default

listen to the pronunciation of default
Englisch - Türkisch
{i} gelmeme
(Mukavele) kusur, bir görevi yerine getirmeme; ön değer, varsayılan
hazır bulunmayış
mahkemede ispatı vücut etmemek
ödememek
taahhütlerini yerine getirmemek
bulunmama
(Bilgisayar,Teknik) olağan
(Bilgisayar) önceden tanımlanmış
savsama
(Bilgisayar) öndeğer
(Bilgisayar) öntanımlı
yapmama
(Kanun) temerrüd

Yunanistan'ın borcu temerrüde düştü. - Greece has defaulted on its debt.

(Bilgisayar) varsayılan değer
(Bilgisayar) (değer) bulunmayan
(Bilgisayar) olağan değer
(Bilgisayar) ön değer
(Bilgisayar) saptanmış varsayılan değer
(Ticaret) geri ödememe
hazır bulamayış
(Bilgisayar) varsayım
(Dilbilim) yoksama
(Ticaret) ödemede gecikme
(Ticaret) borçlunun temerrüdü
hükmen mağlup sayılmak
yarışmaya katılmamak
bir görevi yerine getirmemek
mahkemeye gelmemek
bir borcu ödememek
katılmayış
{f} yükümlülüğünü yerine getirmemek
varsayılan

Çoğu kişi varsayılan seçeneği seçer. - Most people choose the default option.

Bir veri yapısının tüm bileşenleri varsayılan olarak herkese açıktır. - All the elements of a data structure are public by default.

{f} karşılaşmaya katılmamak
(Nükleer Bilimler) ilk değeri
{f} hükmen yenik sayılmak
{f} görevi yapmakta kusur işlemek
ispatı vücut etmediğinden mahkum etmek
{i} (bir yükümlülüğü) yerine getirmeme
{i} yeralmama
{f} gıyabında hüküm vermek
{f} (bir yükümlülüğü) yerine getirmemek: They defaulted on their loan. Borçlarını
Geçerli
varsayılan, hazır olarak tanımlanan bilgi ya da kaynak
{i} (Bilgisayar) varsayım
saptanmış
spor karşılaşmasına zamanında gelmeyip hakkını kaybetmek ifa etmemek
{i} ihmâl
{i} kusur
{i} gıyap
{i} yükümlülüğünü yerine getirmeme
(Ticaret) borcu zamanında ödeyememe
(Ticaret) gecikme
(Bilgisayar) ilk
borcu ödememek
mahkeme
(Ticaret) borcu zamanında ödememe
yokluk
default action
(Bilgisayar) varsayılan
default action
(Bilgisayar) varsayılan eylem
default colors
(Bilgisayar) varsayılan renk
default colors
(Bilgisayar) varsayılan renkler
default date
(Bilgisayar) varsayılan tarih
default drive
(Bilgisayar) varsayılan sürücü
default editor
(Bilgisayar) varsayılan düzenleyici
default font
(Bilgisayar) varsayılan yazı tipi
default fonts
(Bilgisayar) varsayılan yazı tipleri
default is
(Bilgisayar) varsayılan
default key
(Bilgisayar) varsayılan anahtar
default level
(Bilgisayar) varsayılan düzey
default master
(Bilgisayar) varsayılan ana sayfa
default number
(Bilgisayar) varsayılan sayı
default pipe
(Bilgisayar) varsayılan hat
default sets
(Bilgisayar) hareketler
default style
(Bilgisayar) varsayılan stil
default tables
(Bilgisayar) varsayılan tablolar
default terms
(Bilgisayar) vadeler
default theme
(Bilgisayar) varsayılan tema
default to
(Bilgisayar) varsayılan
default user
(Bilgisayar) varsayılan kullanıcı
default value
olağan değer
default value
(Bilgisayar) hazır değer
default value
hatalı değer
default view
(Bilgisayar) varsayılan görünüm
default zone
(Bilgisayar) varsayılan bölge
default drive
hazır sürücü
default drive
varsayılı sürücü
default interest
temerrüt faizi
default interest
gecikme faizi
default judgement
gıyabi hüküm
default judgment
gıyabi hüküm
default option
hazır seçim
default option
yokluk yağdayında seçim
default value
varsayılan değer
default value
seçimsizlik değeri
default interest
(Ticaret) Gecikme faizi, temettü faizi
default of creditor
alacaklının temerrüdü
default of debtor
borçlunun temerrüdü
default action
varsayılan işlem aksi belirtilmedikçe
default assignment
olagan deger atamasi
default author
(Bilgisayar) varsayılan yazar
default beep
(Bilgisayar) varsayılan bip
default beep
(Bilgisayar) varsayılan bipleme
default bin
(Bilgisayar) varsayılan kutu
default bitmap
(Bilgisayar) varsayılan biteşlem
default blue
(Bilgisayar) varsayılan mavi
default border
varsayılan kenarlık
default button
(Bilgisayar) saptanan düğme
default chart
(Bilgisayar) varsayılan grafik
default deny
(Bilgisayar) baştan yasaklı
default design
(Bilgisayar) varsayılan tasarım
default device
(Bilgisayar) varsayılan aygıt
default directory
yürürlükteki dizin varsayılan
default display
varsayılan ekran
default drive
yürürlükteki sürücü varsayılan
default effect
(Bilgisayar) varsayılan etki
default essid
(Bilgisayar) varsayılan essıd
default extension
varsayılan uzatma
default file name extension
varsayılan dosya adı uzatması
default font
varsayılan yazıtipi
default format
varsayılan biçim
default group
(Bilgisayar) varsayılan grup
default icon
(Bilgisayar) varsayılan simge
default icons
(Bilgisayar) varsayılan simge
default in contract
(Askeri) SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE RİAYETSİZLİK; TEMERRÜT: Hizmet, teçhizat veya ikmal maddeleri sözleşmelerindeki şartları, taraflardan birinin yerine getirmemesi hali
default installation
varsayılan kurulum
default large
(Bilgisayar) varsayılan geniş
default map
(Bilgisayar) varsayılan eşleşme
default of notice
(Kanun) vaktinde ihbar etmeme
default on
(Ticaret) acze düşmek
default on
ihmal etmek
default on
(Ticaret) temerrüde düşmek
default on a debt
borcu vadesinde ödememek
default on a debt
borcunu aksatmak
default on smth
ihmalkârlık yapmak
default option
varsayılan seçenek
default parameters
olagan parametreler
default paste
(Bilgisayar) varsayılan yapıştır
default path
varsayılan yol
default picture file
varsayılan resim dosyası
default printer
varsayılan yazıcı, print (yazdır) komutu ile doğrudan yollanılan yazıcı
default printer
atanmış yazıcı
default rate
(Ticaret) temerrüt oranı
default report
(Bilgisayar) varsayılan rapor
default route
(Bilgisayar) öntanımlı rota
default route
(Bilgisayar) varsayılan rota
default search
varsayılan arama
default settings
varsayılan ayarlar
default size
(Bilgisayar) varsayılan boyut
default sound
(Bilgisayar) varsayılan ses
default source
(Bilgisayar) varsayılan kaynak
default tab stops
Varsayılan Sekme Durakları
default tab width
varsayılan sekme aralığı
default target
(Bilgisayar) varsayılan hedef
default text
varsayılan metin
default time
(Bilgisayar) varsayılan saat
default tray
(Bilgisayar) varsayılan tepsi
default tray
(Bilgisayar) varsayılan kaset
default value
geçerli değer
declared in default
(Spor) hükmen yenilgi
consumer by default
(Ticaret) temerrüde düşen satıcı
create default
(Bilgisayar) varsayılan yarat
custom default
(Bilgisayar) özel varsayılan
edit default
(Bilgisayar) varsayılanı düzenle
event of default
(Kanun) temerrüt durumu
query default
(Bilgisayar) varsayılan sorgu
restore default
(Bilgisayar) varsayılanı yükle
restore default
(Bilgisayar) öndeğeri yükle
title default
(Bilgisayar) varsayılan başlık
by default
varsayılan

Bir veri yapısının tüm bileşenleri varsayılan olarak herkese açıktır. - All the elements of a data structure are public by default.

defaulter
borçlarını vermeyen kimse
in default of
eksikliğinden
interest for default
gecikme faizi
judgement by default
gıyabi karar
judgement by default
gıyap kararı
judgement by default
gıyabi hüküm
judgement on default
gıyabi hüküm
judgement on default
gıyap kararı
judgment by default
gıyabi hüküm
Credit default swap
(Finans) Bir alacaklının 3. bir kişiye belli bir ücret ödeyerek, alacağını garantilemesi şeklinde kredi riskini bir partiden diğerine geçiren finans kontratı
by default
hükmen
credit default swap
Kredi temerrüt takası
credit default swaps
Kredi Temerrüt Swapları
cross default
(Finans) Konu dışı bir yükümlülüğün ihlâlinden kaynaklanan temerrüt
defaults
varsayılanlar
termination for default
(Kanun) haklı sebebe dayanarak fesih
willful default
Bir yükümlülüğü kasdî olarak yerine getirmeme
absolute colorimetric is default for proofing
Varsayılan Kesin Renkölçer
absolute colorimetric is default for proofing
Sağlama Denetimi
apply default
(Bilgisayar) varsayılanı uygula
arrest warrant in default
(Kanun) gıyabında tutuklama kararı
bios default
(Bilgisayar) bios varsayılanı
bullet default
(Bilgisayar) varsayılan madde işaretleri
bullet default
(Bilgisayar) varsayılan madde imleri
by default
Aksi istenmediği taktirde
by default, default
varsayılan
consumer by default
(Avrupa Birliği) temerrüde düşen tüketici
database default
(Bilgisayar) varsayılan veritabanı
defaulter
gaip kimse
defaulter
irtikâp yapan kimse
defaulter
{i} emanet parayı yiyen kimse
defaulter
borçlarını ödemeyen kimse
defaulter
{i} askeri suçu olan asker
defaulter
mahkemede ispatı vücut etmeyen kimse
defaulter
başaramayan kimse
defaulter
{i} gaip
defaulter
emanet edilen paranın hesabını vermeyen kimse
defaulter
{i} borcunu ödemeyen kimse
defaulter
{i} yerinde bulunmayan kimse
defaulter
yiyici kimse
factory default settings
varsayılan fabrika ayarları
go into default
(Ticaret) temerrüde düşmek
in default of
yokluğunda, yokluğundan dolayı
interest of default
(Ticaret) temerrüd faizi
job default
(Bilgisayar) iş varsayılanı
judgment by default
gıyabında yargılama
judgment by default
(Kanun) gıyabi karar
judgment by default
(Kanun) gıyap kararı
judgment on default
(Kanun) gıyabi hüküm
judgment on default
(Kanun) gıyap kararı
Türkisch - Türkisch
Bilgisayarın otomatik olarak geçerli saydığı ve aksi belirtilene kadar geçerliliğini koruyan işlem veya değer
Englisch - Englisch
The failure of a defendant to appear and answer a summons and complaint
A value used when none has been given; a tenative value or standard that is presumed

If you don't specify a number of items, the default is 1.

To fail to appear and answer a summons and complaint
A selection made in the absence of an alternative

He became the default leader of the group.

To assume a value when none was given; to presume a tenative value or standard

If you don't specify a number of items, it defaults to 1.

To fail to meet an obligation

If you do not make your payments, you will default on your loan.

To lose a competition by failing to compete

If you refuse to wear a proper uniform, you will not be allowed to compete and will default this match.

A loss incurred by failing to compete

The team's three losses include one default.

The condition of failing to meet an obligation

You may cure this default by paying the full amount within a week.

the neglect or omission of a legal requirement
{v} to call a defendant in court and declare him in default for non-appearance
{n} an omission, non-appearance of a defendant in court when called, defect, fault, flaw
The failure to make payments on a loan
>> Failure to meet legal obligations of a contract such as the failure to make the monthly mortgage payment or the failure to pay property taxes when due or maintain hazard insurance on the property
The failure of the borrower to make an installment payment when due, or failure to meet other terms of the promissory note, to the extent that a reasonable conclusion is that the borrower does not intend to pay
A loan is said to be in default when the borrower fails to pay several regular installments on time or otherwise fails to meet the terms and conditions of the loan, and it is reasonable to conclude that the borrower no longer intends to honor the obligation to repay Once a loan goes into default, the lender can take legal action against the borrower, subject to the terms of the loan agreement, including garnishing wages or withholding income tax refunds In the case of student loans, the government may also take action Defaulting on a loan can affect the borrower's credit rating and can also make the borrower ineligible for future federal financial aid
Failure to make payments on a timely basis or to comply with other conditions of a loan Defaults are reported to national reporting agencies, which may affect future creditworthiness
the inability to pay monthly mortgage payments in a timely manner or to otherwise meet the mortgage terms
Failure to make mortgage payments on a timely basis or to comply with other requirements of a mortgage
Failure to make mortgage payments as agreed to in a commitment based on the terms and at the designated time set forth in the mortgage or deed of trust It is the mortgagor's responsibility to remember the due date and send the payment prior to the due date, not after Generally, thirty days after the due date if payment is not received, the mortgage is in default In the event of default, the mortgage may give the lender the right to accelerate payments, take possession and receive rents, and start foreclosure Defaults may also come about by the failure to observe other conditions in the mortgage or deed of trust
Failure to perform on a futures contract as required by exchange rules, such as failure to meet a margin call, or to make or take delivery
Failure to meet legal obligations in a contract, specifically, failure to make the monthly payments on a mortgage
fail to pay up
act of failing to meet a financial obligation
Failure to make mortgage payments on a timely basis or to comply with other conditions of a mortgage
A failure to discharge a duty The term is most often used to describe the occurrence of an event that cuts short the rights or remedies of one of the parties to an agreement or legal dispute, for example, the failure of the mortgagor to pay a mortgage installment, or to comply with mortgage covenants
an option that is selected automatically unless an alternative is specified
The failure of a borrower to make an installment payment when due, or to meet other terms of the promissory note under circumstanced where the Secretary of Education or the pertinent guarantee agency finds it reasonable to conclude that the borrower no longer intends to honor the obligation to repay
The general failure to perform a legal or contractual duty or to discharge an obligation when due Some specific examples are: 1) Failure to make a payment of rent when due 2) The breach or failure to perform any of the terms of a lease agreement
Failure to perform a legal obligation; a default includes failure to pay on a financial obligation, but may also be a failure to perform some action or service that is nonmonetary
Failure to pay principal or interest on a debt security Owners of a bond that is in default can usually make claims against the assets of the issuer to recover their loss A bond that is in default is rated D by Standard & Poor's A default generally does not mean that the investor loses his or her entire investment Sometimes the default will be the result of a temporary cash crunch and won't result in a bankruptcy filing In other cases, a company will enter bankruptcy and either liquidate or reorganize its capital structure and business operations In either case, the bond investor will generally recover some percentage of the bond's face value See "How Bonds Behave " BACK TO TOP
The failure to make a mortgage payment on a timely basis or to otherwise comply with other requirements of a mortgage
A loan is in default when the borrower fails to pay several regular installments on time (i e , payments overdue by 180 days) or otherwise fails to meet the terms and conditions of the loan If you default on a loan, the university, the holder of the loan, the state, and the federal government can take legal action to recover the money, including garnishing your wages and withholding income tax refunds Defaulting on a government loan will make you ineligible for future federal financial aid, unless a satisfactory repayment schedule is arranged, and can affect your credit rating
failure to meet an obligation
Failure to meet legal obligations in a contract - such as the failure to make the monthly mortgage payment
A failure to meet a financial obligation, especially a failure to make a payment on a loan Defaults are recorded on permanent credit records and may result in prosecution and/or loss of future borrowing possibilities
Failure to meet legal obligations in a contract, including failure to make payments on a loan
Failure to pay your loan according to the terms disclosed on your promissory note You are in default on a Federal Family Educational Loan Program (FFEL) if your payments are more than 270 days past due or if you fail to comply with other terms of the loan Deferment: A period of time during repayment in which the borrower, after meeting certain criteria, is not required to make their regular monthly payments Note: interest payments may or may not be postponed depending on the type of loan
The failure to make mortgage payments on a timely basis or to fulfill other mortgage requirements
loss resulting from failure of a debt to be paid
{i} failure to perform a duty; failure to pay on time; failure to appear in court; option on a computer which is automatically selected unless a user selects a different option
A failing or failure; omission of that which ought to be done; neglect to do what duty or law requires; as, this evil has happened through the governor's default
loss due to not showing up; "he lost the game by default"
To fail in fulfilling a contract, agreement, or duty
A default situation is what exists or happens unless someone or something changes it. default passwords installed on commercial machines
loss due to not showing up; "he lost the game by default" act of failing to meet a financial obligation fail to pay up
To fail to appear in court; to let a case go by default
In computing, the default is a particular set of instructions which the computer always uses unless the person using the computer gives other instructions. The default is usually the setting that most users would probably choose. default settings
A neglect of, or failure to take, some step necessary to secure the benefit of law, as a failure to appear in court at a day assigned, especially of the defendant in a suit when called to make answer; also of jurors, witnesses, etc
de·fault defaults defaulting defaulted Usually pronounced but pronounced for meaning 2..1. If a person, company, or country defaults on something that they have legally agreed to do, such as paying some money or doing a piece of work before a particular time, they fail to do it. The credit card business is down, and more borrowers are defaulting on loans Default is also a noun. The corporation may be charged with default on its contract with the government
To fail in duty; to offend
To call a defendant or other party whose duty it is to be present in court, and make entry of his default, if he fails to appear; to enter a default against
A value used when none has been given. Often used attributively, e.g., default value
To leave out of account; to omit
{f} fail to perform a duty; fail to pay on time; fail to appear in court
Fault; offense; ill deed; wrong act; failure in virtue or wisdom
To assume a value when none was given
To fail to perform or pay; to be guilty of neglect of; to omit; as, to default a dividend
act of failing to meet a financial obligation fail to pay up
If something happens by default, it happens only because something else which might have prevented it or changed it has not happened. I would rather pay the individuals than let the money go to the State by default
default directory
library which a program refers to as a default
default extension
extension which a program uses as a default if another extension is not indicated
default gateway
In TCP/IP, the intermediate network device on the local network that has knowledge of the network IDs of the other networks in the Internet, so that it can forward packets to other gateways until they are delivered to the gateway that is connected to the specified destination
default gateway
This specifies the IP address of the host on the local subnet that provides the physical connection to remote networks, and is used by default when TCP/IP needs to communicate with computers on other subnets
default gateway
A computer or router that forwards a network communication from one network to another, acting as a gateway between networks
default gateway
The router on your Internet Service Provider's network that directly connects to your PC This router serves to direct your traffic to the Internet
default gateway
The IP address of a special device used to route data from one part of a network using TCP/IP to another See also IP address, TCP/IP, and Internet
default gateway
When setting up the PC to operate with a Pipeline, the gateway setting (in the Network settings) must be set to the IP address of the Pipeline Using the IP address of the Pipeline as the gateway, lets your computer know that you will use the Pipeline to access remote networks
default gateway
In a TCP/IP network, the nearest router to a particular host This router's IP address is part of the necessary TCP/IP configuration for communicating with multiple networks using IP
default gateway
The router that all packets are sent to when the sending device does not have the address of the destination device The default gateway then forwards the incoming packets to other appropriate networks and becomes the static route to the other networks Cisco AS5300 network access servers can be configured to be default gateways See also Backhaul Router
default gateway
The gateway used to connect to the rest of the network
default gateway
In TCP/IP, the intermediate network device on the local network that has knowledge of the network IDs of the other networks in the Internet, so it can forward the packets to other gateways until they are delivered to the one connected to the specified destination
default gateway
When configuring TCP/IP you must specify a default gateway This information is used to tell your computer where to send packets when they are destined for or from an Internet address The standard default gateway address at ESU 7 is 162 127 7 254
default judgment
a judgment entered in favor of the plaintiff when the defendant defaults (fails to appear in court)
default of delivery
failed delivery, incomplete transferal; lack of delivery, lack of conveyance
default option
option not to pay or appear as required
default option
an option that is selected automatically unless an alternative is specified
default printer
printer which Windows uses as a default if the choice of the active printer is not changed
default rate
the rate a loan rolls/moves to automatically at the end of any fixed period
default rate
The default rate is the percentage of students who took out Federal student loans to help pay their expenses but did not repay them properly
default risk
The risk that a loan customer may fail to repay a loan as promised 120, 554
default risk
Also referred to as credit risk (as gauged by commercial rating companies), the risk that an issuer of a bond may be unable to make timely principal and interest payments
default risk
Risk that a particular debtor will fail to make timely payments of interest and principal Interest rates on a debt instrument rise as the default risk increases Risk is usually determined by a ratings agency such as Moody's or Standard and Poor's
default risk
The probability that a borrower may fail to make payments of interest or repayment of principal at the scheduled time
default risk
The probability that an organization will not be able to make scheduled payments on its debt (i e Not pay as promised on a bond)
default risk
Possibility that a bond issuer will fail to pay principal or interest when due
default risk
The risk that a bond issuer will cease making scheduled payments of coupons or principal or both
default risk
Same as credit risk Deferred charges - Expenses incurred but not charged against the current year's operation
default risk
Risk that an issuer will default on its fixed income obligations
default risk
the potential loss if the borrower cannot meet payments
default risk
The risk that the company issuing a bond may go bankrupt and "default" on its loans
default service
a safety net service designed to provide energy for short periods of time However, there is no limit on the length of time you may remain on this service Default power service will always be available to ensure that customers receive uninterrupted power when they switch from one electricity supplier to another If for any reason consumers are temporarily without an electricity supplier, or if they choose not to choose an electricity supplier, they will automatically receive default power service
default service
The electric generation service provided to any consumer who does not or is unable to arrange for or maintain electric generation services with an electric supplier after deregulation begins
default service
the electric generation service provided to any electric consumer who does not obtain electric generation service from a competitive electric supplier or who has terminated service from a competitive electric supplier Begins on January 1, 2004
default service
The energy supplier that under retail choice will provide electric service to customers who do not choose a Competitive Service Provider Also referred to as Default Supplier and Default Provider
default value
automatic setting, pre-set value, setting that is automatically chosen unless a user changes it
by default
In the absence of any opposing action

If he wins an election, it will only be by default.

credit default option
A put option that makes a payoff in the event the issuer of a specified reference asset defaults
credit default options
plural form of credit default option
credit default swap
A credit derivative contract between two counterparties, whereby the buyer (seller of risk) makes periodic payments to the seller (buyer of risk) in exchange for the right to a payoff if there is a default or other credit event in respect of a third party called reference entity
credit default swaps
plural form of credit default swap
defaulter
one who fails to fulfill an obligation or perform a task, especially a legal or financial one
defaulter
{n} one who fails in payment, a debtor
Credit default swap
(Eğitim) A credit default swap (CDS) is a swap contract in which the protection buyer of the CDS makes a series of payments (often referred to as the CDS "fee" or "spread") to the protection seller and, in exchange, receives a payoff if a credit instrument (typically a bond or loan) experiences a credit event.
credit default swap
A credit default swap (CDS) is a bilateral contract under which two counterparties agree to isolate and separately trade the credit risk of at least one third-party reference entity. Under a credit default swap agreement, a protection buyer pays a periodic fee to a protection seller in exchange for a contingent payment by the seller upon a credit event (such as a default or failure to pay) happening in the reference entity. When a credit event is triggered, the protection seller either takes delivery of the defaulted bond for the par value (physical settlement) or pays the protection buyer the difference between the par value and recovery value of the bond (cash settlement)
cross default
(Finans) A provision under which default on one debt obligation triggers default on another debt obligation
defaulted
past of default
defaulter
A defaulter is someone who does not do something that they are legally supposed to do, such as make a payment at a particular time, or appear in a court of law
defaulter
One who makes default; one who fails to appear in court when court when called
defaulter
One who fails to perform a duty; a delinquent; particularly, one who fails to account for public money intrusted to his care; a peculator; a defalcator
defaulter
someone who fails to meet a financial obligation
defaulter
a contestant who forfeits a match
defaulter
a contestant who forfeits a match someone who fails to meet a financial obligation someone who fails to make a required appearance in court
defaulter
{i} person who does not deliver (money, goods, etc.) on time
defaulter
one who fails to fufill an obligation or perform a task, especially a legal or financial one
defaulter
someone who fails to make a required appearance in court
defaulting
present participle of default
defaults
plural of , default
defaults
third-person singular of default
defaults
The settings of 'software configuration' to a standard set of values for the user
defaults
Predefined settings for variable items such as page margins, tab spacing, and shortcut key assignments; these can be changed when necessary
defaults
A pre-set way that a computer performs certain operations unless a user instructs it to do otherwise For example, in printing a reference to an article, a system may be set to print the citation only unless the default is changed to title only
defaults
default values used in reformatting these data
defaults
The nonpayment of principal and/or interest on the due date as provided by the terms and conditions of the note
defaults
A set of behaviors that Silicon Graphics, Inc specifies on every system You can later change these specifications, which range from how your screen looks to what type of drive you want to use to install new software For example, when you run IRIS Showcase, the Master gizmo opens by default You can change the default settings using the Preferences gizmo
defaults
A set of behaviors that Silicon Graphics specifies on every system You can later change these specifications, which range from how your screen looks to what type of drive you want to use to install new software For example, when you run IRIS Showcase, the Master gizmo opens by default You can change the default settings using the Preferences gizmo
events of default
Contractually specified events that allow lenders to demand immediate repayment of a debt
judgement by default
legal ruling made in the absence of one of the parties, judgment made when one side is not present
system default
pre-set value in a computer system, setting which is automatically selected by a computer (until a user makes changes)
default
Favoriten