teknik

listen to the pronunciation of teknik
Türkçe - İngilizce
technical

These technical terms are derived from Greek. - Bu teknik terimler Yunancadan türetilmiştir

His lack of technical knowledge kept him from being promoted. - Teknik bilgi eksikliği, onun terfi ettirilmesini engelledi.

technique

It's a commonly-used technique. - Bu yaygın olarak kullanılan bir teknik.

Tom came up with a new technique. - Tom yeni bir teknik öne sürdü.

science
style
technology
mechanism
tuberculous
tech

These technical terms are derived from Greek. - Bu teknik terimler Yunancadan türetilmiştir

What's the technical terminology for assisting someone to go to the toilet with a urine bottle? - İdrar şişesi ile tuvalete gidecek birisine yardımcı olmak için teknik terminoloji nedir?

engineering
method
(Dilbilim) techniques

You can reduce your home's heating and cooling costs through proper insulation and air sealing techniques. - Evinizin ısıtma ve soğutma maliyetlerini uygun yalıtım ve hava sızdırmazlık teknikleri yoluyla azaltabilirsiniz.

Many astronomers are working hard to measure the Hubble constant using a variety of different techniques. - Birçok astronom çeşitli farklı teknikler kullanarak Hubble sabitini ölçmek için çok çalışıyor.

know-how
practice
technic

These technical terms are derived from Greek. - Bu teknik terimler Yunancadan türetilmiştir

She advises him on technical matters. - O, ona teknik konularda tavsiyede bulunur.

technics, technology; technique; method; technical
technics
wrinkle
(athlete) whose technique is good
(Konuşma Dili) tech, technical school, institute, or university
mechanics
teknik bilgiler
(Kanun) know-how
teknik alan
technical field
teknik altyapı
technical infrastructure
teknik araçlar
(Askeri) technical means
teknik bakım
technical maintenance
teknik başvuru
(Bilgisayar) technical reference
teknik bilgiler
(Askeri,Ticaret) technical information
teknik bülten
(Askeri) technical bulletin
teknik denetim
technical inspection
teknik denetim
technical supervision
teknik destek
tech support
teknik dil
jargon
teknik direktör
(Spor) coach
teknik donanım
technical equipment
teknik dosya
technical file
teknik döküman
technical document
teknik düzenleme
(Askeri) technical arrangement
teknik ekip
technical team
teknik ekipman
technical equipment
teknik eleman
craft
teknik emir
(Askeri) technical order
teknik engel
(Ticaret) technical barrier
teknik engeller
(Politika, Siyaset) technical barriers
teknik etkinlik
(Ticaret) technical efficiency
teknik eğitim
technical training
teknik faul
(Spor) technical foul
teknik gelişme
technical development
teknik güvenlik
(Askeri) technical security
teknik hizmetler
technical services
teknik iletişim
(Bilgisayar) technical communication
teknik ingilizce
technical english
teknik kanal
(Askeri) technical channel
teknik kar
(Sigorta) technical profit
teknik komite
(Askeri) technical committee
teknik komiteler
technical committee
teknik kontrol
(Otomotiv) scrutineering
teknik konular
technical issues
teknik koşullar
technical conditions
teknik lise
(Askeri) technical high school
teknik okul
trade school
teknik olmayan
(Ticaret) non-technical
teknik olmayan
nontechnical
teknik personel
(Politika, Siyaset,Teknik) technical staff
teknik plan
(Askeri) design
teknik program
technical program
teknik referans
(Bilgisayar) technical reference
teknik rehberlik
technical guidance
teknik resim
drawing
teknik ressam
draftsperson
teknik teklif
technical proposal
teknik uzman
technical specialist
teknik uzmanlık
(Bilgisayar) field engineering
teknik yaklaşım
technical approach
teknik yazı
technical writing
teknik yazın
technical literature
teknik yönden
technically
teknik yönetim
technical management
teknik çizim
technical drawing
teknik çizim
engineering drawing
teknik özellik
(Ticaret) technical specification
teknik öğretim
technical education
teknik şartlar
technical requirements
teknik şartname
(Ticaret) specification
teknik ressam
(Mimarlık) Draughtsman, draftsman, drafter, tracer
teknik servis
Technical service
teknik çizim
graphics
teknik çözüm
Technical solution
teknik arayüzey tasarım planı
(Askeri) technical interface design plan
teknik atmosfer
technical atmosphere
teknik ayrıntı
technicality
teknik bakımdan
technically
teknik belgeleme
(Askeri) technical documentation
teknik bilgi
(Askeri,Teknik) technical data
teknik bilgi
know how
teknik bilgi
(Ticaret) know-bow
teknik bölüm
engineering department
teknik bülten göndermek
(Bilgisayar) post tech note
teknik deney
(Askeri) engineering test
teknik değer
technical value
teknik değerlendirme
(Askeri) technical evaluation
teknik değişim
technical alteration
teknik dil
technical language
teknik düzenleme
(Hukuk) technical regulation
teknik emir; harekat alanı
(Askeri) technical order; theater of operations
teknik esas
(Ticaret) technical element
teknik eskort birliği; yirmi ayağa eşit birim
(Askeri) technical escort unit; twenty-foot equivalent unit
teknik etmek
make technical
teknik gereçler
(Bilgisayar) tech tools
teknik gezi
technical visit
teknik gzöetleme karşı tedbirleri
(Askeri) technical surveillance countermeasures
teknik gözlemci
(Askeri) technical observer
teknik harekat istihbarat
(Askeri) technical operational intelligence
teknik harekat verisi
(Askeri) technical operational data
teknik hesapçı
technical accountant
teknik ihtiyat
(Ticaret) technical request
teknik ihtiyat
(Ticaret) technical reserve fund
teknik inceleme
technical studies
teknik inceleme yetkisi
(Askeri) technical review authority
teknik istihbarat
(Askeri) technical intelligence
teknik kimya
technical chemistry
teknik kontrol
(Askeri) technical control
teknik kurul
technical board
teknik litaratür
technical literature
teknik mevzuatlar
(Hukuk) technical regulations
teknik mola
(Spor) technical time-out
teknik müşterek çalışma standartlar grubu
(Askeri) technical interoperability standards group
teknik no
(Bilgisayar) tech id
teknik okul
industrial school
teknik okul
technical college, tech
teknik okul
polytechnic
teknik olabilirlik
technical feasibility
teknik olarak
technically

Technically, you're correct. - Teknik olarak doğrusun.

It's technically possible. - Bu teknik olarak mümkündür.

teknik rapor
technical report
teknik resim
mechanical drawing
teknik resim
drafting, making drawings of plans
teknik resim
working drawing
teknik ressam
draftsman, person who makes drawings of plans
teknik ressam
tracer
teknik ressam
drafter
teknik ressam
draughtsman
teknik ressam
draughtsman, draftsman
teknik ressamlık
draftsmanship
teknik ressamlık
draughtsmanship
teknik roman
technique fiction
teknik roman
technic fiction
teknik servis elemanı
service personnel
teknik standart emri; telekomünikasyon hizmet emri
(Askeri) technical standard order; telecommunications service order
teknik sözlük
technical dictionary
teknik terim
technical term
teknik terimlerin kullanılması
technicality
teknik test
(Tıp) technical testing
teknik uyum
(Ticaret) technical harmonisation
teknik uyumlulaştırma komitesi
(Hukuk) technical harmonisation committee
teknik veritabanı yönetimi
(Askeri) technical database management
teknik yardım sahra timi
(Askeri) technical assistance field team
teknik yayın listesi; telefon özel hattı
(Askeri) technical publications list; telephone private line
teknik yayın; dönüş noktası
(Askeri) technical publication; turn point
teknik yeterlik
(Askeri) technical adequacy
teknik yönerge
technical regulation
teknik yönetim kurulu
technical management board
teknik çizim masası
drafting board
teknik ömür
technical working life
teknik özellik
technicality
teknik şartname
(Hukuk) technical specification
teknik şef
(Ticaret) chief technician
teknik resim
(Nükleer Bilimler) drawings
teknikler
(Ticaret) techniques
yetkili teknik servis
authorized technical service
teknik okul
School of Technology
teknik okul
technical college
teknik okul
tech

They're buddies from my technical school. - Onlar benim teknik okuldan arkadaş.

teknik çizim
mechanical drawing
elektro teknik
electro-technical
istanbul teknik üniversitesi
istanbul technical university
saha teknik ekibi
Oon-field technical team
teknik özellikler
technical facilities
Avrupa Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında İşbirliği
(Hukuk) European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research (COST)
Bilimsel ve Teknik Araştırma Komitesi
(Hukuk) Scientific and Technical Research Committee (CREST)
Hava Kuvvetleri Teknik Emir
(Askeri) Air Force technical order
Hava Kuvvetleri Teknik Uygulama Merkezi
(Askeri) Air Force Technical Applications Center
Hava Kuvvetleri taktikler, teknikler ve usulleri; hava kuvvetleri teknik eğitim
(Askeri) Air Force tactics, techniques, and procedures; Air Force technical training publication
Mühimmat Etkinliğinden Sorumlu Müşterek Teknik Koordinasyon Grubu
(Askeri) Joint Technical Coordinating Group for Munitions Effectiveness
Orta doğu teknik üniversitesi
Middle East Technical University
TEKNİK BİLGİ
(Askeri) technical data
Teknik Destek
technical support
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
(Hukuk) (TÜBİTAK) Scientific and Technical Research Council of Turkey
anadolu teknik
anatolia technical
avrupa teknik onayı
(Ticaret) european technical approvals
bilgi yönetimi teknik mimari yapısı
(Askeri) technical architecture framework for information management
bilimsel ve teknik
(Askeri) scientific and technical
bilimsel ve teknik istihbarat
(Askeri) scientific and technical intelligence
diğer teknik engelleri ortadan kaldırma
(Hukuk) removal of other technical barriers
emek-yoğun teknik
(Ticaret) labor-intensive technique
en iyi teknik yaklaşım
best technical approach
güvenlik teknik prosedürü
(Askeri) security technical procedure
hedef tespiti; hedef kitle; teknik düzenleme; Kara Kuvvetleri harekat alanı
(Askeri) target acquisition; target audience; technical arrangement; theater Army
idari ve teknik personel
(Hukuk) administrative and technical staff
kendinden harcanan teknik
(Askeri) self-consuming
müşterek istihkak tablosu; müşterek teknik mimari
(Askeri) joint table of allowances; joint technical architecture
müşterek teknik komite; Müşterek Eğitim Konfederasyonu
(Askeri) joint technical committee; Joint Training Confederation
müşterek teknik takviye hücresi; müşterek terminal taarruz kontrolörü; Müşterek
(Askeri) joint technical augmentation cell; joint terminal attack controller; Joint Terrorism Analysis Center
orta doğu teknik üniversitesi
M.E.T.U
ortak teknik özellikler; termal görüntüleme sistemi
(Askeri) technical interface specification; thermal imaging system
psiko-teknik
psychotechnique
rehber teknik şartname
(Askeri) guide specification
sistem mühendisliği ve teknik destek
(Askeri) system engineering and technical assistance
sorumlu teknik başkan
(Ticaret) chief technology officer
sorumlu teknik başkan
(Ticaret) chief technical officer
sorumlu teknik başkan
(Ticaret) cto
sosyo-teknik
socio-technical
sosyo-teknik sistemler
socio-technical systems
taktik analiz timi; teknik yardım timi
(Askeri) tactical analysis team; technical assistance team
taktik füze; hedef materyaller; takım üyesi; teknik talimname; harekat alanı füz
(Askeri) tactical missile; target materials; team member; technical manual; theater missile; TROPO modem
taktik muharebe kuvveti; teknik kontrol tesisi
(Askeri) tactical combat force; technical control facility
tasarlanmış raporlama teknik kontrolü
(Askeri) designated reporting technical control
teknik bilgi
knowhow
teknik ressam
{i} draftsman
teknik özellikler
(Nükleer Bilimler) technical aspects
ticarette teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin genel hükümler
(Hukuk) general provisions in the field of technical barriers to trade
tipik teknik şartlar
(İnşaat) master specifications
Türkçe - Türkçe
Yol, beceri, yöntem
Teknikle ilgili bir sanata, bir bilime, bir mesleğe özgü olan
Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi
Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin
Fizik, kimya, matematik gibi bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama
Yol, beceri, yöntem: "Bu kızın sanatını hiç olmazsa teknik tarafından bildiğine hükmediyorum."- H. E. Adıvar
TEKNİK
(Osmanlı Dönemi) Fr. Fizik, Kimya ve Matematikten elde edilen bilgilerin tatbik edilmesi
teknik eğitim
Mekanik alandaki uğraşlara, sanayi ile ilgili işlere veya uygulamalı bilim alanlarına ilişkin eğitim
teknik lise
Genel ve teknikle ilgili dersleriyle öğrenciyi teknik alanlarda eğitim vererek yüksek öğretim kurumlarına hazırlayan orta öğretim kurumu
teknik okul
Öğrencileri teknik alanlarda yetiştiren okul
teknik öğretim
Bir tekniğin veya teknik yöntem ve becerilerin kazandırılmasına önem veren öğretim
teknik üniversite
Teknikle ilgili öğretimin ağırlıklı olarak yapıldığı lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumu
teknik şartname
İhalenin teknik özelliklerini içeren şartname