuşku ile karşılamak
Englisch - Englisch
A very small unit of weight, in England equal to 1/480 of an ounce troy, 0.0648 grams or, to be more exact, 64.79891 milligrams. A carat grain or pearl grain is 1/4 carat or 50 milligrams. The old French grain was 1/9216 livre or 53.11 milligrams, and in the mesures usuelles permitted from 1812 to 1839, with the livre redefined as 500 grams, it was 54.25 milligrams
To remove the hair or fat from a skin
The harvested seeds of various grass-related food crops eg: wheat, corn, barley

We stored a thousand tons of grain for the winter.

A region within a material having a single crystal structure or direction
To texture a surface in imitation of the grain of a substance such as wood
A single particle of a substance

a grain of salt.

To feed grain to
To make granular; to form into grains
To soften leather
A linear texture of a material or surface

Cut along the grain of the wood.

A single seed of grain

a grain of wheat.

The crops from which grain is harvested

The fields were planted with grain.

{v} to form into grains, to granulate
{n} corn, one feed of corn or fruit, a small particle, weight, color, temper, make
1/7000 pound; equals a troy grain or 64 799 milligrams
{f} manufacture grains; crumble into granules; paint in imitation of a grain (such as wood grain)
Refers to the patterns formed by the way wood fibers are arranged on the bat Tight, medium, and wide grain refers to the size of these patterns in relation to other professional player bats of the era
Any small, hard particle, as of sand, sugar, salt, etc
Refers to paper fibre direction Folding occurs easily along the grain but must be forced if at right angles to the grain
The fruit of certain grasses which furnish the chief food of man, as corn, wheat, rye, oats, etc
In a photograph On monochrome film it is the structure, clumps of silver atoms, present after exposure and development In the print it is the negative of this - the printed gaps between the clumps
the direction or texture of fibers found in wood or leather or stone or in a woven fabric; "saw the board across the grain" foodstuff prepared from the starchy grains of cereal grasses a small hard particle; "a grain of sand" dry seedlike fruit produced by the cereal grasses: e
dry seedlike fruit produced by the cereal grasses: e g wheat, barley, Indian corn
One the branches of a valley or of a river
The remains of grain, etc
To take the hair off (skins); to soften and raise the grain of (leather, etc
(1) The texture of wood, produced by the kinds of xylem cells present (2) The fruit of a member of the grasses
The unit of the English system of weights; so called because considered equal to the average of grains taken from the middle of the ears of wheat
The direction, size, arrangement or appearance of the fibers in wood or veneer
In an enlarged image, a speckled or mottled effect caused by oversized clumps of silver in the negative It is the granular texture appearing to some degree in all processed photographic materials In black and white photographs the grains are minute particles of black metallic silver that constitute the dark areas of a photograph In color photographs the silver is removed chemically, but tiny blotches of dye retain the appearance of grain The more sensitive - or faster - the film, the coarser the grain
7,000 grains constitute the pound avoirdupois, and 5,760 grains the pound troy
Also called draff
799 milligrams used for pearls or diamonds: 50 mg or 1/4 carat paint (a surface) to make it look like stone or wood
a small hard particle; "a grain of sand"
dry seedlike fruit produced by the cereal grasses: e
in papermaking, the direction in which most fibers lie, which corresponds with the direction the paper is formed on the mill machinery Paper folds easily when folded with the grain and it folds poorly and creates a rougher edge when folded against the grain
after brewing or distillation; hence, any residuum
sometimes used by the poets as equivalent to Tyrian purple
A grain of a quality is a very small amount of it. There's more than a grain of truth in that
A thin piece of metal, used in a mold to steady a core
(1) in paper, the direction in which the majority of the fibers lie; (2) smallest unit of weight used in American system of measuring based on the weight of a grain of wheat equal to 0 0648 gram; (3) indicates silver halide particles that are larger than normal in a processed photographic film or print; (4) printed resemblance to a wooden surface
If you say that an idea or action goes against the grain, you mean that it is very difficult for you to accept it or do it, because it conflicts with your previous ideas, beliefs, or principles. Privatisation goes against the grain of their principle of opposition to private ownership of industry
thoroughly work in; "His hands were grained with dirt"
To form grains, or to assume a granular form, as the result of crystallization; to granulate
into grains
The direction in which the paper fibers lie, corresponding to the direction in which the paper was made It's better to fold a paper against the grain because the paper fibers won't split and the paper won't tear If you fold or cut paper with the grain, the paper will curl at the edges
or the plants themselves; used collectively
To yield fruit
formed because of the way wood grows Wood fibers grow in the direction of the grain, this is along the length of the tree stem
The direction in which the fibers in a sheet of paper have been made on a paper machine
The hair side of a piece of leather, or the marking on that side
of fine grain
Temper; natural disposition; inclination
{i} cereal; seed; granule; plants producing grain; particle; small portion of; texture, weave
A grain of wheat, rice, or other cereal crop is a seed from it. a grain of wheat. rice grains
The fiber which forms the substance of wood or of any fibrous material
The pattern of fibers in paper, board, and other materials During manufacture, most fibers will line up parallel to each other resulting in a predominant grain direction Grain direction influences the strength of paper and board and has implications for folding, gluing, etc
A grain is equal to
The composite particles of any substance; that arrangement of the particles of any body which determines its comparative roughness or hardness; texture; as, marble, sugar, sandstone, etc
(1) One of the earliest units of weight in which one grain was the equivalent of a grain of wheat taken from the middle of the ear (2) Spherical particles of silver grain widely sold in the jewelry trade for alloying, made by pouring molten silver into water
0648 gram
A solid polyhedral (or many sided crystal) consisting of groups of atoms bound together in a regular geometric pattern In mill practice grains are usually studied only as they appear in one plane (1) (Direction of) Refers to grain fiber following the direction of rolling and parallel to edges of strip or sheets (2) To bend across the grain is to bend at right angles to the direction of rolling (3) To bend with the grain is to bend parallel to the direction of rolling In steel, the ductility in the direction of rolling is almost twice that at right angles to the direction of rolling
1/60 dram; equals an avoirdupois grain or 64 799 milligrams
Grain is a cereal crop, especially wheat or corn, that has been harvested and is used for food or in trade. a bag of grain. the best grains
The Grain direction is the direction that most of the paper fibers lay longitudinally in a sheet of paper The paper fibers lay parallel to the direction in which the paper is made on the paper machine You can determine the Grain Direction of a sheet of paper by comparing the flexing resistance of the sheet in the East-West direction versus the North-South direction The direction which offers the least resistance is the grain direction
799 milligrams 1/60 dram; equals an avoirdupois grain or 64
form into grains
Direction of fibers in a sheet of paper Long grain describes fibers running parallel to the longest side of a sheet short grain running parallel to the short side
the direction or texture of fibers found in wood or leather or stone or in a woven fabric; "saw the board across the grain"
wheat, barley, Indian corn 1/7000 pound; equals a troy grain or 64
grain boundary
an internal interface that separates neighbouring misoriented single crystals in a polycrystalline solid
grain elevator
A large structure for the storage of grain. It is more specialized than a regular granary in that in uses an elevating mechanism to hold the grain in one of many different bins, and that it it designed to fill large trucks and train cars for shipping grain in bulk

As the grain elevator and other industrial structures became more common on the plains, they redefind the traditional pastoral image of the American landscape.

grain of salt
A bit of common sense and skepticism. Generally used in some form of to take with a grain of salt

I'd take anything I read in that paper with a grain of salt.

grain refiner
An alloyant used to refine grains in a cast macrostructure
grain refiners
plural form of grain refiner
grain whisky
Whisky made from unmalted barley mixed with maize or rye
grain sorghum
Any of several sorghums cultivated primarily for grain
Grain Coast
A historical region of western Africa along the coast of the Atlantic Ocean, roughly corresponding to present-day Liberia. It was named for its once-thriving trade in grains of paradise
grain boundary
a thin layer of atoms located in between two separate crystals or grains of a polycrystalline material
grain boundary
the interface between the grains or crystals
grain boundary
Bounding surface between crystals When alloys yield new phases (as in cooling), grain boundaries are the preferred location for the appearance of the new phase Certain deterioration, such as season cracking and caustic embrittlement, occur almost exclusively at grain boundaries
grain elevator
A grain elevator is a building in which grain such as corn is stored and which contains machinery for moving the grain. A building equipped with mechanical lifting devices and used for storing grain. Storage building for grain, usually a tall frame, metal, or concrete structure with a compartmented interior; also, the device for loading grain into a building. One common mechanism consists of a hopper, a long rectangular open trough, and an endless vertical belt or chain with flights (crosspieces) for conveying the grain to the top of the stack. The force of gravity enables elevated grain to be unloaded quickly and easily from chutes
grain fields
fields where grain is grown
grain merchant
a merchant who deals in food grains
grain mill
Structure for grinding cereal. Waterwheels were first exploited for such tasks. Geared mills turning grindstones (see gear) were used in the Roman Empire, but their fullest development occurred in medieval Europe, in, for example, the great grain mill near Arles, France, which, with its 16 cascaded overshot wheels, each 7 ft (2 m) in diameter, and wooden gearing, may have met the needs of 80,000 people. Windmills were also among the original prime movers that replaced animal muscle as a source of power. They were used for centuries in various parts of the world, and remain of major industrial importance in developing nations
grain moth
moth whose larvae feed on grain
grain of truth
ounce of truth, tiny bit of true information
against the grain
Contrary to what is expected; especially, of behavior different from what society expects

By going against the grain and going to work nude, you've made yourself a laughing stock.''.

against the grain
To sand or plane a piece of wood parallel or nearly parallel to the fibers such that splinters forming ahead of the tool originate below the cutting surface
against the grain
Unwillingly, reluctantly. It went much against the grain with him, i.e. it was much against his inclination, or against his pluck

Say, you chose him / More after our commandment than as guided / By your own true affections, and that your minds, / Preoccupied with what you rather must do / Than what you should, made you against the grain / To voice him consul: lay the fault on us.''.

go against the grain
To defy convention; to do something in a manner that is unusual or out of the ordinary

His method certainly goes against the grain, but it is unquestionably effective.

grained
Having a specified type of grain e.g. close-grained
grained
Simple past tense and past participle of grain
grainer
A knife for taking the hair off skins
grainer
An infusion of pigeon's dung used by tanners to neutralize the effects of lime and give flexibility to skins; -- called also grains and bate
grainer
One who paints in imitation of the grain of wood, marble, etc.; also, the brush or tool used in graining
graining
Present participle of grain
graining
The practice of imitating woodgrain on a surface in order to increase that surface's aesthetic appeal
grains
plural form of grain
pollen grain
A single male reproductive particle of which the pollen of a plant consists
seed grain
Grain seed saved from one year's harvest for the subsequent year's planting
there's a grain of truth in every joke
Every time when any person is kidding, he or she is actually disguising thoughts and emotions, either subconsciously or deliberately
troy grain
a unit of mass, equal to 1/24 of a pennyweight or 1/480 of a troy ounce, fixed at 0.064 798 91 grams under the metric system
whole grain
A cereal grain that contains the germ, endosperm, and bran, in contrast to refined grains, which retain only the endosperm
grained
{a} rough, uneven, irregular, varied
graining
{n} a fish of the dace kind
grains
{n} the remains of the malt after brewing
be against one's grain
(deyim) Not seem right or natural
be against the grain
(deyim) Be different or to act in a way that is different from what is normal or usual
go against the grain
(deyim) Be different or to act in a way that is different from what is normal or usual
take something with a grain of salt
(deyim) Regard something as exaggerated; believe only part of something
coarse grain
Steel having up to 12 grains per square inch Steel having more than 12 grains per square inch is classified as "fine grain" Traditionally, steel is assigned a grain size number These numbers are broken down as follows
coarse grain
(adj ) See granularity
coarse grain
See: Grain, coarse
fine grain
See: Grain, fine
fine grain
(adj ) See granularity
grained
Stained with an imitation wood grain
grained
Having a grain or grains
grained
Having a grain; divided into small particles or grains; showing the grain; hence, rough
grained
Having tubercles or grainlike processes, as the petals or sepals of some flowers
grained
past of grain
grained
Painted or stained in imitation of the grain of wood, marble, etc
grained
Dyed in grain; ingrained
grained
{s} separated into granules
grainer
One who paints in imitation of the grain of wood, marble, etc
grainer
An infusion of pigeon's dung used by tanners to neutralize the effects of lime and give flexibility to skins; called also grains and bate
grainer
also, the brush or tool used in graining
graining
Painting or staining, in imitation of the grain of wood, stone, etc
graining
A process in dressing leather, by which the skin is softened and the grain raised
graining
The process of applying abrasives to metal printing plates to give them greater water-retention
graining
Indentation; roughening; milling, as on edges of coins
graining
a texture like that of wood
graining
Simulating the grain of wood by means of specially prepared colors or stains and the use of graining tools or special brushing techniques
graining
A small European fresh-water fish (Leuciscus vulgaris); - - called also dobule, and dace
graining
In lithography, the mechanical roughening of the surface of a litho plate to retain water In printing, the treatment of paper or board to give a linen, leather or other texture to the surface
graining
Process of painting to resemble the color and grain of wood or stone
graining
TR>
graining
The process of separating soap from spent lye, as with salt
grains
An iron fish spear with a number of points half-barbed inwardly
grains
English Botanical Name Hindi Shopping Cereals Long grain rice Basmati Buy Online Pearl Millet Bajri Bajra Buy Online Horsebean Urad Oats Jaee Pulses Pigeonpea, redgram Cajanus cajan Arhar Buy Online Green gram Phaseolus aureus Moong Buy Online Fieldbean Vaal
grains
Plural of grain
grains
See 5th Grain, n
grains
Pigeon's dung used in tanning
grains
2 (b)
grains
A measure of the hardness of your water supply Also used as a measure of a water softener's capacity
grains
the five species--wheat,barely,oats,rye,spelt
pollen grain
A microspore of seed plants, containing a male gametophyte
species of grain
types of cereals
take with a grain of salt
regard with suspicion, not treat with seriousness, not accept as certain
there is not a grain of truth in it
there's no ounce of truth in this, there is not tiny bit of true information in it, this is a cock-and-bull story
there's not a grain of truth in it
there's no ounce of truth in this, there is not tiny bit of true information in it, this is a cock-and-bull story
whole grain
{s} being natural or grain that is not processed containing the germ and bran
whole grain rice
rice in its casing, unhulled rice that is thought to be healthier than hulled rice
with a grain of salt
skeptically, questioningly; with reservations (e.g., "take your friend's advice with a grain of salt")
with the grain
directional character of paper
wood grain
texture of fibers in wood
Türkisch - Englisch

Definition von grain im Türkisch Englisch wörterbuch

dardağan darısı grain scattered as
a curse
grain
Favoriten