bone

listen to the pronunciation of bone
Englisch - Türkisch
kemik

Buz gibi bir rüzgar bizi kemiklerimize kadar dondurdu. - The icy wind cut us to the bones.

Kemikler buzda donmuş olarak kaldı. - The bones remained frozen in the ice.

kılçık

Çok kılçıklı balıkları sevmiyorum. - I don't like fish with lots of bones.

Bu çok kılçıklı bir balık. - This fish has a lot of bones.

{f} kılçığını ayırmak
{f} kemiklerini ayıklamak
(Tıp) Kemik, os
hafızlamak
ayıklamak
kılçıklarını ayıklamak
kemiklerini ayırmak
{s} kemikten yapılmış
üstühan
sünük
süyek
{i} anlaşmazlık konusu
{f} kemiklerini/kılçıklarını ayıklamak
{i} tartışma konusu
kemikten yapılmış bir şey
{i} balina (çubuk)
bone china icinde kemik külü olan tabaklar
boneblackyanık kemiklerden yapılan siyah boya
bone bonelesske
vücut
{f} k.dili. çok çalışmak, hafızlamak, kuşlamak
dilibone ash kemik kulu
balina k
(Tıp) bone
boned
{s} kılçıklı
boned
{s} kemikli
bone folder
isteka
bone marrow
(Hayvan Bilim, Zooloji) kemikiliği
bone about
duraksamadan yap
bone abscess
kemik apsesi
bone age
kemik yaşı
bone cell
kemik hücresi
bone china
ince porselen
bone glue
kemik tutkalı
bone idle
tembel
bone idle
miskin
bone marrow
kemik iliği

Dr. Sagan miyelodisplazi adlı ender bir kemik iliği hastalığından muzdaripti. - Dr. Sagan suffered from a rare bone marrow disease called myelodysplasia.

Tom kanser kurbanının hayatını kurtarmak için kemik iliğini bağışladı. - Tom donated his bone marrow to save the cancer victim's life.

bone meal
kemik tozu
bone of contention
tartışma nedeni
bone oil
kemik yağı
bone structure
kemik yapısı
bone tissue
kemik dokusu
bone up
gözden geçir
bone-dry
kupkuru
bone absorption
(Diş) Kemiğin içe çekilmesi; kemik çekilmesi nedeni ile çekilmiş dişin komşusu olan her iki yanındaki dişin de köklerinin zayıflaması
bone ash
kemik kül
bone density
Kemik yoğunluğu
bone fracture
(Tıp, İlaç) Kemik çatlaması
bone fracture
Tıbbi anlamda kemik kırılması ya da benzer bir hasara uğraması
bone fracture
kemik kırılması
bone marrow suppression
(Tıp, İlaç) Kemik iliği baskılanması
bone mass
(Tıp, İlaç) Kemik kütlesi
bone meal
kemik yemi
bone morphogenetic protein
kemik morfogenetik proteini
bone spicule
(Tıp, İlaç) Kemik doku üzerindeki iğnemsi çıkıntı, kemik spikülü
bone to pick
kemik almak için
bone up on
(deyim) Sıkı çalışmak, sıkı hazırlanmak (özellikle sınav, test vs. için)
bone-cement
(Tıp, İlaç) Kemik dolgusu
bone about
duraksamadan yapmak
bone bed
içinde bolca taşlaşmış kemik parçaları bulunan seviye
bone bed
(Jeoloji) kemik yatağı
bone china
içine kemik külü katılarak yapılan porselen tabak
bone color
kemik rengi
bone dry
içkisiz
bone dry
(Konuşma Dili) kemik kadar kuru
bone dry
alkol karşıtı
bone dry gas
(Gıda) kupkuru gaz
bone for an exam
sınava hazırlanmak
bone graft
(Tıp) kemik aşısı
bone headed
mankafa
bone headed
kalın kafalı
bone headed
dangalak
bone idle
(deyim) sultani tembel
bone lymphoma
(Tıp) kemik lenfoması
bone matrix
(Hayvan Bilim, Zooloji) kemik zemin maddesi
bone of contention
anlaşmazlık sebebi
bone polish
kemik cilası
bone seeker
(Nükleer Bilimler) kemikte tutulan
bone up on
ineklemek
bone up on
çok çalışmak
bone up on a subject
kısa zamanda bir konuyu çalışıp öğrenmek
ankle bone
(Anatomi) aşık kemiği
bone fide
(Kanun) iyiniyet
bone up
gözden geçirmek
boned
(Gıda) kemiksiz
calf bone
(Tıp) baldır kemiği
chill somebody to the bone
içine işlemek
collar bone
(Anatomi) köprücük
compact bone
(Hayvan Bilim, Zooloji) sert kemik
fish bone
(Gıda) balık kılçığı
flesh and bone
et ve kemik
have a bone to pick
halledilecek davası olmak
have a bone to pick
paylaşacak kozu olmak
have a bone to pick
(Konuşma Dili) paylaşılacak kozu olmak
have a bone to pick with
(deyim) paylaşacak kozu olmak
mere skin and bone
bir deri bir kemik
pelvic bone
(Denizbilim) pelvik kemik
set and bind up a broken bone
(Tıp) kırık sarmak
shoulder bone
(Anatomi) skapula
skin and bone
bir deri bir kemik
stirrup bone
(Anatomi) üzengikemiği
thigh bone
(Anatomi) kalça kemiği
wish bone
salıncak kolu
wish bone
(Hayvan Bilim, Zooloji) lades
arm bone
kol kemiği
back bone
omurga
blade bone
kürekkemiği
boneless
kemiksiz
boneless
kılçıksız
breast bone
göğüs kemiği
cannon-bone
incik kemiği
cartilage bone
kıkırdakdoku
coffin bone
toynak içindeki ayak kemiği
collar bone
klaviküla
cut to the bone
iyice kısmak
cut to the bone
azaltmak
finger bone
parmak kemiği
fish bone
kılçık
frontal bone
alın kemiği
hamate bone
çengel biçiminde el kemiği
hand bone
el kemiği
have a bone to pick with
görülecek bir hesabı olmak
innominate bone
kalça kemiği
jaw bone
çene kemiği
jaw bone
mandibula
leg bone
bacak kemiği
long bone
uzun kemik
lunate bone
el bileğinin yarım ay şeklindeki kemiği
malar bone
yanak kemiği
occipital bone
artkafa kemiği
parietal bone
kafatası yan kemiği
sesamoid bone
susamsı kemik
shoulder bone
kürek kemiği
splint bone
fibula
splint bone
kemiğin iç tarafındaki çıkıntı
spongy bone
süngersi kemik
tail bone
kuyruk kemiği
tarsal bone
ayak bileği kemiği
temporal bone
geçici kemik
turbinate bone
burun kemiği
tympanic bone
timpan kemiği
wedge bone
takoz kemiği
zygomatic bone
elmacık kemiği
Good food is the back bone of life
(Atasözü) Can boğazdan gelir
I have a bone to pick with you
(deyim) Seninle görülecek bir hesabım var
as dry as bone
kuru kemik gibi
be dry as a bone
kuru bir kemik gibi ol
bones
{i} iskelet

Kemikler bir iskelet meydana getirir. - The bones build up a skeleton.

Kemikler bir iskelet oluşturur. - The bones form a skeleton.

boning
(Argo) (Argo) Seks yapmak
crazy bone
deli kemik
cut to the bone
(deyim) Para ve saireyi iyice kısmak
ham bone
jambon kemik
have a bone to pick with s.o
k. dili biriyle paylaşacak kozu olmak, halledilecek davası olmak
i have a bone to pick with you.
seninle almak için bir kemik var
oracle bone
Kaplumbağa kabuğunun göğüs ksmı veya ineklerin kürek kemiği gibi yassı kemik oluşumu
the bone
kemik
to the bone
(deyim) İliklerine kadar, tamamen
bone dry
kupkuru
bone marrow
ilik
boned
sertleşmiş/kemiksiz
boned
kemiklerini ayıkla
bones
zar
boning
eğim belirleme
to the bone
iliklerine kadar
Englisch - Englisch
One of the rigid parts of a corset that forms its frame, the boning, originally made of whalebone
Any of the components of an endoskeleton, made of bone
A dollar
Said of something that is rubbish or broken
Shortened form of trombone
An erect penis; a boner
Of an off-white colour, like the colour of bone
Dominoes or dice
A composite material consisting largely of calcium phosphate and collagen and making up the skeleton of most vertebrates
To polish boots to a shiny finish

...the permanent boning (excessive polishing) of boots by recruits.

To perform "bone pointing", a ritual that is intended to bring illness or even death to the victim

You don't know!, Bony echoed. You can tell me who boned me fifteen years ago on the other side of the world, and you can't tell me who killed the white-fella in the Crater.

An off-white colour, like the colour of bone

bone colour:.

To apprehend, steal

as long as you and I live I take it for granted that you will not suspect me of boning them. But to guard against casualties hereafter, I have asked Nicolay to write you a line saying that I have never had in my possession or custody any of the papers which you entrusted to him.

To study (see also bone up)

I know it. You do not study. What's the use of boning all the time! I wasn't cut out for it..

A bone of a fish; a fishbone
To prepare (meat, etc) by removing the bone or bones from

They boned the roast before placing it in the oven..

To have sexual intercourse with

So, did you bone her?.

{n} the most solid part of the body, a die
{v} to take out, or put in bones
Hard material which makes up the skeleton
To steal; to take possession of
A bone tool or ornament is made of bone. a small, expensive pocketknife with a bone handle. see also marrow bone, T-bone steak
If you make no bones about doing something that is unpleasant or difficult or that might upset someone else, you do it without hesitating. Stafford-Clark made no bones about reapplying for the job when Daldry was standing for it
— The hard, calcified tissue of the skeleton of vertebrate animals
A hard type of connective tissue that contains collagen fibers, calcium phosphate, and hydroxyapatite
n the hard material in the body
A hard bone or wood used to rub off pencil or charcoal design to fabric for samples, or for enlargements "
Hard, dense, specialized form of connective tissue that forms the skeleton In addition to providing shape and structure to the body, bone stores mineral salts and aids information of blood cells under an outer "periosteum" layer, compact bone, a hard mass made up of layers of bone cell (osteocyte) tissue in concentric layers (Haversian system), forms the outer shell of most bones, surrounding inner spongy bone with its network of bony bars, and nerves Bones are classified as long (e g femur), short (e g those in the wrist), flat (e g skull bones), or irregular (e g spinal column bones) There are 206 bones in the human body
The hard tissue that provides structural support to the body It is primarily composed of hydroxyapatite crystals and collagen Individual bones may be classed as long, short, or flat
consisting of or made up of bone; "a bony substance"; "the bony framework of the body
If you make no bones about something, you talk openly about it, rather than trying to keep it a secret. Some of them make no bones about their political views
To extend one of your legs while doing a grab
The hard tissue that provides structural support tothe body, It is primarily composed of hydroxyapatite crystals and collagen Individual bones may be classed aslong, short, or flat
Fig
Anything made of bone, as a bobbin for weaving bone lace
The hard, calcified tissue of the skeleton of vertebrate animals, consisting very largely of calcic carbonate, calcic phosphate, and gelatine; as, blood and bone
consisting of or made up of bone; "a bony substance"; "the bony framework of the body"
a shade of white the color of bleached bones rigid connective tissue that makes up the skeleton of vertebrates the porous calcified substance from which bones are made remove the bones from; "bone the turkey before roasting it"
Cut meat away from the bones
A connective tissue that contains a hardened matrix of mineral salts and collagen fibers Its cells include osteocytes, which are embedded within lacunae, and the free-roaming osteoblasts and osteoclasts
{s} of or made up of bone
rigid connective tissue that makes up the skeleton of vertebrates
To sight along an object or set of objects, to see if it or they be level or in line, as in carpentry, masonry, and surveying
> gu
To remove the bones from meat, fish or fowl Use a sharp boning knife and angle the blade toward the bone to avoid tearing or nicking the flesh
To remove all meat from the bone before cooking Braise To cook food slowly in a small amount of liquid, in a tightly covered pan Food is cooked slowly by first sauteeing in hot fat and then simmering in a small bit of liquid
slang, form of shortened form, trombone
To fertilize with bone
One of the pieces or parts of an animal skeleton; as, a rib or a thigh bone; a bone of the arm or leg; also, any fragment of bony substance
You use to the bone to indicate that you are very deeply affected by something. For example, if you feel chilled to the bone, your whole body feels extremely cold, often because you have had a shock. What I saw chilled me to the bone. to remove the bones from fish or meat. Rigid connective tissue of vertebrates, consisting of cells embedded in a hard matrix. Bones serve as the body's supporting framework, provide muscle-attachment points for movement, protect the internal organs, house the blood-cell formation system (red bone marrow), and hold about 99% of the calcium vital to many body processes. Bone consists of a matrix of crystals of calcium, chiefly the phosphate and carbonate, embedded among collagen fibres, providing strength and elasticity, and bone cells (less than 5% of its volume). An external layer of compact bone surrounds a central area of spongy bone, except at the marrow cavity. Bone does not grow by cell division; instead, different types of bone cells generate bone matrix, break it down, and maintain it. Bone is remodeled by this process, which strengthens it in areas under greatest stress, permits healing of fractures, and helps regulate calcium levels in body fluid (see calcium deficiency). The process also causes underutilized bone, as in an immobilized limb, to atrophy. Bone disorders include rheumatoid arthritis, osteoarthritis, rickets, osteoporosis, and tumours. Bone can fracture suddenly or over time, as in stress fractures. anemia of bone marrow failure bone china bone marrow Paget disease of bone
hard substance that makes the skeletal system
If something such as costs are cut to the bone, they are reduced to the minimum possible. It has survived by cutting its costs to the bone Profit margins have been slashed to the bone in an attempt to keep turnover moving
a shade of white the color of bleached bones
Animal bones can tell us much about a site: The occupants' diet The species of the animals The sex of the animals The numbers of animals involved How the animals were exploited How the animals interacted with man: domesticated, farmed, parasites They show butchery marks and give evidence about the nature of the meat eaten and how it was butchered How the meat was prepared and cooked Age of the animals at slaughter indicates whether they were kept for breeding, for milk or for meat The cortex of animal bones is thicker than that of humans, and is therefore preserved better than man's See Articulated skeleton, Disarticulated skeleton, Phosphate analysis
the porous calcified substance from which bones are made
Two or four pieces of bone held between the fingers and struck together to make a kind of music
of something that is rubbish or broken
remove the bones from; "bone the turkey before roasting it"
If something is too close to the bone, it makes you feel uncomfortable because it is very close to the truth or to the real nature of something
living tissue that makes up the body's skeleton
Dense tissue that forms the skeleton Bone can be donated and transplanted
The size and density of the skeletal frame of the dog The Malamute must be a heavy-boned dog
The bare bones of something are its most basic parts or details. There are not even the bare bones of a garden here -- I've got nothing
Whalebone; hence, a piece of whalebone or of steel for a corset
To put whalebone into; as, to bone stays
n tulang
The framework of anything
Your bones are the hard parts inside your body which together form your skeleton. Many passengers suffered broken bones Stephen fractured a thigh bone The body is made up primarily of bone, muscle, and fat She scooped the chicken bones back into the stewpot
{i} hard structures which make up the skeleton
study intensively, as before an exam; "I had to bone up on my Latin verbs before the final exam"
bone ash
The white, powdery ash left when bone is burnt; it is high in calcium phosphate and is used as a fertilizer and in making bone china
bone density
a medical term referring to the amount of matter per cubic centimeter of bones. It is measured by a procedure called densitometry, often performed in the radiology or nuclear medicine departments of hospitals or clinics
bone fire
Fires lit with bones instead of wood, so that when livestock were driven between two such fires the acrid smoke drove off parasites
bone fires
plural form of bone fire
bone fissure
a groove or depression in a bone; a sulcus
bone fissures
plural form of bone fissure
bone hard
As hard as a bone, rock hard
bone marrow
The fatty vascular tissue that fills the cavities of bones; the place where new blood cells are produced
bone marrows
plural form of bone marrow
bone meal
Ground bones used as a slow-release fertilizer, especially for bulbs
bone morphogenetic protein
Any of a family of proteins that encourage the formation of bone and cartilage
bone of contention
Something that continues to be disputed; something on which no agreement can be reached

It is still a bone of contention whether to go ahead with the original plan in light of the new evidence.

bone scan
An X-ray of bone taken after injection of radioactive material that accumulates there and reveals its structure
bone structure
The exact anatomy of an individual at the level of his bones, which varies somewhat by measurements and angles compared to the characteristic averages per species, race or other genetically defined population
bone structures
plural form of bone structure
bone up
To study or cram, especially in order to refresh one's knowledge of a topic

Now is the perfect time to bone up on your fashion history.

bone wax
beeswax with the addition of paraffin, or some other agent, to soften it, used to stop bleeding from bones during surgery
bone-chilling
Very cold

I arrived on a day of this last cold bone-chilling month of December.

bone-chilling
With a strong physical or psychological unpleasant effect

Ever since that bone-chilling post-Super Bowl two-parter Reid just can't say no to drugs.

bone-dry
totally dry; without moisture
bone-eating snot flower worm
a worm-like creature, Osedax mucofloris, that feeds on the carcasses of minke whales in the North Sea
bone-idle
utterly lazy

For the last three weeks I have been going what you call bone-idle.

bone-marrow
Attributive form of bone marrow, noun

bone-marrow donor.

bone-meal
Alternative spelling of bone meal
bone-chilling
1. Intensely cold.2. Penetrating, disturbing, or intense in emotional or physical effect
bone fracture
A bone fracture is a medical condition in which a bone becomes cracked, splintered, or bisected as a result of physical trauma. A bone fracture can also occur as a result of certain medical conditions that weaken the bones, such as osteoporosis or certain types of cancer. A broken bone is not always defined as a fracture, much as a fracture is not always defined as a broken bone. (U.S. Gov't 2005) A broken bone is defined as a complete severing of the bone, as in opposition to a fracture covering any type of crack or break in the bone
bone marrow suppression
(Tıp, İlaç) Bone marrow suppression is a serious side effect of chemotherapy and certain drugs affecting the immune system such as azathioprine. NSAIDS may also cause bone marrow suppression. The risk is especially high in chemotherapy for leukaemia
bone mass
(Tıp, İlaç) A measure of the amount of calcium contained in a certain volume of bone. Calcium gives bones their strength and helps keep them from breaking. Bone density measurements may be used to diagnose osteoporosis, to see how well osteoporosis treatments are working, and to figure out how likely the bones are to break. Also called bone density and bone mineral density (BMD)
bone morphogenetic protein
Bone Morphogenetic Proteins (BMPs) are a group of growth factors and cytokines known for their ability to induce the formation of bone and cartilage
bone up on
(deyim) To study hard, usually in preparation for a test
bone age
a person's age measured by matching their bone development (as shown by X rays) with bone development of an average person of known chronological age
bone ash
{i} white powdery ash obtained by the burning bones which is used as a fertilizer
bone ash
ash left when bones burn; high in calcium phosphate; used as fertilizer and in bone china
bone ash
The white, powdery calcium phosphate ash of burned bones, used as a fertilizer, in making ceramics, and in cleaning and polishing compounds
bone black
black substance containing char in the form of carbonized bone; used as a black pigment
bone breaking
causing bone fractures
bone cancer
malignant disease of the bone
bone cell
a cell that is part of a bone
bone china
fine porcelain that contains bone ash
bone china
Bone china is a kind of thin china that contains powdered bone. Porcelain made of clay mixed with bone ash. delicate and expensive cups, plates etc that are made partly with crushed bone. Hard-paste porcelain containing bone ash. It was developed by Josiah Spode (1754-1827) in England 1800. The addition of bone ash to china stone and china clay (i.e., hard china) made bone china easier to manufacture; it is stronger, does not chip easily, and has an ivory-white colour that lends itself to decoration. Other factories (Minton, Derby, Worcester, Wedgwood, Rockingham) adopted the formula in the early 19th century. Bone china remains popular for tableware in Britain and the U.S. See also stoneware
bone conduction
The process by which sound waves are transmitted to the inner ear by the cranial bones without traveling through the air in the ear canal
bone dry
Having zero percent moisture content Wood heated in an oven at a constant temperature of at least 212 degrees F until its weight stabilizes is considered bone dry or oven dry
bone dry
completely dry, extremely dry
bone dry
Having zero percent moisture content Wood heated in an oven at a constant temperature of 212°F or above until its weight stabilizes is considered bone dry or oven dry
bone dry
Having zero percent moisture content Wood heated in an oven at a constant temperature of 212 degrees F or above until its weight stabilizes is considered bone dry or oven dry
bone dry
Moisture free or zero moisture
bone dry
State of dryness of greenware when it is ready to be bisque fired
bone dry
without a trace of moisture; as dry as a weathered bone; "bone-dry leaves are a fire hazard"; "a drier to get the clothes bone dry"
bone dry
emphasis If you say that something is bone dry, you are emphasizing that it is very dry indeed. Now the river bed is bone dry. completely dry
bone dust
finely ground pieces of bones (used as fertilizer)
bone fat
fatty matter in bones extracted with solvents or by boiling or steaming; used chiefly in candles and cheap soaps an in lubricating greases
bone idle
extremely lazy
bone idle
{s} bone lazy, lazy or idle from a constitutional standpoint (Informal)
bone in the throat
{i} something irritating or bothersome
bone lazy
{s} bone idle, lazy or idle from a constitutional standpoint (Informal)
bone marrow
Bone marrow is the soft tissue contained within the internal cavities of the bones Bone marrow is a site of blood cell formation, especially in young animals and humans
bone marrow
very tender and very nutritious tissue from marrowbones
bone marrow
Soft tissue contained within the large central cavity of a bone as well as within other internal spaces Bone marrow is responsible for the formation of blood cells Such marrow is called "red marrow" As organisms mature, red marrow is replaced by a fatty tissue that does not produce blood cells which is called "yellow marrow" Source : PhRMA Genomics
bone marrow
The soft, spongy tissue found in the centre of most bones where all blood cells are produced
bone marrow
Bone marrow is the soft fatty substance inside human or animal bones. There are 2,000 children worldwide who need a bone marrow transplant. = marrow. The soft, fatty, vascular tissue that fills most bone cavities and is the source of red blood cells and many white blood cells. the soft substance in the hollow centre of bones = marrow. or myeloid tissue Soft, gelatinous tissue that fills bone cavities. Red bone marrow contains stem cells, progenitor cells, percursor cells, and functional blood cells (see reticuloendothelial system). Lymphocytes mature in the lymphoid organs (see lymphoid tissue). All other blood-cell formation occurs in red marrow, which also takes part in destruction of old erythrocytes (red blood cells). Yellow bone marrow mainly stores fats. Because the leukocytes (white blood cells) produced in bone marrow are involved in immune defenses, marrow transplants can treat some types of immunodeficiency. Radiation and some anticancer drugs can damage marrow and impair immunity. Bone-marrow examination helps diagnose diseases related to blood and blood-forming organs
bone marrow
Soft tissue located in the cavities of the bones The bone marrow is the source of all blood cells
bone marrow
soft tissue at the center of the bones which produces blood cells
bone marrow
spongy tissue in the cavities of large bones, where the body's blood cells are produced
bone marrow
the fatty network of connective tissue that fills the cavities of bones
bone marrow
the inner, spongy substance in the center of the bone that produces all of the red blood cells and platelets and most of the white blood cells
bone marrow
the soft, spongy tissue in the interior of certain bones that is the site of hematopoiesis, or blood cell production
bone marrow
Soft tissue located within bones that produce all blood cells, including the ones that fight infection
bone marrow
The soft, sponge-like tissue in the center of large bones that produces white blood cells, red blood cells, and platelets
bone marrow
The soft, spongy tissue found in the centre of most large bones that produces white cells, red cells and platelets
bone marrow
A soft, spongy tissue that fills the cavities inside most bones in the human body Bone marrow is a source of stem cells that manufacture red blood cells, white blood cells, and platelets It is a conventional source for stem cell transplantation
bone marrow
The soft tissue filling the cavities of bones Bone marrow exists in two types: yellow and red Yellow marrow is found in the large cavities of large bones and consists mostly of fat cells and a few primitive blood cells Red marrow is a hematopoietic tissue and is the site of production of erythrocytes and granular leukocytes Bone marrow is made up of a framework of connective tissue containing branching fibers with the frame being filled with marrow cells
bone marrow
The soft, spongy tissue in the centre of many bones; it produces white blood cells, red blood cells and platelets
bone marrow
the soft, spongy tissue found inside bones It is the medium for development and storage of about 95 percent of the body's blood cells
bone marrow
Soft tissue in the center of large bones where white and red blood cells and platelets (clotting cells) are formed
bone marrow
spongy, inner core of bone that produces blood cells
bone marrow
the soft, spongy tissue found inside bones It is the medium for development and storage of about 95 percent of the body's blood cells
bone marrow
The soft tissue located in the cavities of bones which is responsible for blood cell and platelet production
bone marrow
The spongy material found inside the bones Most blood cells are made in the bone marrow
bone marrow
The tissue in the middle of a bone that is involved in the proliferation and differentiation of stem cells to produce blood cells (hematopoiesis)
bone marrow
This is the central part of the larger bones in the body where blood cells are produced If there is a problem with blood cell counts, often one needs to know if there is a problem with the production mechanism, or whether there is a problem with blood cell destruction Analyzing the bone marrow helps to evaluate the production and maturation capability of blood cells
bone marrow
the soft, spongy tissue found inside bones It is the site of development and storage of about 95 percent of the body's blood cells
bone marrow
Soft tissue located in the cavities of bones Bone marrow is the source of all blood cells Bone marrow can be donated and transplanted
bone marrow
The soft, pulpy tissue filling the medullary cavities of bones in which the stroma primarily contain the developmental stages of erythrocytes, leukocytes, and megakaryocytes
bone marrow
The spongy inner part of large bones where blood cells are made Bone marrow aspiration is the removal by fine needle of a small amount of bone marrow for examination
bone marrow transplant
A technique in which bone marrow is transplanted from one individual to another, or removed from and transplanted to the same individual, in order to stimulate production of blood cells. It is used to treat malignancies, certain forms of anemia, and immunologic deficiencies
bone meal
An organic fertilizer that is applied to increase phosphorus levels in the soil (or compost) Although phosphate rock can also be used for this, bone meal will break down in the soil considerably faster and can thus be used as a quick fix; but this also means that it will not have a long term effect on the soil
bone meal
Kelp Rosemary
bone meal
Made from cooked bones ground to a meal Steamed bone meal Phosphorus is main nutrient-NPK 1-11-0
bone meal
Bone meal is a substance made from animal bones which is used as a fertilizer. A substance made of crushed and coarsely ground bones that is used as a plant fertilizer and in animal feed
bone of contention
the subject of a dispute; "the real bone of contention, as you know, is money"
bone of contention
the subject of a dispute; "the real bone of contention, as you know, is money
bone of contention
If a particular matter or issue is a bone of contention, it is the subject of a disagreement or argument. The main bone of contention is the temperature level of the air-conditioners
bone of contention
point of disagreement, point of dispute
bone oil
dark-colored ill-smelling oil obtained by carbonizing bone; used especially in sheep dips and in denaturing alcohol the liquid portion of bone fat; used as a lubricant and in leather manufacture
bone scan
medical examination which produces picture images of bones
bone spavin
A condition in horses caused by the deposition of new bone in the hock joint and sometimes producing lameness
bone spavin
spavin caused by a bony growth
bone structure
framework formed by the bones of a person or organism; structure of a bone
bone to pick
significant reason for a complaint or dispute
bone up
study intensively, as before an exam; "I had to bone up on my Latin verbs before the final exam"
bone up
cram, study hard and fast before an exam
bone up on a subject
{f} (Slang) review with great detail for a short time
bone-ash cup
small porous bowl made of bone ash used in assaying to separate precious metals from e
bone-ash cup
lead
bone-covered
(of animals) armored with bone
bone-dry
without a trace of moisture; as dry as a weathered bone; "bone-dry leaves are a fire hazard"; "a drier to get the clothes bone dry"
bone-dry(a)
without a trace of moisture; as dry as a weathered bone; "bone-dry leaves are a fire hazard"; "a drier to get the clothes bone dry
bone-head
{i} stupid person, numskull, block-head
bone-headed dinosaur
bipedal herbivorous dinosaurs with bony crowns
bone-idle
constitutionally lazy or idle
T-bone
T-bone steak
T-bone
Collide perpendicularly with the side of another vehicle

They get to an intersection when suddenly the limo gets T-boned and everything gets thrown around all over the car.

T-bone steak
a large beef steak, containing a T-shaped bone
Wormian bone
Any small irregular bone occasionally occurring in the the cranium in addition to the normal bones
alveolar bone
A ridge on the surface of a teeth-bearing bone, such as maxilla and mandible in humans, that contains the tooth sockets
bad to the bone
Completely bad and evil; pure evil
boned
Broken
boned
Having some specific type of bone
boned
Simple past tense and past participle of bone
boned
beset with unfortunate circumstances that seem difficult or impossible to overcome; in imminent danger

Bender: Well, we're boned! / Leela: Can't we get away in the ship?.

boneless
Without bones, especially as pertaining to meat or poultry prepared for eating

The packers were always originating such schemes—they had what they called boneless hams, which were all the odds and ends of pork stuffed into casings.

boneless
Lacking strength, courage, or resolve; spineless

Had the Green consortium made a straight bid, boneless fund managers would easily have outvoted private investors.

bones
A percussive folk musical instrument played as a pair in one hand, often made from bovine ribs
bones
plural form of bone
bones
The act of two fists meeting together in the manner equivalent to a high-five
bones
Third-person singular simple present indicative form of bone
boning
The removal of bones from fish etc; filleting
boning
Present participle of bone
cannon bone
A bone resulting from the fusion of metacarpals in some artiodactyls
cannon bone
The metacarpal of a horse
cannon-bone
Attributive form of cannon bone, noun
capitate bone
The largest of the bones in the human wrist
carpal bone
Any of the eight bones of the carpus
cuneiform bone
Any one of three wedge-shaped bones of the foot
cuttlefish bone
The calcareous internal shell of a cuttlefish, used as a dietary supplement for cage birds
dermal bone
Bone derived from intramembranous ossification, defining essential components of the vertebrate skeleton including the skull, jaws, gills, fins, and exoskeleton
dog and bone
A telephone

Oi, keep the noise down! I'm talking to my old lady on the dog and bone.

dog bone
A bone that is given to a dog to chew on and play with, similar to a dog biscuit. They can be real bones, or they can be made of other materials like plastic or leather
elbow bone
Olecranon, at the elbow end of the ulna
elbow bone
Ulna, the main forearm bone
epipubic bone
a rod-like bone that projects forward from the pelvis in monotremes and marsupials
ethmoid bone
The bone of the skull between the eyes and at the roof of the nose
forearm bone
The ulna or the fused ulna and radius, which may be the sole bone of the forelimb or the strongest bone of the forelimb
forearm bone
Any of the two bones, i.e. ulna and radius, that make up the skeletal part of the forearm

Anatomy course supervisor And put those forearm bones away will you, we are finished with'em.

frontal bone
The bone of the forehead
funny bone
Technically, the ulnar nerve, referred as such because a hit to the elbow causes a tingly sensation

Ouch, I just hit my funny bone.

funny bone
One's sense of humor
hamate bone
One of the eight bones of the wrist
have a bone in one's leg
Used as a fatuous excuse to avoid doing something

No, I can't. I've got a bone in my leg..

have a bone to pick
To have a complaint or grievance with somebody

I have a bone to pick with the accountant who made that costly mistake.

Türkisch - Englisch
bone

  Türkische aussprache

  bōn

  Aussprache

  /ˈbōn/ /ˈboʊn/

  Etymologie

  [ 'bOn ] (noun.) before 12th century. Middle English bon, from OE bān, from Proto-Germanic *bainan ‘bone’ (cf. West Frisian bien, Dutch been, German Bein ‘leg’), from pre-Germanic *bhoino-,Vladimir Orel, A Handbook of Germanic Etymology, s.v. "ƀainan" (Leiden, Netherlands: Brill, 2003), 32. from Proto-Indo-European *bhei-, Handbook, p. 32.Random House Webster's Unabridged Dictionary, 2nd revised edn., s.v. "bone" (Random House Reference, 2005). ‘to strike’ (cf. Breton benañ ‘to cut, hew’, Latin perfinēs ‘break through, into pieces, to shatter’, Avestan byente ‘they fight, hit’)J.P. Mallory and Douglas Q. Adams, Encyclopedia of Indo-European Culture, s.v. "strike" (London: Fitzroy Dearborn, 1999), 549.. For sense development, compare Old Church Slavonic bedro ‘hip’ from *bhedh ‘to strike’.

  Videos

  ... bone tired dreaming big dreams for a son ...
  ... artery, nerve, and bone in my husband's fingers so that he ...

  Wort des Tages

  schmendrik
Favoriten