technical

listen to the pronunciation of technical
İngilizce - Türkçe
teknik

Teknik bilgi eksikliği, onun terfi ettirilmesini engelledi. - His lack of technical knowledge kept him from being promoted.

İdrar şişesi ile tuvalete gidecek birisine yardımcı olmak için teknik terminoloji nedir? - What's the technical terminology for assisting someone to go to the toilet with a urine bottle?

(Biyokimya) yordamsal
tekniksel
sadece kurallara dayanan
tekniğe ait
teknikle ilgili
bilimsel
technically teknik bakımından
resmi yönden
{s} kurallı
resmiyete uyan
sanata ait
{s} teorik
{s} teknik detaylarla dolu (yazı/konuşma)
{s} sadece kurallara dayanan; sadece kuralların ayrıntı- larına dayanan: Theirs was
kurallara göre
{s} yasal

O, teknik olarak yasaldır. - It's technically legal.

technical college
teknikokul
technical competence
teknik yeterlilik
technical escort
(Askeri) teknik refakatçi
technical inventions
(Ticaret) icatlar
technical literature
(Bilgisayar,Teknik) teknik literatür
technical literature
literatür
technical manual
(Askeri,Teknik) teknik el kitabı
technical provisions
(Ticaret) teknik karşılıklar
technical regulations
teknik düzenlemeler
technical requirements
teknik gereksinimler
technical sergeant
(Askeri) astsubay üstçavuş
technical supervision
(Askeri) teknik denetleme
technical survey
(Askeri) teknik araştırma
technical term
ıstılah
technical university
teknik üniversitesi
technical adviser
teknik danışman
technical analysis
teknik analiz
technical bureau
teknik büro
technical college
teknik okul
technical dictionary
teknik sözlük
technical feasibility
teknik olabilirlik
technical knockout
teknik nakavt
technical language
teknik dil
technical report
teknik rapor
technical school
meslek okulu
technical sergeant
teknik çavuş
technical skill
teknik beceri
technical term
teknik terim
technical diploma
teknik diploma
technical drawing
Teknik resim, teknik çizim
technical editor
teknik editörü
technical end device
teknik sonunda cihaz
technical engineer
(Mühendislik) Teknik mühendis
technical environment
teknik çevre
technical facilities
teknik özellikler
technical fault
teknik arıza
technical paper
teknik kağıt
technical standards
teknik standartlar
Technical data
(Tekstil) Teknik bilgiler
technical accountant
teknik hesapçı
technical adequacy
(Askeri) teknik yeterlik
technical adequacy
(Askeri) TEKNİK YETERLİK: Belirli bir malzemenin, miktar bakımından, ihtiyaçları karşılamaya yeter durumda olması
technical alteration
teknik olarak değiştirme
technical alteration
teknik değişim
technical analysis
(Askeri) TEKNİK ANALİZ: Görüntü yorumlamasında, görüntüde belirlenen ayrıntıların tam tarifi
technical architecture framework for information management
(Askeri) bilgi yönetimi teknik mimari yapısı
technical aspects
(Nükleer Bilimler) teknik özellikler
technical assistance
(Askeri) TEKNİK YARDIM: Hem komuta kademesinde, teçhizatın kurulması işletilmesi ve bakımı ile ilgili tavsiye, yardım ve eğitim hususlarını içine alan bir sorumluluk. Bunda teknisyenler; teknik yayınlardan faydalanma, onarım parçaları, özel aletler ve test teçhizatının tedarik yeterliği ve teçhizatın sahrada verim değerlendirmesi konularında bir bilgi kaynağı vazifesi görürler
technical assistance field team
(Askeri) teknik yardım sahra timi
technical atmosphere
teknik atmosfer
technical board
teknik kurul
technical bulletin
(Askeri) TEKNİK BÜLTEN: Silahlar teçhizat ve mesleki usullerle ilgili teknik bilgileri ihtiva eden bir yayın
technical channel
(Askeri) TEKNİK KANAL: Komutanlık prensip ve direktiflerine aykırı mahiyette olmayan mutat teknik rapor ve talimatları, komutan tarafından verilmiş emirler çerçevesi içinde ve bunlara uygun olarak işlemek için teknik sınıf başkanlarınca kullanılan usul
technical characteristics
(Askeri) TEKNİK NİTELİKLER: Teçhizatın; esas itibarıyla, arzu edilen askeri niteliğe sahip teçhizat imalini gerektiren imalat prensipleri ile ilgili nitelikleri. Örneğin: elektronik teçhizatta askeri özellikler, devre şemaları, ana parçaların tip ve düzeni gibi hususları içine alır
technical chemistry
teknik kimya
technical committee
(Askeri) TEKNİK KOMİTE: Araştırma, geliştirme, deney, tip sınıflandırması ve tedarik faaliyetleri sırasında teçhizat geliştirme makamı ile kullanan makamlar arasında koordinasyon yapmak üzere, her geliştirme makamı tarafından kurulup iş başında tutulan bir komite
technical concentric
(Pisikoloji, Ruhbilim) konsantrik teknik
technical consistency
(Ticaret) teknik tutarlılık
technical control
(Askeri) teknik kontrol
technical control
(Askeri) TEKNİK KONTROL: Bir makam tarafından teknik konularda icra edilen ihtisas ve mesleki yönden kılavuzluk ve idare
technical damage assessment
(Askeri) TEKNİK HASAR KIYMETLENDİRMESİ: Teknik bilgi elde etmek için özel timler tarafından yürütülen bir çeşit direkt hasar kıymetlendirmesi. Ayrıca bak "damage assessment"
technical data
(Askeri) TEKNİK BİLGİ
technical data package
(Askeri) TEKNİK BİLGİ PAKETİ
technical database management
(Askeri) teknik veritabanı yönetimi
technical development plan
(Askeri) TEKNİK GELİŞTİRME PLANI: Bir ileri geliştirme hedefi veya harekat destek ihtiyacında ifade edilen icapların yerine getirilmesi için gerekli kaynak, program, maliyet ve araştırma geliştirme çözümlerinin, Amerikan hava kuvvetlerince hazırlanmış bölümleri
technical documentation
(Askeri) teknik belgeleme
technical drawing
çizim
technical element
(Ticaret) teknik esas
technical escort
(Askeri) TEKNİK REFAKATÇİ: Yüksek derecede emniyet ve/veya güvenlik gerektiren malzemeye refakat eden, teknik niteliklere sahip ve uygun olarak teçhiz edilmiş kişiler
technical evaluation
(Askeri) TEKNİK DEĞERLENDİRME: Bir malzeme, teçhizat veya sistemin, askeri alanda kullanılma bakımından teknik uygunluk derecesini tespit etmek için bir geliştirme teşkilatı tarafından yapılan etüt ve araştırma. Ayrıca bak "operational evaluation"
technical evaluation
(Askeri) teknik değerlendirme
technical expert
teknik bilirkişi
technical fire control
(Askeri) teknik ateş idaresi
technical fire control
(Askeri) TEKNİK ATEŞ İDARESİ: Hedefe ateş edebilmek için kullanılan usul veya vasıtalar. Ayrıca bak "fire control"
technical fittings
(Ticaret) teknik tesisatlar
technical forecasting
(Ticaret) teknik tahmin yöntemi
technical incompetence
teknik yetersizlik
technical information
(Askeri) TEKNİK BİLGİLER: Mühimmat ve diğer askeri ikmal maddeleri ile teçhizatın araştırılması, geliştirilmesi, teknik kısımların hazırlanması, denenmesi, değerlendirilmesi, imali, çalıştırılması, kullanılması ve bakımı ile ilgili bilimsel hususları da kapsayan bilgiler
technical inspection
(Askeri) TEKNİK DENETLEME: Teçhizat ve silahların kullanılmaya elverişli veya onarıma muhtaç olup olmadıklarını tayin için yapılan denetlemeler
technical inspector
(Askeri) teknik denetleyici
technical inspector
(Askeri) TEKNİK DENETLEYİCİ: Özellikle hava kuvvetlerinde, bir malzeme ve teçhizatın durumunu ve bakımını denetleyip bildiren, aynı zamanda birliğin teknik işlerine nezaret eden subay. TECHNICAL INTELLIGENCE (ABD SAVUNMA BAKANLIĞI, SAVUNMA KURULU): : Bak "scientific and technical intelligence
technical intelligence
(Askeri) (NATO) TEKNİK İSTİHBARAT: Askeri amaçlar için kullanılabilecek veya daha sonra bu tip bir kullanım amacı olabilecek yabancı malzemenin çalışma imkan ve kabiliyetleri ve yabancı teknik gelişmeler hakkında yapılan istihbarat
technical intelligence
(Askeri) teknik istihbarat
technical intelligence bulletins
(Askeri) Teknik istihbarat bültenleri
technical interface design plan
(Askeri) teknik arayüzey tasarım planı
technical interface specification; thermal imaging system
(Askeri) ortak teknik özellikler; termal görüntüleme sistemi
technical interoperability standards group
(Askeri) teknik müşterek çalışma standartlar grubu
technical limitations
teknik kısıtlamalar
technical literature
teknik yazin, literatur
technical management
teknik yonetim
technical manual
(Askeri) Teknik talimname
technical manual
(Askeri) TEKNİK TALİMNAME: Gerekli eğitimin noksansız yapılması için zaruri kabul edilen özel konuları teferruatlı olarak ele alan bir talimname. Bir teknik talimnamede ayrıca malzeme ile ilgili tarifler, işletilmesi kullanılması, bakım ve onarımına ait talimat ve, idari mahiyette olanlar dışında, teknik usuller hakkında bilgi ve talimat bulunur. Ayrıca bak "field manual" ve "manual
technical observer
(Askeri) teknik gözlemci
technical operational data
(Askeri) teknik harekat verisi
technical operational intelligence
(Askeri) teknik harekat istihbarat
technical order compliance
(Askeri) TEKNİK EMİR İCAPLARI
technical order; theater of operations
(Askeri) teknik emir; harekat alanı
technical orders
(Askeri) TEKNİK TAMİMLER: Kara ve hava kuvvetlerine ait uçakların ve diğer malzemenin çalıştırılmasını ve kullanılmasını gösteren talimat
technical payload
teknik yük kapasitesi
technical proficiency inspection
(Askeri) TEKNİK YETERLİK DENETLEMESİ: Bir nükleer silah depo destek veya ateş birliğinin; nükleer silah görevlerindeki harekat vecibelerini -depolama, bakım emniyet denemesi, yükleyip boşaltma ve montaj konularında standart usullere bağlı kalmakla beraber-halihazır görevinde emredilen şeklinde karşılama kabiliyetini tespit için yapılan bir denetleme. Ayrıca bak "ınspector general inspection"
technical publication; turn point
(Askeri) teknik yayın; dönüş noktası
technical publications list; telephone private line
(Askeri) teknik yayın listesi; telefon özel hattı
technical reference
Teknik Referans / Başvuru
technical regulation
teknik yönerge
technical regulation
(Avrupa Birliği) teknik düzenleme
technical regulations
(Askeri) TEKNİK YÖNETMELİK
technical report
fenni rapor
technical request
(Ticaret) teknik ihtiyat
technical requirement
(Ticaret) teknik gereklilik
technical requirements
(Nükleer Bilimler) teknik şartname
technical reserve fund
(Ticaret) teknik ihtiyat
technical review authority
(Askeri) teknik inceleme yetkisi
technical school
sanat okulu
technical sergeant
(Askeri) TEKNİK ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ: ABD Hava Kuvvetleri'nde ve deniz piyade sınıfında; rütbe, karargah çavuşunun (staff sergeant) üstünde ve astsubay başçavuş (master sergeant) altında bulunan astsubay. Bu rütbe orduda (sergeant first class) rütbesinin karşılığıdır
technical service contracts
(Askeri) TEKNİK HİZMET SÖZLEŞMELERİ: Müteahhide ait sivil personelin kara kuvvetleri için teknik hizmette bulunmasını sağlayan sözleşmeler
technical service depot
(Askeri) TEKNİK HİZMET DEPOSU; TEKNİK SINIF DEPOSU: Kara Ordu'sunun bir teknik sınıfına ait ikmal maddelerini alan, depolayan ve dağıtan depo
technical service excess property
(Askeri) TEKNİK SINIF İHTİYACINDAN FAZLA MAL: Teknik sınıfın elinde bulunan, kendi ihtiyacından fazlam mal. Ayrıca bak "excess propetry"
technical service procurement agency
(Askeri) TEKNİK SINIF TEDARİK BÜROSU: Bir teknik sınıf merkez stok kontrol şubesi tarafından kontrol edilen maddelerin satın alınmasına ve imaline nezaretten sorumlu tedarik bürosu
technical service stock control point
(Askeri) TEKNİK SINIF KONTROL NOKTASI: Bir teknik sınıfa ait madde gruplarının veya tali grupların bütün stokunu idare etmek için kayıtların tutulduğu büro. Stokta bulunan nihai madde veya yedek parçaların miktarına, cinslerine ve bunlar için yapılan taleplere göre değişmek üzere her teknik sınıfta bir veya daha çok bu gibi büro bulunabilir
technical service unit
(Askeri) TEKNİK HİZMET BİRLİĞİ
technical services
(Askeri) TEKNİK HİZMETLER: Teknik sınıflar, teknik hizmet sınıfları
technical specification
(Avrupa Birliği) teknik şartname
technical specification
(Askeri) TEKNİK ŞARTNAME: Teknik gereklerin; hareket niteliklerinde belirtilen özelliklere sahip bir maddenin planı, geliştirme ve istihsal işlemleri için esas teşkil etmeye elverişli şartlar olarak ifade edilmiş ayrıntılı tarifi. Ayrıca Bak "operatıonal characteristics"
technical standard order; telecommunications service order
(Askeri) teknik standart emri; telekomünikasyon hizmet emri
technical studies
teknik inceleme
technical supervision
(Askeri) TEKNİK MURAKABE: Teknik doktrinlerin yayınlanmasını ve yayınlanan doktrinlerin tatbik edilip edilmediklerini tespit maksadıyla, denetleme usullerinin geliştirilmesini, aletlerin ve malzemenin kullanılmasını, istenen standartlar için lüzumlu olan usulleri ve esasları belirten talimnamelerin hazırlanmasını ve dağıtılmasını ihtiva eden bir nezaret usulü. (bu murakabe, bir tesisin işletme kontrolünden farklıdır. )
technical supply operations
(Askeri) TEKNİK İKMAL FAALİYETLERİ: Desteklenen birlikler ile bakım faaliyet merkezlerinin II ncı ve IV ncü sınıf ikmal maddeleri ihtiyaçlarını temin, hesaplarını tutma, depolama ve dağıtmada ikmal birlikleri veya ikmal ve bakım birlikleri teknik ikmal unsurlarının gösteridekileri faaliyet
technical support
Teknik Destek
technical support deptartment
Teknik Destek Bölümü
technical support supervisor
(Ticaret) teknik destek sorumlusu
technical support team
teknik destek ekibi
technical surveillance countermeasures
(Askeri) teknik gzöetleme karşı tedbirleri
technical survey
(Askeri) TEKNİK ARAŞTIRMA: Gizlilik derecesine sahip müzakerelerin yapıldığı bürolar, konferans salonları, harp salonları ve diğer benzeri mahallerin izleme sistemlerine maruz kalmadığının belirlenmesi için yapılan tam bir elektronik ve fiziksel araştırma
technical task directive
(Askeri) eknik görev yönergesi
technical test methods
teknik muayene yöntemleri
technical testing
(Tıp) teknik test
technical training
(Askeri) TEKNİK EĞİTİM: Malzemenin kullanılması ve askerliktekine benzeyen sivil görevlerin ifası hususunda şahısların bilgi ve meslek kazanmalarını sağlayan bir öğretim safhası
technical training command
(Askeri) TEKNİK EĞİTİM KOMUTANLIĞI: Bak "training command"
technical training set
(Askeri) teknik eğitim seti
technical uncertainty
(Nükleer Bilimler) eknik belirsizlik
technical validity
(Askeri) TEKNİK MÜKEMMELİYET: Bir malzeme veya silahın tespit edilen prensiplere ve bilinen mahalli faktör ve ihtiyaçlara dayanan fiili doğruluğu
technical value
teknik değer
technical visit
teknik gezi
technical working life
teknik ömür
technical. observer
(Askeri) TEKNİK MÜŞAHİT: Ticari bir firmayı temsil edene ve teknik malzeme veya silahların sahrada işleme durumunu tetkik etmek ve bildirmek üzere kıtalara refakat eden sivil teknisyen
contract technical instructor
(Askeri) sözleşmeli teknik öğretmen
dictionary of technical terms
teknik terimler sözlüğü
provide technical support
teknik destek vermek
provide technical support
teknik destek sunmak
technically
teknik yönden
air force technical order center
hava kuvvetleri teknik düzen merkezi
technically
teknik bakımından
technically
teknik olarak

Bu teknik olarak mümkündür. - It's technically possible.

Bu teknik olarak mümkündür. - It is technically possible.

Technically
tenide
chief technical officer
Baş teknik subay
middle east technical university
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
middle east technical university
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ya da kısaca ODTÜ, Türkiye Cumhuriyeti'nde 15 Kasım 1956'da tarihinde kurulan bir üniversite. 2007 yılında yapılan bir araştırmaya göre, dünyanın en iyi 1,000 üniversitesi arasında 438. olarak, Türkiye'de en iyi derece elde eden üniversite olmuştur
middle east technical universtiy
Ortadoğu Teknik Üniverstesi
non technical
Teknik olmayan
socio-technical
Sosyo-teknik
Air Force Technical Applications Center
(Askeri) Hava Kuvvetleri Teknik Uygulama Merkezi
Air Force tactics, techniques, and procedures; Air Force technical training publ
(Askeri) Hava Kuvvetleri taktikler, teknikler ve usulleri; hava kuvvetleri teknik eğitim yayını
Air Force technical order
(Askeri) Hava Kuvvetleri Teknik Emir
Joint Technical Coordinating Group for Munitions Effectiveness
(Askeri) Mühimmat Etkinliğinden Sorumlu Müşterek Teknik Koordinasyon Grubu
airman basic technical training
(Askeri) HAVA ERİ TEMEL TEKNİK EĞİTİMİ: Bir şahsı, bir meslek sahası kademesinde, bir hava kuvvetleri uzmanlığı ustalık derecesinde yetiştirmek için gösterilen resmi eğitim. Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlara depanör seviyesinde hava kuvvetleri uzmanlığı verilir
associated technical document
(Askeri) yardımcı teknik doküman
contract technical instructor
(Askeri) SÖZLEŞMELİ TEKNİK ÖĞRETMEN: Kara kuvvetleri tarafından kullanılan veya desteklenen malzemenin kurulması çalıştırılması veya bakımı için yetkili dershane öğretimi hazırlamak ve yaptırmak üzere devletçe bir gayri şahsi hizmet sözleşmesi esasına göre temin edilen bir imalathane teknik büro veya ticari ya da sınai müessese memuru
contract technical service personnel
(Askeri) SÖZLEŞME TEKNİK HİZMETLER PERSONELİ: Yeni kabul edilmiş malzemeyi kullanacak personelin bu malzemenin montaj, işletme bakım ve lojistik desteğinde yetiştirilmesinde yardımcı olmak üzere, müteahhit tarafından bir kuvvet komutanlığına temin edilen aşağıdaki kategorilerde yetişmiş kalifiye personel: 1) İmalatçılara mensup temsilciler (mühendis, teknisyen veya montajcı), 2) Sözleşme sahra teknisyeni (teknisyen, Askeri Yardım Programı Öğretmeni, Müşavir veya Mühendis), 3) Sözleşme teknik öğretmeni (sınıf okulu öğretmeni)
counterintelligence technical survey
(Askeri) KARŞI İSTİHBARAT TEKNİK İNCELEME HİZMETİ: Gizli bilgilerin yayımlandığı ve açıklandığı büro, konferans salonu, durum odası ve diğer benzeri yerlerde teknik gözetleme ve dinleme sistemlerinin bulunup, bulunmadığını incelemekle görevli bir hizmet
designated reporting technical control
(Askeri) tasarlanmış raporlama teknik kontrolü
detailed technical report
(Askeri) ayrıntılı teknik rapor
director of technical services
(Ticaret) teknik işler müdürü
european cooperation in the field of scientific and technical research
(Avrupa Birliği) (COST) Avrupa Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında İşbirliği
general provisions in the field of technical barriers to trade
(Avrupa Birliği) Ticarette Teknik Engellerin Kaldırılmasına İlişkin Genel Hükümler
induced technical change
(Ticaret) uyarılmış teknik değişme
joint table of allowances; joint technical architecture
(Askeri) müşterek istihkak tablosu; müşterek teknik mimari
joint technical augmentation cell; joint terminal attack controller; Joint Terro
(Askeri) müşterek teknik takviye hücresi; müşterek terminal taarruz kontrolörü; Müşterek Terörizm Analiz Merkezi
joint technical committee; Joint Training Confederation
(Askeri) müşterek teknik komite; Müşterek Eğitim Konfederasyonu
junior technical college
meslek yüksek okulu
missile technical communications
(Askeri) FÜZE TEKNİK MUHABERESİ: Stratejik bir füze dizgisinde, füzenin kontrollü, dikey vaziyete getirilmesi, ters sayış ve fırlatılış faaliyetleri için faydalanılan sistem ve tesisleri tanıtmak üzere kullanılan bir muhabere terimi
neutral technical change
(Ticaret) sapmasız teknik gelişme
neutral technical change
(Ticaret) yansız teknik gelişme
officer basic technical training
(Askeri) SUBAY TEMEL TEKNİK EĞİTİMİ: Giriş seviyesinde tek bir işletme veya teknik Hava Kuvvetleri uzmanlık kodu verilmesini sağlayan resmi eğitim
on technical grounds
yasalar çerçevesinde
preliminary technical report
(Askeri) ön teknik rapor
proposed technical development plan
(Askeri) TEKNİK GELİŞTİRME PLANI TEKLİFİ (HV. ): Hava Kuvvetleri Silah Sistemleri Komutanlığının Teknik Geliştirme Planı ile ilgili bir teklif
scientific and technical
(Askeri) bilimsel ve teknik
scientific and technical intelligence
(Askeri) İLMİ TEKNİK İSTİHBARAT: Aşağıdaki konuları kapsayan dış bilimsel ve teknik bilgilerin yorum, analiz, değerlendirme ve toplanmasından elde edilen istihbarat ürünü; a. Tatbiki mühendislik tekniklerinde ve dış temel ve tatbiki araştırma tekniklerindeki gelişmeler. b. Bilimsel ve teknik özellikler, imkan ve kabiliyetler, silahların silah sistemlerinin, teçhizatın, yabancı askeri sistemlerin sınırlandırılması, geliştirilmesi ve üretimlerinde kullanılan üretim metotları
scientific and technical intelligence
(Askeri) bilimsel ve teknik istihbarat
security technical procedure
(Askeri) güvenlik teknik prosedürü
separate technical unit
ayrı teknik ünite
special technical instruction
(Askeri) ÖZEL TEKNİK TALİMAT
special technical operations
(Askeri) özel teknik harekat
special technical operations coordinator
(Askeri) özel teknik harekat koordinatörü
special technical operations division
(Askeri) özel teknik harekat tümeni
system engineering and technical assistance
(Askeri) sistem mühendisliği ve teknik destek
tactical analysis team; technical assistance team
(Askeri) taktik analiz timi; teknik yardım timi
tactical combat force; technical control facility
(Askeri) taktik muharebe kuvveti; teknik kontrol tesisi
tactical missile; target materials; team member; technical manual; theater missi
(Askeri) taktik füze; hedef materyaller; takım üyesi; teknik talimname; harekat alanı füzesi; troposferik yayın (TROPO) modemi
target acquisition; target audience; technical arrangement; theater Army
(Askeri) hedef tespiti; hedef kitle; teknik düzenleme; Kara Kuvvetleri harekat alanı
technically
teknik bakımdan
time compliance technical order
(Askeri) İVEDİLİ TEKNİK EMİR: İstenilen faaliyetin gösterilen süre içinde veya tahsil edilmiş süre bitiş tarihinde tamamlanmış olması şartını koyan teknik bir emirle ifade edilmiş bir faaliyet isteği
İngilizce - İngilizce
A technical foul: a violation of sportsmanlike conduct, not involving physical contact
Of or pertaining to the useful or mechanic arts, or to any academic, legal, science, engineering, business, or the like terminology with specific and precise meaning or (frequently, as a degree of distinction) shades of meaning; specially appropriate to any art, science or engineering field, or business; as, the words of an indictment must be technical
A pickup truck with a gun mounted on it
A secretarial way of saying "specific"
{a} belonging to arts and sciences
A grade suitable for general industrial use
of or relating to technique; "technical innovation in recent novels"; "technical details"
A grade of chemical supplied by manufacturers, usually 90-99% pure
n A section of trail that is difficult to ride because of rocks, tree roots, steep drops
of or relating to a practical subject that is organized according to scientific principles; "technical college"; "technological development"
of or relating to proficiency in a practical skill; "no amount of technical skill and craftsmanship can take the place of vital interest"- John Dewey of or relating to a practical subject that is organized according to scientific principles; "technical college"; "technological development
{s} of or pertaining to technique; relating to technology; specialized; mechanical; having practical knowledge; applied
resulting from or dependent on market factors rather than fundamental economic considerations; "analysts content that the stock market is due for a technical rally"; "the fall is only a technical correction"
Descriptive of a portion of trail that tests a rider's handling skills
of production of chemicals for commercial purposes especially on a large scale; "technical (or commercial) sulfuric acid"
Relating to formal, statistical determinations of the quality of numerical scores
characterizing or showing skill in or specialized knowledge of applied arts and sciences; "a technical problem"; "highly technical matters hardly suitable for the general public"; "a technical report"; "producing the A-bomb was a challenge to the technical people of this country"; "technical training"; "technical language"
Basic Genetics & genomics has links to a number of useful websites with excellent introductory material, some specifically aimed at people without any technical background
Of or pertaining to the useful or mechanic arts, or to any science, business, or the like; specially appropriate to any art, science, or business; as, the words of an indictment must be technical
Employees undertaking a range of specialist tasks by applying knowledge gained in a post-secondary course other than those offered by universities
Courses that are offered and/or required to obtain a two-year Associate Degree
administrative metadata describes the technical attributes of the digital file
Able to understand and apply engineering and scientific knowledge
descibes work requiring the skilled application of established techniques; applied to a person: specialising or skilled in industrial, practical or mechanical arts or applied sciences
Technical means involving the sorts of machines, processes, and materials that are used in industry, transport, and communications. jobs that require technical knowledge + technically tech·ni·cal·ly the largest and most technically advanced furnace company in the world
Technical language involves using special words to describe the details of a specialized activity. The technical term for sunburn is erythema see also technically
An improvised military fighting vehicle, usually constructed and operated by local militia forces and converted from a civilian vehicle such as a pickup truck with a machinegun or recoilless rifle mounted on the vehicle
The functions essential to a play other than those of the cast's actual interpretation of the script, in particular the set, lighting etc
a pickup truck with a gun mounted on it of production of chemicals for commercial purposes especially on a large scale; "technical (or commercial) sulfuric acid"
(basketball) a foul that that can be assessed on a player or a coach or a team for unsportsmanlike conduct; does not usually involve physical contact during play
You use technical to describe the practical skills and methods used to do an activity such as an art, a craft, or a sport. Their technical ability is exceptional + technically tech·ni·cal·ly While Sade's voice isn't technically brilliant it has a quality which is unmistakable
technic

It is technically possible. - It's technically possible.

These technical terms are derived from Greek. - These technical terms derive from Greek.

technical analyses
plural form of technical analysis
technical analysis
A stock or commodity market analysis technique which examines only market action such as prices, trading volume and open interest
technical analyst
A financial analyst involved in technical analysis
technical analysts
plural form of technical analyst
technical drawing
The art of producing such pictures
technical drawing
A depiction that relays the concept or idea for a physical object or group of physical objects
technical drawing
The act of producing such a picture
technical drawings
plural form of technical drawing
technical foul
Any infraction of the rules penalized as a foul which does not involve physical contact during the course of play between players on the court, or is a foul by a non-player
technical fouls
plural form of technical foul
technical knockout
A knockout declared by a referee in cases where a participant is sufficiently injured, unbalanced, or confused and unable to continue the fight
technical knockouts
plural form of technical knockout
technical tap
A tap or a slap on a device in a way to either make it work correctly again, or break it completely. For example, hitting a TV to get its reception back, or hitting a jukebox back to life
technical term
A word that has a specific meaning within a specific field of expertise
technical terms
plural form of technical term
technical adjustment
insignificant change, minor change
technical advisor
one who gives support regarding technical matters
technical check return
refusal to honor a check by a bank because it is written improperly (and not due to a lack of funds)
technical college
In Britain, a technical college is a college where you can study arts and technical subjects, often as part of the qualifications and training required for a particular job. a college in Britain where, in the past, students could study to take examinations in practical subjects
technical defect
mechanical defect, technical problem
technical dictionary
book containing meanings and definitions of technical terms
technical education
Academic and vocational preparation of students for jobs involving applied science and modern technology. It emphasizes the understanding and practical application of basic principles of science and mathematics, rather than the attainment of proficiency in manual skills that is properly the concern of vocational education. The goal of technical education is to prepare graduates for occupations that are classified above the skilled crafts but below the scientific or engineering professions. People so employed are frequently called technicians. See also employee training
technical foul
A foul, especially in basketball, that is called on a player, coach, or team for unsportsmanlike conduct or infringement of a rule and does not usually involve physical contact with an opponent during play
technical foul
(basketball) a foul that that can be assessed on a player or a coach or a team for unsportsmanlike conduct; does not usually involve physical contact during play
technical knockout
a knockout declared by the referee who judges one boxer unable to continue
technical knockout
A victory in boxing, with immediate termination of the match, awarded by the referee when it appears that one fighter is too badly injured to continue
technical knowhow
practical knowledge, knowledge of technical procedures
technical point
technicality, issue that deals with technical matters
technical school
a school teaching mechanical and industrial arts and the applied sciences
technical sergeant
a noncommissioned officer ranking below a master sergeant in the air force or marines
technical skill
practical knowledge, technical ability, technical knowledge
technical specifications
exact list of amounts and types of materials that something is made from
technical support
service which provides technical help and solutions to hardware and software problems, tech support
technical support
Technical support is a repair and advice service that some companies such as computer companies provide for their customers, usually by telephone, fax, or e-mail
technical victory
victory which is granted by default since the opponent did not show up
technical vocational education
education that is designed to provide students with knowledge to enter a specific technical profession
technical writer
person who deals with composing technical-professional literature
technical writing
composing technical-professional literature
technically
Having the skills or talent required for a certain job or profession

Although she is technically gifted, her piano playing lacks passion.

technically
According to the current state of science

For now, it is technically impossible to have a manned flight to Mercury.

technically
Based on precise facts

Technically he was Canadian, but everyone assumed he was American.

chief technical officer
A chief technical officer or chief technology officer (abbreviated as CTO) is an executive position whose holder is focused on scientific and technical issues within a company
socio-technical
Pertaining to the interaction between society or social factors and technology
defense technical information center
the agency in the Department of Defense that provides scientific and technical information to federal agencies and their contractors
for technical reasons
for reasons which involve the operation of something
national technical information service
an agency in the Technology Administration that is a primary resource for government-funded scientific and technical and engineering and business related information
technically
in a technical manner; with regard to technology and the applied sciences; in technical terminology; with regard to technique
technically
Formally, properly
technically
with regard to technique; "technically lagging behind the Japanese"
technically
with regard to technique; "technically lagging behind the Japanese
technically
In a technical manner
technically
with regard to technical skill; "a technically brilliant solution" with regard to technique; "technically lagging behind the Japanese
technically
If something is technically the case, it is the case according to a strict interpretation of facts, laws, or rules, but may not be important or relevant in a particular situation. Nude bathing is technically illegal but there are plenty of unspoilt beaches where no one would ever know see also technical
technically
In a technical manner; according to the signification of terms as used in any art, business, or profession
technically
with regard to technical skill; "a technically brilliant solution"
Türkçe - İngilizce

technical teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

technical stop
tech stop
olgunlaşma enstitüsü technical high school
for girls
technical