fault

listen to the pronunciation of fault
Englisch - Türkisch
fay

Şehrimiz aktif bir fay hattı üzerindedir. - Our city sits on an active fault.

hata

O, hatasını kabul etti. - He acknowledged his fault.

Gözetlemede muhtemelen büyük bir hata olduğunu zannediyorum. - I think that it likely that there was a major fault in the lookout.

arıza

Evet, bilgisayar arızalıdır. - Yes, the computer is faulty.

Elektrik sisteminde bir arıza var. - There is a fault in the electrical system.

{i} kabahat

Sen kabahatli değildin. - You weren't at fault.

{i} kusur

Tüm kusurlarına rağmen, Tom temel ahlak anlayışına sahipti. - For all his faults, Tom had a fundamental sense of decency.

Her şeye ve herkese bir kusur buluyor. - She finds fault with everything and everyone.

hata,v.hata bul: n.hata
{i} jeol. kırık, fay
{f} hata bul

Hata bulma, bir çözüm bul. - Don't find fault, find a remedy.

O, hep işleri yapma tarzımla ilgili hata bulur. - She always finds fault with the way I do things.

suç

Diğerleri suçlayarak her zaman hatalarını mazur görüyorsun. - You always excuse your faults by blaming others.

Onun onun suçu olmadığına beni ikna etti. - He convinced me that it was not his fault.

bozukluk
hata bulmak
çatlak
yanlışlık

Bilim adamlarına göre yaygın bir hata her problemin teknik bir çözümü var olduğuna yanlışlıkla inanmaktır. - A fault common to scientists is mistakenly believing that every problem has a technical solution.

kusur bulmak
eksiklik
spor faul
fay husule getirmek
{f} -de kusur bulmak
{f} kınamak
{f} ayıplamak
{f} kusurlu olmak
{i} tenis servis hatası
{f} hatası olmak
her şeye

Her şeye ve herkese bir kusur buluyor. - She finds fault with everything and everyone.

{f} suçu olmak
suçlamak
{i} yanlış

Tom yanlış bir şey yapmadığını ve bunun onun hatası olmadığını söyledi. - Tom said that he did nothing wrong and that it wasn't his fault.

Bilim adamlarına göre yaygın bir hata her problemin teknik bir çözümü var olduğuna yanlışlıkla inanmaktır. - A fault common to scientists is mistakenly believing that every problem has a technical solution.

faultfinder tenkitçi
itham etmek
tenkit etmek
takbih etmek
{i} (birinin karakterinde) kusur, noksan
{i} günah
(Spor) servis hatası
kırık
bozulma
(Tekstil) defo
(Hukuk) noksanlık
fault finding
arıza bulma
fault line
kırık çizgisi
fault line
çatlak hattı
fault plane
kırık düzlemi
fault scarp
kırık basamağı
fault time
arıza zamanı
fault zone
kırık bölgesi
fault zone
kırık kuşağı
fault-tolerant
hata kaldırır
fault-tolerant
hatadan etkilenmez
fault block
kırıklı tomruk, kırıklı kaya kütlesi
fault caption
teknik arıza diyasi
fault current
kaçak akım
fault current limiter
arıza akım sınırlayıcı
fault installation
hatalı kurulum
fault line
Fay hattı
fault spring
fay kaynağı
fault throw
fay atımı, kırık atımı
fault tolerant memory
hataya dayanıklı bellek
fault zone
kırık kuşağı, kırık bölgesi
fault analysis
kusur cozumlemesi ariza cozumlemesi
fault block
fay bloğu
fault breccia
fay breşi
fault deflection
fay itmesi
fault detection
kusur bulgulama
fault detection isolation
(Askeri) hata tespit tecridi
fault detection subsystem
(Askeri) hata tespit alt sistemi
fault detection system
(Askeri) hata tespit sistemi
fault diagnosis
kusur tanisi
fault direction
fay doğrultusu
fault gauge
fay kili
fault gauge
fay pastası
fault groove
fay kertiği
fault hadding against the dip
tabaka eğimine dik fay
fault indicator
ariza gostergesi kusur gostergesi
fault interrupter
ariza akim kesicisi
fault junction
fay kavşağı
fault line
fay çizgisi
fault localization
kusur yerseme
fault masking
kusur maskeleme
fault motion
(Çevre) fay hareketi
fault plane
fay düzlemi
fault scarp
fay şevi
fault scratches
fay çiziği
fault throw
fay atımı
fault tolerance
Hata Hoşgörüsü
fault tolerance
Aksaklık Hoşgörüsü
fault tolerant
Hataya Dayanıklı
fault tolerant dfs
Aksaklığa Dayanıklı DFS
fault tolerant dfs
Hataya Dayanıklı DFS
fault tolerant driver
Aksaklığa Dayanıklı Sürücü
fault tolerant driver
Hataya Dayanıklı Sürücü
fault trap
fay kapanı
fault tree
(Nükleer Bilimler) hata ağacı
fault tree analysis
(Nükleer Bilimler) hata ağaci analizi
fault trough
fay çanağı
fault trough
fay teknesi
fault zone
fay kuşağı
fault zone
fay zonu
fault-dam spring
fay-barajı gözesi
faults
(Bilgisayar) hata

Ben onun hatalarına rağmen onu seviyorum. - I love him despite his faults.

İnsanlar genellikle kendi hataları fark etmezler. - People often don't notice their own faults.

find fault
(with) kusur bulmak
find fault with
-e kusur bulmak
commit a fault
kabahat etmek
correct the fault
hatayı gidermek
determinate fault
kalıcı aksama
earth fault
topral arızası
electrical fault
(Elektrik, Elektronik,Teknik) elektrik arızası
encounter a fault
hatayla karşılaşmak
faultlessly
eksiksiz olarak
faultlessly
kusursuz bir şekilde
find fault
hata bulmak
foot fault
(Spor) ayak hatası
genuine fault
asli kusur
genuine fault
asli hata
reserve fault
ters fay
reverse slip fault
ters atımlı fay
stack fault
(Bilgisayar) yığın hatası
tension fault
tansiyon fayı
circuit fault
devre hatası
complex fault
karmaşık fay
diagonal fault
diyagonal fay
earth fault
toprak arızası
faulted
kırıklı
faulted
faylı
faultless
hatasız
faultless
kusursuz
find fault with
tenkit etmek
find fault with
özür bulmak
find fault with
kusur bul
find fault with
kusur bulmak
finding fault with
kusur bul
generous to a fault
eli bol
geological fault
jeolojik hata
longitudinal fault
boyuna fay
manufacturing fault
fabrikasyon hatası
A fault confessed is half-redressed
(Atasözü) Eğilen baş kesilmez
be at fault
arıza olmak
cardinal fault
kardinal fay
constructional fault
yapısal fay
double fault
çift hata
faultless
yanlışsız
faultlessly
Hatasız bir şekilde, hatasızca
find fault with
(deyim) Kusur bulmak, kusur aramak

She's always finding fault with the way he works.

ground fault interrupter
(Elektrik, Elektronik) Kaçak akım rölesi
harmless fault
zararsız fay
it's not my fault!
benim hatam değil!
near-fault
faya yakın
no fault
hayır hata
no-fault
no-fay
oblique fault
diyagonal kırık, çapraz kırık
passive fault detection
pasif hata belirleme, edilgen hata belirleme
program sensitive fault
program hassas fay
reverse fault
ters fay, ters kırık
strike fault
boyuna kırık
strike-slip fault
(Jeoloji) Doğrultu atımlı fay
technical fault
teknik arıza
thrust fault
bindirme fayı
transverse fault
enine fay, enine kırık
aircraft fault diagnosis
(Askeri) TAYYAREDE ARIZA KONTROLÜ: Bak. "trouble shooting"
arcuate fault
kavisli fay
at fault
kabahatli

Sen kabahatli değildin. - You weren't at fault.

be at fault
kabahatli olmak
capable fault
(Nükleer Bilimler) yetkin fay
comparative fault
(Kanun) nisbi kusur kuramı
conjugate fault
(Çevre) birleşik fay
critical fault
kritik kusur
cross fault
enine fay
curved fault
(Jeoloji) kavisli fay
determinate fault
kalici aksama
dextral fault
dekstral fay
dextral fault
sağ-yanal fay
diagonal fault
tabakaları, doğrultusu boyunca kesen kırık
diagonal fault
(Jeoloji) çapraz kırık
dip fault
(Jeoloji) eğim fayı
distributive fault
(Jeoloji) dağıtımlı fay
earthquake source fault
(Çevre) deprem kaynak fayı
faultless
{s} mükemmel
faultless
{s} kusursuz, noksansız
faultlessness
{i} mükemmellik
faultlessness
{i} kusursuzluk
faultlessness
{i} noksansızlık
faultlessness
{i} yanlışsızlık
flight data recorder/fault analyzer
(Askeri) uçuş veri kaydedicisi/hata çözümleyici
foot fault
oyunda hata (tenis)
gravity fault
gravite fayı (normal fay)
i think it was your fault
sizin hatanız olduğunu düşünüyorum
insulation fault detecting instrument
yalitim kacagi gostergesi
it was my fault
benim hatamdı
lag fault
gecikme fayı
latent fault
(Ticaret) gizli hata
ledger fault bar
metal detektörü
line fault
hat arizasi
listric fault
listrik fay
lobe wire fault
(Bilgisayar) yuvarlak tel hatası
longitudinal fault
boyuna yanlım
longitudinal fault
uzunlamasına fay
low-angle fault
düşük açılı fay
nodal fault diagnostics
(Askeri) düğüm noktası kusur teşhisleri
normal fault heading against the dip
tabakalanma eğimine dik normal fay
normal fault heading with the dip
tabakalanma eğimine uyumlu normal fay
oblique fault
(Jeoloji) çapraz kırık
oblique fault
(Jeoloji) diyagonal kırık
oblique fault
oblik fay
page fault
Disk Belleği Hatası
passive fault detection
(Bilgisayar,Teknik) edilgen hata belirleme
peripheral fault
çevre fayı
pivotal fault
tahterevalli fault
reverse fault
(Jeoloji) ters kink
reverse fault
(Jeoloji) ters kırık
reverse fault heading against the dip
tabaka eğimine zıt atımlı ters fay
reverse fault heading with the dip
tabaka eğimi ile uyumlu atıma sahip ters fay
rotational fault
dolanma fayı
rotational fault
dönme fayı
rotational fault
dönel fay
segmentation fault
(Bilgisayar) bölütleme aksaması
stacking fault
(İnşaat) dizilme kusuru
stacking fault
(İnşaat) dizilim hatası
strike fault
doğrultu fayı
strike of the fault
fay doğrultusu
tear fault
yırtma fayı
tear fault
yırtılma fayı
Englisch - Englisch
A minor offense
A fracture in a rock formation causing a discontinuity
An illegal serve
Blame; the responsibility for a mistake
A defect; something that detracts from perfection
A weakness of character
A mistake or error
To criticize, blame or find fault with something or someone
To commit a mistake or error
To fracture
An abnormal connection in a circuit
{n} a crime, offense, mistake, blemish
A fracture in the Earth's crust along which rock units were displaced relative to one another
that lands outside the prescribed area; "he served too many double faults"
that lands outside the prescribed area); "he served too many double faults" responsibility for a bad situation or event; "it was John's fault" (electronics) equipment failure attributable to some defect in a circuit (loose connection or insulation failure or short circuit etc
A break in the rocks of the earth's crust along which movement may occur, causing earthquakes
A fault is an exception that is generated when the current instruction needs help before it can be executed For example, supposed in a virtual memory system, a memory access is made to a page that is not in memory In this case, a fault is generated which vectors to an isr that will read in the page The fault exception is different in the way it returns from interrupt in that control is returned to the instruction that caused the fault, not the following instruction as with a normal interrupt This allows the instruction to access the memory again, and this time succeed
a wrong action attributable to bad judgment or ignorance or inattention; "he made a bad mistake"; "she was quick to point out my errors"; "I could understand his English in spite of his grammatical faults"
A break in the continuity of rock formation caused by shifting in the earth's crust
To charge with a fault; to accuse; to find fault with; to blame
A crack or fracture in the earth's surface Movement along the fault can cause earthquakes or, in the process of mountain-building, can release underlying magma and permit it to rise to the surface
A fracture or fracture zone in the Earth's crust along which slippage of adjacent Earth material has occurred at some time
component of a SOAP message that contains error information SOAP endpoints return faults within the Body of a response to provide detailed error information to the client
A moral failing; a defect or dereliction from duty; a deviation from propriety; an offense less serious than a crime
A dislocation of the strata of the vein
as, the coal beds are badly faulted
a break in the sub-surface strata where there is displacement relative to the original position of strata
A lost scent; act of losing the scent
A defective point in an electric circuit due to a crossing of the parts of the conductor, or to contact with another conductor or the earth, or to a break in the circuit
If you find fault with something or someone, you look for mistakes and complain about them. I was disappointed whenever the cook found fault with my work
an imperfection in a device or machine; "if there are any defects you should send it back to the manufacturer"
A discrete surface across which rocks move relative to each other; a planar break in the rocks
A fracture separating 2 parts of a once continuous rock body with relative movement along the fault plane Geology Ref JJ
Failure to serve the ball into the proper court
A fracture in rock along which there has been an observable amount of displacement Faults are rarely single planar units; normally they occur as parallel to sub-parallel sets of planes along which movement has taken place to a greater or lesser extent Such sets are called fault or fracture-zones
{i} defect, flaw; mistake, error; guilt, blame
A fracture in the ground surface or fracture zone along which there has been displacement of one side with respect to the other
(sports) a serve that is illegal (e
A fault in someone or something is a weakness in them or something that is not perfect. His manners had always made her blind to his faults. a short delay due to a minor technical fault = failing, flaw
A fracture or zone of fractures in rocks of mappable size along which there has been displacement of one side relative to the other
A fracture or zone of fractures along which there has been displacement of the sides relative to one another, parallel to the fracture
(electronics) equipment failure attributable to some defect in a circuit (loose connection or insulation failure or short circuit etc
A fault is a large crack in the surface of the earth. the San Andreas Fault
A crack or break in the crust of a planet along which slippage or movement can take place
"it took much longer to find the fault than to fix it"
A dislocation caused by a slipping of rock masses along a plane of facture; also, the dislocated structure resulting from such slipping
[BSG] A processor generated exception causing a diversion of control through a fault vector, for any reason except an interrupt Page faults, segfaults, bad instructions or out-of-bounds references and the like are all common faults (There is no notion of "failure")
In the virtual-memory system, faults are the mechanism for initiating page-in activity They are interrupts that occur when code tries to access data at a virtual address that is not mapped to physical memory Soft faults happen when the referenced page is resident in physical memory but is unmapped Hard (or page) faults occur when the page has been swapped out to backing store See also page; virtual memory
If you cannot fault someone, you cannot find any reason for criticizing them or the things that they are doing. You can't fault them for lack of invention It is hard to fault the way he runs his own operation
a fracture plane in rocks, along which the rock-mass on the one side has been moved relative to the rock-mass on the other side
A fracture or break along which rocks slip Faults can vary from almost horizontal surfaces to vertical They may break through the ground surface, or be deep within the earth
In a geological sense, a break or fracture zone along which there has been movement that results in the displacement of one side relative to the other
(geology) a crack in the earth's crust resulting from the displacement of one side with respect to the other; "they built it right over a geological fault
An invalid service attempt It is a fault if the serve fails to land in the receiver's service court; if the server swings and misses the ball entirely; or if the serve is made from beyond the baseline or from the wrong side of the center mark See also double fault; foot fault; serve
responsibility for a bad situation or event; "it was John's fault"
A fracture in the Earth's crust accompanied by a displacement of one side of the fracture
A fault is a mistake in what someone is doing or in what they have done. It is a big fault to think that you can learn how to manage people in business school. = error, mistake
A fault in tennis is a service that is wrong according to the rules
); "it took much longer to find the fault than to fix it" (geology) a crack in the earth's crust resulting from the displacement of one side with respect to the other; "they built it right over a geological fault
If someone or something is at fault, they are to blame or are responsible for a particular situation that has gone wrong. He could never accept that he had been at fault
(electronics) equipment failure attributable to some defect in a circuit (loose connection or insulation failure or short circuit etc ); "it took much longer to find the fault than to fix it"
To interrupt the continuity of (rock strata) by displacement along a plane of fracture; chiefly used in the p
{f} find fault, complain; make a mistake, err
put or pin the blame on
To err; to blunder, to commit a fault; to do wrong
the quality of being inadequate or falling short of perfection; "they discussed the merits and demerits of her novel"; "he knew his own faults much better than she did"
emphasis If you say that someone has a particular good quality to a fault, you are emphasizing that they have more of this quality than is usual or necessary. Jefferson was generous to a fault Others will tell you that she is modest to a fault, funny, clever and warm. to criticize someone or something for a mistake. In geology, a fracture in the rocks of the Earth's crust, where compressional or tensional forces cause the rocks on the opposite sides of the fracture to be displaced relative to each other. Faults range in length from a few inches to hundreds of miles, and displacement may also range from less than an inch to hundreds of miles along the fracture surface (the fault plane). Most, if not all, earthquakes are caused by rapid movement along faults. Faults are common throughout the world. A well-known example is the San Andreas Fault near the western coast of the U.S. The total movement along this fault during the last few million years appears to have been several miles
A fracture along which the blocks of crust on either side have moved relative to one another parallel to the fracture Strike-slip faults are vertical (or nearly vertical) fractures where the blocks have mostly moved horizontally If the block opposite an observer looking across the fault moves to the right, the slip style is termed right lateral; if the block moves to the left, the motion is termed left lateral Dip-slip faults are inclined fractures where the blocks have mostly shifted vertically If the rock mass above an inclined fault moves down, the fault is termed normal, whereas if the rock above the fault moves up, the fault is termed reverse (or thrust) Oblique-slip faults have significant components of both slip styles
In coal seams, coal rendered worthless by impurities in the seam; as, slate fault, dirt fault, etc
Anything that fails, that is wanting, or that impairs excellence; a failing; a defect; a blemish
fault gouge
Accumulated crushed rock debris which is the product of the movement of the rocks on each side of a fault
fault line
The line formed by the intersection of the plane of a fault with the surface of the Earth
fault line
A minor split (in public opinion etc) that may develop into something larger
fault lines
plural form of fault line
fault plane
The plane, or surface formed between the two rock blocks that slip one with the other during an earthquake. The edge of the fault plane can often be seen on the land as a fault line
fault scarp
A step-like feature formed by the slippage of a short section of the surface along a fault line
fault trace
A line drawn on a map to represent the position of a fault line
fault-line
Alternative spelling of fault line
fault liability
(Fizik) A type of liability in which the plaintiff must prove that the defendant’s conduct was either negligent or intentional; fault-based liability is the opposite of strict liability
fault line
A commonly-used term that is synonymous with the surface trace of a fault It should never be used to describe the fault itself; faults are planar, not linear, features
fault line
A commonly used term that is synonymous with the surface trace of a fault It should never be used to describe the fault itself; faults are planar, not linear, features
fault line
(geology) line determined by the intersection of a geological fault and the earth's surface
fault line
The trace of a fault plane on the ground surface or on a reference plane
fault current
An abnormal current flow resulting from a fault
fault current
-The current that flows as a result of a short-circuit condition
fault current
Is a current which results from the loss of insulation between conductors or between a conductor and ground
fault current
The current from the connected power system that flows in a short circuit
fault line
The trace of a fault plane on the ground surface or on a reference plane
fault line
(geology) line determined by the intersection of a geological fault and the earth's surface
fault line
A commonly used term that is synonymous with the surface trace of a fault It should never be used to describe the fault itself; faults are planar, not linear, features
fault line
A commonly-used term that is synonymous with the surface trace of a fault It should never be used to describe the fault itself; faults are planar, not linear, features
fault line
A fault line is a long crack in the surface of the earth. Earthquakes usually occur along fault lines. = fault
fault line
A fault line in a system or process is an area of it that seems weak and likely to cause problems or failure. These issues have created a stark fault line within the Peace Process. = weakness
fault plane
The plane along which the break or shear of a fault occurs
fault tolerance
ability of a system to continue operating as designed despite internal or external changes
fault tolerance
(Ticaret) Characteristics of a process that allow it to continue operation or produce acceptable output when faced with a condition outside its normal design parameters
fault-tolerant
fault-tolerant computer/machine a computer that continues working even if it has a fault or when there is a fault in a program
San Andreas fault
One of the geographical faults running through San Andreas, California

The southern California portion of the coastline is a major transform fault, commonly known as the San Andreas Fault.

active fault
A geologic fault which has exhibited seismic activity within a geologically recent time period
at fault
guilty, responsible, deserving blame
at-fault
Alternative spelling of at fault

Today many states have statutorily defined the purpose of alimony—for instance, as a temporary arrangement allowing the dependent spouse to get on his or her feet financially; as compensation for money invested in a marriage (like paying for a spouse's medical school); or as punishment in an at-fault divorce.

blind thrust fault
A type of thrust fault, which does not appear on the surface, being completely hidden underneath ductile surface rock layers
dextral fault
Term for a strike-slip fault that shows right lateral movement
double fault
The missing of both the first serve and second serve, resulting in a point for the receiver
faultless
Without fault; free from defect or error
find fault
(followed by with) To criticize (something) excessively

My supervisor always finds fault with my work.

find fault
To criticize excessively

No matter what I do, he always finds fault.

finding fault
Present participle of find fault
foot fault
A fault where the server's foot is placed within the court or on the wrong half of the baseline, prior to the ball being hit, resulting in a foul serve
found fault
Simple past tense and past participle of find fault
locked fault
A fault that does not slip due to high friction. Such faults accumulate stress which is finally released as an earthquake
no-fault
in which a claimant is compensated for actual economic loss without blame being assigned to a particular party
no-fault
in which neither party is assigned blame
page fault
An alert (such as an interrupt or exception) indicating that a page of memory was accessed without being loaded
segmentation fault
A software error that occurs when a program attempts to access a memory location that it is not permitted to access
sinistral fault
Term for a strike-slip fault that shows left lateral movement
strike-slip fault
A fault where two blocks move horizontally in opposite directions along the fault line
thrust fault
A type of fault, with movement of the Earth's crust, in which a lower stratigraphic layer is pushed up and over a younger one as a result of compression forces
to a fault
To an excessive degree; extremely

I am trusting to a fault.

transform fault
A geological fault (a form of strike-slip fault) found in mid-ocean ridges in which displacement undergoes a sudden change in direction
faultless
{a} having no fault, perfect, complete
Byzantine fault tolerance
Byzantine fault tolerance is a sub-field of error tolerance research inspired by the Byzantine Generals' Problem, which is a generalized version of the Two Generals' Problem
stacking fault
A break in the regular order of stacking of layers of atoms in a crystal
strike-slip fault
(Jeoloji) A fault in which rock strata are displaced mainly in a horizontal direction, parallel to the line of the fault
transform fault
(Jeoloji) A strike-slip fault, common in mid-ocean ridge regions, in which there has been a sudden change in the form or direction of displacement
A fault
leap
San Andreas fault
a crack in the Earth's surface which goes from the north to the south of California in the western US. The large areas of rock on either side of this crack are slowly moving in different directions, and this sometimes causes earthquakes. Zone of transform faults at the boundary between two tectonic plates in the western U.S. The fault runs along the coast of northern California for 650 mi (1,050 km) and passes seaward in the vicinity of San Francisco. Movement along the fault is characterized by frequent earthquakes, including the major San Francisco quake of 1906, when parts of the fault line moved as much as 21 ft (6.4 m), and the less serious earthquake of 1989
at fault
deserving blame; "admitted to being at fault
at fault
guilty as charged; carrying the blame; mistaken; false
at fault
deserving blame; "admitted to being at fault"
comma fault
Improper use of a comma to join two independent clauses. Also called comma splice
contributory fault
claimant's partial responsibility for the damages he is claiming
denali fault
a major open geological fault in Alaska
double fault
(tennis) two successive faults in serving resulting in the loss of the point
double fault
To lose a point by serving the ball outside of the correct service box twice
double fault
If the server fails to serve correctly on both 1st and 2nd serves this is called a Double Fault The server then loses this point
double fault
If both serve attempts fail The opponent wins the point
double fault
The server is given two attempts at a valid serve If both attempts fail, it is a double fault and the receiver wins the point Also used as a verb
double fault
In tennis, if a player serves a double fault, they make a mistake with both serves and lose the point. two mistakes, one after another, when you are serving in tennis, which make you lose a point
double fault
(Chin ) serious error (usu unattrib )
double fault
Failure on two consecutive services
faulted
past of fault
faulting
A mechanism used by WebObjects to increase performance whereby destination objects of relationships are not fetched until they are explicitly accessed
faulting
the breaking and displacement (movement) of rock layers
faulting
Land mass fracturing and displacement in the earth's crust
faulting
the cracking and displacement of adjacent blocks of rock as a result of the severe stresses set up by tectonic activity
faulting
The state or condition of being faulted; the process by which a fault is produced
faulting
present participle of fault
faulting
- A fracture in the earth's crust (fault) that causes the land on one side of the fault to be raised above the land on the other side
faultless
Without fault; not defective or imperfect; free from blemish; free from incorrectness, vice, or offense; perfect; as, a faultless poem
faultless
without fault or error; "faultless logic"; "speaks impeccable French"; "timing and technique were immaculate"; "an immaculate record
faultless
Something that is faultless is perfect and has no mistakes at all. Mary Thomson's faultless and impressive performance on the show Hans's English was faultless. = flawless + faultlessly fault·less·ly Howard was faultlessly dressed in a dark blue suit. having no mistakes = perfect
faultless
without fault or error; "faultless logic"; "speaks impeccable French"; "timing and technique were immaculate"; "an immaculate record"
faultless
{s} without fault, blameless, perfect, without defect
faultlessly
without a fault; in a faultless manner; "he solved all the problems faultlessly"
faultlessly
In a faultless manner
faultlessly
without a fault; in a faultless manner; "he solved all the problems faultlessly
faultlessly
{s} blamelessly, without fault, perfectly
faultlessness
{i} blamelessness; perfection; guiltlessness
faultlessness
The quality of being faultless
faults
An area with a surface or subsurface fault system or earthquake faults on or near the site
faults
Can be corrected, program can restart
faults
crack in the earth's crust
faults
where two tectonic plates slide past each other favela Brazilian makeshift housing or shanty town fertilizer substance containing some or all of a range of about 20 chemical elements necessary for healthy plant growth, used to compensate for the deficiencies of poor or depleted soil - fetch the distance of open water over which wind can blow to create waves The greater the fetch, the more potential power waves have when they hit the coast
faults
Faults are "points" given for each pole or jump that is knocked over There is usually 4 or 7 faults for each jump/pole In speed/timed competitions, 5 seconds is usually added to the final finishing time
faults
plural of fault
faults
Penalty points added to a score The most common penalties are
faults
Faults are the errors or operating problems detected by the controller
faults
   Major and minor problems in dog performance   Breaking or hard mouth are examples of major faults   Refusing one whistle on a blind retrieve would be a minor fault  
faults
Fractures along which there is displacement of the rock parallel to the fracture plane Once-continuous rock bodies that have been displaced by movement in the earth's crust
find fault with
point out flaws or shortcomings, nitpick, criticize unfavorably, express dissatisfaction
foot fault
A fault against the server, as in tennis, called for failure to keep both feet behind the base line. a mistake in tennis when the person who serves is not standing behind the line
gross fault
extreme fault, extremely improper behavior, criminal behavior
in fault of
lacking, without
it's no one's fault
no one is responsible for what happened, no one is to blame
localization of a fault
pinpointing an obstacle or a mishap
no fault insurance
a system of automobile insurance where a party who is injured in an automobile accident recovers damages up to a specific amount against his own insurance company regardless of who was responsible for the accident; "the amount of litigation resulting from minor accidents is reduced by no fault insurance
no-fault
Proceedings A civil case in which parties may resolve their dispute without a formal finding of error or fault
no-fault
An insurance concept where an insured recovers the damage to their automobile from their own insurance company as if they were a third party The insured does not recover any vehicle damages from the third party insurance company
normal fault
A fault in which the hanging wall has moved downward relative to the footwall
normal fault
an inclined fault in which the hanging wall appears to have slipped downward relative to the footwall
repeat fault
fault or error that appears or is caused again and again
san andreas fault
a major geological fault in California; runs from San Diego to San Francisco; the source of serious earthquakes
social fault
behavior that society determines is undesirable
strike-slip fault
a geological fault in which one of the adjacent surfaces appears to have moved horizontally
the fault is mine
it was my mistake; I am guilty
thrust fault
A fault caused by compressional forces
thrust fault
a fault on which the hanging wall appears to have moved up-ward, relative to the footwall, at an angle of 45o or less It is caused by horizontal compression It is a reverse fault with a shallowly dipping fault plane
thrust fault
A reverse fault in which the fault plane is inclined at an angle equal to or less than 45°
thrust fault
Break in the earth's crust from squeezing or compression; the overlying block moves up the dip of the fault plane and the underlying block moves down
thrust fault
A geologic fault where the hanging wall is forced over the foot wall
Türkisch - Englisch

Definition von fault im Türkisch Englisch wörterbuch

Faulting
(Eğitim) faylanma
fault
Favoriten