dağıtım

listen to the pronunciation of dağıtım
Türkisch - Englisch
distribution

Linux Deepin is another wonderful Linux distribution. - Linux Deepin başka bir mükemmel Linux dağıtımıdır.

The distribution of the ballots took ten minutes. - Oy pusulalarının dağıtımı on dakika sürdü.

(Hukuk) allocation
division
distribution, delivery, dispensation
deploy
circulation
dispersion
handling
repartition
distributive
distributing
dividing
dispersal
dispensation
(Bilgisayar) dispatch
dissemination

The dissemination of scientific knowledge is essential. - Bilimsel bilginin dağıtımı önemlidir.

delivery

The street behind my house is too narrow for delivery trucks. - Evimin arkasındaki sokak, dağıtım kamyonları için çok dar.

The thunderstorm yesterday delayed the delivery of the mail. - Sağanak dün posta dağıtımını geciktirdi.

(Bilgisayar) deployment
diffusion
(Tıp) dispense
(Ticaret) deal
(Ticaret) giving out
round
disperse
routing
scattering
(Nükleer Bilimler) distibution
scatter
issue
dağıtım amplifikatörü
distribution amplifier
dağıtım bayii
distributing agent
dağıtım birliği; kurtarma birliği
(Askeri) release unit; rescue unit
dağıtım borusu
manifold
dağıtım dingili
distribution shaft
dağıtım kablosu
distribution cable
dağıtım kapasitesi
distribution capacity
dağıtım katsayısı
distribution coefficient
dağıtım kutusu
distributing box, distribution box
dağıtım masrafları
handling charges
dağıtım merkezi
distributing center
dağıtım mili
distributing shaft
dağıtım noktası
distributing point
dağıtım servisi
delivery service
dağıtım tablosu
distribution board
dağıtım yapan kişi
deliverer
dağıtım zinciri
timing chain
dağıtım çatısı
distribution frame
dağıtım şebekesi
distribution network, mains
enerji dağıtım
energy distribution
pazarlama ve dağıtım
(Ticaret) marketing and distribution
alçak gerilim dağıtım panosu
low voltage distribution panel
ana dağıtım
main distribution
Ana Savunma Kuvvetleri (NATO); ana dağıtım terminali
(Askeri) Main Defense Forces (NATO); main distribution frame
Deniz Kuvvetleri Oşinografi Veri Dağıtım Sistemi
(Askeri) Naval Oceanographic Data Distribution System
Malzeme İntikal ve Dağıtım Öncelik Sistemi
(Askeri) uniform material movement and issue priority system
Müşterek Taktik Bilgi Dağıtım Sistemi
(Askeri) Joint Tactical Information Distribution System
Otomatik Anahtar Dağıtım Merkezi/Yeniden Anahtarlama Kontrol Ünitesi
(Askeri) Automatic Key Distribution Center/Rekeying Control Unit
Savunma Bakanlığı Dağıtım Haritalama Faaliyeti
(Askeri) Defense Distribution Mapping Activity
Savunma Güvenlik Hizmeti; Standart Dağıtım Sistemi;kati, şekillendirici, baki
(Askeri) Defense Security Service; Distribution Standard System;decisive, shaping, sustaining
alttan dağıtım
water system relying on city water pressure, without an attic tank
ara dağıtım çerçevesi
(Askeri) intermediate distribution frame
ara veri dağıtım tesisi
(Askeri) intermediate data distribution facility
birinci dağıtım
(Ticaret) primary distribution
ders dağıtım çizelgesi
(Eğitim) time table
enine dağıtım
transverse distribution
faal görev; ileri konuşlanabilirlik; hava savunma; otomatik dağıtım; öncelikli i
(Askeri) active duty; advanced deployability; air defense; automatic distribution; priority add-on
fiziki dağıtım fonksiyonu
(Ticaret) physical distribution function
fiziki dağıtım stratejisi
(Ticaret) physical distribution strategy
fiziksel dağıtım sistemi
(Ticaret) physical distribution system
gerekli dağıtım tarihi
(Askeri) required delivery date
gerçek zamana yakın dağıtım
(Askeri) near real time dissemination
geçerli dağıtım
(Bilgisayar) current release
görevlendirme, işleme, kullanma ve dağıtım
(Askeri) tasking, processing, exploitation, and dissemination
görüntü işleme ve yayma sistemi; yurt içi petrol dağıtım sistemi (Kara Kuvvetler
(Askeri) imagery processing and dissemination system; inland petroleum distribution system (Army)
harekat alanı dağıtım hücresi
(Askeri) theater distribution management cell
harekat alanı dağıtım planı
(Askeri) theater distribution plan
hedefe göre istenen yer sıfır numarası belirleyicisi; kesin dağıtım zamanı
(Askeri) target desired ground zero (DGZ) designator; time definite delivery
hızlı bölge dağıtım desteği
(Askeri) rapid area distribution support (USAF)
iskele dağıtım subayı
(Askeri) gang-plank supply officer
içerik dağıtım
hosting and web switching
içerik dağıtım ağı
content delivery networking
kargo dağıtım merkezi
(Askeri) cargo distribution center
konteynerize edilmiş mühimmat dağıtım sistemi
(Askeri) containerized ammunition distribution system
manevra esaslı mühimmat dağıtım sistemi
(Askeri) maneuver-oriented ammunition distribution system
mecburi dağıtım
(Askeri) forced issue
mevki tespit sistemi; esas dağıtım bölgesi; korunmuş dağıtım sistemi
(Askeri) position determining system; primary distribution site; protected distribution system
moment dağıtım yöntemi
moment-distribution method
müşterek dağıtım tablosu; müşterek harekat sahası dağıtımı
(Askeri) joint table of distribution; joint theater distribution
müşterek dağıtım çerçevesi
(Askeri) combined distribution frame
nakliye ve dağıtım maliyeti
(Ticaret) transfer and distributive cost
otomatik meteoroloji dağıtım sistemi
(Askeri) automated weather distribution system
sorti dağıtım mesajı
(Askeri) sortie allotment message
standart askeri istek ve dağıtım usulleri
(Askeri) military standard requisitioning and issue procedure
stratejik dağıtım platformu
(Askeri) strategic distribution platform
sözle başlatılan dağıtım sistemi
(Askeri) verbally initiated release system
sınırlı dağıtım
(Askeri) limited distribution
taktik görüntü dağıtım sistemi
(Askeri) tactical imagery dissemination system
taktik hava sahası yakıt dağıtım sistemi
(Askeri) tactical airfield fuel dispensing system
teçhizat dağıtım ve depolama sistemleri
(Askeri) equipment deployment and storage system
transit dağıtım
(Askeri) transit shed
veri dağıtım merkezi; savunma dağıtım merkezi
(Askeri) data distribution center; defense distribution center
yazılım dağıtım bülteni; sistem inceleme kurulu
(Askeri) software release bulletin; system review board (JOPES)
yeniden teşkilatlanma müşterek dağıtım tablosu
(Askeri) reconstitution joint table of distribution
yerel dağıtım şirketi
(Hukuk) local distribution company
yetersiz dağıtım
(Hukuk) insufficient distribution
yurt içi petrol dağıtım planı
(Askeri) inland petroleum distribution plan
Üs Bilgisi Dijital Dağıtım Sistemi
(Askeri) Base Information Digital Distribution System
dağıtım
Favoriten