flood

listen to the pronunciation of flood
İngilizce - Türkçe
sel basmak
{i} tufan

Ben atalarımın kim olduğunu bilmiyorum. Bizim evraklar Nuh Tufanı sırasında kayboldu. - I don't know who my ancestors are. Our papers got lost during the Flood.

{i} su baskını

Bu yolda trafik su baskınından dolayı kesintiye uğradı. - Traffic on this road has been disrupted due to flooding.

Su baskını mahsülleri mahvetti. - The flood ruined the crops.

sel

Okullar sel nedeniyle tatil edildi. - Classes have been suspended due to floods.

Sel alçalmaya başladı. - The flood began to subside.

{f} su basmak
{f} istila etmek
{i} taşkın

Nil'in periyodik taşkınları Mısır için çok önemlidir. - The periodic flooding of the Nile is very important to Egypt.

Daha önce, bölge için taşkınlar kaderdi. - Previously, floods were fate for the region.

nehir

Nehir kendi kıyılarını aştı ve çevresindeki alanları sel bastı. - The river overflowed its banks and flooded the fields around it.

Nehir geniş bir alanı su altında bıraktı. - The river flooded a large area.

fazla kanamak
{f} yağdırmak
(Nükleer Bilimler) su basması
{f} oto. (motoru) ambale etmek
{i} sel gibi şey
{f} akın etmek
sel gibi

Eski güzel günlerin hatıraları sel gibi peş peşe geldi. - Memories of the good old days came flooding back one after another.

sel basması
sel baskını

Bir Florida şehri sokaklardaki tuzlu suyu emmek için vakum hortumları ile donatılmış tanker kamyonları göndererek düzenli gelgit sel baskınına karşılık veriyor. - A Florida city is responding to regular tidal flooding by sending out tanker trucks equipped with vacuum hoses to suck saltwater off the streets.

Şiddetli yağmurun ardından büyük bir sel baskını oldu. - In the wake of the heavy rain, there was a major flood.

sel gibi taşmak
ırmak

Irmaklar yoğun yağış yüzünden taştı. - The rivers were flooded by the heavy rain.

çok sayıda olmak
feyezan
taşmak
{f} taş

Şiddetşi yağmurlar nehrin taşmasına neden oldu. - The heavy rains caused the river to flood.

Tayfun nehrin taşmasına neden oldu. - The typhoon caused the river to flood.

flood control su baskınını önleme
taşkın tufan
derya
{i} bolluk
su
{f} basmak
taşmak coşmak
seylap
üstüne sel gibi su salıvermek
deniz

Deniz seviyesinin altında olan toprakları su basacak. Bu, insanların evsiz kalması ve ürünlerinin tuzlu su tarafından tahrip edileceği anlamına gelir. - Low-lying lands will flood. This means that people will be left homeless and their crops will be destroyed by the salt water.

{f} sel gibi akmak
(Tıp) flod
flood plain
(Coğrafya,Çevre) taşkın yatağı
flood analysis
(Çevre) sel analizi
flood anchor
(Coğrafya) met çapası
flood anchor
(Coğrafya) met demiri
flood arch
(Coğrafya) taşkın kemeri
flood area
(Coğrafya) taşkın bölgesi
flood attack
(Askeri) sel saldırısı
flood axis
(Tarım) taşkın ekseni
flood channel
(Coğrafya) taşkın kanalı
flood control
sel kontrolü
flood control
sel kontrolu
flood control
(Çevre) taşkın denetimi
flood crest
(Tarım) taşkın azami seviyesi
flood crest
(Tarım) taşkın zirvesi
flood crest
(Tarım) taşkın azami düzeyi
flood current
(Coğrafya) met akıntısı
flood current
(Askeri) taşkın akımı
flood current
(Askeri) sel akıntısı
flood current
(Askeri) taşkın akıntısı
flood damage
sel zararı
flood damages
feyezan hasarları
flood danger
feyezan tehlikesi
flood duration
feyezan süresi
flood event
feyezan hadisesi
flood fighting
sel mücadelesi
flood flow
(Çevre) sel akıntısı
flood flow
feyezan akımı
flood formula
taşkın formülü
flood hazard
sel tehlikesi
flood height
sel yüksekliği
flood height
(Coğrafya) taşkın yüksekliği
flood in
(Konuşma Dili) sel gibi akmak
flood in
sel basmak
flood index
(Coğrafya) taşkın indeksi
flood into
(Konuşma Dili) akın akın gelmek
flood into
(Konuşma Dili) güruh halinde gelmek
flood into
(Konuşma Dili) sel gibi gelmek
flood into
yığılmak
flood lamp
(Coğrafya) ışıldak
flood lamp
(Coğrafya) projektör
flood light
(Askeri,Teknik) projektör
flood losses
taşkın zararı
flood of tears
gözyaşı seli
flood out
sel basmak
flood pass
sel geçidi
flood peak
feyezan piki
flood peak
(Tarım) taşkın azami seviyesi
flood peak
(Coğrafya) taşkın azami düzeyi
flood plain
(Çevre) taşkın havzası
flood plain
(Çevre) taşkın alan
flood plain
(Jeoloji) taşkın alanı
flood proofing
sele dayanımlı
flood record
feyezan kaydı
flood records
(Coğrafya) taşkın kayıtları
flood records
(Coğrafya) taşkın ölçüleri
flood records
feyezan kayıtları
flood response
sel müdahalesi
flood risk
sel riski
flood routing
taşkın öteleme
flood routing
(Tarım) taşkın seyri
flood routing
sel yönlendirme
flood runoff
(Coğrafya,Tarım) taşkın akışı
flood runoff
feyezan akışı
flood season
sel sezonu
flood spillway
(Coğrafya) taşkın savağı
flood stage
(Coğrafya) taşkın evresi
flood stage
(Meteoroloji) taşkın aşaması
flood stage
(Meteoroloji) sel aşaması
flood stage
(Tarım) taşkın hali
flood study
feyezan çalışması
flood summit
(Coğrafya) taşkın azami düzeyi
flood summit
(Tarım) taşkın azami seviyesi
flood tide
(Coğrafya) su düzeyinin kabarması
flood tide
kabarma
flood tide
med
flood time
(Coğrafya) taşkın zamanı
flood valve
doldurma valfi
flood volume
(Coğrafya) taşkın oylumu
flood volume
(Coğrafya,Tarım) taşkın hacmi
flood volume
feyezan hacmi
flood walls
feyezan duvarları
flood warning
(Coğrafya) taşkın uyarısı
flood water
(Coğrafya) taşma suyu
flood water
(Coğrafya) taşkın suyu
flood water
feyezan suyu
flood wave
feyezan dalgası
flood wave
(Çevre) sel dalgası
flood way
feyezan kanalı
flood weir
(Coğrafya) taşkın savağı
flood zone
(Coğrafya) taşkın bölgesi
flood  current
(Askeri) taşkın akıntısı
flood control
taşkın kontrolü
flood dam
taşkın seddi
flood damage
taşkın zararı
flood in
sel bas
flood lamp
pröjektör
flood of tears
sel gibi akan göz yaşı
flood out
sel bas
flood plain
taşkın ovası
flood protection
taşkından korunma
flood tide
met
flood wall
taşkın duvarı
flood control reservoir
taşkın önleme havuzu
flood gate
sel kapısı
flood in
akın etmek
flood irrigation
(Tarım) Uzun mesafe sulama, tava sulama
flood irrigation
(Tarım) Salma sulama
flood level
taşkın düzeyi
flood mark
taşkın izi
flood of
taşkın
flood-stricken
Sele uğramış, sele yakalanmış, selden muzdarip
flood disaster
(Coğrafya) taşkın felaketi
flood disaster
sel felâketi
flood disaster
(Çevre) sel afeti
flood gate
(Coğrafya) taşkın kapağı
flood level
(Coğrafya) taşma düzeyi
flood mark
(Çevre) sel izi
flood plain
coğr. taşkın yatağı
flood plain management
taşkın alanı yönetimi
flood wall
(Coğrafya) taşkın koruma duvarı
flood wall
(Coğrafya) sel seddesi
flood wall
(Coğrafya) taşkın seddesi
flash flood
(Denizbilim,Meteoroloji) ani sel
flash flood
ani su taşması
flash flood
su baskını
flash flood
aniden gelen sel
flooding
sel

Radyo sel olasılığı hakkında bizi uyardı. - The radio warned us of the possibility of flooding.

Küresel ısınma kıyı sellerine neden olacak. - Global warming will cause coastal flooding.

The Flood
Büyük tufan
The Flood
Nuh tufanı
flooding
tufan
catastrophic flood
katastrof
design flood
(Çevre) sel tasarımlı
flooded
suyla kaplı
flooded
su basmış

Birkaç yolu su basmış. - Several roads are flooded.

flooding
(Coğrafya) seylap
flooding
(Coğrafya) kabarma
flooding
(Bilgisayar) selbasma
flooding
(Otomotiv) boğulma
flooding
taşkınlık
flooding
(Coğrafya) sel basması
flooding
paket yollama
flooding
(Coğrafya) feyezan
flooding
(Coğrafya) su basması
floods
(Askeri) taşkın

Daha önce, bölge için taşkınlar kaderdi. - Previously, floods were fate for the region.

floods
(Askeri) baskın

Ağır yağışların bir sonucu olarak sel baskınları meydana geldi. - There were floods as a result of the heavy rain.

İnsan su baskınları ve yangınlar gibi felaketlerden korkar. - Man fears disasters such as floods and fires.

floods
seller

Seller Almanya'nın bir kısmını harap etti. - Floods have ravaged parts of Germany.

Depremler ve seller doğal felaketlerdir. - Earthquakes and floods are natural disasters.

annual flood
yıllık taşkın
catastrophic flood
afet taşkını
daily flood peak
günlük azami taşkın
flooded
{f} taş

Tom'un tavernası da bir teslimat hizmeti sunmaya başladığından beri taverna telefon görüşmeleriyle dolup taşıyor. - Since Tom's Tavern has started offering a delivery service too, it has been flooded with phone calls.

Irmaklar yoğun yağış yüzünden taştı. - The rivers were flooded by the heavy rain.

flooding
{f} taş

Nil'in periyodik taşkınları Mısır için çok önemlidir. - The periodic flooding of the Nile is very important to Egypt.

flooding
{i} taşma
in flood
su basmış
maximum flood
en büyük taşkın
maximum flood discharge
en büyük taşkın akışı
The flood
sellen
flooded
Sulu

Flooded battery.

flooded
taşmış
flooding
taşarak
the flood
sel

Sel köye büyük hasar verdi. - The flood did the village extensive damage.

Sel, ekinlere büyük zarar verdi. - The flood did great damage to the crops.

National Flood Insurance Program (FEMA); National Foreign Intelligence Program
(Askeri) Milli Kan Bankası Programı (Federal Acil Durum Yönetim Merkezi (FEMA)); Milli Dış İstihbarat Programı
a flood of tears
(isim) sel gibi akan gözyaşı
a flood of tears
{i} sel gibi akan gözyaşı
annual flood
(Çevre) yıllık sel
annual flood
yıllık azami taşkın
daily flood peak
günlük azami akım
designed flood discharge
(Çevre) sel akıntısı tasarımlı
flooder
(Askeri) suya batırıcı
flooder
(Askeri) SUYA BATIRICI: Bir deniz mayın harbinde mayın zarfına bağlanmış olan ve belirlenen zamandan sonra mayın zarfını yüzdürüp onun dibe batmasına neden olan araç
flooding
(İnşaat) taşmak
flooding
{i} rahim kanaması
flooding
(Tıp) Rahim (uterus) kanaması, metroraji
flooding
{i} su baskını

Geçen haftanın sağanak yağışları nedeniyle su baskınımız vardı. - We had flooding because of last week's heavy rains.

Bu yolda trafik su baskınından dolayı kesintiye uğradı. - Traffic on this road has been disrupted due to flooding.

history of flood disasters
(Çevre) sel afetleri tarihi
lawsuit of flood disaster
(Çevre) sel hasarı mahkemesi
minimum annual flood
minimum senelik feyezan
monthly flood
aylık feyazah
river flood control
akarsu taşkın kontrolü
structural flood mitigation
yapısal sel önlemi
super flood
tufan feyazanı
super flood
kıran taşkını
super flood
afet feyazanı
the Flood
tufan

Ben atalarımın kim olduğunu bilmiyorum. Bizim evraklar Nuh Tufanı sırasında kayboldu. - I don't know who my ancestors are. Our papers got lost during the Flood.

upper flood pass
üst sel geçidi
weep a flood of tears
zırıl zırıl ağlamak
İngilizce - İngilizce
The flood referred to in the Book of Genesis in the Old Testament
To cover or partly fill as if by a flood

They flooded the room with sewage.

To provide (someone or something) with a larger number or quantity of something than can easily be dealt with

The station's switchboard was flooded with listeners making complaints.

A (usually disastrous) overflow of water from a lake or other body of water due to excessive rainfall or other input of water
To overflow
A large number or quantity of anything appearing more rapidly than can easily be dealt with
To paste numerous lines of text to a chat system in order to disrupt the conversation
A floodlight
become filled to overflowing; "Our basement flooded during the heavy rains"
{n} flow of tide, inundation
{v} to overflow, deluge, cover with water
emphasis If you say that people or things flood into a place, you are emphasizing that they arrive there in large numbers. Enquiries flooded in from all over the world. the refugees flooding out of Kosovo. = pour
supply with an excess of; "flood the market with tennis shoes"; "Glut the country with cheap imports from the Orient
The condition that occurs when water overflows the artificial or natural boundaries of a stream, river, or other body of water Also issued for the ponding of water at or near where the rain is falling or has fallen The term may also be used to alert the public of non life threatening flooding of small streams, streets, storm drains and low lying urban areas It may also be used if small streams in rural areas reach or exceed bankfull
Property A general and temporary condition of partial or complete inundation of normally dry land areas from (1) overflow of inland or tidal waters, (2) the unusual accumulation and runoff of surface waters from any source, or (3) abnormal, flood-related erosion and undermining of shorelines   Flood also means inundation from mud flows caused by accumulations of water on or under the ground, as long as the mud flow and not a landslide is the proximate cause of loss
To cause or permit to be inundated; to fill or cover with water or other fluid; as, to flood arable land for irrigation; to fill to excess or to its full capacity; as, to flood a country with a depreciated currency
A great flow or stream of any fluid substance; as, a flood of light; a flood of lava; hence, a great quantity widely diffused; an overflowing; a superabundance; as, a flood of bank notes; a flood of paper currency
If light floods a place or floods into it, it suddenly fills it. The afternoon light flooded the little rooms Morning sunshine flooded in through the open curtains. see also flash flood
A temporary submersion, partial or complete, of ordinarily dry land by water or mud Floods are typically caused by an overflow of waters, whether inland, tidal or from any accumulated runoff from any source Flood is excluded under a typical homeowner insurance policy
To send more than one player into the same area of the field or court with the idea of overwhelming the defensive coverage in that area
Any relatively high streamflow that overflows the natural or artificial banks of a stream
emphasis If you say that someone was in floods of tears or in a flood of tears, you are emphasizing that they were crying with great intensity because they were very upset. They said goodbye in a flood of tears. High-water stage in which water overflows its natural or artificial banks onto normally dry land, such as a river inundating its floodplain. Uncontrollable floods likely to cause considerable damage commonly result from excessive rainfall in a brief period, but they may also result from ice jams during the spring rise in rivers, and from tsunamis. Common measures of flood control include improving channels, constructing protective levees and storage reservoirs, and implementing programs of soil and forest conservation to retard and absorb runoff from storms
An overflow or inundation that comes from a river or other body of water (Barrows, 1948, p 4), and causes or threatens damage
Overflowing by water of the normal confines of a stream or other body of water, or accumulation of water by drainage over areas which are not normally submerged
{f} inundate; brim over, overflow; submerge, engulf; gush, surge; overwhelm
If there is a flood, a large amount of water covers an area which is usually dry, for example when a river flows over its banks or a pipe bursts. More than 70 people were killed in the floods, caused when a dam burst This is the type of flood dreaded by cavers Over 25 people drowned when a schoolbus tried to cross a river and flood waters swept through
A flood is an overflow or inundation that comes from a river or other body of water and causes or threatens damage It can be any relatively high stream flow overtopping the natural or artificial banks in any reach of a stream It is also a relatively high flow as measured by either gage height or discharge quantity
A general and temporary condition of partial or complete inundation of normally dry land areas from (1) overflow of inland or tidal waters, (2) the unusual accumulation and runoff of surface waters from any source, or (3) abnormal, flood-related erosion and undermining of shorelines Flood also means inundation from mud flows caused by accumulations of water on or under the ground, as long as the mud flow and not a landslide is the proximate cause of loss
fill quickly beyond capacity; as with a liquid; "the basement was inundated after the storm"; "The images flooded his mind"
High water flow or an overflow of rivers or streams from their natural or artificial banks, inundating adjacent low lying areas
the rising of a body of water and its overflowing onto normally dry land; "plains fertilized by annual inundations"
the inward flow of the tide; "a tide in the affairs of men which, taken at the flood, leads on to fortune" -Shakespeare
To overflow; to inundate; to deluge; as, the swollen river flooded the valley
Inundation of a land surface that is not normally submerged by water from quick change in the level of a water body like a lake, stream or ocean
cover with liquid, usually water; "The swollen river flooded the village"; "The broken vein had flooded blood in her eyes"
supply with an excess of; "flood the market with tennis shoes"; "Glut the country with cheap imports from the Orient"
To paste numerous lines of text in IRC, usually resulting in an automated kick or ban
If a river floods, it overflows, especially after very heavy rain. the relentless rain that caused twenty rivers to flood Many streams have flooded their banks, making some roads impassable. = overflow
An overflow, high stream flow, or inundation that comes from a river or other body of water and causes or threatens to cause property damage
a large flow the act of flooding; filling to overflowing light that is a source of artificial illumination having a broad beam; used in photography the inward flow of the tide; "a tide in the affairs of men which, taken at the flood, leads on to fortune"
emphasis If you say that a flood of people or things arrive somewhere, you are emphasizing that a very large number of them arrive there. The administration is trying to stem the flood of refugees out of Haiti and into Florida He received a flood of letters from irate constituents. = tide, torrent
A general and temporary condition of partial or complete inundation of dry land caused by the overflow of the natural boundaries of a body of water or the unusual and rapid accumulation of surface water runoff Some insurance policies that include flood as a covered peril only insure against damage caused by overflow of the natural boundaries of a body of water, but other policies also may insure against surface water losses
If you flood a place with a particular type of thing, or if a particular type of thing floods a place, the place becomes full of so many of them that it cannot hold or deal with any more. a policy aimed at flooding Europe with exports German cameras at knock-down prices flooded the British market. = saturate + flooded flood·ed the danger of Europe becoming flooded with low-cost agricultural imports
The flowing in of the tide; the semidiurnal swell or rise of water in the ocean; opposed to ebb; as, young flood; high flood
-Shakespeare the rising of a body of water and its overflowing onto normally dry land; "plains fertilized by annual inundations"
High flow, overflow or inundation of a normally dry area which causes or threatens damage
A great flow of water; a body of moving water; the flowing stream, as of a river; especially, a body of water, rising, swelling, and overflowing land not usually thus covered; a deluge; a freshet; an inundation
light that is a source of artificial illumination having a broad beam; used in photography
Menstrual disharge; menses
Any relatively high streamflow that overtops the natural or artificial banks of a stream
The temporary inundation of normally dry land areas resulting from the overflowing of the natural or artificial confines of a river or other body of water
Any relatively high streamflow event that overflows the natural or artificial banks of a river or stream
an overwhelming number or amount; "a flood of requests"; "a torrent of abuse"
a large flow
the act of flooding; filling to overflowing
an overflow or inundation that comes from a river or other body of water and causes or threatens damage It can be any relatively high streamflow overtopping the natural or artificial banks in any reach of a stream It is also a relatively high flow as measured by either gage height or discharge quantity
The inundation of a normally dry area caused by high flow, or overflow of water in an established watercourse, such as a river, stream, or drainage ditch ; or ponding of water at or near the point where the rain fell This is a duration type event with a slower onset than flash flooding, normally greater than 6 hours
(1) Period when tide level is rising; often taken to mean the flood current which occurs during this period (2) A flow above the carrying capacity of a channel
A general and temporary condition of partial or complete inundation of normally dry land areas from overflow of inland or tidal waters, unusual or rapid accumulation or runoff of surface waters, or mudslides/mudflows caused by accumulation of water (FEMA definition) See also flash flood
An overflow or inundation that comes from a river or other body of water and causes or threatens damage
Floods, especially flash floods, kill more people each year than hurricanes, tornadoes wind storms or lightning Flood water can be deceptively strong Fresh water moving at 4 mph (a brisk walking pace) exerts a force of about 66 pounds on each square foot of anything it encounters Double the water speed to 8 mph and the force suddenly rises to about 264 pounds per square foot That's enough force to punch a car or light truck off a flooded road if water reaches up to door level
If an emotion, feeling, or thought floods you, you suddenly feel it very intensely. If feelings or memories flood back, you suddenly remember them very clearly. A wave of happiness flooded me Mary Ann was flooded with relief It was probably the shock which had brought all the memories flooding back
To print a sheet completely with an ink or varnish flooding with ink is also called painting the sheet
If something such as a river or a burst pipe floods an area that is usually dry or if the area floods, it becomes covered with water. The Chicago River flooded the city's underground tunnel system The kitchen flooded. + flooded flood·ed People have been mobilised to build defences and drain flooded land as heavy rains continue to fall
{i} inundation, deluge; torrent; great stream of water; overflow
inundation
alluvion
flood alert
An official warning broadcast when a specific area is likely to experience flooding, normally due to excessive rain
flood fill
A means of filling a discrete area with colour, based on colouring every pixel that can be recursively reached from a starting point
flood fills
plural form of flood fill
flood stage
The elevation at which water overflows the natural banks of a river or other body of water in a given portion of the body of water

The town flooded when the waters were just three feet over flood stage when the sandbags were washed away in three locations.

flood test
the procedure in which a controlled amount of water is temporarily retained over a horizontal surface to determine the effectiveness of the waterproofing system
flood tide
the period between low tide and the next high tide in which the sea is rising
flood tide
the highest point of something; a climax
flood mark
{n} the mark that is left by the flood
flood out
Charge someone with too many tasks, overwhelm, deluge
flood control
(engineering) act or technique of trying to control rivers with dams etc to minimize occurrence of floods
flood in
arrive in great numbers
flood of rain
deluge, inundation, downpour
flood of tears
{i} sudden outpouring of tears
flood out
charge someone with too many tasks
flood out
If people, places, or things are flooded out, the water from a flood makes it impossible for people to stay in that place or to use that thing. Train lines were flooded out The river flooded them out every few years
flood plain
A lowland adjoining a watercourse At a minimum, the area is subject to a 1% or greater chance of flooding in a given year
flood plain
A strip of relatively smooth land bordering a stream, built of sediment carried by the stream and dropped in the slack water beyond the influence of the swiftest current It is called a living flood plain if it is overflowed in times of highwater; but a fossil flood plain if it is beyond the reach of the highest flood (Bryan, 1922, p 88 )
flood plain
is an area near a river where excess water from a flood collects and flows
flood plain
For a given flood event that area of land adjoining a continuous watercourse that has been covered temporarily by water
flood plain
A flood plain is a flat area on the edge of a river, where the ground consists of soil, sand, and rock left by the river when it floods. the large area of flat land on either side of a river that is sometimes covered with water when the river becomes too full
flood plain
The area of land adjacent to a watercourse that may be subject to flooding during the defined storm It includes the floodway and the flood fringe
flood plain
Areas of land that are subject to periodic flooding by a neighboring river, stream or other body of water Flood plains are classified according to the anticipated frequency of flooding
flood plain
flat low-lying ground alongside a river that is flooded when the river overflows its banks
flood plain
Belt of low flat ground bordering a stream channel that is flooded when runoff exceeds the capacity of the stream channel
flood plain
A low, usually flat terrain near a river which is dry at normal levels and covered with water when the river is in flood stage
flood plain
The area around a body of water which may at times be under water and may at other times be dry land, depending on the level of the water in the lake, river, pond, etc
flood plain
The area within the flood embankments or within the flood dikes (in Europe often called winterbed)
flood plain
The portion of a river valley that has been inundated by the river during historic floods
flood plain
n the area next to a river channel that is occasionally flooded when the river exceeds its limits
flood plain
The lowlands adjoining the channel of a river, stream, or watercourse, or ocean, lake, or other body of standing water, which have been or may be inundated by flood water The channel of a stream or watercourse is part of the floodplain
flood plain
(a) The surface of strip of relatively smooth land adjacent to a river channel, constructed by the present river in its existing regimen and covered with water when the river overflows its banks It is built of alluvium carried by the river during floods and deposited in the sluggish water beyond the influence of the swiftest current A river has one flood plain and may have one or more terraces representing abandoned flood plains (b) Any flat or nearly flat lowland that borders a stream and that may be covered by its waters at flood stages; the land described by the perimeter of the maximum probably flood (c) The part of a lake-basic plain between the shoreline and the shore cliff, subject to submergence during a high stage of the lake
flood plain
A strip of relatively level land bordering a stream or river It is built of sediment carried by the stream and dropped when the water has flooded the area It is called a water flood plain if it is overflowed in times of high water, or a fossil flood plain if it is beyond the reach of the highest flood
flood plain
a low plain adjacent to a river that is formed chiefly of river sediment and is subject to flooding
flood plain
- The nearly level plain that borders the river and is subject to inundation from the main channel relatively frequently, usually once every two years or more frequently A flood plain is a depositional landform constructed from the river under current hydro-climatic conditions
flood plain
a strip of relatively flat and normally dry land alongside a stream, river, or lake that is covered by water during a flood
flood plain
The portion of a river valley built of sediments deposited by the river and ocassionally covered by river flood waters
flood plain
Level land that may be submerged by flood waters
flood plain
Flat, flood-prone areas located along waterways
flood plain
The area adjacent to a body of water subject to flooding
flood plain
the plain next to a river where flooding occurs
flood plain
Area adjoining a watercourse, covered by water in the event of a 100-year flood
flood table of the Kinneret
height to which the waters of the Sea of Galilee reach
flood tide
the flow of the sea in towards the land ebb tide
flood tide
the occurrence of incoming water (between a low tide and the following high tide)
flood tide
the inflow of the tide; rising tide; high point; large quantity
flash flood
A sudden, rapid flood, usually of short duration and local impact
flash flood
A sudden flood of great volume, usually caused by a heavy rain Also, a flood that crests in a short length of time and is often characterized by high velocity flows
flash flood
A faster, more dangerous flow of water that results from tropical storms, dam failures, or excessive rain and snow; the flooding of an area that occurs in a matter of hours
flash flood
a sudden local flood of great volume and short duration
flash flood
Sudden fast-moving flow of water, usually from heavy rainfall
flash flood
Follows a situation in which rainfall is so intense and severe and runoff so rapid that it precludes recording and relating it to stream stages and other information in time to forecast a flood condition (FEMA definition) See also flood
flash flood
A flood which is caused by heavy or excessive rainfall in a short period of time, generally less than 6 hours Also, at times a dam failure can cause a flash flood, depending on the type of dam and time period during which the break occurs
flash flood
A rapid and short-lived increase in the amount of runoff water entering a stream resulting in a flood
flash flood
flood of water in a normally arid area brought on by a sud- den downpour of rain flint compact, hard, brittle mineral, commonly grey in colour, found in nodules in chalk deposits flooding the inundation of land that is not normally covered with water fluvioglaclal of a process or landform, associated with glacial meltwater Meltwater, flowing beneath or ahead of a glacier, is capable of transporting rocky material and creating a variety of landscape features, including eskers, kames, and outwash plains
flash flood
A flood that occurs within a few hours (usually less than six) of heavy or excessive rainfall, dam or levee failure
flash flood
a sudden and destructive rush of water down a narrow gully or over a sloping surface, caused by heavy rainfall
flash flood
sudden flood, instantaneous flow of water that fills an area
flash flood
Flooding with a rapid water rise
flash flood
Heavy rainfall and localised flooding of short duration with a relatively high peak discharge Often caused by severe thunderstorms or intense rainfall events such as an East Coast Low For severe thunderstorms, a flash flood event is considered to be a 1 in 10 year rainfall event
flash flood
A flood that occurs within a few hours (usually less than 6) of heavy or excessive rainfall, dam or levee failure, or water released from an ice jam
flash flood
A flash flood is a sudden rush of water over dry land, usually caused by a great deal of rain
flash flood
A flood which occurs suddenly and without warning Flash floods are common after torrential mountain thunderstorms They affect mountain valleys because there is little soil to soak up the rain and so it quickly rushes to rivers
flash flood
The result of heavy or excessive amounts of rainfall within a short period of time, usually less than 6 hours, causing water to rise and fall quite rapidly
flash flood
A flood that rises and falls quite rapidly with little or no advance warning, usually as the result of intense rainfall over a relatively small area Flash floods can be caused by situations such as a sudden excessive rainfall, the failure of a dam, or the thaw of an ice jam
flash flood
A flood which is caused by heavy or excessive rainfall in a short period of time, generally under six (6) hours, leading to water that rises and falls quite rapidly The term may also be used to alert the public of non life threatening flooding of small streams, streets, storm drains, and low lying urban areas A flash flood can also be caused by the failure of a dam or from ice jams on waterways
flash flood
A flood which is caused by heavy or excessive rainfall in a short period of time, generally under 6 hours, leading to water that rises and falls quite rapidly The term may also be used to alert the public of non life threatening flooding of small streams, streets, storm drains, and low lying urban areas A flash flood can also be caused by the failure of a dam or from ice jams on waterways
flash flood
a sudden flood caused by heavy rain and or the rapid melting of snow A flood crest is the highest level reached before the water recedes
flooded
(Hence): Overwhelmed with too much of something

Our phones were flooded with calls after the controversial broadcast.

flooded
Simple past tense and past participle of flood
flooder
A person who floods message boards with unwanted or repetitive comments
flooding
An act of flooding; a flood or gush
outburst flood
A flood caused by a lake or reservoir overflowing
Johnstown Flood
Disastrous flood (1889) in the town of Johnstown, Pa. , U.S. Johnstown lies at the confluence of the Conemaugh River and Stony Creek; at the time of the flood it was a leading U.S. steelmaking centre. At 3: 10 PM on May 31, the South Fork Dam, a poorly maintained earthfill dam holding a major upstream reservoir, collapsed after heavy rains, sending a wall of water rushing down the Conemaugh Valley at speeds of 20-40 mph (30-60 kph). A 30-ft (9-m) wall of water smashed into Johnstown at 4: 07 PM, killing 2,209 people
Noah's flood
flood sent by God to destroy an evil world (Biblical)
The Flood
flood sent by God to destroy an evil world (Biblical)
a flood of tears
{i} sudden outpouring of tears
flooded
Filled with water from rain or rivers
flooded
A page rendered unreadable because of a poorly chosen background image See also wrackground image
flooded
Filled with too much fluid
flooded
covered with water; "the main deck was afloat (or awash)"; "the monsoon left the whole place awash"; "a flooded bathroom"; "inundated farmlands"; "an overflowing tub"
flooded
rendered powerless especially by an excessive amount or profusion of something; "a desk flooded with applications"; "felt inundated with work"; "too much overcome to notice"; "a man engulfed by fear"; "swamped by work
flooded
Overwhelmed with too much of something
flooded
past of flood
flooded
A page rendered unreadable because of a poorly chosen background image "I had to bail out of that page because the background was flooded with some butt-ugly tartan " See also wrackground image
flooded
inundated
flooded
A condition in which the soil surface is temporarily covered with flowing water from any source, such as streams overflowing their banks, runoff from adjacent or surrounding slopes, inflow from high tides, or any combination of sources
flooded
{s} overwhelmed; covered or inundated with water
flooder
One who floods anything
flooders
{i} high waters, pants that are too short for the wearer, pants that end above the ankles (Slang)
flooding
A tide rising or moving from low to high water
flooding
inundation
flooding
Act of filling a space with a liquid
flooding
a technique used in behavior therapy; client is flooded with experiences of a particular kind until becoming either averse to them or numbed to them
flooding
overfull with water; "swollen rivers and creeks
flooding
If flooding occurs, an area of land that is usually dry is covered with water after heavy rain or after a river or lake flows over its banks. The flooding, caused by three days of torrential rain, is the worst in sixty-five years. a situation in which an area of land becomes covered with water, for example because of heavy rain
flooding
A method of behavior therapy in which the client is confronted with high levels of the phobic stimulus until the fear response is extinguished (p 582)
flooding
Leak Detection: A system which while being leak tested becomes so filled with a tracer gas as to make impracticable further leak testing Gas Detection: Sensor flooding occurs when a gas concentration at the sensor exceeds its stoichiometric mixture The signal from the sensor reverts to zero because the mixture in the air is too gas-rich to burn
flooding
An abnormal or excessive discharge of blood from the uterus
flooding
Filling a tank through flood ports, open flood valves, or other sea connections, is known as flooding
flooding
Action by a switch that does not know the ports destination MAC address found in the The switch transmits the broadcast packet through all ports except for the one on which it arrived
flooding
{i} inundation, deluge, overflow of water
flooding
Surface inundation by moderate to fast moving water Usually associated with sedimentation and erosion
flooding
A behavior therapy in which a phobia is eliminated by forced exposure to the feared stimulus without an aversive consequence
flooding
Water near or on the highway surface
flooding
When discharge exceeds the capacity of an active channel to contain the flow
flooding
overfull with water; "swollen rivers and creeks"
flooding
  The temporary covering of soil with water from overflowing streams, runoff from adjacent slopes, and tides Frequency, duration, and probable dates of occurrence are estimated Frequency is expressed as none, rare, occasional, and frequent None means that flooding is not probable; rare that it is unlikely but possible under unusual weather conditions; occasional that it occurs on an average of once or less in 2 years; and frequent that it occurs on an average of more than once in 2 years Duration is expressed as very brief if less than 2 days, brief if 2 to 7 days, and long if more than 7 days Probable dates are expressed in months; November-May, for example, means that flooding can occur during the period November through May Water standing for short periods after rainfall or commonly covering swamps and marshes is not considered flooding
flooding
To become inundated or submerged
flooding
A technique used by a bridge to locate a destination address not present in the bridge's routing table by sending a packet out on all possible paths An acknowledgment from the receiving station contains the destination address of the packet, which can then be added to the bridge's routing table
flooding
A behavior therapy procedure in which a fearful person exposes himself or herself to what is frightening, in reality or in imagination, for extended periods of time without opportunity to escape See also behavior therapy
flooding
Accumulation of large amounts of runoff on the landscape as a result of rainfall in excess of the soil's ability to drain water from the landscape before extensive inundation and ponding occurs See also irrigation
flooding
One of the methods of enhanced oil recovery Water flooding or gas flooding might be considered secondary recovery methods
flooding
The filling or covering with water or other fluid; overflow; inundation; the filling anything to excess
flooding
present participle of flood
flooding
The temporary covering of the soil surface by water from any source Shallow water standing during or shortly following rain is excluded from the definition of flooding Marshes and swamps are excluded from the definition of flooding because water is more than a temporary covering
flooding
The term applied to a refrigeration system when the liquid refrigerant reaches the compressor
floods
plural of flood
floods
{i} (Slang) pants that end above the ankles (also called : "high waters")
syn flood
A hacking technique used to cause a denial of service SYN packets are sent from a client with a spoofed IP address and are sent at a rate faster than the TCP stack on the host is set to time out As the client address is spoofed, the client sends no SYN-ACK, but continues to flood the host with SYN packets, tying up the resources of the host
syn flood
When the SYN queue is flooded, no new connection can be opened
Türkçe - İngilizce
sel baskını
flood