what represents another thing

listen to the pronunciation of what represents another thing
İngilizce - İngilizce
representation
what represents another thing

  Heceleme

  what represents an·oth·er thing

  Türkçe nasıl söylenir

  hwʌt reprızents ınʌdhır thîng

  Telaffuz

  /ˈhwət ˌreprəˈzents əˈnəᴛʜər ˈᴛʜəɴɢ/ /ˈhwʌt ˌrɛprəˈzɛnts əˈnʌðɜr ˈθɪŋ/