quarter

listen to the pronunciation of quarter
Englisch - Türkisch
{i} çeyrek

Şirket kazançları ilk çeyrekte keskin şekilde gelişti. - Corporate earnings in the first quarter improved sharply.

Amerikan parasında, bir çeyrek 25 sent; 4 çeyrek bir dolar yapar. - In American money, a quarter is 25 cents; 4 quarters make a dollar.

(Askeri) KIŞLA, ASKERİ MESKEN: Bu anlamda çoğul olan (quarters) terimi genel olarak daha çok kullanılır
{i} yer

Yediyi çeyrek geçe akşam yemeğini yerim. - I eat dinner at quarter past seven.

havali
(Askeri) omuzluk baş
(Spor) dört periyottan biri
dörtte bir

Sincaplar gömdükleri fıstıkların sadece dörtte birini bulurlar. - Squirrels only find a quarter of the nuts that they bury.

Ben pastanın dörtte birini yedim. - I ate a quarter of the cake.

ibate
(Askeri) karargah
(Askeri) kışla

Kışlalarınıza geri dönün. - Return to your quarters.

Bunlar sizin kışlalarınız. - These are your quarters.

ağırlık ölçüsü
(Denizbilim) baş omuzluk
dörde ayırmak
dört eşit parçaya bölmek
oturtmak
sent

Amerikan parasında, bir çeyrek 25 sent; 4 çeyrek bir dolar yapar. - In American money, a quarter is 25 cents; 4 quarters make a dollar.

dört bir yan
dörde bölmek
mahalle

Tom'u mahallesine götürsen iyi olur. - You'd better get Tom to his quarters.

Ben mahalleme gidiyorum. - I'm going to my quarters.

konak
bölge

Tom bazı bölgelerde çok kötü bir üne sahip. - Tom has a very bad reputation in certain quarters.

aman
ask.kışla
(kışlaya) yerleştirmek
ç
çeyrek sögen
çeyrek dolar

Hiç çeyrek doların var mı? - Do you have any quarters?

{f} dörde böl

Dörde bölünmüş Çin lahanasını biraz geniş şeritler halinde kesin. - Cut the quartered pak-choi into, slightly wide, strips.

semt

Kent merkezi sözcüğü, herhangi bir kentin iş semti anlamına gelir. - The word downtown refers to the business quarter of any town.

Semtine geri dönmeni öneririm. - I suggest you return to your quarters.

üç aylık süre
{f} dört parçaya bölmek
gemi bordasının kıça doğru her iki tarafı
öğretim yılının dörtte biri
{f} araziyi köşe bucak aramak (köpek)
üç aylık müddet
{i} dörtte bir, çeyrek: a quarter of the amount miktarın dörtte biri
kasabın kestiği hayvanın bir tarafının
{f} konaklatmak
{i} köşe
{f} geceletmek
25 sentlik sikke
{f} yerleştirmek
senenin dörtte biri
(isim) çeyrek, dörtte birlik bölüm, onbeş dakika, yirmibeş sent, köşe, yer, bölge, mahalle, makam, bağışlama, kaynak (haber), canını bağışlama, aman, dördün, yarımay, ağırlık ölçüsü (amer. 11.34 kg), ölçek (2908 hl.)
{i} çeyrek: It's quarter to two. İkiye çeyrek var
{i} makam
ay devri müddetinin dörtte biri
{i} ölçek (2908 hl.)
{i} yarımay
{i} ağırlık ölçüsü (amer. 11.34 kg)
{i} yirmibeş sent
{i} canını bağışlama
{i} dörtte birlik bölüm
{f} asker yerleştirmek
{i} dördün
{i} bağışlama
dörtte bir kısım
onbeş dak
{i} onbeş dakika
{i} kaynak (haber)
yön
yılın dörtte biri
etraf
mahall
dörtte
araziyi köşe bucak aramak
kıç omuzluk
quarter bend
deveboynu
quarter deck
(Askeri) subaylara mahsus güverte
quarter light
(Otomotiv) yan cam
quarter note
(Muzik) dörtlük
quarter round
(Mimarlık) çanak
quarter wave antenna
çeyrek dalga anteni
quarter circle
çeyrek daire
quarter master
karargah levazım subayı
quarter wave
çeyrek dalga
quarter-turn
çeyrek dönüş
quarter back
çeyrek geri
quarter bend
çeyrek dirsek, çeyrek deveboynu
quarter cloth binding
çeyrek bez cilt
quarter day
üç aylık ödeme günü
quarter deck
çeyrek güverte
quarter horse
çeyrek at
quarter light
çeyrek ışık
quarter of an hour
Bir saat çeyrek
quarter pounder
çeyrek librelik
quarter saw
çeyrek gördüm
quarter sawn
çeyrek Kesilmiş
quarter step
çeyrek adım
quarter-pounder
çeyrek pounder
quarter bill
tayfanın savaştaki yerini belirten liste
quarter brick
(İnşaat) çeyrek tuğla
quarter circle
dairenin dörtte biri
quarter closer
(İnşaat) çeyrek tuğla
quarter cousin
(Kanun) dördüncü derecede kuzen
quarter cousin
(Kanun) çok uzak akraba
quarter ditch
toplama hendeği
quarter expenditures
dönem harcamaları
quarter general
yüksek rütbeli levazım subayı
quarter gold coin
çeyrek altın
quarter hour
çeyrek saat
quarter inner panel
(Otomotiv) arka çamurluk iç paneli
quarter note
müz. dörtlük
quarter of a century
çeyrek yüzyıl
quarter of a loaf of bread
(Gıda) çeyrek ekmek
quarter phase source
(Bilgisayar,Teknik) çeyrekevreli kaynak
quarter phase source
(voltage) ceyrekevreli kaynak
quarter pillar
(Otomotiv) arka çamurluk direği
quarter saw
dörde bölüp kesmek
quarter section
dörtte bir bölüm
quarter sessions
üç aylık aralıklarla çalışan ceza mahkemesi
quarter sessions
üç ayda bir toplanan sulh mahkemesi
quarter spin
(Bilgisayar) çeyrek dönüş
quarter tone
çeyrek ton
quarter trade accounts
(Ticaret) üç aylık ticaret hesapları
quarter wave antenna
ceyrek dalga anteni
quarter wave line
ceyrek dalga boyunda hat
quarter wave line
çeyrek dalga boyunda hat
quarter window
(Otomotiv) kelebek cam
servant's quarter
Eski tip büyük evlerde evin işini gören hizmetçi, şoför, gibi ev çalışanlarının kaldığı, çoğu zaman ana binanın dışında, bahçede bulunan ev
quarterly
{s} üç ayda bir olan
quarterly
{s} üç ayda bir verilen/olan
quarterly
üç ayda bir
quarters
{i} konut

Ben konutumda kalmak istiyorum. - I want to stay in my quarters.

Benim konutuma gelebilir misin? - Could you come to my quarters?

quarters
kalacak yer
arrest in quarter
(Askeri) odada göz hapsi
hind quarter
(Gıda) but
inhabitants of a quarter
mahalleli
last quarter
son çeyrek
quartering
(Askeri) konaklama
quarterly
üç ayda bir verilen
quarters
mesken
business quarter
kent merkezi
first quarter
ilk çeyrek
give no quarter
aman vermemek
lamb's quarter
kuzu budu
last quarter
son dördün
last quarter
dolunayın 7. günü
quarterly
üç aylık
quarters
konak
quarters
yatacakkalacak yer
a quarter
( saat için ) çeyrek ( geçiyor ve var derken )
at a quarter after four
dördü çeyrek gece
bad quarter of an hour
bir saat kötü çeyrek
give s.o. no quarter
birine aman vermemek
living quarter
çeyrek yaşam
one quarter
dörtte biri
quarter past
on beş gece
quartering
kıçlık
quarters
çeyrekler

Çeyrekleriniz nerede? - Where are your quarters?

quarters
(Oyunlar) İçki içerken oynanan bir oyun. Çeyreklik bozuk para masadan içki bardağının içine düşürülmeye çalışılır
rear quarter panel
(Otomotiv) Arka çamurluk
residential quarter
yerleşim bölgesi
take up so.'s quarter
almak o kadar. 'çeyrek var
three quarter coat
üç çeyrek kat
a quarter
dörtte bir one fourth
arrest in quarter
(Askeri) ODADA (ÇADIRDA, KIŞLADA) GÖZ HAPSİ: Bak. "arrest"
cry quarter
(Fiili Deyim ) aman dilemek
give fair quarter
müsamaha göstermek
give no quarter
canını bağışlamamak
give quarter
(Fiili Deyim ) canını bağışlamak , aman vermek
give s.o. no quarter
birine aman vermemek. give s.o. one's illness birine hastalığını bulaştırmak/geçirmek: Don't give me your cold! Nezleni bana bulaştırma!
hind quarter
but (et)
in this quarter
bizde
in this quarter
burada
in this quarter
buralarda
it is a quarter past one
biri çeyrek geçiyor
last quarter
dolunayın 7. günü,son dördün
not a quarter as good
çeyreği bile olamaz
poor quarter
fakir semt
quartering
(Askeri) Konaklama, barınma
quartering
(Askeri) KONAKLAMA, İSKAN, BARINMA: Kıta, karargah, teşkil ve ikmal maddelerine barınak temin etmek
quartering
ağırlama/çeyreğe bölme
quartering
kıç omuzluğuna doğru esen
quarterly
{i} üç ayda bir çıkan dergi
quarterly
her üç ayda bir olan
quarterly
üç ayda
quarterly
(Askeri) ÜÇ AYLIK DEVRE
quarterly
üç ayda bir yayımlanan mecmua
quarterly
(zarf) üç ayda bir
quarterly
her üç ay
quarterly
{i} üç aylık bülten
quarterly
{i} üç ayda bir yayımlanan süreli yayın. z. üç ayda bir
quarterly
{s} çeyrek

Bir çeyreklik büyüme % 1.2, yıllık % 4,8 büyüme oranı anlamına gelir. - A quarterly growth of 1.2% means an annual growth rate of 4.8%.

quarters
{i} ordugâh
quarters
{i} kışla

Bunlar sizin kışlalarınız. - These are your quarters.

Kışlalarınıza geri dönün. - Return to your quarters.

quarters
{i} ikametgâh

İkametgahında olmalısın. - You should be in your quarters.

quarters
{i} yatacak yer
quarters
{i} karargâh
quarters
(Askeri) MESKEN, LOJMAN, İKAMETGAH: Askeri personel ve ailelerinin oturmalarına mahsus yer veya yapı
quarters
(Askeri) Kışla, ordugah, birlik tesisleri
residential quarter
özel konutlar bulunan bölge
three quarter
dörtte üçlük
transport quarter master
(Askeri) BİNDİRME SUBAYI: Bak. "embarkation officer". -TRANSPORT SERVICES
Englisch - Englisch
Consisting of a fourth part, a quarter (1/4, 25%)
Related to a three-month term, a quarter of a year
An old English measure of corn, containing 8 bushels

One of these is 1 Hen. V, cap. 10, defining the quarter of corn to be eight struck bushels, and putting fines on purveyors who take more.

A section or area (of a town, etc.)
A coin worth 25 cents
Accommodation granted to a defeated opponent
Each of the four divisions or watches of a twelve-hour night

And aboute the fourth quartre of the nyght, he cam unto them, walkinge apon the see .

Pertaining to an aspect of a quarter
An old English measure of cloth, nine inches or four nails
Any one of four equal parts into which something has been divided
To divide into quarters
To provide housing for military personnel or other equipment

Quarter the horses in the third stable.

A period of three consecutive months
one of four equal parts into which anything is or may be divided
one of four periods into which the school year is divided; "the fall quarter ends at Christmas"
one of four periods of play into which some games are divided; "both teams scored in the first quarter"
{n} a fourthpart, measure of eight bushels, timber, mercy, part, region
{v} to divide or break into four parts, lodge, diet, station, fix, bear as an appendage
To arrange (different coats of arms) upon one escutcheon, as when a man inherits from both father and mother the right to bear arms
divide into quarters; "quarter an apple"
Either side of a ship near the stern "Quartering Seas" are waves approaching from the front of the ship at an angle
{s} being one fourth; being one forth in quality; having four equal parts
The after-part of a vessel's side, generally corresponding in extent with the quarter-deck; also, the part of the yardarm outside of the slings
Proper station; specific place; assigned position; special location
The fourth part of the moon's period, or monthly revolution; as, the first quarter after the change or full
n Two bits This in turn comes from the `pieces of eight' famed in pirate movies -- Spanish silver crowns that could be broken into eight pie-slice-shaped `bits' to make change Early in American history the Spanish coin was considered equal to a dollar, so each of these `bits' was considered worth 12 5 cents Syn tayste, crumb, quad Usage: rare General discussion of such terms is under nybble
A quarter is one of four equal parts of something. A quarter of the residents are over 55 years old I've got to go in a quarter of an hour Prices have fallen by a quarter since January Cut the peppers into quarters. Quarter is also a predeterminer. The largest asteroid is Ceres, which is about a quarter the size of the moon. Quarter is also an adjective. the past quarter century
A quarter is a fixed period of three months. Companies often divide their financial year into four quarters. The group said results for the third quarter are due on October
a quarter of a hundredweight (28 pounds)
To lodge; to have a temporary residence
The sides of a boat aft of amidships
an unspecified person; "he dropped a word in the right quarter"
divide by four; divide into quarters
The fourth of a ton in weight, or eight bushels of grain; as, a quarter of wheat; also, the fourth part of a chaldron of coal
the rear part of a ship
provide housing for (military personnel)
An academic period used by some colleges and universities, typically lasting about 10 weeks An institution on quarters may have three or four quarters in an academic year, depending on how the summer term is defined
[1] The phase of the Moon at quadrature The first quarter occurs when the longitude of the Moon exceeds that of the Sun by 90°, the last quarter when the excess is 270° The two other quarters are the new Moon and full Moon
One type of term within an academic year that marks the beginning and end of classes Each quarter is 10 weeks in length and there are three quarters (Fall, Winter, Spring) per academic year
To divide into four equal parts
A term that describes a common length of courses offered by a school Quarters usually last about 10 weeks In these schools, courses are offered four times a year, including summer session
The rooms provided for soldiers, sailors, or servants to live in are called their quarters. Mckinnon went down from deck to the officers' quarters
If you do something at close quarters, you do it very near to a particular person or thing. You can watch aircraft take off or land at close quarters. ruler of a quarter quarter horse Quarter horse racing
divide by four; divide into quarters divide into quarters; "quarter an apple"
3. When you are telling the time, you use quarter to talk about the fifteen minutes before or after an hour. For example, 8.15 is quarter past eight, and 8.45 is quarter to nine. In American English, you can also say that 8.15 is a quarter after eight and 8.45 is a quarter of nine. It was a quarter to six I got a call at quarter of seven one night
n Two bits This in turn comes from the `pieces of eight' famed in pirate movies --- Spanish silver crowns that could be broken into eight pie-slice-shaped `bits' to make change Early in American history the Spanish coin was considered equal to a dollar, so each of these `bits' was considered worth 12 5 cents Syn {tayste}, {crumb}, {quad} Usage: rare See also {nickle}, {nybble}, {{byte}}, {dynner}
One of four equal periods of playing time in which some games are divided
A station or encampment occupied by troops; a place of lodging for soldiers or officers; as, winter quarters
The fourth of a hundred-weight, being 25 or 28 pounds, according as the hundredweight is reckoned at 100 or 112 pounds
PANEL – Wood door that consists of solid 19mm wood stiles and rails and a flat veneer 6mm centre panel
One limb of a quadruped with the adjacent parts; one fourth part of the carcass of a slaughtered animal, including a leg; as, the fore quarters; the hind quarters
Treatment shown by an enemy; mercy; especially, the act of sparing the life a conquered enemy; a refraining from pushing one's advantage to extremes
A division of the academic year into fourths
If you quarter something such as a fruit or a vegetable, you cut it into four roughly equal parts. Chop the mushrooms and quarter the tomatoes
To furnish with shelter or entertainment; to supply with the means of living for a time; especially, to furnish shelter to; as, to quarter soldiers
a United States coin worth one fourth of a dollar; "he fed four quarters into the slot machine"
The part of the vessel abaft the beam, segregated into port and starboard
To refer to a person or group you may not want to name, you can talk about the reactions or actions from a particular quarter. Help came from an unexpected quarter
a district of a city having some distinguishing character; "the Latin Quarter"
piece of leather that comprises the part of a shoe or boot covering the heel and joining the vamp
One of four equal parts into which anything is divided, or is regarded as divided; a fourth part or portion; as, a quarter of a dollar, of a pound, of a yard, of an hour, etc
A quarter is an American or Canadian coin that is worth 25 cents. I dropped a quarter into the slot of the pay phone
a quarter of a hundredweight (25 pounds)
one of the four major division of the compass; "the wind is coming from that quarter"
{i} one fourth; neighborhood; coin worth 25 cents (used in USA and Canada); quadrant; period of three months; place, location; district, region; mercy, clemency
Backstage pre-show call given 20 minutes before curtain up (15 minutes before beginners)
That part of a boot or shoe which forms the side, from the heel to the vamp
To furnish as a portion; to allot
A division of a town, city, or county; a particular district; a locality; as, the Latin quarter in Paris
a unit of time equal to 15 minutes or a quarter of an hour; "it's a quarter til 4"; "a quarter after 4 o'clock"
quarter belt
a belt connecting pulleys whose axles are at right angles; a quarter turn belt
quarter blanket
a blanket used under the saddle of a horse
quarter bottle
A bottle of wine containing 0.1875 liters of fluid, 1/4 the volume of a standard bottle
quarter crack
crack in a horse's forefoot; a sand crack
quarter day
Each of the four days customarily regarded as starting a new quarter year
quarter horse
An American breed of horse originally bred for short-distance racing
quarter horses
plural form of quarter horse
quarter light
a small triangular side window in a motor car
quarter moon
Either of the intermediate stages between the new and full moons. In spite of the name, half of the Moon's visible portion is lit up during a quarter moon
quarter nettings
hammock nettings along a ship's quarter rails
quarter note
A musical note one beat long in 4/4 time
quarter notes
plural form of quarter note
quarter of
fifteen minutes before the next hour
quarter of an hour
Fifteen minutes
quarter past
fifteen minutes past any hour

I will meet you at quarter past nine. Don't be late.

quarter sawed
Simple past tense and past participle of quarter saw
quarter sawing
Present participle of quarter saw
quarter saws
Third-person singular simple present indicative form of quarter saw
quarter to
fifteen minutes before the next hour
quarter waiter
a gentleman usher on duty in the English court for three months of each year
quarter-
A prefix for something related to a quarter, mostly used to denote a fourth part, or a three-month term
quarter-century
A period of twenty-five years
quarter-day
Each of the four days customarily regarded as starting a new quarter year, on which rents etc are often due
quarter-final
A playoff round consisting of only eight teams left
quarter-finalist
Somebody or something that appears in a quarter-final of a competition
quarter-past
Attributive form of quarter past, noun

His quarter-past bathroom break.

quarter-phase
Differing in phase by a quarter of a cycle; two-phase
quarter-pipe
A structure used to perform tricks, approximately half the size of a half-pipe
quarter-pounder
A burger weighing approximately a quarter of a pound
quarter-pounder
Anything weighing a quarter of a pound
quarter-to
Attributive form of quarter to, noun

His quarter-to bathroom break.

quarter-wave plate
a sheet of birefringent material whose thickness is such that the light associated with the larger refractive index is retarded in phase by 90° with respect of that associated with the smaller refractive index; used to convert linearly polarized light into circularly polarized light
quarter-witted
Having, or displaying half the mental capacity of a half-wit
quarter-apple
The term apple box, or apple crate, is used in the production of film or photography to indicate a mobile box or platform sturdy enough to support weight. The generally accepted dimensions for an apple box are 12" × 8" × 20" (30 × 20 × 50 cm), though they may vary by three to five inches (around 10 cm) in any direction. Any insignificant deviation in size does not disclude an object from being an apple box, though significantly smaller or larger items may be termed a "half-apple," "quarter-apple" or sometimes "double apple." An "eighth-apple" is sometimes called a pancake or a lift
Quarter-horse racing
Racing of Quarter Horses. It originated among British settlers in Virginia shortly after Jamestown was established in 1607. The course was traditionally a quarter-mile (400 m); today there are 11 officially sanctioned races, ranging from 220 to 870 yd (201 to 796 m). Timing is to the nearest .01 second
quarter back
offensive player (Football)
quarter crack
a crack on the inside of a horse's forefoot
quarter day
Christian holy day; (British) one of four days in a year on which quarterly payment is due
quarter day
Any of the four days of the year regarded as the beginning of a new season or quarter, when most quarterly payments are due. a day which officially begins a three-month period of the year, and on which payments are made, for example at the stock exchange
quarter day
a Christian holy day; one of four specified days when certain payments are due
quarter final stage
round before the semifinals (Sports)
quarter horse
One of a breed of strong saddle horses developed in the western United States. Breed of light horse developed in the U.S. from Thoroughbred, Morgan, American saddlebred, and other stock as a quarter-mile racer. Though overshadowed by the Thoroughbred, it found a place in the western and southwestern U.S. as a stock horse (see cutting horse). Modern quarter horses are short and stocky, with a muscular build and a deep, broad chest. They are noted for fast starting, turning, and stopping ability, short-distance speed, and intelligence. They stand 14.3-16 hands (57-64 in., 145-163 cm) high, weigh 950-1,200 lbs (431-544 kg), and have a calm, cooperative temperament
quarter horse
a small powerful horse originally bred for sprinting in quarter-mile races in Virginia
quarter mile
a unit of length equal to a quarter of 1 mile
quarter note
A quarter note is a musical note that has a time value equal to two eighth notes. A note having one-fourth the time value of a whole note. Also called crotchet. a musical note which continues for a quarter of the length of a whole note British Equivalent: crotchet
quarter note
a musical note having the time value of a quarter of a whole note
quarter note
note which is worth one fourth of a whole note (Music)
quarter of an hour
period of 15 minutes, 1/4 of an hour
quarter panel
A rear section of the body shell which incorporates the rear fender and usually also the C-pillar In modern car bodies, the rear fender usually is no longer a separate welded or bolt-on panel, Instead it blends smoothly into the bottom of the rear window frame and the rear panel
quarter panel
The sheet metal on both sides of the car from the c-post to the rear bumper below the decklid and above the wheel well
quarter panel
A sheet metal panel that covers the area from the rear-door opening to the taillight area, and from the bottom of the surface to the base of the roof, or from the headlamp area to the front-door opening, and from the bottom of the surface to the base of the hood
quarter panel
A body part which makes up one of the two rear sides of the car It contains the lock pillar, to which the doors lock onto The two quarter panels are located on either side of the trunk or deck lid
quarter plate
25 inches by 4
quarter plate
a photographic plate measuring 3
quarter plate
25 inches
quarter pounder
A quarter pounder is a hamburger that weighs four ounces before it is cooked. Four ounces is a quarter of a pound
quarter rest
A rest having one-fourth the time value of a whole rest
quarter rest
a musical rest having one-fourth the time value of a whole rest
quarter round
An ovolo
quarter section
A land unit equal to a quarter of a section and measuring of a mile on a side
quarter section
a land unit equal to a quarter of a section (160 acres) and measuring 1/2 mile on a side
quarter sessions
a local court with criminal jurisdiction and sometimes administrative functions
quarter sessions
an English law court that was held in the past once every three months
quarter stock
stock with a par value of $25/share
quarter to five
15 minutes before 5: 00
quarter tone
Tonal value of dot, located approximately halfway between highlight and midtone
quarter tone
one-half the distance between two tones that are a semitone (half-step) apart
quarter tone
An interval that is half of a semitone
quarter tone
half of a semitone
quarter turn
A rail fitting, which turns 90 degrees
quarter turn
Counter offensive movement executed by rotating the body in order to evade and close the high inside line
quarter turn
A wreath subtending an angle of 90°
quarter-century
25 years
quarter-final
final round before the semifinals, games where it will be decided which sports team will move up to the semi-finals (Sports)
quarter-final
quarter-final quarter-finals in AM, use quarterfinal A quarter-final is one of the four matches in a competition which decides which four players or teams will compete in the semi-final. The very least I'm looking for at Wimbledon is to reach the quarter-finals. one of the four games near the end of a competition, whose winners play in the two semi-finals
quarter-finalist
A quarter-finalist is a person or team that is competing in a quarter-final
quarter-hour
a quarter of an hour
quarter-hour
fifteen minutes
case quarter
a single 25 cent coin as opposed to any combination of coins adding up to 25 cents
close quarter
any of several strong wooden barriers erected across the deck of a merchant sailing ship, having loopholes through which muskets could be fired to resist boarding attacks
close-quarter
In a confining space
draw and quarter
To severely punish or criticize someone
draw and quarter
To execute a person by tying each limb to an animal and driving them in different directions
first quarter
The waxing lunar phase, from new moon to half way between new moon and full moon
last quarter
the waning lunar phase half way between full moon and new moon
quartering
The method of capital punishment where a criminal is cut into four pieces
quartering
Present participle of quarter
quartering
The act of providing housing for military personnel, especially when imposed upon the home of a private citizen
quarterly
Occurring once every quarter year (three months)
quarterly
A periodical publication that appears four times per year
quarters
Housing, barracks or other habitation or living space. Compare cuarto
quarters
plural form of quarter
quarters
quarterfinals
quarters
A commonly played university drinking game in North America
three-quarter
of three fourths of the usual dimension
three-quarter
A player positioned between the half-backs and the full-backs (properly a three-quarter back)
three-quarter
with the subject turned slightly away from a frontal view
three-quarter back
Any of a group of players positioned between the half-backs and the full-backs; consists of the left wing, the inside centre, the outside centre and the right wing
three-quarter backs
plural form of three-quarter back
three-quarter bathroom
A room with a toilet (the device) and stall shower, but no bathtub
quarterly
occurring or made at intervals of three months
servant's quarter
The parts of a building, traditionally in a private house, which contain the domestic offices and staff accommodation
quarterly
{a} happening every three months
quarterly
{a} once in the quarter of a year
quarters
{n} lodgings, a station
quarters
Quarters is a popular drinking game which involves players bouncing a quarter off of a table in an attempt to have the quarter land, usually into a shotglass (or cup) on that table. The game is popular at parties, especially in colleges and universities in the United States and Canada
A quarter
quartern
Armenian Quarter
part of the Old City of Jerusalem inhabited by Armenians
Christian quarter
part of a town where Christians live; area of the Old City of Jerusalem
French Quarter
the French Quarter a part of the city of New Orleans in Louisiana, US, which was originally lived in by French people. Many tourists now go there
Latin Quarter
5th arrondissement neighborhood in Paris around the Sorbonne University; area in Montreal (Canada) known for theatres cafes and many boutiques
Muslim Quarter
area in a population in which mainly Muslims live, area in ancient Jerusalem
Quarterly
updates
a quarter of
one-fourth; a quarter to, fifteen minutes before (the hour)
bad quarter of an hour
very unpleasant few moments
beginning of the quarter
first part of the quarter, commencement of the quarter
cry quarter
{f} ask for mercy
end of the quarter
last part of a quarter
first quarter
the first fourth of the moon's period of revolution around the Earth
first quarter
first fourth; first three months of the calendar year
first quarter
This phase occurs when one-half of the Moon is illuminated by direct sunlight … the illuminated part is increasing The Moon squares the Sun
first quarter
One-half of the moon appears illuminated by direct sunlight while the illuminated part is increasing (For the purposes of the predictions provided here, the percent (%) moon illuminated would be close to 50% and increasing )
fourth quarter
fourth of four equal parts or periods of time; fourth period of a sporting event
from every quarter
from all sides, from everywhere
give quarter to
grant grace to
last quarter
One-half of the moon appears illuminated by direct sunlight while the illuminated part is decreasing (For the purposes of the predictions provided here, the percent (%) moon illuminated would be close to 50% and decreasing )
last quarter
the last fourth of the moon's period of revolution around the Earth
last quarter
The phase of the Moon when it is 90 degrees away moon from a line between the Sun and the Earth, measured westward from the Sun, as seen from the north The angle of illumination creates a half circle of the Moons surface, with the lighted half being on the left side Also referred to as the third quarter moon
last quarter
This phase occurs when one-half of the Moon appears illuminated by direct sunlight … the illuminated part is decreasing The Moon squares the Sun
last quarter
The phase of the moon when it is near west quadrature, when the eastern half of it is visible to an observer on the earth
last quarter
remaining quarter; most recent quarter
last quarter
One-half of the Moon appears illuminated by direct sunlight while the illuminated part is decreasing Here, the Moon is Crone
one quarter
one part of four equal parts, 1/4
quartered
divided into four parts
quartered
Furnished with quarters; provided with shelter or entertainment
quartered
(See Drawn )
quartered
Describes boards cut from a log which has been cut into four quarters through the center, and then into parallel boards Produces a distinctive grain
quartered
Divided into four equal parts or quarters; separated into four parts or regions
quartered
{s} divided into fourths; divided into parts; housed, lodged
quartered
past of quarter
quartered
housed, gave lodgings to
quartered
In some exceptionally double roses, the petals are not only packed tightly together in a circular, nearly flat flower; they also appear to be grouped into four more or less equal quadrants Hence, the blossoms are described as "quartered " Examples include the centifolia 'Paul Ricault' and the damask 'Gloire de Guilan'
quartered
The joining together of three or more (despite the name) SHIELDs to form a composite shield Also applied to ARMORIAL BANNERs
quartered
- to have a body cut up
quartered
Quarter-sawed; said of timber, commonly oak
quartering
living accommodations (especially those assigned to military personnel)
quartering
One of the different coats of arms arranged upon an escutcheon, denoting the descent of the bearer
quartering
{s} dividing into quarters; dividing into parts; providing housing, accommodating; positioned at right angles
quartering
A method of obtaining a representative sample for analysis or test of an aggregate with occasional shovelsful, of which a heap or cone is formed, This is flattened out and two opposite quarter parts are rejected Another cone is formed from the remainder which is again quartered, the process being repeated until a sample of the required size is left
quartering
The motion of the dog going from the left to the right or vice versa, i e , side to side in front of the handler
quarter
Favoriten