minimum

listen to the pronunciation of minimum
İngilizce - Türkçe
{s} asgari

Avustralya'da asgari ücret nedir? - What's the minimum wage in Australia?

Bugünün asgari sıcaklığı 3°C. - Today's minimum temperature was 3 °C.

en az miktar
enküçük
en küçük miktar
asgari olarak
olası en küçük
en düşük derece
(Kimya) askari
azın

Tom sadece en azını yapar. - Tom only does the bare minimum.

kısa
minimum değer
en küçük, en az en küçük
minimum thermometer belirli bir zaman içinde en ufak ısı derecesini kaydeden termometre
{s} en az

Tom sadece en azını yapar. - Tom only does the bare minimum.

Bu iş en az on gün sürecek. - The job will take a minimum of ten days.

en aşağı
minimum wage asgari ücret
{s} minimum
(Tıp) En aşağı derece
(isim) minimum değer
(Tıp) En az miktar; 3.Asgari
{ç} --s (mîn'ımımz)/min.i.ma (mîn'ımı)
{s} en düşük

Kenya'da en düşük maaş nedir? - What's the minimum salary in Kenya?

Slovenya'da en düşük maaş nedir? - What's the minimum salary in Slovenia?

(Tıp) Küçük (Parvus'un süperlatif şekli)
{s} en küçük
en ufak derece
minimu

Hasar minimumda tutuldu. - The damage was held to a minimum.

Çok sayıda şirket personelini minimuma indirdi. - A lot of companies have pared their staff down to a minimum.

(Tıp) minimum tümör dozu
minimum capital
(Ticaret) asgari sermaye
minimum connecting time
asgari aktarma süresi
minimum income
(Ticaret) asgari gelir
minimum range
(Askeri) asgari mesafe
minimum stay
asgari kalma süresi
minimum temperature
(Meteoroloji) en düşük sıcaklık
minimum value
(Bilgisayar) en küçük değer
minimum access code
minimum erişim kodu
minimum access coding
en az erişim süreli kodlama
minimum access programming
en az erişim süreli programlama
minimum access routine
en az erişim süreli yordam
minimum clearance
minimum ara boşluğu
minimum delay code
minimum gecikme kodu
minimum delay coding
en az geciktirme kodlaması
minimum price
taban fiyat
minimum rate
asgari vergin
minimum value
minimum değer
minimum wage
asgari vergin
minimum discernible signal
fark edilebilir minimum sinyal
minimum distance code
en az aralık kodu
minimum flying speed
minimum uçuş hızı
minimum latency coding
en az geciktirmeli kodlama
minimum latency programming
en az geciktirmeli programlama
minimum payment amount
(Finans) asgari ödeme tutarı(kredi kartı)
minimum pressure
minimum basınç, en düşük basınç
minimum rate
asgari ücret
minimum sampling frequency
minimum örnekleme frekansı
minimum speed of descent
minimum iniş hızı
minimum tensile
kopma sınırı
minimum tensile stress
kopma sınır gerilmesi
minimum thermometer
minimumlu termometre
minimum wage
Asgari ücret
minimum access code
(Bilgisayar,Teknik) en az erişim kodu
minimum air quantity
minumum hava miktarı
minimum air quantity
minimum hava miktarı
minimum aircraft operating surface
(Askeri) ASGARİ UÇAK ÇALIŞMA YÜZEYİ: Dağıtım bölgeleri ile asgari çalışma kuşağının kendisi arasında, uçağın hareket etmesi için esas olan, hava alanındaki bir yüzey
minimum annual flood
minimum senelik feyezan
minimum attack altitude
(Askeri) ASGARİ TAARRUZ İRTİFASI: Bir hava taarruzunun güvenli şekilde yapılmasına imkan tanıyacak ve/veya düşmanın etkin karşı faaliyetini asgariye indirecek şekilde, silahların taktik kullanımının, bölge koşullarının ve silah etkilerinin belirlediği en düşük irtifa
minimum attack altitude
(Askeri) asgari taarruz irtifaı
minimum audible level
(Otomotiv) minimum işitme düzeyi
minimum balance
(Ticaret) minimum bakiye
minimum bend radius
asgari bükme yarıçapı
minimum bend radius
(Mekanik) minimum bükme yarıçapı
minimum bending radius
(Otomotiv) minimum bükülme yarıçapı
minimum clearance
asgari ara boşluğu
minimum clearance
minimum boşluk
minimum clearance
(Askeri) ASGARİ EMNİYET YÜKSEKLİĞİ: Aşırma ateşi (overhead firing) esnasında, dağılma konisini dost kıtalar üzerinden aşırmak için alınması gereken dikey mesafe
minimum clearance
(Askeri) asgari emniyet yüksekliği
minimum content
minimum miktar
minimum cost
asgari maliyet
minimum cost
minimum maliyet
minimum crew
(Sinema) enküçük takım
minimum critical infinite cylinder
(Nükleer Bilimler) minimum kritik sonsuz silindir
minimum critical infinite slab
(Nükleer Bilimler) minimum kritik sonsuz levha
minimum critical mass
(Nükleer Bilimler) minimum kritik kütle
minimum critical volume
(Nükleer Bilimler) minimum kritik hacim
minimum cross section
en ufak enkesit
minimum crossing altitude
(Askeri) ASGARİ GEÇİŞ İRTİFASI: Rotadaki en yüksek asgari aletli uçuş irtifasına doğru ilerlerken uçağın geçmesi gereken, telsiz tarafından bağlanan en alçak irtifa
minimum delay
(Tekstil) asgari gecikme
minimum delay code
(Bilgisayar,Teknik) en az geciktirme kodu
minimum delay coding
en az geciktirme kod laması
minimum descent altitude
(Askeri) ASGARİ ALÇALMA İRTİFASI: Bir süzülme eğimi kullanmayan yöntemlerde, gerekli görsel referans ortaya çıkana kadar, alçalışı belirleyen en düşük irtifa. Ayrıca bakınız: "minimum descent height"
minimum descent height
(Askeri) asgari alçalış yüksekliği
minimum descent height
(Askeri) ASGARİ ALÇALIŞ YÜKSEKLİĞİ: Bir süzülme eğimi kullanmayan yöntemlerde, gerekli görsel referans ortaya çıkana kadar, alçalışı belirleyen en düşük irtifa. Ayrıca bakınız: "minimum descent height"
minimum detection limit
(Nükleer Bilimler) (mdl) en küçük ölçüm sınırı
minimum deterrence
(Çevre) asgari caydırıcılık
minimum drift distance
(Askeri) en az kayma mesafesi
minimum drift error
(Askeri) asgari sapma (sürüklenme) hatası
minimum dry density
minimum kuru bicim hacim ağırlık
minimum duration
(Askeri) minimum süre
minimum efficient scale
(Ticaret) en ufak etkin ölçek
minimum elevation
(Askeri) en küçük yükseklik
minimum elevation
(Askeri) EN KÜÇÜK YÜKSEKLİK: Bir merminin, silah ile hedef arasında bulunan bir engeli aşabilmesi için, silaha verilen en küçük yükseliş açısı
minimum erythema dose
(Aydınlatma) ked
minimum erythema dose
(Aydınlatma) kızartıcı en az doz
minimum essential equipment
(Askeri) (MEE) Lüzumlu asgari malzeme
minimum essential equipment
(Askeri) GEREKLİ ASGARİ MALZEME: Yetki verilmiş malzeme istihkakı, giyecek ve ikmal maddelerinden; bir birliğe, muharebe veya hizmet görevleri söz konusu olmaksızın, bir intikal esnasında bütünlüğünü muhafaza için lüzumlu olan kısım. Bu kategoriye giren maddeler, normal olarak, limana kadar birlikler tarafından veya birliklerin beraberinde taşınır ve birliğin bindirildiği gemiye yüklenir. Hareket ve intikal emirlerinde kullanılan manada lüzumlu asgari malzeme, özel birlik malzemesi ile er giyecek ve teçhizatı anlamına gelir. Hava kuvvetlerinde, bu malzemeye (unit essential equipment) lüzumlu birlik malzemesi denir
minimum essential training requirements
(Askeri) LÜZUMLU ASGARİ EĞİTİM İHTİYAÇLARI: Bir birliğe; verimli şekillerde safhalandırılmış eğitimi yürütmesi için gereken, lüzumlu malzeme asgari seviyeleri. Lüzumlu asgari eğitim ihtiyaçları üç seviyeyi içine alır; Teker tekamül eğitimi, birlik temel eğitimi ve birlik tekamül eğitimi
minimum export price
(Ticaret) asgari ihraç fiyatı
minimum exposure time
(Tıp) en küçük maruziyet süresi
minimum fetch
(Askeri) minimum kabarma mesafesi
minimum firing current
(Elektrik, Elektronik,Teknik) minimum ateşleme akımı
minimum free form
(Dilbilim) en küçük bağımsız biçim
minimum fuel
(Havacılık) minimum yakıt
minimum gap
(Bilgisayar) en küçük aralık
minimum gliding ratio
(Havacılık) minimum süzülme oranı
minimum hardness
minimum sertlik
minimum interest
(Ticaret) asgari faiz
minimum interest
(Ticaret) en düşük faiz
minimum interval takeoff
(Askeri) asgari aralıkla kalkış
minimum ionization
(Fizik) minimum iyonizasyon
minimum items
(Bilgisayar) en az öğe
minimum job rate
(Ticaret) asgari ücret haddi
minimum landing size
(Denizbilim) en küçük pazar boyu
minimum law
(Biyoloji) minimum kanunu
minimum lead
(Askeri) asgari önleme
minimum lead
(Askeri) ASGARİ ÖNLEME: Bak. "variable lead method"
minimum legal size
(Denizbilim) en küçük yasal boy
minimum lending rate
(Ticaret) asgari ödünç verme oranı
minimum length
(Otomotiv) minimum uzunluk
minimum lethal dose
(Gıda) en az öldürücü doz
minimum level of supply
(Askeri) ASGARİ İKMAL SEVİYESİ: İkmal sisteminde bir çöküntü vuku bulduğu taktirde, harekat alanına yeniden ikmal (resupply) yapmak için, acil tedbir alıncaya kadar, bu alanın faaliyetine devam edebilmesi maksadıyla ve genel olarak, gün hesabı üzerinden belirtilen ikmal maddeleri miktarı. Askeri ikmal seviyesinin tespitinde dikkate alınan faktörler, harekat alanında dağıtım ve acil bir bütünleme ikmali için icap eden zamandır
minimum level of supply
(Askeri) asgari ikmal seviyesi
minimum mesh size
(Denizbilim) en küçük ağ gözü
minimum military requirement
(Askeri) asgari askeri ihtiyaç
minimum moment
minimum moment
minimum normal burst altitude
(Askeri) ASGARİ NORMAL PARALANMA YÜKSEKLİĞİ: Hava savunma nükleer harp başlıklarının, arazi üzerinde normal olarak aşağısında patlatılmadıkları irtifa
minimum obstruction clearance altitude
(Askeri) ASGARİ ENGEL KLERANS YÜKSEKLİĞİ: Çok yüksek frekans telsiz tespit şebekesi, telsiz fiksleri, hava yolu rota dışı, veya rota kısımları arasında geçerli olan belirli irtifa. Bunlar; a. Tüm rota kısımlarındaki engel klerans gerçeklerini karşılamalı ve, b. Yalnızca 22 mil içindeki çok yüksek telsiz şebekesi içindeki seyir sinyallerini engelleyecek, kabul edebilir derecedeki seyir temin etmelidir
minimum of subsistence
(Ticaret) en az geçim haddi
minimum of subsistence
(Ticaret) en düşük geçim oranı
minimum of working age
asgari çalışma yaşı
minimum operating strip
(Askeri) ASGARİ İNİŞ-KALKIŞ UZUNLUĞU: Belirlenen ve/veya tahsis edilen uçak türlerinin, belirli bir hava alanında, azami veya kaba muhabere ağırlığı ile inip kalkışma müsaade edecek hava alanı hattı. Ayrıca bakınız: "minimum aircraft operating surface"
minimum order unit
(Ticaret) minimum sipariş miktarı
minimum payment due
(Ticaret) ödenmesi gereken asgari tutar
minimum penalty
(Kanun) asgari ceza
minimum penalty limit
(Ticaret) en az ceza haddi
minimum phase system
(Bilgisayar,Teknik) enküçük evreli sistem
minimum phase system
(Bilgisayar) enküçük evreli dizge
minimum phase system
enkucuk evreli sistem
minimum phase velocity
(Askeri) minimum faz hızı
minimum premium
(Sigorta,Ticaret) asgari prim
minimum pressure
en düşük basınç
minimum pressure
minimum basınç
minimum pressure
en az basınç
minimum purchase price
(Ticaret) ürün taban fiyatı
minimum quadrant elevation
(Askeri) EN KÜÇÜK YÜKSELİŞ: Bir topa, atılan merminin, topun önündeki sütreye çarpmayacağı şekilde verilen yükseklik
minimum quality surveillance
(Askeri) (PETROLEUM) ASGARİ NİTELİK DENETLEMESİ (PETROL): Hemen kullanılmaya elverişli durumda bulunmalarını temin maksadıyla, döküm ve ambalajlanmış petrol ürünlerinin niteliklerini tespit ve muhafaza için uygulanacak asgari tedbirler
minimum range
(Askeri) ASGARİ MESAFE: 1. Bir merminin, hedef ile silah arasında bulunan bir engel veya dost kıtalar üzerinden aşmasını temin için, silaha verilen en küçük mesafe. 2. En küçük mesafe; Belirli bir mevziiden, bir silahın atış yapabileceği en kısa mesafe
minimum rate
(Ticaret) asgari oran
minimum rated package
asgari tarifeli paket
minimum reception altitude
(Askeri) ASGARİ ALIŞ İRTİFASI: Belirli yüksek frekans telsiz şebekesi/taktik hava seyrüsefer fikslerini saptamak için, yeterli sinyalleri almada gerekli en düşük irtifa
minimum reinforcement
minimum teçhizat
minimum relay
(Elektrik, Elektronik) minimum rölesi
minimum rental period
asgari kiralama süreniz
minimum reservoir level
minimum rezervuar seviyesi
minimum residual radioactivity weapon
(Askeri) ASGARİ KALICI ETKİSİ OLAN SİLAH: Serpinti, radyoaktif yağmur ve patlamanın olduğu bölgedeki radyoaktivite gibi istenmeyen etkileri optimum şekilde azaltmak üzere tasarlanmış bir nükleer silah. Ayrıca bakınız: "salted weapon"
minimum response levels
(Pisikoloji, Ruhbilim) minimum tepki düzeyleri
minimum risk force
(Askeri) minimum risk kuvveti
minimum risk force
(Askeri) MİNİMUM RİSK KUVVETİ: Müşterek stratejik Planlama dokümanı Destekleyici Analizin ikinci kısmında, ulusal amaçları asgari riskle gerçekleştirmek için geliştirilen kuvvet. Askeri risk kuvvetlerinin seviyesi, Genelkurmay Başkanlığının toplam hükmünü temsil eder. Minimum risk kuvvetleri mali, insangücü, lojistik, seyyarlık, üsler veya diğer hususlarla sınırlanmıştır ve ilave kuvvetler eklenirse, riskte ölçülebilir bir riskle sonuçlanmayacak kuvvetle olarak tarif edilebilir. Ayrıca bakınız: "current force; force; Intermediate Force Planning Level; Planning Force; Programmed Force"
minimum row height
en az satır yüksekliği
minimum safe altitude
(Havacılık) minimum emniyetli uçuş
minimum safe altitude
(Askeri) ASGARİ GÜVENLİ UÇUŞ İRTİFASI: Yüksek arazi veya engellerin bulunması sebebiyle, daha alçaktan uçuşun tehlikeli olduğu yükseklik
minimum safe distance
(Askeri) (NUCLEAR) ASGARİ GÜVENLİ MESAFE (NÜKLEER): Güvenlik ve tampon mesafesi yarı çaplarının toplamı
minimum safety altitude
(Askeri) ASGARİ EMNİYETLİ UÇUŞ: Bak. "minimum safe altitude"
minimum safety distance
(Askeri) asgari emniyet mesafesi
minimum sanitary requirements
(Askeri) ASGARİ SAĞLIK ŞARTLARI: Bir yiyecek tahsisindeki Sağlık koruma şartlarını tespit için dikkate alınacak asgari faktörler
minimum sector altitude
(Havacılık) minimum sektör irtifası
minimum size
(Denizbilim) en küçük boy
minimum size
minimum boy
minimum speed
(Otomotiv) asgari hız
minimum standard rule
asgari standart kural
minimum tariff
(Ticaret) asgari tarife
minimum tax
(Ticaret) asgari vergi
minimum thermometer
(Meteoroloji) minimum termometre
minimum vector
(Bilgisayar) en az vektör
minimum vector
(Bilgisayar) en küçük vektör
minimum void ratio
minimum boşluk oranı
minimum warning time
(Askeri) (NUCLEAR) ASGARİ İKAZ ZAMANI (NÜKLEER): Sistem ve personel tepki zamanlarının toplamı
minimum warning time
(Askeri) asgari ikaz zamanı
minimum water elevation
minimum su kotu
minimum water level
minimum su seviyesi
minimum wavelength
minimum dalga boyu
minimum weigh
minimum ağırlık
minimum width
(Bilgisayar) en az genişlik
minimum yield
asgari verim
absolute minimum
(Matematik) mutlak minimum
reduce something to minimum
minimuma indirmek
local minimum
yerel minimum
maximum and minimum thermometer
maksimum ve minimumlu termometre
maximum minimum thermometer
maksimum minimumlu termometre
at minimum level
Asgari seviyede
bare minimum
minimum
meteorological minimum
meteorolojik minimum
national minimum
en düşük yaşam düzeyi
duration minimum
minimum süre
duration minimum
minimum süre (uyku vb)
electronic change notice; Minimum Essential Emergency Communications Network
(Askeri) elektromanyetik değişim notu; En Az Gereklilikteki Acil Durum Muhabere Ağı
grass minimum temperature
(Meteoroloji) çim endüşük sıcaklığı
how long is the minimum rental period
asgari kiralama süreniz ne kadar
irreducible minimum
indirgenemez asgari
locus minimum resistance
(Askeri) En az mıkavameti olan yer
maintenance expenditure limit; minimum equipment list
(Askeri) bakım harcama sınırı; asgari teçhizat listesi
maximum minimum thermometer
maksimum-minimumlu termometre
national minimum
(Politika, Siyaset) asgari geçim düzeyi
national minimum
(Politika, Siyaset) asgari hayat düzeyi
oxygen minimum layer
(Denizbilim) oksijen minimüm tabakası
weather minimum
(Askeri) asgari hava koşulları
weather minimum
(Askeri) ASGARİ HAVA KOŞULLARI: Hava harekatının gerek görerek, gerekse aletli uçuş kurallarına göre yapılabileceği en kötü hava koşulları. Genellikle asgari tavan, görüş kabiliyeti veya özel uçuş tehlikeleriyle ifade edilen talimatlar ve hareket usulleri tarafından belirlenir
weather minimum
(Meteoroloji) hava minimumu
what is the minimum bet i can place
en az ne kadar bahis yatırabilirim
İngilizce - İngilizce
A period of minimum brightness or energy intensity (of a star)

The Maunder minimum of the Sun reportedly corresponded to a period of great cold on Earth.

The lowest limit
A lower bound of a set which is also an element of that set
The smallest member of a batch or sample or the lower bound of a probability distribution
The smallest amount

He always tries to get away with doing the minimum.

The least value attained by a function, for example, temperature, pressure, or wind speed The opposite of maximum
{i} least possible amount, smallest possible size, lowest degree
The lowest return level for a group of funds
In a sample of data, the smallest observation
If you say that someone keeps something to a minimum, or to the minimum, you mean that they keep the amount of it as small as possible. Office machinery is kept to a minimum. the minimum number, degree, or amount of something is the smallest or least that is possible, allowed, or needed   maximum. In mathematics, a point at which the value of a function is lowest. If the value is less than or equal to all other function values, it is an absolute minimum. If it is merely less than at any nearby point, it is a relative, or local, minimum. In calculus, the derivative equals zero or does not exist at a function's minimum point. See also maximum, optimization
The lowest rate of base pay an organization pays for jobs within a grade or pay band
the lowest number
Adday
The minimum number of degrees between the actual opening and closing set points (also called "Deadband")
The minimum of a set of numbers is the smallest one The minimum of {3,2,8,1,9,2} is 1
(pl minima) A feasible point at which the infimum is achieved (See Weierstrass' Theorem ) An e-minimum is within e of being a minimum: f(x) <= f* + e, where f* is the infimum and e > 0
The lowest value in a group of values Multivariate analysis Analysis of more than two variables Social scientists, public policy analysts and public administrators often want to examine three or more variables to see whether or not they are related to each other and how much explanatory power different independent variables have on a dependent variable Correlation analysis involving three or more variables is an example of multivariate analysis
the least possible; "needed to enforce minimal standards"; "her grades were minimal"; "minimum wage"; "a minimal charge for the service"
You use minimum to state how small an amount is. The basic needs of life are available with minimum effort Neil and Chris try to spend the minimum amount of time on the garden. Minimum is also a noun. With a minimum of fuss, she produced the grandson he had so desperately wished for
You use at a minimum, or at the minimum, when you want to indicate that something is the very least which could or should happen. This would take three months at a minimum at the maximum
You use minimum to describe an amount which is the smallest that is possible, allowed, or required. He was only five feet nine, the minimum height for a policeman. a rise in the minimum wage. maximum Minimum is also a noun. This will take a minimum of one hour Four foot should be seen as an absolute minimum
lowest limit
the point on a curve where the tangent changes from negative on the left to positive on the right the smallest possible quantity
If you say that something is a particular amount minimum, you mean that this is the smallest amount it should be or could possibly be, although a larger amount is acceptable or very possible. You're talking over a thousand pounds minimum for one course. maximum
The lowest data value in a set of observations
{s} pertaining to the smallest, indicating the least, of a minimum
a neighborhood analysis technique that outputs the least value of the data file values in a user-specified window
The least quantity assignable, admissible, or possible, in a given case; hence, a thing of small consequence; opposed to maximum
the smallest possible quantity
the point on a curve where the tangent changes from negative on the left to positive on the right
a relatively weak holding for the previous calls made
min

Is it true they're planning on raising the minimum wage? - Is it true they're planning to raise the minimum wage?

Is it true they're planning to raise the minimum wage? - Is it true they're planning on raising the minimum wage?

minion
minimum connecting time
The amount of time, agreed in advance between airlines and airport authorities, that is considered sufficient for a passenger to make a connection between an arriving flight and a departing flight
minimum contacts
: In United States civil procedure, the contact required between a party and a state in order for the courts of that state to constitutionally assert personal jurisdiction over that party
minimum wage
The lowest rate at which an employer can legally pay an employee; usually expressed as pay per hour
minimum wages
plural form of minimum wage
minimum capital
(Economics) capital required by a company in order to be qualified to operate
minimum commission
lowest fee paid which does not depend on the size of the transaction
minimum inventory level
(Ticaret) The lowest desired amount of inventory, used by planning systems to generate replenishments that will keep projected on-hand at that level or higher
minimum order quantity
(Ticaret) The order quantity used as the minimum for a planned order, even if the lot size rule calculated a smaller amount
minimum price
lowest possible price
minimum range
lowest scope, smallest distance
minimum security prison
A minimum security prison is a prison where there are fewer restrictions on prisoners than in a normal prison. a prison that does not restrict prisoners' freedom as much as ordinary prisons British Equivalent: open prison
minimum wage
the lowest wage rate that any employer can legally pay, set by the government
minimum wage
- wage fixed by that law that an employer can pay a worker Also known as statutory minimum wage
minimum wage
lowest wage or salary that the law will allow
minimum wage
from October 1, 1996 to September 1, 1997 the minimum wage was $4 75/hour at which time it went up to $5 15/hour
minimum wage
The lowest rate at which a University employee may be paid See "Fair Labor Standards Act " (NOTE: Student employees may be paid a lower rate )
minimum wage
The minimum hourly wage to be paid to employees as designated by the U S Department of Labor
minimum wage
$5 15 at Syracuse University
minimum wage
A wage below which employers may not legally pay employees for specific kinds of employment
minimum wage
As required by federal law, the minimum hourly wage that employers must pay their employees Adjusted periodically for inflation and other factors, the minimum wage is supposed to provide workers with the income needed to be self-sustaining and to obtain the ordinary requirements of life
minimum wage
the lowest wage that an employer is allowed to pay; determined by contract or by law
minimum wage
The minimum wage is the lowest wage that an employer is allowed to pay an employee, according to a law or agreement. the lowest amount of money that an employer can legally pay to a worker. Wage rate established by collective bargaining or by government regulation, specifying the lowest rate at which workers may be employed. A legal minimum wage is one mandated by government for all workers in an economy, with few exceptions. Privately negotiated minimum wages determined by collective bargaining apply to a specific group of workers in the economy, usually in specific trades or industries. The modern minimum wage, combined with compulsory arbitration of labour disputes, first appeared in Australia and New Zealand in the 1890s. In 1909 Britain established trade boards to set minimum wage rates in certain trades and industries. The first minimum wage in the U.S. (which applied only to women) was enacted by Massachusetts in 1912. Minimum wage laws or agreements now exist in most nations
minimum wage
The lowest compensation you are allowed to pay an employee for hourly work It is defined by Federal and state laws State laws may be more restrictive than Federal law, and certainly may differ
minimum wage
The lowest compensation you are allowed to pay an employee for hourly work It is defined by Federal and by state laws State laws may be more restrictive than Federal law, and certainly may differ
minimum wage
The applicable minimum wage shall be the state or federal minimum wage, whichever is the higher
minimum wage
The least amount an employer can pay workers, according to the federal government law known as the Fair Labor Standards Act Some states have http: //www dol gov/dol/esa/public/minwage/america htm">different minimum wage standards
minimum wage
– wage fixed by that law that an employer can pay a worker Also known as statutory minimum wage
minimum wage
An amount set by Congress that is the minimum rate that can be paid to workers who are covered by the Fair Labor Standards Act At this writing, it is $5 15 an hour
minimum wage
a wage per hour below which it is illegal to pay workers (chapters 3 and 8)
minimum-maximum thermometer
thermometer that shows the lowest and highest recordings measured over a given period of time
Maunder minimum
The period between 1645 and 1715 marked by records and other indications of very low levels of sunspot activity of Earth's sun, corresponding to a period of global cooling
Maunder minimum
A similar period observed on another star
bare minimum
The smallest possible quantity or the least fulfilling, but still adequate, condition that is required, acceptable, or suitable for some purpose

The foreign companies would punish Bolivia by refusing to invest and only sustaining the bare minimum of operations here.

local minimum
A point on a graph (or its associated function) such that the points each side have a greater value even though another point exists with a smaller value
moral minimum
The specific rule that one should do no intentional harm, often considered the bare minimum required for ethical behavior

First, consider the moral minimum, do no harm.

moral minimum
A standard or principle upheld as indispensable for moral conduct, whether within a particular context or in general

Walzer speculates that a comparison of the moral codes found in various societies might produce a set of standards to which all societies can be held—negative injunctions, most likely, rules against murder, deceit, torture, oppression, and tyranny. These standards would constitute the moral minimum..

maximum and minimum thermometer
thermometer that records the highest and lowest temperatures reached during a period of time
minima
The number of local minima The count of data values where both the adjacent values (predecessor and successor) are higher
minima
plural of minimum
minima
The minima are points where the value of a function is less than other surrounding points
minima
The lowest or minimum value
olympic minimum
minimal result that one must achieve in order to participate in the Olympic Games
Türkçe - İngilizce
minimal
minimum
(a) minimum
min

A lot of companies have pared their staff down to a minimum. - Çok sayıda şirket personelini minimuma indirdi.

I'm not minimizing the consequences. - Sonuçları minimuma indirmiyorum.

bare minimum
minimum akım
minimum flow
minimum fiyat
(Ticaret) minimum price
minimum irtifada
(Askeri) on the deck
minimum kuruluş
(Bilgisayar) compact installation
minimum limit
lower limit
minimum tümör dozu
(Tıp) minimum
minimum çap
(Otomotiv) minimum diameter
minimum ücret
(Ticaret) minimum wage
minimum akım noktası
(Elektrik, Elektronik,Teknik) current node
minimum alma irtifası
(Havacılık) minimum reception altitude
minimum alveoler konsantrasyon
(Tıp) minimum alveolar concentration
minimum alçalma irtifası
(Havacılık) minimum descent altitude
minimum ara boşluğu
minimum clearance
minimum asal gerilme
minor principal stress
minimum asal gerilmeler
minimum principal stress
minimum ateşleme akımı
(Elektrik, Elektronik,Teknik) minimum firing current
minimum ağırlık
minimum weigh
minimum bakiye
(Ticaret) minimum balance
minimum basınç
minimum pressure
minimum basınç mukavemeti
minimum compressive strength
minimum bekleme irtifası
(Havacılık) minimum holding altitude
minimum boy
minimum size
minimum boşluk
minimum clearance
minimum bükme yarıçapı
(Mekanik) minimum bend radius
minimum bükülme yarıçapı
(Otomotiv) minimum bending radius
minimum dalga boyu
minimum wavelength
minimum değer
minimum
minimum değer
minimum value
minimum direnç
least resistance
minimum efor
least effort
minimum emniyetli uçuş
(Havacılık) minimum safe altitude
minimum erişim kodu
minimum access code
minimum faz hızı
(Askeri) minimum phase velocity
minimum gecikme kodu
minimum delay code
minimum hava miktarı
minimum air quantity
minimum iyonizasyon
(Fizik) minimum ionization
minimum işitme düzeyi
(Otomotiv) minimum audible level
minimum işitme frekansı
(Otomotiv) minimum auditory frequency
minimum işleme
(Gıda) minimal processing
minimum işlenmiş
(Gıda) minimal processed
minimum işlenmiş gıda
(Gıda) minimally processed food
minimum kabarma mesafesi
(Askeri) minimum fetch
minimum kalan basınç
(Otomotiv) minimum residual pressure
minimum kanunu
(Tarım) law of minimum
minimum kanunu
(Biyoloji) minimum law
minimum kat ediş irtifası
(Havacılık) minimum crossing altitude
minimum katılım sermayesi
qualification
minimum maliyet
minimum cost
minimum miktar
minimum content
minimum moment
minimum moment
minimum nihai mukavemet
minimum ultimate strength
minimum rezervuar seviyesi
minimum reservoir level
minimum risk kuvveti
(Askeri) minimum risk force
minimum rölesi
(Elektrik, Elektronik) minimum relay
minimum sektör irtifası
(Havacılık) minimum sector altitude
minimum senelik feyezan
minimum annual flood
minimum sertlik
minimum hardness
minimum sipariş miktarı
(Ticaret) minimum order unit
minimum su kotu
minimum water elevation
minimum su seviyesi
minimum water level
minimum süre
duration minimum
minimum süre
(Askeri) minimum duration
minimum süre (uyku vb)
duration minimum
minimum süzülme oranı
(Havacılık) minimum gliding ratio
minimum tepki düzeyleri
(Pisikoloji, Ruhbilim) minimum response levels
minimum termometre
(Meteoroloji) minimum thermometer
minimum teçhizat
minimum reinforcement
minimum uzunluk
(Otomotiv) minimum length
minimum uçuş hızı
(Havacılık) minimum flying speed
minimum yakıt
(Havacılık) minimum fuel
minimum örnekleme frekansı
(Elektrik, Elektronik,Teknik) minimum sampling frequency
fark edilebilir minimum sinyal
minimum discernible signal
meteorolojik minimum
meteorological minimum
primer minimum
(Astronomi) primary minimum
taban fiyat/fiyatı the minimum price
(set by the state for an agricultural commodity)
tutuklulara muameleye ilişkin BM minimum standart kuralları
(Hukuk) UN standard minimum rules for the treatment of prisoners
yerel minimum
local minimum
minimum