colour

listen to the pronunciation of colour
İngilizce - Türkçe
renk

On iki rengin bir toplamı için üç ana renk ve dokuz ikinci derecede renk vardır. - There are three primary colours and nine secondary colours for a total of twelve colours.

Parlak renkleri severim. - I like the bright colours.

boya

Son zamanlarda düşen kar, dağı beyaza boyadı, bu gerçekten güzel. - The snow that fell recently has coloured the mountain white, it is truly beautiful.

Tom ve Mary Paskalya için birkaç yumurta boyadı. - Tom and Mary coloured some eggs for Easter.

{f} kızarmak
{f} renk vermek
{f} boyamak
{f} renk katmak
renklenmek
boya renklendirmek
işaret
müstehcen
sancak
renk değiştirmek
canlılık
hareketlilik
yüzü kızarmak
renklendirmek
{f} renklendir

Onun yerine bana söyleyebilir misin, neden ekrandaki gezegenler oldukları şekilde renklendirilmiştir? - Can you tell me instead, why the planets on the screen are coloured the way they are?

renk duyumu
etkilemek
tüs
ten rengi

İnsanlar ten rengine göre yargılanıyor. - People are judged by their skin colour.

colour kızar/etkile/boya
{i} forma
{i} içyüzü
{i} dış görünüş
{i} ton
{f} abartmak
{i} nüans
{f} saptırmak
{i} coşkunluk
{i} maske
{f} çarpıtmak
{i} yüz rengi
{i} bet beniz
(Tekstil) 1. renk 2. boya 3. renk vermek, boyamak
i., f., İng., bak. color
{i} gerçek yüz
(Kanun) bahane
kaba
coloured
renkli

Renkli kontak lensler takmaya başlamam gerektiğini düşünüyor musun? - Do you think that I should start to wear coloured contact lenses?

color
{i} renk

Renksiz yeşil fikirler öfkeli bir şekilde uyur. - Colorless green ideas sleep furiously.

Büyük bedenimiz var, ama o renk mevcut değil. - We have the extra-large size, but not in that color.

colour atlas
(Aydınlatma) renk atlası
colour bearer
(Askeri) sancaktar
colour bearer
(Askeri) bayraktar
colour chart
renk katalogu
colour flag
(Askeri) flama
colour mapping
(Bilgisayar) renk haritalaması
colour range
(Tekstil) renk paleti
colour solid
(Aydınlatma) renk katısı
colour tv
renkli televizyon
colour up
(deyim) renk katmak
colour up
kızarmak
colour anodizing
renk anotlaması
colour balance
renk dengesi
colour bar
renk çubuğu
colour blending
renk karışımı
colour blind
renk körü
colour blindness
renk körlüğü
colour breakup
renk çözülmesi
colour carrier
renk taşıyıcısı
colour cast
renk üstünlüğü
colour cell
renk hücresi
colour center
renk merkezi
colour change
renk değişimi
colour chart
renk kataloğu
colour chemistry
renk kimyası
colour code
renk kodu
colour coder
renk kodlayıcı
colour combination
renk kombinasyonu
colour contamination
renk bulaşması
colour contrast
renk kontrastı
colour converter
renk çevirici
colour correction
renk düzeltme
colour decoder
renk çözücü
colour deviation
renk sapması
colour diagram
renk diyagramı
colour difference signal
renk ayırım  sinyali
colour dipping
renk daldırması
colour disc
renk diski
colour discharge printing
renkli aşındırma baskı
colour doctor
boya raklesi
colour error
renk hatası
colour excess
renk artışı
colour fastness
renk haslığı
colour fidelity
doğal renklere sadakat
colour film
renkli film
colour gate
renk kapı devresi
colour harmony
renk harmonisi
colour hue
renk nüansı
colour index
renk ölçeği
colour indicator
renk göstergesi
colour interference suppression
renk karışmasını önleme düzeni
colour killer
renk önleyici
colour kinescope
renkli kineskop
colour line
ırk ayrımı
colour magnitude diagram
renk parlaklık diyagramı
colour matching
renk uyuşumu
colour measuring instrument
renk ölçme aleti
colour mixture
renk karışımı
colour negative
renk negatifi
colour negative film
renkli negatif film
colour phase alternation
renk fazı değişimi
colour photography
renkli fotoğrafçılık
colour photography
renkli fotoğrafcılık
colour picture signal
renkli resim sinyali
colour picture tube
renkli görüntü lambası
colour pozitive film
renkli pozitif film
colour printing
renkli baskı
colour programme
renkli program
colour purity magnet
renk saflaştırma mıknatısı
colour reaction
renk reaksiyonu
colour receiver
renkli alıcı
colour reference signal
renk referans sinyali
colour resist
renkli rezerve
colour saturation
renk doyması
colour scale
renk ölçeği
colour scale
renk skalası
colour sense
renk duyusu
colour sensitivity
renk duyarlığı
colour separation
renk ayrımı
colour sequence
renk sırası
colour sergeant
çavuş
colour slide
renkli slayt
colour stability
renk kararlılığı
colour stain
renk lekesi
colour strip
renk çubuğu
colour subcarrier
renk alttaşıyıcı
colour synchronizing burst
renk senkronizasyon sinyali
colour synchrontzing signal
renk senkronizasyon sinyali
colour telecine
renkli film yayın aygıtı
colour television
renkli sınalgı
colour television camera
renkli televizyon kamerası
colour television mask
renkli televizyon maskesi
colour television receiver
renkli televizyon alıcısı
colour television systems
renkli televizyon sistemleri
colour television tube
renkli televizyon tüpü
colour temperature
renk sıcaklığı
colour temperature meter
renk sıcaklık ölçeri
colour test
renk testi
colour test card
renkli ayar resmi
colour test pattern
renkli ayar resmi
colour threshold
renk eşiği
colour transmission
renkli yayın
colour triangle
renk üçgeni
colour tube
renkli alıcı lambası
colour value
renk değeri
colour yield
renk verimi
colour blindness
Renkm körlüğü
colour box
renk kutusu
colour burst
renk patlaması
colour centre
renk merkezi
colour coding
renk kodlaması
colour control
renk kontrolü
colour fastness
haslığı
colour man
renk adam
colour monitor
renkli monitör
colour pencil
Renkli boya kalemi
colour positive film
renkli pozitif film
colour rinse
renk durulama
colour synchronizing signal
renk senkronizasyon sinyali
colour band
(Askeri) mühimmat renk bandı
colour blind
(sıfat) renk körü
colour burst
(Teknik,Televizyon) renk senkronizasyon sinyali
colour card
(Tekstil) renk kartı
colour circle
(Tıp) renk çemberi
colour code
renklerle kodlamak
colour code
renk skalası
colour decal
renkli çıkartma
colour difference signal
renk ayırım sinyali
colour embossing
(Tekstil) renkli kabartma
colour excess
(Astronomi) renk artığı
colour filter
renk süzgeci
colour guard
(Askeri) sancak muhafızı
colour harmony
(Tekstil) renk harmonisi, renk uyumu
colour index
(Tıp) Bir hastanın alyuvarlarında bulunan hemoglobin miktarını relatif olarak ifade eden deyim
colour killer
renkönleyici
colour mapping
renk eslemi, renk haritalamasi
colour plate
renkli plaka
colour radiography
(Nükleer Bilimler) renkli radyografi
colour resist
(Tekstil) renkli reserve
colour salute
(Askeri) sancakla selam
colour separation
(Askeri) RENK AYIRIMI: İlerde yapılacak basımlar için gerekli fotomekanik ve kartografik çalışmalarla, her bir renk için ayrı baskı kalıbı hazırlanması
colour sequence
(Tekstil) renk kararlılığı
colour slide
(Teknik,Televizyon) renkli saydam resim
colour slide
(Teknik,Televizyon) renkli diya
colour switch
(Tiyatro) renk değiştirme aracı
colour term
(Dilbilim) renk terimi
colour wash
renkli badana
colour wheel
(Tiyatro) ışık tekerleği
combination colour
karışım rengi
complementary colour
komplementar renk
complementary colour
tamamlayıcı renk
composite colour signal
bileşik renk sinyali
contrasting colour
kontrast renk
composite colour
signal bileşik renk sinyali
complementary colour
komplemanter renk
complementary colour stimuli
(Aydınlatma) tümler renk uyartıları
color
{f} çarpıtmak
water colour
(Fiili Deyim ) sulu boya
color
müstehcen
color
(Tıp) kolor

Onun Kolorado'da büyük bir çiftliği var. - He has a large farm in Colorado.

color
(Bilgisayar) renkte göster
color
yüzü kızarmak
color
kaba
color
renkli olmak
color
(Bilgisayar) renkli

Erkek tavus kuşunun renkli kuyruk tüyleri vardır. - The male peacock has colorful tail feathers.

Gökkuşağı yedi renklidir. - The rainbow has seven colors.

coloured
siyah

Onun siyahi insanlara tepeden bakma alışkanlığı vardı. - He has a habit of looking down on coloured people.

colouring
renklendirerek
colouring
ten rengi
colours
(Gıda) renklendiriciler
colours
üniforma
colours
(Askeri) bandıra
colours
şapka
colours
forma
colours
takı
environment colour
çevre rengi
hair colour
saç rengi
intense colour
koyu renk
sense of colour
(Arılık) renk duyusu
solid colour
düz renk
İngilizce - İngilizce
To affect without completely changing

That interpretation certainly colours my perception of the book.

Any of the coloured balls excluding the reds
To give something colour

We could colour the walls red.

An award for sporting achievement, particularly within a school or university

He was awarded colours for his football.

To attribute a quality to

Colour me confused.

A standard or banner

The loss of their colours destroyed the regiment's morale.

The system of colour television

This film is broadcast in colour.

The spectral composition of visible light

Humans and birds can perceive colour.

: Any of the standard dark tinctures used in a coat of arms, including azure, gules, sable, and vert. Contrast with metal
The relative lightness or darkness of a mass of written or printed text on a page
Of a face: To become red through increased blood flow, implying due to strong emotion

Her face coloured as she realised her mistake.

Human skin tone, especially as an indicator of race or ethnicity

Colour has been a sensitive issue in many societies.

Interest, especially in a selective area

a bit of local colour.

Hue as opposed to achromatic colours (black, white and greys)

He referred to the white flag as one drained of all colour.

A particular set of visible spectral compositions, perceived or named as a class

Most languages have names for the colours black, white, red and green.

To apply colours to the areas within the boundaries of a line drawing using coloured markers or crayons

My son loves to colour.

A property of quarks, with three values called red, green, and blue, which they can exchange by passing gluons
{f} add color, distort, falsify (also color)
{i} shade, tint, hue (also color)
{s} using or having colour (also color)
col·our colours colouring coloured in AM, use color
Light waves that reach the viewer's eye by transmission (through an object between the viewer and the light source) or by reflection (when light waves bounce off an object) All substances, whether transparent or opaque, absorb some wavelengths while letting others pass through or bounce off A red apple looks red because it absorbs all colours in white light except red, which it reflects White objects reflect all and black objects absorb all light waves (at least in theory)
If you colour something, you use something such as dyes or paint to change its colour. Many women begin colouring their hair in their mid-30s We'd been making cakes and colouring the posters The petals can be cooked with rice to colour it yellow. + colouring col·our·ing They could not afford to spoil those maps by careless colouring
A sports team's colours are the colours of the clothes they wear when they play. I was wearing the team's colours. see also coloured, colouring
The plural "colours" is often used, even for a single flag, because the name derives from the colours composing the FIELD of the flag There are three meanings for colours representing increasing specialization (1) It is a general term describing any flag which is flown to denote nationality (2) When used in reference to ships, it refers to the collectively to the ship's ENSIGN, JACK and FLAG or PENNANT (3) When used in reference to a military unit, it is the unique pair of consecrated flags carried by the unit These constitute the Regimental (or Company, Battalion, etc ) Colour which represents the unit itself, and the Queen's (or King's) Colour which represents the higher allegiance
modify or bias; "His political ideas color his lectures"
The colour of the suit in question Clubs and Spades are black Diamonds and Hearts are red Black is the opposite of red and vice versa
politeness People of colour are people who belong to a race with dark skins. Black communities spoke up to defend the rights of all people of color
Property carried by quarks andgluons which determines their strong interactions in a way analogous to that in which electric charge determines electromagnetic interactions Leptons carry no colour, and so do not experience the strong force
If something colours your opinion, it affects the way that you think about something. The attitude of the parents toward the usefulness of what is learned must colour the way children approach school. = affect
having or capable of producing colors; "color film"; "he rented a color television"; "marvelous color illustrations"
(verb) To colour up, to turn red in the face; to blush
Any of the standard dark tinctures used in a coat of arms, including azure, gules, sable, and vert. Contrast with metal
A colour is a substance you use to give something a particular colour. Dyes and make-up are sometimes referred to as colours. The Body Shop Herbal Hair Colour It is better to avoid all food colours. the latest lip and eye colours
Colour is a quality that makes something especially interesting or exciting. She had resumed the travel necessary to add depth and colour to her novels. see also local colour
a visual attribute of things that results from the light they emit or transmit or reflect; "a white color is made up of many different wavelengths of light"
n [{US=color}] warna
affect as in thought or feeling; "My personal feelings color my judgment in this case"; "The sadness tinged his life"
Colours, whether described in words or shown in images, often have symbolic significance that contributes to meaning See Exploring Language, page 189
If you see someone in their true colours or if they show their true colours, you realize what they are really like. The children are seeing him in his true colours for the first time now Here, the organization has had time to show its true colours, to show its inefficiency and its bungling. Aspect of any object that may be described in terms of hue, brightness, and saturation. It is associated with the visible wavelengths of electromagnetic radiation, which stimulate the sensor cells of the eye. Red light has the longest wavelengths, while blue has the shortest, with other colours such as orange, yellow, and green between. Hue refers to dominant wavelengths. Brightness refers to the intensity or degree of shading. Saturation pertains to purity, or the amount of white light mixed with a hue. The colours red, green, and blue, known as primary colours, can be combined in varying proportions to produce all other colours. Primary colours combined in equal proportions produce secondary colours. Two colours that combine to form white light are said to be complementary. colour blindness colour index colour printing four colour map problem
the timbre of a musical sound; "the recording fails to capture the true color of the original music"
is a small piece of precious opal
gloss or excuse; "color a lie"
any material used for its color; "she used a different color for the trim"
The interaction between the way our eyes work and the way light falls on objects creates the phenomenon of colour We are capable of distinguishing between 10 million nuances of colour, although there are only 11 basic colour terms in the English language - black, white, red, orange, yellow, green, blue, purple, pink, brown and grey Since the 17th century, scientists and artists alike have recognised that colour is important in designing and selling products
The perception of the human eye to the visible spectrum of light radiation White light contains radiation at all wavelengths of the visible spectrum Particular colours or hues occur when the reflected radiation contains only wavelengths from a limited part of the spectrum (See hue, chroma, tint, tone, and value)
as calculated from Wien's law or from the colour index
A country's national colours are the colours of its national flag. The Opera House is decorated with the Hungarian national colours: green, red and white
A colour television, photograph, or picture is one that shows things in all their colours, and not just in black, white, and grey. In Japan 99 per cent of all households now have a colour television set
All colours shown on this web site and any presentation material can only be generally representative of the actual colours Only physical samples can offer a virtually exact colour match (subject to batch differences) No dyed fabrics can ever be identical between different batches
Sets the colour for the geological code
Some chatting rooms give the option of typing your messages in different colours One assumes this is meant to make the place look more attractive, but there's a sneaking suspicion that it's really to start up an argument as to whether "colour" should have a U in it or not
An element of art and design that pertains to a particular hue One or any mixture of pigments seen when light is reflected off a surface
Produced when light strikes an object and then reflects back to your eyes
change color, often in an undesired manner; "The shirts discolored"
interest and variety and intensity; "the Puritan Period was lacking in color"
The colour of something is the appearance that it has as a result of the way in which it reflects light. Red, blue, and green are colours. `What colour is the car?' --- `Red.' Her silk dress was sky-blue, the colour of her eyes Judi's favourite colour is pink The badges come in twenty different colours and shapes
politeness Someone's colour is the colour of their skin. People often use colour in this way to refer to a person's race. I don't care what colour she is He acknowledged that Mr Taylor's colour and ethnic origins were utterly irrelevant in the circumstances
add color to; "The child colored the drawings"; "Fall colored the trees"; "colorize black and white film"
(English)
Soil colour of the B horizon can be indicated to a varying degree using the terms Rhodic, Rubic, Chromic and Xanthic Preferably these terms should be limited to soils having an argic or ferralic horizon, or applied in Cambisols and Arenosols In Vertisols the term Pellic is used to indicate dark coloured soils
an outward or token appearance or form that is deliberately misleading; "he hoped his claims would have a semblance of authenticity"; "he tried to give his falsehood the gloss of moral sanction"; "the situation soon took on a different color"
Colour depends on light because it is made of light there must be light for us to see colour A red shirt will not look red in the dark, where there is no light the whiter the light,, the more true the colors will be A yellow light on a full colour painting will change the appearance of all the colours
People sometimes refer to the flag of a particular part of an army, navy, or air force, or the flag of a particular country as its colours. Troops raised the country's colors in a special ceremony. the battalion's colours
If you pass a test with flying colours, you have done very well in the test. So far McAllister seemed to have passed all the tests with flying colors
decorate with colors; "color the walls with paint in warm tones"
It is important to note that every faculty/operating unit has its own designated colours that must be used Please refer to the Corporate Style Guide for Printed Publications
Used to replace the word "Flavour" when describing various foods "What colour ice cream* you want grape?" *see: Ice Cream
If a film or television programme is in colour, it has been made so that you see the picture in all its colours, and not just in black, white, or grey. Was he going to show the film? Was it in colour?
(physics) the characteristic of quarks that determines their role in the strong interaction; each flavor of quarks comes in three colors
colour bar
a pattern of varying tonal density that enables visual and numeric comparisons to be made across multiple printed sheets or pages
colour bar
the segregation of people of different colour or race, especially any barrier to black people participating in activities with white people
colour bars
plural form of colour bar
colour blind
Of a person or animal, unable to distinguish between two or more primary colours (usually red and green)
colour blind
Of a person who hold no prejudice based on skin colour, or of a process which precludes racial prejudice
colour blindness
The inability to perceive differences between some or all colours
colour charge
Alternative spelling of color charge
colour charges
plural form of colour charge
colour code
Any system where colours are used to categorize elements of sets
colour code
To mark items with a colour code as a means of sorting
colour codes
plural form of colour code
colour force
A fundamental force that is associated with the strong bonds, created by the associated bosons known as gluons, between quarks and other subatomic particles, by way of the colour charge
colour forces
plural form of colour force
colour retention agent
any compound added to a food product in order to retain or enhance its colour during storage or cooking
colour sergeant
A non-commissioned officer in some infantry regiments of the British army, equivalent in rank to a staff sergeant in most other armies. A colour sergeant ranks above a sergeant and below a warrant officer
colour sergeants
plural form of colour sergeant
colour television
A television set that displays images in colour
colour television
A colour system of transmitting and receiving television signals
colour triangle
A plane triangular graph on which are drawn all the colours that can be made by the additive mixing of red blue and green; these three primary colours are at the apices, white is in the middle
colour wheel
a planar circular chart in which related colours are adjacent, and complementary colors are opposite
colour wheels
plural form of colour wheel
colour-blind
Of a person or animal, unable to distinguish between two or more primary colours (usually red and green)
colour-blind
Of a person who hold no prejudice based on skin colour, or of a process which precludes racial prejudice
colour bar
a set of laws or social customs that prevents black people from going to the same places or taking part in the same activities as white people American Equivalent: color line
colour blind
{s} cannot see colours properly, incapable of distinguishing one or more multicolored colours (also color blind)
colour blindness
Inability to distinguish one or more colours. The human retina contains three types of cone cells that absorb light in different parts of the spectrum. Absence of these types causes colour blindness to red, green, and blue. Colour blindness is a sex-linked recessive trait (see recessiveness) 20 times more common in men than in women
colour coded
color coded things that are colour coded are marked with different colours so that it is easy to see what they are to be used for
colour film
{i} movie that is in colour; (Photography) coloured film for taking pictures in colours (as opposed to black and white), (also color film)
colour in
If you colour in a drawing, you give it different colours using crayons or paints. Draw simple shapes for your child to colour in
colour in
color: add color to; "The child colored the drawings"; "Fall colored the trees"; "colorize black and white film"
colour index
In igneous petrology, the sum of the volume percentages of the coloured, or dark, minerals in the rock. The most common light-coloured minerals are feldspars, feldspathoids, and silica or quartz; abundant dark-coloured minerals include olivine, pyroxene, amphibole, biotite, garnet, tourmaline, iron oxides, sulfides, and metals
colour line
barrier preventing blacks from participating in various activities with whites
colour printing
Specialized printing technique using coloured inks and modified presses. Juxtaposition of colours is achieved by submitting each sheet to successive impressions by typeforms each of which prints only on areas designed to carry a single colour and inked only in that colour. Three colours of ink can reconstitute the visual effect of all the range of colours by combining them appropriately; if all three inks are applied to an area, it almost appears black. Standard colour printing, called four-colour printing, employs magenta, yellow, cyan (blue), and black inks
colour scheme
col·our scheme colour schemes in AM, use color scheme In a room or house, the colour scheme is the way in which colours have been used to decorate it. a stylish colour scheme of olive green and mustard. color scheme the combination of colours that someone chooses for a room, painting etc
colour supplement
(British) a magazine that is printed in color and circulated with a newspaper (especially on weekends)
colour supplement
A colour supplement is a colour magazine which is one of the sections of a newspaper, especially at weekends. a magazine printed in colour and given free with a newspaper, especially on Saturdays or Sundays
colour-blind
A colour-blind system or organization does not treat people differently according to their race or nationality. the introduction of more colour-blind anti-poverty programmes
colour-blind
colour-blind in AM, use color-blind1. Someone who is colour-blind cannot see the difference between colours, especially between red and green. Sixteen times as many men are colour-blind as women. + colour-blindness colour-blindness What exactly is colour-blindness and how do you find out if you have it?
colour-coded
colour-coded in AM, use color-coded Things that are colour-coded use colours to represent different features or functions. The contents are emptied into color-coded buckets
colour-coordinated
clothes, decorations etc that are colour-coordinated have colours which look good together
complementary colour
A colour which is regarded as the opposite of another, so that the two colours together form a pleasing contrast
complementary colour
Either of two colours which, when mixed, produce a white or grey
baulk colour
Any one of the three colours normally spotted on the baulk line in snooker. Namely the yellow, green, and brown balls
color
To give something color

We could color the walls red.

color
To affect without completely changing

That interpretation certainly colors my perception of the book.

color
A particular set of visible spectral compositions, perceived or named as a class; blee

Most languages have names for the colors black, white, red, and green.

color
A property of quarks, with three values called red, green, and blue, which they can exchange by passing gluons
color
To draw within the boundaries of a line drawing using colored markers or crayons

My kindergartener loves to color.

color
Hue as opposed to achromatic colors (black, white and greys)

He referred to the white flag as one drained of all color.

color
Any of the colored balls excluding the reds
color
Conveying color, as opposed to shades of gray

Color television and movies were considered a great improvement over black and white.

color
The spectral composition of visible light

Humans and birds can perceive color.

coloured
Influenced pervasively but subtly
coloured
Having a particular colour or kind of colour
coloured
Of skin colour other than the white, particularly black
coloured
Having prominent colours; colourful
coloured
Simple past tense and past participle of colour
coloured
A person who is not white
colouring
Alternative spelling of coloring
colouring
Present participle of colour
colours
Third-person singular simple present indicative form of colour
colours
The balls that score more than one point in snooker. Yellow, green, brown, blue, pink, and black
colours
The British military ceremony of raising the flag
colours
plural form of colour
false colour
Used attributively to describe an image having colours that are different from reality, especially one in which the colours used have a physical signficance (e.g. representing temperature etc.)
horse of a different colour
Alternative spelling of horse of a different color
of colour
Alternative spelling of of color
primary colour
Any of three colours which, when added to or subtracted from others in different amounts, can generate all other colours

Magenta, yellow and cyan are subtractive primary colours.

secondary colour
Any of three colours derived from mixing two primary colours

Orange (red + yellow), Green (yellow + blue), and Violet/Purple (blue + red) are secondary colours.

skin colour
Alternative spelling of skin color
tertiary colour
Any colour that results from the mixing of two secondary colours, or of a primary colour and an adjacent secondary colour
wax-colour
The yellowish colour of wax
color
{n} a green, red, blue a pretence
color
{v} to dye, tinge, stain, blush, cloak, excuse
Coloured
chromophoric
color
The hue seen when looking at the surface of a mineral in daylight In many minerals, color will vary in specimens from different localities, usually resulting from chemical impurities When looking at color, the observer always should examine an unweathered surface
color
That which is used to give color; a paint; a pigment; as, oil colors or water colors
color
to dye; to tinge; to paint; to stain
color
A distinguishing badge, as a flag or similar symbol (usually in the plural); as, the colors or color of a ship or regiment; the colors of a race horse (that is, of the cap and jacket worn by the jockey)
color
For human beings: our perception of radiant visible energy seen as hue, intensity, value and temperature reflected from a surface, or transmitted through a transparent substance such as glass Origin: a phenomenon of light (the visible spectrum) and the eye/brain function of Man and other species
color
To become red through increased blood flow
color
the appearance of objects (or light sources) described in terms of a person's perception of their hue and lightness (or brightness) and saturation
color
(1) a visual sensation produced in the brain when the eye views various wavelengths of light; (2) the appearance of objects or light sources described in terms of individual’s perception of them, involving hue, lightness, and saturation for objects, and hue, brightness, and saturation for light sources
color
1) Used to refer to perceived qualities that result from the response of vision to the wavelength of reflected or transmitted light 2) Describes images that have hues, as opposed to black, white and gray tones only and the processes used to make them
color
A property of quarks that expresses their behavior in the presence of the strong nuclear force; analogous to electrical charge, but there are three color charges-red, green, and blue
color
a visual attribute of things that results from the light they emit or transmit or reflect; "a white color is made up of many different wavelengths of light"
color
see colour. color me surprised/confused/embarrassed etc used to say that you are very surprised, confused etc by something
color
What a precision shooter hollers if the dealers give them any heat over setting the dice In doing so, he announces his intention to leave the table due to the Casino Heat He probably will call in all removable bets Color! is also a request to have his chips (cheques) converted into higher denominations prior to his departure The shooter will remain at the table to await the outcome of any contract wagers (non removable) If the shooter has been hot, the dealers will hear an outcry from the other players at the table
color
the appearance of objects (or light sources) described in terms of a person's perception of their hue and lightness (or brightness) and saturation a visual attribute of things that results from the light they emit or transmit or reflect; "a white color is made up of many different wavelengths of light"
color
That which covers or hides the real character of anything; semblance; excuse; disguise; appearance
color
Many variables affect color fidelity, such as monitor type and calibration, graphics adapter and driver profile, and system-wide color management, not to mention ambient light at viewing time We asked jurors to give a sense of whether colors seemed "correct " In this somewhat forgiving category, the choice was simply acceptable or unacceptable, defined by instances of posterization or an overall cast to the color We feel its important to keep color issues separate from exposure (although the two are clearly inter-related)
color
In corporate finance, details on sales, profit margins, or other financial figures, especially while reviewing quarterly results when an officer of a company is speaking to investment analysts
color
- The measurement of white paper based on the color scale (L, a, b) "L" represents the lightness on a scale of 0 for black and 100 for perfect white, "a" represents positive for redness and negative for green and "b" represents positive for yellow, negative for blue and zero for gray
color
The hue or color characteristic of good health and spirits; ruddy complexion
color
Light waves that reach the viewer's eye by transmission (through an object between the viewer and the light source) or by reflection (when light waves bounce off an object) All substances, whether transparent or opaque, absorb some wavelengths while letting others pass through or bounce off A red apple looks red because it absorbs all colors in white light except red, which it reflects White objects reflect all and black objects absorb all light waves (at least in theory)
color
To change or alter, as if by dyeing or painting; to give a false appearance to; usually, to give a specious appearance to; to cause to appear attractive; to make plausible; to palliate or excuse; as, the facts were colored by his prejudices
color
Visual perception created when light of varying wavelengths in the region of about 400-700 nm is detected by the receptors of the eye
color
A property depending on the relations of light to the eye, by which individual and specific differences in the hues and tints of objects are apprehended in vision; as, gay colors; sad colors, etc
color
decorate with colors; "color the walls with paint in warm tones"
color
consists of the characteristics of light other than spatial and temporal inhomogeneities; light being that aspect of radiant energy of which a human observer is aware through the visual sensations which arise from the stimulation of the retina of the eye (The Science of Color)
color
An element of art defined as the effect of light reflecting from an object onto the eye
color
having or capable of producing colors; "color film"; "he rented a color television"; "marvelous color illustrations
color
affect as in thought or feeling; "My personal feelings color my judgment in this case"; "The sadness tinged his life"
color
interest, especially in a selective area
color
To hide
color
The color scale is used to describe the color tones of a gemstone For diamonds, the color scale ranges from D, meaning completely colorless, to Z, which indicates a distinct yellow cast As the scale moves from D to Z, it indicates increasing levels of yellow and brown tone For color gemstones, the color is measured by tone and hue See also Tone and Hue
color
the timbre of a musical sound; "the recording fails to capture the true color of the original music"
color
{s} using or having color (also colour)
color
{i} shade, tint, hue (also colour)
color
(physics) the characteristic of quarks that determines their role in the strong interaction; each flavor of quarks comes in three colors
color
To acquire color; to turn red, especially in the face; to blush
color
gloss or excuse; "color a lie"
color
A particular set of visible spectral compositions, perceived or named as a class
color
The particular color of a tape' when looking at the backing' regardless of the color of the adhesive
color
an outward or token appearance or form that is deliberately misleading; "he hoped his claims would have a semblance of authenticity"; "he tried to give his falsehood the gloss of moral sanction"; "the situation soon took on a different color"
color
Refers not to the actual color of things, but to the fact that there are two distinct kinds of each, and these are given the names `black', and `white' See also: black, white
color
{f} add color, tint; distort, falsify (also colour)
color
Any hue distinguished from white or black
color
An apparent right; as where the defendant in trespass gave to the plaintiff an appearance of title, by stating his title specially, thus removing the cause from the jury to the court
color
(physics) the characteristic of quarks that determines their role in the strong interaction; each flavor of quarks comes in three colors a race with skin pigmentation different from the white race (especially Blacks) add color to; "The child colored the drawings"; "Fall colored the trees"; "colorize black and white film"
color
The phenomenon of color results from the interaction between a light source, an object and an observer Standard mathematical models can be used to quantify light source, objects and observers as a function of wavelength Sources are quantified as illuminants, objects are quantified by spectral data, and observers are quantified by the observer functions These three elements can then be combined to calculate values that correspond to how the human visual system responds to a given color
color
add color to; "The child colored the drawings"; "Fall colored the trees"; "colorize black and white film"
color
change color, often in an undesired manner; "The shirts discolored"
color
having or capable of producing colors; "color film"; "he rented a color television"; "marvelous color illustrations"
color
Shade or variety of character; kind; species
color
To attribute a quality to
color
The character of a surface that is the result of the response of vision to the wavelength of light reflected from that surface
color
To change or alter the hue or tint of, by dyeing, staining, painting, etc
color
any material used for its color; "she used a different color for the trim"
color
LEDs are designed to give off a specific color emission The dominant wavelength is a quantitative measure of an LED color as perceived by the human eye and is usually measured in nanometers (a billionth of a meter) In order to specify an LED, you must specify the color or dominant wavelength range required for your application Some applications may have color constraints in order to meet specific government specifications or regulatory guidelines In order to identify color boundaries for common industry applications, please refer to the ChromaTool located in the GELcore Toolbox
color
n 1 An object representing the intuitive definition of a color, such as black or red 2 A Lisp object that represents a color [annotate]
color
interest and variety and intensity; "the Puritan Period was lacking in color"
color
Response of the eye to different wavelengths of light Ultraviolet < 400 nm, violet 400-424 nm, blue 424-491 nm, green 491-575 nm, yellow 575-585 nm, orange 585-647 nm, red 647-700 nm, infrared > 700 nm Maximum visibility occurs at 556 nm
color
broad band intensity of the spectrum through filters; if an object is equally bright as seen through different filters, the asteroid is referred to as gray; if the asteroid is brighter at longer wavelength or red filters, it is referred to as being red; sometimes color is measured as a difference between the brightness through two filters
color
Human skin tone, especially as an indicator of race or ethnicity
color
a race with skin pigmentation different from the white race (especially Blacks)
color
The amount or presence of body color in a diamond Color is an important factor to beauty, rarity, and value because it is something a consumer can see without the aid of equipment The absence of color in diamonds is most rare and highly prized Most diamonds mined in nature have traces of yellow, some brown or gray When deeper colors appear, these are called fancy color diamonds
color
Measured in color units that relate to a standard A yellow-brown natural color is associated with lakes or rivers receiving wetland drainage The average color value for Wisconsin lakes is 39 units, with the color of state lakes ranging from zero to 320 units Color also affects light penetration and therefore the depth at which plants can grow
color
Color in water can be caused by the presence of such things as plankton, decaying organic matter, industrial wastes, and sewage "True color" - the color of a water sample after turbidity has been removed by filtration "Apparent color" - the color of an untreated water sample True color is usually measured by comparing the color of a water sample to that of a fixed standard Color is expressed in terms of "color units" where one color unit is the difference in tint produced by one milligram per liter of the chlorplatinate ion
color
The basic characteristic that differentiates the six varieties of quark
color
modify or bias; "His political ideas color his lectures"
coloured
past of colour
coloured
Something that is coloured a particular colour is that colour. The illustration shows a cluster of five roses coloured apricot orange. a cheap gold-coloured bracelet
coloured
Of neither black nor white skin colour
coloured
A coloured person belongs to a race of people with dark skins
coloured
(used of color) artificially produced; not natural; "a bleached blonde"
coloured
col·oured in AM, use colored
coloured
having color or a certain color; sometimes used in combination; "colored crepe paper"; "the film was in color"; "amber-colored heads of grain"
coloured
favoring one person or side over another; "a biased account of the trial"; "a decision that was partial to the defendant"
coloured
{s} having color; colorful; painted a certain color; of or belonging to an ethnic group that is not classed as white (offensive); (offensive) racially mixed (also colored)
colour