dispersion

listen to the pronunciation of dispersion
Englisch - Türkisch
{i} dağılma
(Tıp) İntişar, dağılım, dağılma, çözgünlük
çözelti
dağılış
(Elektrik, Elektronik) dağıtılma
saçılım
(Biyokimya) dağılışım
ayrılım
ayırma
saçılma
(Biyokimya) dağıtışım
dağıtma
yayılma
dağılım
{i} yahudilerin sürgün sonrası dağılmaları
ayrılma
dispersiyon
(Askeri) DAĞILMA: Uçaksavar topçusunda atımların orta vuruş noktası etrafında genişliğine ve derinliğine serpilmesi. Hava savunma ateş yoğunluğu tahlil usulü (flak analysis) 'ndeki kullanılışı ile terim, bütün sebeplerden ileri gelen dağılmayı içine alır ve orta vuruş noktasının hedef olduğu kabul edilir
ayrılma,dispersiyon
(Tıp) Koloid solüsyonu
{i} dağıtım
{i} dağınıklık
(Tıp) Ayrışma; .Erime (ışın)
(Fizik) bozulma
(Kimya) serpinti
dağınım
dispersion curve
(Bilgisayar,Teknik) ayırganlık eğrisi
dispersion hardening
dispersiyon sertleşmesi
dispersion medium
dağıtım aracı
dispersion adhesive
(Tıp) dispersiyon yapıştırıcı
dispersion angle
(Nükleer Bilimler) ayırma açısı
dispersion coating
(Matbaacılık, Basımcılık) dispesiyon kaplama
dispersion coefficient
(Askeri) dağılma katsayısı
dispersion curve
ayirganlik egrisi
dispersion error
(Askeri) dağılma hatası
dispersion error
(Askeri) DAĞILMA HATASI: Bir merminin vuruş veya paralanma noktasından orta vuruş noktasına veya orta paralanma noktasına kadar olan mesafesi
dispersion force
(İnşaat) see london force
dispersion fuel
(Nükleer Bilimler) dispersiyonlu yakıt,dispersiyon yakıt
dispersion hardening
dağınım sertleşmesi
dispersion hardening
dağılım sertliği
dispersion ladder
(Askeri) dağılma çizelgesi
dispersion ladder
(Askeri) DAĞILMA ÇİZELGESİ: Aynı ateş esasları ile yapılan atışların muhtemel dağılışlarını gösteren çizelge. Bu çizelge, 8 kısımdan ibaret bir diyagram olup her kısmın içine düşmesi muhtemel mermi sayısı yüzde oranı ile gösterilir. Bak. "dispersion"
dispersion medium
dağılma ortamı
dispersion medium
dağılım ortamı
dispersion medium
(Biyoloji) dağıtma azı
dispersion method
dispersiyon metodu
dispersion method
dağıtma yöntemi
dispersion model
(Havacılık) yayılma modeli
dispersion paint
dispersiyon boya
dispersion pattern
dağılım şekli
dispersion pattern
(Askeri) dağılma şekli
dispersion pattern
(Askeri) DAĞILMA ŞEKLİ: Bir silahtan veya bir grup silahtan, hemen hemen aynı şartlar altında atılan bir seri mermi paralanma veya vuruş noktalarının, orta vuruş noktası denilen bir nokta etrafında serpilmiş olarak dağılması
dispersion point
(Askeri) DAĞILMA NOKTASI: Bir kolun gelip dağıldığı ve elemanlarının gidecekleri bölge veya sahalara gönderildikleri yer. Bir kolun, oto bindirme, indirme veya yükleme, boşaltma için dağılmış olduğu saha. Buna; önceleri, "regulating point" denirdi
dispersion point
(Askeri) dağılma noktası
dispersion rectangle
(Askeri) DAĞILMA DİKDÖRTGENİ: Aynı atış esasları ile birbiri arkasına yapılan atımların muhtemel dağılışını gösteren çizelge. Dağılma dikdörtgeni, 64 bölümden ibaret bir diyagramdır ve her bölümde, bu bölüme düşmesi muhtemel atım yüzdesi gösterilmiştir. Bak. "dispersion ladder"
dispersion rectangle
(Askeri) dağılma dikdörtgeni
dispersion relation
(Askeri) dağılma ilişkisi
dispersion zone
(Askeri) Dağılma bölgesi
dispersion zone
(Askeri) dağılma sahası
dispersion zone
(Askeri) DAĞILMA BÖLGESİ: Aynı nişangah ile yapılan atışlarda, mermilerin dağıldığı bölge
dielectric dispersion
dielektrik dağılımı
direction finding; dispersion factor; disposition form
(Askeri) yön bulma; dağılma faktörü; İşlem Formu
anomalous dispersion
anormal dispersiyon
colloid dispersion
koloidal dağılım
cone of dispersion
dağılma konisi
degree of dispersion
dağılma derecesi
laplace measure of dispersion
laplace dağılım ölçümü
angular dispersion
açısal ayrılma
london dispersion
london dispersiyonu
london dispersion force
(Kimya) Polar moleküller arası etkileşim
water dispersion
su dağılım
aqueous dispersion
sulu dispersiyon
center of dispersion
(Askeri) DAĞILMA MERKEZİ: Aynı atış esasları ile atıldığı kabul edilen sayısız miktarda atım veya paralanma noktaları teorik merkezi
chromatic dispersion
kromatik sacilma
circular dispersion
(Havacılık) dairesel dağılma
cone of dispersion
(Askeri) DAĞILMA KONİSİ: Bir silahtan aynı nişangah ayarı ile atılan bir grup atımın mermi yollarıyla meydana gelen koni biçiminde şekil. Atımlar, silahtaki titreşim, cephane farkları ve diğer rüzgardaki değişiklikler gibi faktörler sebebiyle ayrı yollar takip eder. Ayrıca bakınız: "cone of fire " ve "sheaf of fire"
deflection dispersion pattern
(Askeri) yana dağılma şekli
deflection dispersion pattern
(Askeri) YANA DAĞILMA ŞEKLİ: Bak. "dispersion pattern"
electrical dispersion
elektriksel dağılma
inverse dispersion
(Çevre) ters yayılım
longitudinal dispersion
(Askeri) boyuna dağılma
longitudinal dispersion
boyuna yayılma
longitudinal dispersion
boyuna serpilme
longitudinal dispersion
boyuna dispersiyon
longitudinal dispersion
(Jeoloji) boyuna dağılım
measures of dispersion
(Ticaret) dağılım ölçüleri
primary geochemical dispersion
birincil jeokimyasal dağılım
range dispersion diagram
(Askeri) UZUNLUĞUNA DAĞILMA DİKDÖRTGENİ: Aynı esaslarla atılan ve uzunluğuna dağılma şeklindeki sekiz bölgeden herbirine düşecek atımların muhtemel yüzdesini gösteren diyagram
rectangle of dispersion
(Askeri) TAM DAĞILMA DİKDÖRTGENİ: Aynı şartlar altında aynı atış esaslarıyla ateş eden top atımlarının düşeceği dört ihtimali inhiraftan (yanına ve uzunluğuna) ibaret olan ve dikdörtgen şekli göstereceği kabul edilen saha
rectangle of dispersion
(Askeri) tam dağılma dikdörtgeni
secondary gechemical dispersion
ikincil jeokimyasal dağılma
zone of dispersion
(Askeri) DAĞILMA BÖLGESİ: Bak "dispersion pattern"
Englisch - Englisch
The degree of scatter of data
The separation of visible light by refraction or diffraction
The state of being dispersed; dispersedness
The removal of inflammation
A process of dispersing
{n} a spreading or scattering abroad
The temporal spreading of a light signal caused by light signals traveling at different speeds through an optical waveguide Dispersion can be caused by modal or chromatic effects
The experience of trying to communicate or find rapport with another person, but having everything that we direct toward them come back in an unrecognizable or irrelevant form This is usually based on a severe difference in fabric or interests
A general term for those phenomena that cause a broadening or spreading of light as it propagates through an optical fiber
The cause of bandwidth limitations in a fiber Dispersion causes a broadening of input pulses along the length of the fiber Three major types are: (1) modal dispersion caused by differential optical path lengths in a multimode fiber; (2) chromatic dispersion caused by a differential delay of various wavelengths of light in a waveguide material; and (3) waveguide dispersion caused by the light traveling in both the core and cladding materials in singlemode fibers
the act of dispersing or diffusing something; "the dispersion of the troops"; "the diffusion of knowledge"
Normally refers to chromatic Disperson Chromatic Dispersion is the variation of propagation velocity - speed of travel of the light - in an optical fibre with frequency - and with wavelength - causing the pulses of light to be degraded and merge into each other as the light travels down the fibre See also PMD Different types of fibre have different Dispersion characteristics Management of Dispersion is key to network design at the fibre level
spreading widely or driving off
In dispersive media, dispersion are complex signals are distorted because the various frequency components which make up the signal have different propagation characteristics and paths Due to the finite conductivity of copper, wire or cable media for guided wave transmission is fundamentally dispersive Dispersion limits the upper bit rate that a medium can support by distorting the signal waveforms to the extent that transitions from one information state to another cannot be reliably detected by receiving equipment, (e g , logical l logical 0 value changes)
A suspension of particles in a medium; the opposite of flocculation; a scattering process
Distribution of the oxide particles within the binder A good dispersion can be defined as one in which equal numbers of particles would be found in equal, vanishingly small volumes sampled from different points within the coating The quality of dispersion affects many stripe properties, including orientability, surface smoothness, and sharp waveform definition
the act of dispersing or diffusing something; "the dispersion of the troops"; "the diffusion of knowledge" spreading widely or driving off
The separation of a substance into the smallest possible particles using another substance (the medium) Used in papermaking to homogenize pulp properties and remove impurities
Dispersion in the context of gratings refers to the fact that photons originating geometrically from the same incident beam are exiting the grating at angles, which are dependent on their wavelength Dispersion occurs only in the direction normal to the grid lines of the grating Photons with longer wavelengths (lower energies) are dispersed more, those with shorter wavelengths are dispersed less
is the separation of visible light into a spectrum, may be accomplished by means of a prism or a diffraction grating Each different wavelength or frequency of visible light corresponds to a different color, so that the spectrum appears as a band of colors ranging from violet at the short-wave length (high-frequency) end of the spectrum through indigo, blue, green, yellow, and orange, to red at the long-wavelength (low-frequency) end of the spectrum
The act or process of scattering or dispersing, or the state of being scattered or separated; as, the Jews in their dispersion retained their rites and ceremonies; a great dispersion of the human family took place at the building of Babel
{i} scattering; dispersal, sending out
The cause of bandwidth limitations in a fiber Dispersion causes a broadening of input pulses along the length of the fiber Two major types are: mode dispersion caused by differential optical path lengths in a multimode fiber and material dispersion caused by a differential delay of various wavelengths of light in a waveguide material
the spatial property of being scattered about over an area or volume
The data values in a sample are not all the same: this variation between values is called dispersion When the dispersion is large, the values are widely scattered; when it is small they are tightly clustered There are several measures of dispersion eg the standard deviation
The dispersion of white light passing through a prism causes the well-known spectral or rainbow effect The difference in refractive index of the glass prism for red and blue light gives the mean or average dispersion figure
The cause of bandwidth limitations in an optical fiber Dispersion causes a broadening of input pulses along the length of the fiber Two major types are (a) mode dispersion caused by differential optical path lengths in a multimode fiber, and (b) material dispersion caused by a differential delay of various wavelengths of light in a wave guide material
Refers to the way in which sound spreads outward from a loudspeaker in a sound systems application Dependent on the directivity index and the distance away from the speaker
A measure of the `power' of a spectrograph A dimensionless number, typically given in Å mm This number arises by dividing the true length of a section of an order in the output image (in the dispersion direction) by the wavelength range covered Also the act of splitting light into its components by wavelength
Hydrodynamic dispersion; the process whereby a contaminant dissolved in groundwater spreads out in the direction coincident to and perpendicular to groundwater flow, causing the contaminant to become diluted; the sum of the effects of mechanical mixing and molecular diffusion on a dissolved contaminant that results in dilution of the contaminant The mixing results from differences in flow path length and velocity for different molecules
The separation of light into its different colored rays, arising from their different refrangibilities
The separation of a beam of light into the individual wavelengths of which it is composed by means of refraction or diffraction
The dependence of the velocity of a wave on the frequency of the wave is known as dispersion A media in which waves of different frequencies propagate at different speeds is said to be dispersive
The tendency of light to scatter spatially when refracted through a dielectric medium whose index of refraction varies with wavelength (See also Hartmann constant )
the spreading of white light into the full spectrum
The process of separating polychromatic light into its component wavelengths
Dispersion is the spreading of people or things over a wide area. The threat will force greater dispersion of their forces. dispersal. Any phenomenon associated with the propagation of individual waves at speeds that depend on their wavelengths. Wavelength determines the speeds at which waves travel through media. This variation in speed causes radiation to separate into components that have different frequencies and wavelengths. For example, when a beam of white light is sent through a glass prism, refraction causes the beam to disperse into an array of its component colours of light, producing a rainbowlike effect
The phenomenon in an optical fiber whereby light photons arrive at a distant point in different phase than they entered the fiber Dispersion causes receive signal distortion that ultimately limits the bandwidth and usable length of the fiber cable The two major types of dispersion are 1) mode (or modal) dispersion caused by differential optical path lengths in a multimode fiber, and 2) material dispersion caused by differing transmission times of different wavelengths of light in the fiber optic material
A measure of the frequency dependence in transmittance Also called pulse spreading, since dispersion causes a broadening of the input pulses along the length of the fiber Two major types of dispersion are modal and material Can be caused by multiple frequency components having different propagation characteristics, or the relationship between the refractive index and wavelength or frequency One of the limits on bandwidth
diffusion
dispersion medium
The continuous medium, such as a gas, liquid, or solid, in which a disperse phase is distributed
dispersion of clouds
dissipation of clouds, clearing of the sky
dispersion of fog
scattering of fog
optical rotatory dispersion
the variation in the optical rotation of a substance with the wavelength of light
london dispersion
(Kimya) The London dispersion force is the weakest intermolecular force. The London dispersion force is a temporary attractive force that results when the electrons in two adjacent atoms occupy positions that make the atoms form temporary dipoles. This force is sometimes called an induced dipole-induced dipole attraction. London forces are the attractive forces that cause nonpolar substances to condense to liquids and to freeze into solids when the temperature is lowered sufficiently
london dispersion force
(Kimya) The London dispersion force is the weakest intermolecular force. The London dispersion force is a temporary attractive force that results when the electrons in two adjacent atoms occupy positions that make the atoms form temporary dipoles. This force is sometimes called an induced dipole-induced dipole attraction. London forces are the attractive forces that cause nonpolar substances to condense to liquids and to freeze into solids when the temperature is lowered sufficiently
lands of dispersion
Diaspora, any land or nation that is not the land of Israel
population dispersion
scattering of a population by settling border towns
the dispersion
Diaspora, land that is not part of Israel
dispersion
Favoriten