ayrıl

listen to the pronunciation of ayrıl
Türkisch - Englisch
(Bilgisayar) sign out
(Bilgisayar) detach

Does detachment from the world really prevent suffering? - Dünyadan ayrılma acı çekmeyi gerçekten engelliyor mu?

leave

She will leave the hospital soon. - O yakında hastaneden ayrılacak.

It sounds like they're not going to leave. - Ayrılmayacaklar gibi görünüyor.

become disjoint
{f} disengaging
diverge

They walked along the road together until they reached the village, but then their paths diverged. - köye ulaşıncaya dek beraber yuruduler fakat sonra yolları ayrıldı

After school, their lives diverged. - Okuldan sonra onların yaşamları ayrıldı.

{f} leaving

When are you leaving? - Ne zaman ayrılıyorsunuz?

Just as we were leaving the exam room the doctor waved his hand saying, 'bye-bye'. - Muayene odasından tam ayrılırken doktor hoşça kal diyerek elini salladı.

{f} departing
{f} dissent
depart from

The next train for the airport will depart from platform two. - Havaalanı için bir sonraki tren 2. platformdan ayrılacak.

got off
disengage
depart

Do you know why he put off his departure? - Ayrılışını niçin ertelediğini biliyor musun?

Tom postponed his departure for three days. - Tom ayrılışını üç gün erteledi.

{f} split up

I heard that Carol and Will have split up. - Carol ve Will'in ayrıldığını duydum.

Tom heard that Mary and John had split up. - Tom, Mary ve John'un ayrıldığını duydu.

{f} splitting

Did you hear about Tom and Mary splitting up? - Tom ve Mary'nin ayrılmaları hakkında bir şey duydun mu?

Tom and Mary are splitting up. - Tom ve Mary ayrılıyorlar.

break away
{f} leaves

He'll come to see us before he leaves this city. - Bu şehirden ayrılmadan önce, O bizi görmeye gelecek.

Mary never leaves her house without first putting on makeup. - Mary önce makyaj yapmadan asla evden ayrılmaz.

get off

When do you usually get off work? - Genellikle işten ne zaman ayrılırsın?

What time do you usually get off from work? - Genellikle işten ne zaman ayrılırsın?

take leave
unjoin
departed

Tom departed last Monday. - Tom geçen pazartesi günü ayrıldı.

She departed very soon. - O çok yakında ayrıldı.

ayır
break into
Ayır
allocate

Allocate a room for research purposes. - Araştırma amaçları için bir oda ayırın.

ayır
make disconnected
ayır
make disjoint
ayır
{f} resolving
ayır
{f} segregated
ayır
differentiate

We must be able to differentiate between objects and situations. - Nesneler ve durumlar arasında ayırım yapabilmeliyiz.

ayır
{f} separate

We must separate politics from religion. - Siyaseti dinden ayırmalıyız.

You can't separate language from culture. - Dili kültürden ayıramazsınız.

ayır
{f} disconnecting

I'm not disconnecting their printers. - Onların yazıcılarını ayırmıyorum.

ayır
{f} part

Tom budgeted three hundred dollars for the party. - Tom parti için üç yüz dolarlık bütçe ayırdı.

I will love you for better for worse till death us do part. - Ölüm bizi ayırana kadar iyi ve kötü günde seni seveceğim.

ayır
detach

I didn't detach them. - Ben onları ayırmadım.

ayır
spaced at
ayır
{f} isolated
ayır
{f} reserved

The seats were reserved for the party. - Parti için sandalyeler ayırtıldı.

We have reserved a lot of food for emergencies. - Acil durumlar için bir sürü yiyecek ayırdık.

ayır
cut into
ayır
{f} sparing

Would you mind sparing me thirty minutes of the day? - Bana günün otuz dakikasını ayırır mısın?

ayır
sever

I removed her number after severing our friendship. - Dostluğumuzu kestikten sonra onun numarasını ayırdım.

ayır
disconnect

I'm not disconnecting their printers. - Onların yazıcılarını ayırmıyorum.

Dan disconnected Linda from her respirator. - Dan, Linda'yı solunum cihazından ayırdı.

ayır
isolate
ayır
separate into
ayır
{f} spaced
ayır
{f} reserve

I'd like to reserve a table for four at six. - Saat altıda dört kişilik bir masa ayırtmak istiyorum.

I reserved my hotel room three weeks in advance. - Otel odamı üç hafta önceden ayırttım.

ayır
discriminate

Subtle differences in tone discriminate the original from the copy. - Tondaki ince farklar orijinali fotokopiden ayırt eder.

ayır
sever from
ayır
demarcate
ayır
{f} abstract
ayır
{f} allocated
ayır
{f} parted
ayır
{f} parting
ayır
{f} spare

Tom has time to spare. - Tom'un ayıracak zamanı vardı.

Is there any room to spare in your car? - Arabanızda ayıracak yer var mı?

ayır
disjoin
ayır
{f} separating

Why is politics separating us, when we ourselves know who is good and who isn't? - Kimin iyi olduğunu ve kimin olmadığını biz kendimiz bildiğimizde politika neden bizi ayırıyor?

English is one language separating two nations. - İngilizce iki ulusu ayıran bir dildir.

ayır
{f} separated

The policeman separated the two men who were fighting. - Polis kavga eden iki adamı ayırdı.

Tom is sad, as in German sentences he is often separated from Mary by a comma. - Tom. Almanca cümlelerde Mary'yi sık sık bir virgülle ayırdığı için üzgün.

ayır
{f} discriminating
ayır
{f} detached
ayır
{f} disconnected

Dan disconnected Linda from her respirator. - Dan, Linda'yı solunum cihazından ayırdı.

ayır
{f} abstracted
ayır
split into

Let's decide what needs to be decided, then let's split into two teams, OK? - Neye karar verilmesi gerektiğine karar verelim, sonra iki takıma ayıralım.

ayır
{f} earmark

They earmarked enough money for research work. - Araştırma çalışması için yeterli para ayırdılar.

ayır
break down into
ayır
segregate
ayır
set apart
ayır
allocate to
ayır
uncouple
ayır
unstuck
ayır
allocateto
ayır
sunder
ayır
unstick
ayır
differentiated
ayır
disengage
ayır
disengaged
ayır
seclude
ayır
secluded
ayır
unsphere
ayır
setapart
ayır
separateinto
ayır
(Biyoloji) dissect

We dissected a frog to examine its internal organs. - Bir kurbağayı, iç organlarını incelemek için kesip parçalara ayırdık.

ayır
splitinto
ayır
disarticulate
ayır
disjoined
ayır
zoning
ayır
distinguished

The original and the copy are easily distinguished since the one is much more vivid than the other. - Biri diğerinden çok daha canlı olduğundan, orijinal ve kopya kolayca ayırt edilirler.

The original and the copy are easily distinguished. - Orijinal ve kopya kolayca ayırt edilirler.

dakika boş kalırsa ayrıl
(Bilgisayar) minutes of inactivity
ayrıl
Favoriten