bilimsel

listen to the pronunciation of bilimsel
Türkçe - İngilizce
{s} scientific

Thunder has been explained scientifically, and people no longer believe it is a sign that the gods are angry with them, so thunder, too, is a little less frightening. - Gök gürültüsü bilimsel olarak açıklanmıştır, ve insanlar onun tanrıların insanlara kızgın olduğunun bir işareti olduğuna artık inanmıyorlar, bu yüzden gök gürültüsü de biraz daha az korkutucudur.

I will marshal a fair amount of scientific data to support my argument. - Benim tartışmayı destekleyecek adil bir miktar bilimsel veriyi sıralayacağım

academic

I read an academic article in that language and understood almost everything, but when I tried reading a story for beginners I understood nothing. - O dilde bilimsel bir yazı okudum ve neredeyse her şeyi anladım ama başlangıç seviyesindekiler için yazılmış bir hikayeyi okumaya çalıştığımda hiçbir şey anlamadım.

erudite
scholarly

Translation is a scholarly discipline. - Çeviri bilimsel bir disiplindir.

academical
technical
scientifical
scientistic
bilimsel inceleme
dissertation
bilimsel veya resmi yazı
(Hukuk) paper
bilimsel araştırma
(Askeri) research
bilimsel açıklama
scientific explanation
bilimsel bilgi
scientific knowledge
bilimsel danışma kurulu
scientific advisory board
bilimsel deneyler
science experiments
bilimsel dergi
scientific journal
bilimsel devrim
scientific revolution
bilimsel etkinlikler
(Eğitim) scientific activities
bilimsel inceleme
scientific research
bilimsel isim
(Denizbilim) scientific name
bilimsel içerikli
scientific
bilimsel işletme
scientific management
bilimsel işletmecilik
scientific management
bilimsel kanun
scientific law
bilimsel makale
scientific article
bilimsel makale
scientific paper
bilimsel notasyon
scientific notation
bilimsel olmayan
nonscientific
bilimsel projeler
science projects
bilimsel simgelem
(Bilgisayar) scientific notation
bilimsel taramalar
scientific surveys
bilimsel tarım
(Tarım) scientific agriculture
bilimsel terimler
nomenclature
bilimsel tutum
(Pisikoloji, Ruhbilim) scientific attitude
bilimsel veri
(Tıp) scientific data
bilimsel yayın
scientific journal
bilimsel yayın
scientific paper
bilimsel yayınlar
scientific literature
bilimsel yayınlar
science publishing
bilimsel yazı
scientific writing
bilimsel çalışma
scientific study
bilimsel çalışma
fieldwork
bilimsel çalışma
scientific work
bilimsel niteliği olan
with scientific qualifications
bilimsel sınıflandırma
(Biyoloji) Scientific classification
bilimsel toplantı
scientific meetings
bilimsel zemin
scientific background
Bilimsel ve Teknik Araştırma Komitesi
(Hukuk) Scientific and Technical Research Committee (CREST)
bilimsel amaçla ağaç yetiştirilen alan
arboretum
bilimsel araştırma
scientific research
bilimsel araştırma gemisi
(Denizbilim) scientific research vessel
bilimsel araştırmacı
boffin
bilimsel bilgi işlem
(Bilgisayar,Teknik) scientific data processing
bilimsel bilgi işlem
(Bilgisayar,Teknik) scientific computing
bilimsel bilgisayar
(Bilgisayar,Teknik) scientific computer
bilimsel bulgu
scientific finding
bilimsel danışma kurulu
(Askeri) scientific advisory board (USAF)
bilimsel dayanak
scientific basis
bilimsel dayanak
scientific base
bilimsel deneycilik
(Felsefe) scientific empiricism
bilimsel eleştiri
scientific criticism
bilimsel eser
treatise
bilimsel faaliyet
scientific activity
bilimsel film
(Sinema) scientific film
bilimsel gezi
scientific tour
bilimsel görüş
scientific opinion
bilimsel görüş
scientific outlook
bilimsel görüş
scientific perspective
bilimsel görüş
scientific view
bilimsel gümrük tarifesi
(Ticaret) scentific tariff
bilimsel güvenilirlik
scientific reliability
bilimsel hatalar
scientific errors
bilimsel hazırlık
scientific preparation
bilimsel ilkeler
scientific norms
bilimsel inceleme
disquisition
bilimsel inceleme
treatise
bilimsel istihbarat
(Askeri) scientific intelligence
bilimsel karar destek
(Askeri) scientific decision support
bilimsel metroloji
(Ticaret) scientific metrology
bilimsel normlar
scientific norms
bilimsel olarak
scientifically

A connection between personality and blood type has not been scientifically proven. - Kişilik ve kan grubu arasında bir bağlantı bilimsel olarak kanıtlanmadı.

Thunder has been explained scientifically, and people no longer believe it is a sign that the gods are angry with them, so thunder, too, is a little less frightening. - Gök gürültüsü bilimsel olarak açıklanmıştır, ve insanlar onun tanrıların insanlara kızgın olduğunun bir işareti olduğuna artık inanmıyorlar, bu yüzden gök gürültüsü de biraz daha az korkutucudur.

bilimsel olmayan
unscientific
bilimsel resimler
scientific illustration
bilimsel sinema
(Sinema) scientific cinematography
bilimsel sosyalizm
scientific socialism
bilimsel sunuşma
symposium
bilimsel tarım
agronomics
bilimsel tarım
agronomy
bilimsel tarım uzmanı
agronomist
bilimsel tarımla ilgili
agronomic
bilimsel tarımla ilgili
agronomical
bilimsel teknoloji
scientific technology
bilimsel teori
scientific theory

This scientific theory is very controversial. - Bu bilimsel teori çok tartışmalıdır.

This scientific theory is controversial. - Bu bilimsel teori tartışmalıdır.

bilimsel ve teknik
(Askeri) scientific and technical
bilimsel ve teknik istihbarat
(Askeri) scientific and technical intelligence
bilimsel ve teknolojik araştırma alanında Avrupa işbirliği
(Hukuk) European cooperation on scientific and technical research (COST)
bilimsel yöntemlerle çalışan kimse
scholastic
bilimsel çalışma alanı
scientific study field
bilimsel çalışma dalı
scientific study field
bilimsel öğreti
scientific discipline
bitki bilimsel
botanical
bilimsel yöntem
(Oyuncaklar) scientific method
Avrupa Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında İşbirliği
(Hukuk) European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research (COST)
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
(Hukuk) (TÜBİTAK) Scientific and Technical Research Council of Turkey
besi bilimsel olarak
dietetically
böcek-bilimsel
(Hayvan Bilim, Zooloji) entomological
doku bilimsel
(Biyoloji) histological
bilimsel