memory

listen to the pronunciation of memory
İngilizce - Türkçe
bellek

Hemen hemen tüm sanal bellek uygulamaları bir uygulama programının sanal adres alanını sayfalara böler; bir sayfa bitişik sanal bellek adreslerinden oluşan bir bloktur. - Almost all implementations of virtual memory divide the virtual address space of an application program into pages; a page is a block of contiguous virtual memory addresses.

Sanal bellek çoklu görev çekirdekleri için geliştirilmiş bir bellek yönetim tekniğidir. - Virtual memory is a memory management technique developed for multitasking kernels.

hatıra

En ufak bir şüphe olmadan, rüya daha önceki hayattan bir hatıraydı. - Without the slightest doubt, the dream was a memory from a previous life.

anı

Onunla ilgili anılarım azalmaya başladı. - My memory of her has begun to recede.

Olay anımızda hâlâ taze. - The event is still fresh in our memory.

hafıza

Keşke daha iyi bir hafızam olsa. - I wish I had a better memory.

O iyi bir hafızaya sahiptir. - He has a good memory.

{i} akıl
zihin
(Tıp) hatırlama problemleri
(Pisikoloji, Ruhbilim) angı
hatır

Dan yaptıklarından hiçbir şey hatırlamıyordu. - Dan had no memory of what he had done.

Büyükannemi hayal meyal hatırlıyorum. - I have a dim memory of my grandmother.

andaç
anı/hafıza
olayları hatırlanan zaman müddeti
hafıza kuvveti
anısına

Ölü bir adamın anısına bir anıt kurmak için bir fon başlatıldı. - A fund was launched to set up a monument in memory of the dead man.

Ölmüş kocasının anısına değer verdi. - She cherished the memory of her dead husband.

(Tıp) Geçmişe ait olayları hatırlama veya hafızada tutabilme yeteneği, bellek
hatırlanan şey
(Askeri) HAFIZA: İç biriktirme vasıtası. Normal olarak, merkezi işlem makinesi (center processor) 'nın bir parçası
anlak
in memory of hatırasına
(Tıp) Geçmişe ait hatırlanan herhangi bir şey (olay, kişi v.s) veya hatırlanan şeylerin tümü, hatıra, anı
belek
memories
anılar

Kolej günlerimin anılarını hatırlarım. - Memories of my college days come to my mind.

Bu, hayatımın en iyi anılarından biri olacaktır. - This will be one of the best memories of my life.

memory free:
(Bilgisayar) boş bellek
memory range
(Bilgisayar) bellek aralığı
memory unit
(Ticaret) hafıza birimi
memory access
belleğe ulaşım
memory address register
bellek adres yazmacı
memory allocation
bellek atama
memory allocation
bellek ayrılması
memory allocation
bellek ataması
memory bank
bellek yuvası
memory bank
bellek bankası
memory based
bellek ağırlıklı
memory block
bellek öbeği
memory block
bellek bloğu
memory board
bellek kartı
memory bus
bellek anayolu
memory capacity
bellek kapasitesi
memory chip
bellek yongası
memory core
bellek çekirdeği
memory cycle
bellek çevrimi
memory data register
bellek veri yazmacı
memory device
bellek cihazı
memory dump
bellek dökümü
memory expansion card
bellek genişletme kartı
memory fill
bellek doldurma
memory guard
bellek koruyucusu
memory interleaving
bellek binişimi
memory location
bellek yeri
memory loss
hafıza kaybı
memory management
bellek yönetimi
memory map
bellek haritası
memory map
bellek kesiti
memory map list
bellek haritası listesi
memory overlay
bellek bindirmesi
memory page
bellek sayfası
memory paradox
belşek paradoksu
memory paradox
bellek paradoksu
memory parity scanner
bellek eşlik tarayıcısı
memory power
bellek gücü
memory print
bellek yazımı
memory reference instruction
bellek referans komutu
memory register
bellek yazmacı
memory trace
belleği gözden geçirme
memory unit
bellek birimi
memory lane
hafıza şeritli
memory leak
bellek sızıntısı
memory mapping
(Bilgisayar) Bellek haritalaması
memory of
hafıza
memory protect
bellek koruyucusu
memory protection
bellek koruması
memory reference
hafıza referans
memory space
bellek alanı
memory span
bellek span
memory status
hafıza durumu
memory stick
(Bilgisayar) Flaş bellek
memory structure
bellek yapısı
memory support
bellek desteği
memory timing
bellek zamanlama
memory array
(Bilgisayar) bellek dizesi
memory board
(Askeri) hava alarm durum levhası
memory cache
önbelek
memory cache card
önbellek kartı
memory card
(Tekstil) hafıza kartı
memory cell
bellek gozesi
memory compaction
bellegi derleyip toplama
memory config
(Bilgisayar) bellek yapılandırması
memory fill
hafıza doldurma
memory free
Boş bellek
memory guard
(Bilgisayar,Teknik) bellek muhafızı
memory interface
bellek arayuzu
memory limited
(Bilgisayar) bellek sınırlı
memory management unit
(MMU) bellek yonetim birimi
memory manager
Bellek yöneticisi
memory mapping
(Bilgisayar) bellek eşleme
memory module
(Tekstil) hafıza modülü
memory monitor
(Bilgisayar) bellek izleme
memory monitor
(Bilgisayar) bellek monitörü
memory needed
(Bilgisayar) gereken bellek
memory organization
bellek orgutlesimi
memory print
(Bilgisayar,Teknik) bellek basımı
memory report
(Bilgisayar) bellek raporu
memory resident infector
bellekte yerlesik virus
memory resident program
bellekte yerlesik program
memory restrictions
Bellek sınırlamaları
memory stick
taşınabilir hafıza kartı
memory summary
(Bilgisayar) bellek özeti
memory tracing
(Bilgisayar) bellek izleme
memory usage
Bellek kullanımı
memory used
Kullanılan bellek
mercury memory
cıva bellek
mercury memory
cıva hafıza
commit to memory
ezberlemek
read only memory
(ROM) Salt Okunur Bellek
buffer memory
(Bilgisayar) geçici bellek
buffer memory
(Bilgisayar) arabellek
cache memory
(Bilgisayar) önbellek
cache memory
(Bilgisayar) yastık bellek
collective memory
(Pisikoloji, Ruhbilim) ortak bellek
come back to his memory
aklına gelmek
come back to one's memory
aklına gelmek
commit to memory
(Fiili Deyim ) ezberlemek , hafızasına almak
context dependent memory
(Bilgisayar) içeriğe bağlı bellek
context dependent memory
(Pisikoloji, Ruhbilim) bağlama bağlı bellek
corrupted memory
(Bilgisayar) bozulmuş bellek
digit organized memory
(Bilgisayar) sayamak örgütlü bellek
display memory
görüntü birimi belleği
excessive intensity of memory
(Pisikoloji, Ruhbilim) aşırı belleme
explicit memory
(Pisikoloji, Ruhbilim) açık bellek
extremely low on memory
(Bilgisayar) bellekteki boş yer çok az
flash memory
(Bilgisayar) anlık bellek
flash memory
(Bilgisayar) çakarbellek
flush memory
bellek boşaltmak
flush memory
bellek dökümü
implicit memory
(Pisikoloji, Ruhbilim) örtülü bellek
internal memory
(Askeri) iç muhtıra
mass memory
(Bilgisayar) yığınsal bellek
memories
hatırat
memory stick
(Bilgisayar) bellek çubuğu
other memory
(Bilgisayar) diğer bellek
prospective memory
(Pisikoloji, Ruhbilim) ileriye yönelik bellek
protected memory
(Bilgisayar) korumalı bellek
protected memory
korunmuş bellek
public memory
toplumsal hafıza
random access memory
(Bilgisayar,Teknik) rasgele erişimli bellek
reference memory
referans bellek
reserved memory
(Bilgisayar) ayrılan bellek
semantic memory
(Pisikoloji, Ruhbilim) anlamsal bellek
semiconductor memory
yarıiletken bellek
solid state memory
katıhal bellek
stack memory
yığıt bellek
to the best of my memory
(deyim) hatırladığım kadarıyla
to the best of my memory
(deyim) hafızam beni yanıltmıyorsa
upper memory area
(Bilgisayar,Teknik) üst bellek alanı
verbal memory
(Pisikoloji, Ruhbilim) sözel bellek
virtual memory
(Bilgisayar,Teknik) varsayılan bellek
visual memory
görsel hafıza
working memory
(Tıp) işleyen bellek
acoustic memory
akustik bellek
add on memory
eklenebilir bellek
alterable memory
değişebilir bellek
assigned memory
tahsis edilmiş hafıza
auxiliary memory
yardımcı bellek
buffer memory
tampon bellek
by memory
hafıza ile
cache memory
tampon bellek
cache memory
ön bellek
commit to memory
aklında tutmak
computer memory unit
bilgisayar bellek ünitesi
core memory
çekirdek bellek
core memory resident
çekirdek bellekte kalıcı
direct memory access
doğrudan bellek erişimi
display memory
grafik belleği
dynamic memory
dinamik bellek
dynamic memory allocation
dinamik bellek atama
electrostatic memory
elektrostatik bellek
erasable programmable read only memory
silinebilir programlanabilir salt okunur bellek
expanded memory
genişletilmiş bellek
extended memory
uzatılmış bellek
external memory
dış bellek
fast memory
hızlı bellek
high speed memory
yüksek hızlı bellek
in memory of
-ın anısına
intermediate memory
ara bellek
internal memory
iç bellek
jog sb's memory
hafızasını tazelemek
jog sb's memory
hatırlamasını sağlamak
keep in memory
zihinde tutmak
laser memory
lazer bellek
local memory
yerel bellek
magnetic memory
manyetik bellek
main memory
ana bellek
nonviolatile memory
kalıcı bellek
nonvolatile memory
uçucu olmayan bellek
out of memory
yetersiz bellek
pageable memory
sayfalanır bellek
peripheral memory
çevrel bellek
permanent memory
kalıcı bellek
primary memory
ana bellek
programmable memory
bağdarlamalanabilir bellek
programmable memory
programlanabilen bellek
programmable read only memory
programlanabilen salt okunur bellek
pure memory
saf bellek
random access memory
rastgele erişimli bellek
read-only memory
salt okunur bellek
register to memory instruction
yazmaçtan belleğe komut
retentive memory
güçlü hafıza
scratch-pad memory
hızlı işlem belleği
scratch-pad memory
karalama belleği
scratchpad memory
karalama belleği
secondary memory
ikincil bellek
semantic memory
anlamsal hafıza
semiconductor memory
yarı iletken bellek
serial memory
seri bellek
shared memory system
ortak bellek sistemi
static memory
statik bellek
video memory
video belleği
virtual memory
fiili hafıza
volatile memory
uçucu bellek
memories
hatırası
Türkçe - Türkçe
Bilgisayarda, bilginin depo edildiği, kopyalandığı ve yeniden kullanıldığı yüksek erişim hızına sahip bölüm
İngilizce - İngilizce
A record of a thing or an event stored and available for later use by the organism

I have no memory of that event.

The part of a computer that stores variable executable code or data (RAM) or unalterable executable code or default data (ROM)

This data passes from the CPU to the memory.

The ability of an organism to record information about things or events with the facility of recalling them later at will

Happiness is nothing more than good health and a bad memory.

Used synonymously with "in recent history"; e.g. in living memory

The Roberts Court seems to be the most politically conservative in living memory.

{n} remembrance, power of recollection
{i} recall; recollection; saved mental impression; reminder; fastest and chief area for information storage in a computer (Computers)
Your memory is your ability to remember things. All the details of the meeting are fresh in my memory He'd a good memory for faces, and he was sure he hadn't seen her before But locals with long memories thought this was fair revenge for the injustice of 1961
an electronic memory device; "a memory and the CPU form the central part of a computer to which peripherals are attached"
The part of the printer's electronic system that is used to store information (data) Some information is fixed and is used to control how the printer operates Information that is sent to the printer from the computer is stored in memory temporarily See also RAM and ROM
A data storage structure in a computer that accepts binary information for storage in electrical, mechanical, or magnetic form, and retains the information for as long as needed Selected data can be written, moved, displayed, copied, or erased The variety of memory media includes: paper, magnetic, bubble, optical laser, and semiconductor memory Each one has a different method of operation and a specific criterion for being selected See STORAGE
Computer memory is used to temporarily store data In reality, computer memory is only capable of remembering sequences of zeros and ones, but by utilizing the binary number system it is possible to produce arbitrary rational numbers and through clever formatting all manner of representations of pictures, sounds, and animations The most common types of memory are RAM, ROM, and flash
The term commonly used to refer to a computer system’s random access memory (see also RAM) The term memory has also been used to refer to all types of electronic data storage (see storage) A computer system’s memory is crucial to its operation; without memory, a computer could not read programs or retain data, Memory stores data electronically in memory cells contained in chips The two most common types of memory chips are DRAM and SRAM
Every computer comes with a certain amount of physical memory, usually referred to as main memory or RAM (random-access memory) For instance, you should have at least 32 MB of RAM to install SBC Yahoo! Dial on a computer running Windows® 95/98/Me (or at least 64 MB of RAM for Windows® NT, 2000, and XP - SBC Yahoo! DSL will require at least 64 MB of RAM for ALL versions of Windows®) Back to Top
Capacity for storing information in a computer
emphasis If you say that something is, for example, the best, worst, or first thing of its kind in living memory, you are emphasizing that it is the only thing of that kind that people can remember. The floods are the worst in living memory
the area of cognitive psychology that studies memory processes; "he taught a graduate course on learning and memory
A memory is something that you remember from the past. She cannot bear to watch the film because of the bad memories it brings back Her earliest memory is of singing at the age of four to wounded soldiers He had happy memories of his father
A temporary storage area for information and applications RAM, ROM, conventional memory, expanded memory, and extended memory are all different types of memory RAM and hard disk space should not be confused RAM is temporary storage while the hard disk offers semi-permanent storage
A memorial
Imagine all the mailboxes on your street standing in single file next to each other Each mailbox has an individual address so that when I say deliver mail to #329 you should be able to find it Computer MEMORY is similar to this row of mailboxes Each MEMORY location has its own address and the ability to hold data Additionally, you may put (store) mail in a box (memory location) or take (read) mail from a box (memory location) Most importantly, this reading or storing of mail (data) may be performed in any order-- randomly So, reading or storing data into numbers 919,105, 3,1000 is perfectly O K This is often referred to as Random Access Memory (RAM) Your computer has many of these mailboxes, as many as 65536 addressable locations Each location is capable of receiving data and storing the data until needed or until power is turned off
Refers to a computer's primary storage area Memory and "storage" are sometimes used as synonyms However, memory pertains to a part of storage where instructions are executed It excludes storage devices like disks, diskettes, and magnetic tapes
If you lose your memory, you forget things that you used to know. His illness caused him to lose his memory
The actual and distinct retention and recognition of past ideas in the mind; remembrance; as, in memory of youth; memories of foreign lands
as preserved in remembrance, history, or tradition; posthumous fame; as, the war became only a memory
The capacity to recall past experience or information in the present The reliability of memory as a source of knowledge and the extent of its contribution to personal identity are matters of philosophical dispute Recommended Reading: Edward S Casey, Remembering: A Phenomenological Study (Indiana, 2000) {at Amazon com}; Charles E Scott, The Time of Memory (SUNY, 1999) {at Amazon com}; Edward S Casey, Spirit and Soul: Essays in Philosophical Psychology (Spring, 1991) {at Amazon com}; and Ian Hacking, Rewriting the Soul (Princeton, 1998) {at Amazon com} Also see OCP, DPM, Michael Huemer, BGHT, noesis, ColE, Mayes, Gooding, & van Eijk, and MacE
Something, or an aggregate of things, remembered; hence, character, conduct, etc
The storage area where the computer puts information it is working on right now This is useful for only short-term storage (like until tomorrow) For long-term storage, computers put information on disks Also known as main memory or RAM
the cognitive processes whereby past experience is remembered; "he can do it from memory"; "he enjoyed remembering his father"
to commit something to memory: see commit. In digital computers, a physical device used to store such information as data or programs on a temporary or permanent basis. Most digital computer systems have two types of memory, the main memory and one or more auxiliary storage units. In most cases, the main memory is a high-speed RAM. Auxiliary storage units include hard disks, floppy disks, and magnetic tape drives. Besides main and auxiliary memories, other forms of memory include ROM and optical storage media such as videodiscs and compact discs (see CD-ROM). Power or process of recalling or reproducing what has been learned or experienced. Research indicates that the ability to retain information is fairly uniform among normal individuals; what differs is the degree to which persons learn or take account of something to begin with and the kind and amount of detail that is retained. Attention, motivation, and especially association facilitate this process. Visual images are generally better remembered than are other forms of sense-data. Memory prodigies, or people with "photographic" or "eidetic" memories, often draw heavily on visual associations, including mnemonics. Many psychologists distinguish between short-and long-term memory. The former (variously said to last 10 seconds to 3 minutes) is less subject to interference and distortion than the latter. Long-term memory is sometimes divided into episodic (i.e., event-centred) and semantic (i.e., knowledge-centred) memory. Various models of memory have been proposed, from the Enlightenment notion of impressions made on brain tissues (restyled as "memory molecules" or coded "engrams" in the 20th century) to B.F. Skinner's "black box" to more recent ideas concerning information processing or the formation of neuronal groups. Disorders of or involving memory include Alzheimer disease, amnesia, Korsakoff syndrome, post-traumatic stress disorder, and senile dementia. See also hypnosis. erasable programmable read only memory random access memory read only memory compact disc read only memory
(RAM - Random Access Memory) the amount of memory available for your programs to use Working with graphics or animation programs will use up a lot of RAM and may cause your computer to become slow Shutting down and restarting your computer resets the RAM
The reach and positiveness with which a person can remember; the strength and trustworthiness of one's power to reach and represent or to recall the past; as, his memory was never wrong
works like a blackboard that is constantly overwritten with new data The data stored in memory disappears when you turn off the computer The amount of memory determines the number of programs a computer can run at once and how fast programs will operate Memory is measured in bytes, computers should have at least 8 MB, but 16 MB is recommended for todays software
The time within which past events can be or are remembered; as, within the memory of man
The part of a computer in which data is stored The basic operating program for the computer is stored in a read-only memory (ROM), which can be read, but can’t be altered Instructions and data for processing are stored in the random-access memory (RAM), which can be read, but also be added to, changed, or deleted
We speak of a computerís storage capacity as its memory, but also its capacity to hold information open whilst in use See bytes, RAM and ROM
Internal storage areas in the computer The term memory identifies data storage that comes in the form of chips, and the word storage is used for memory that exists on tapes or disks Moreover, the term memory is usually used as a shorthand for physical memory, which refers to the actual chips capable of holding data Some computers also use virtual memory, which expands physical memory onto a hard disk Every computer comes with a certain amount of physical memory, usually referred to as main memory or RAM You can think of main memory as an array of boxes, each of which can hold a single byte of information A computer that has 1 megabyte of memory, therefore, can hold about 1 million bytes (or characters) of information
If you talk about the memory of someone who has died, especially someone who was loved or respected, you are referring to the thoughts, actions, and ceremonies by which they are remembered. She remained devoted to his memory The congress opened with a minute's silence in memory of those who died in the struggle
Memory is where data is stored On the TI-85, the main memory is the built-in 32K of RAM This memory is composed of one-byte sections, each with a unique address See also the Data and Memory lesson
The faculty of the mind by which it retains the knowledge of previous thoughts, impressions, or events
A computer's random-access memory Memory temporarily holds data and instructions for the CPU See RAM
A computer's memory is the part of the computer where information is stored, especially for a short time before it is transferred to disks or magnetic tapes. The data are stored in the computer's memory
Also called main memory The working space used by the computer to hold the program that is currently running, along with the data it needs, and to run programs and process data The main memory is built from RAM chips The amount of memory available determines the size of programs that can be run, and whether more than one program can be run at once Main memory is temporary, and is lost when the computer is turned off It is distinguished from more permanent internal memory (ROM) which contains the computer's essential programs, and storage (the disks and tapes which are used to store data)
something that is remembered; "search as he would, the memory was lost"
the power of retaining and recalling past experience; "he had a good memory when he was younger"
The space used by a computer to hold the program that is currently running, along with the data it needs; also used to run programs and process data The main memory is built from RAM chips
If you do something from memory, for example speak the words of a poem or play a piece of music, you do it without looking at it, because you know it very well. Many members of the church sang from memory
The place where a computer stores data and|or programs for direct access by the CPU: RAM or ROM (and also cache memory), not disks
the area of cognitive psychology that studies memory processes; "he taught a graduate course on learning and memory"
Also referred to as RAM, or Random Access Memory Enables a computer to store, at least temporarily, data and programs One way to think of memory is as the "working energy" available to the computer Every program you run requires memory and there is only a finite amount of it The more memory you have, the more programs you can have running simultaneously and the more data can be held for speedy access by your machine (Think of your computer as a person treading water in a swimming pool Every time you open another program it's like giving that person a brick to hold Too many bricks, and even the most powerful swimmer will sink!) Unfortunately, memory does not "remember" your data! Memory is dynamic, so when the computer is switched off whatever programs or data that were in memory disappear You must save your data to a storage device like a disk if you wish to keep it after the computer is turned off
an electronic memory device; "a memory and the CPU form the central part of a computer to which peripherals are attached" the power of retaining and recalling past experience; "he had a good memory when he was younger" the cognitive processes whereby past experience is remembered; "he can do it from memory"; "he enjoyed remembering his father" something that is remembered; "search as he would, the memory was lost" the area of cognitive psychology that studies memory processes; "he taught a graduate course on learning and memory
The part of a computer system which is used to run programs The word memory is used to refer to the capacity of the system (for example, a 1 meg machine), and also to the actual chips that provide the memory (a memory upgrade) See also RAM and ROM
Memory is like a huge bank of little post office boxes The computer can store and retrieve information from these little boxes Each box is numbered sequentially, starting from zero, and can hold one byte We think of bytes as having a value between zero and 255, but in reality memory just holds tiny electronic charges which must be maintained by the computer As a result, when the computer is turned off, everything in memory is deleted That's why we also have storage
memoria
mem
store
memory card
A personal computer's expansion memory module, that fits in a standard interface such as a PCI or ISA slot
memory chip
A RAM, ROM, PROM, EPROM or EEPROM microchip that can be plugged into a personal computer to provide temporary or permanent memory
memory foam
Foam consisting of polyurethane and other chemicals used in the manufacturing of pillows, mattresses, laptop sleeves, etc, which reacts to body heat and molds to the shape of the body
memory lane
A set of recollections available to be reviewed, especially accompanied by a feeling of nostalgia

Sigrid took a bittersweet trip down memory lane when Anne opened the carton of ornaments and lifted out a crumpled tinsel star. All at once she was three years old again and her father was holding her up in his strong arms to place that same star on the very top of their Christmas tree.

memory leak
Any of several faults in a personal computer's memory allocation logic whereby parts of memory become unusable or hidden

I tracked down my program's memory leak to a function that didn't release graphics resources properly.

memory leaks
plural form of memory leak
memory page
A page in a book (e.g., a scrapbook) where one can write down special memories, leave momentoes and other items of one or more events
memory page
A page in an annual publication (e.g., a high school yearbook) dedicated to honoring the memory of a person who died during the past year. Often contains one or more photographs, life dates and other comments such as a verse

The yearbook had a nice memory page for the teen-aged girl who died in a car accident this past winter.

memory span
The number of items, usually words or numbers, that a person can retain and recall. Memory span is a test of working memory (short-term memory)

He noticed that the memory span of young adults was around seven elements.

memory stick
a portable solid-state electronic flash memory data storage device
memory-span
Attributive form of memory span, noun
memory leak
(Bilgisayar) In computer science, a memory leak is a particular kind of unintentional memory consumption by a computer program where the program fails to release memory when no longer needed. This condition is normally the result of a bug in a program that prevents it from freeing up memory that it no longer needs
Memory Lane
imaginary place where memories are kept
memory access time
amount of time required to find and retrieve data from memory (Computers)
memory address
number that indicates the location of information within the memory of a computer
memory bank
the part of a big computer system that stores information
memory bank
memory slot, connection for a memory chip
memory block
collection of primary memory units (Computers)
memory cache
high-speed memory intended to temporarily store information which the processor is likely to need (Computers)
memory chip
tiny electronic circuit in which information is stored (Computers)
memory chip
In a computer, the memory chip is the microchip in which information is stored
memory chip
a RAM microchip that can be plugged into a computer to provide additional memory
memory content
size of memory, amount of information that can be stored in memory
memory device
a device that preserves information for retrieval
memory engram
An engram
memory expansion
option of increasing a computer's information storage capabilities
memory image
a mental image of something previously experienced
memory leak
A programming term describing the losing of memory This happens when the program allocates some memory but fails to return it to the system Excessive memory leaks can lead to program failure after a sufficiently long period of time
memory leak
A situation in which memory that is no longer being used has not been returned to the pool of free memory A garbage collector is designed to return unreferenced objects to the free memory pool in order to avoid memory leaks
memory leak
When programs start, they are given areas of memory for their very own When the programs stop, they are supposed to notify the operating system that these areas are available for other programs This doesn't always happen Sometimes programs don't give the memory back, leaving it in limbo, unusable for other programs This "leak" of memory away from usefulness can cut into your computer's performance Sad to say, it's a common failure of Windows programs If the operating system doesn't stop such leaks, the only way to get all the memory back into operation again is to restart
memory leak
n An error in a program's dynamic-store allocation logic that causes it to fail to reclaim discarded memory, leading to eventual collapse due to memory exhaustion Also (esp at CMU) called {core leak} These problems were severe on older machines with small, fixed-size address spaces, and special "leak detection" tools were commonly written to root them out With the advent of virtual memory, it is unfortunately easier to be sloppy about wasting a bit of memory (although when you run out of memory on a VM machine, it means you've got a *real* leak!) See {aliasing bug}, {fandango on core}, {smash the stack}, {precedence lossage}, {overrun screw}, {leaky heap}, {leak}
memory leak
A condition that occurs when applications allocate memory for use but do not free allocated memory when finished
memory leak
Memory no longer needed, but not deallocated by the OO system An application should finalize an object when it is no longer required When an application no longer has a handle to an object which still exists, the object is effectively unreachable, and can no longer be finalized This is a memory leak
memory leak
``An error in a program's dynamic-store allocation logic that causes it to fail to reclaim discarded memory, leading to eventual collapse due to memory exhaustion ''
memory leak
A bug in a program that prevents it from freeing discarded memory and causes it to use increasing amounts of memory A KEXT that experiences a memory leak may not be able to unload
memory leak
Making malloc calls without the corresponding calls to free The result is that the amount of heap memory used continues to increase as the process runs
memory management program
program which enables access to expanded or virtual memory
memory picture
a memory image that is similar to a visual perception
memory size
{i} amount of memory measured in bytes (Computers)
memory span
how far back a person can remember
memory stick
"Memory Stick designed by Sony for Sony products acts as an off-line connection transfer and exchange media for connecting many types of digital devices It acts as a temporary storage space for pictures, music, words, sounds, movies, ideas, photographs, or anything else that can be converted into digital data Memory Stick is currently available in 32 and 64MB sizes" --About com
memory stick
Full Name: Description: Memory Stick is a removable small-sized IC memory media developed by Sony for various compact applications
memory stick
A flash memory storage device developed by Sony
memory stick
®-A memory card slightly smaller than a single stick of chewing gum Like CompactFlash and SmartMedia, it is flash-based storage for your photos
memory stick
Only currently found in Sony Digital Still Cameras, these storage cards have capacities from 64-128 MB
memory stick
A memory format A removable, chewing gum sized smartcard produced by Sony Compatible with most of Sony's extensive portable digital range, but not with equipment produced by other manufacturers Capacities range from 4MB to 128MB
memory stick
A flash memory storage device developed by Sony that comes in sizes from 4 MB up to 128 MB
memory stick
Sony's Memory Stick is small, flat, rectangular card that contains memory chips It is meant to fit into memory-stick slots in portable computers, digital cameras, digital camcorders, wireless phones and other electronic devices It competes with other such memory-chip carrying designs, including the Compact Flash and SmartMedia Meta Tag
memory stick
®-A memory card slightly smaller than a single stick of chewing gum Like CompactFlash and SmartMedia, it is flash-based storage for your photos
memory stick
Sony Electronics-based storage media used predominantly in Sony's cameras, computers, and MP3 players
memory stick
Another flash memory device, Memory Stick media is about the size of a stick of gum Memory sticks work only with Sony cameras and peripherals
memory trace
An engram
base memory
The first 640k of RAM on an IBM-compatible PC
base memory
The amount of RAM installed on a new PC (that may be upgraded by the user)
commit to memory
To learn by heart, to memorize
conventional memory
The first 640 kilobytes of RAM in an IBM-compatible PC
declarative memory
a type of long term memory facts and events are stored
dynamic memory
Computer memory that requires a periodic refresh to maintain its contents. This memory is usually cheaper and faster than ROM
dynamic random access memory
Dynamic RAM is typically the RAM used as the main memory in a computer system. DRAM requires fewer transistors per bit than SRAM, but each bit needs to be refreshed regularly or it will lose information. DRAM is typically slower but much less expensive than SRAM
echoic memory
A type of sensory memory that briefly holds audio information for about 4 seconds
eidetic memory
The ability to recall images, sounds, or objects in memory with great accuracy and in seemingly unlimited volume
episodic memory
Key to understanding the concept of brand image, this part of the brain is accessed qualitatively, through projective techniques and quantitatively, through Picture Sorts techniques
episodic memory
A subcategory of declarative memory, episodic memory is the type of long term, declarative memory in which we store memories of personal experiences that are tied to particular times and places
episodic memory
The system of the brain which stores personal memories and the concept of self. – Endel Tulving, The elements of episodic memory, Oxford University Press, 1983
extended memory
The extent of memory above the first megabyte in the address space of later PCs
false memory syndrome
A recollection of a childhood incident which had not taken place
flash memory
A rewritable memory chip that retains its data without a power supply
flashbulb memory
A memory for a significant and extremely emotional moment or event
had a memory like a sieve
Simple past tense and past participle of have a memory like a sieve
has a memory like a sieve
Third-person singular simple present indicative form of have a memory like a sieve
have a memory like a sieve
Alternative form of have a mind like a sieve
having a memory like a sieve
Present participle of have a memory like a sieve
in living memory
In recent history, in recorded history amongst the lifespan of extant people; events or situations which can be remembered by people that are still alive

Long believed to be extinct, the purple-bellied speckled turtle was sighted for the first time in living memory in a remote pasture near Chicago'.'.

main memory
The primary volatile memory of a computer, not including memory cache (memcache) nor persistent disk storage, nor external storage
muscle memory
The physiological adaptation of the body to repetition of a specific physical activity, resulting in increased neuromuscular control when performing that activity again
non-volatile random access memory
a type of computer memory that can be written to repeatedly, but does not lose its value when the system is powered off, because it is battery backed
of blessed memory
Honorific epithet used parenthetically to mark a beloved person as being deceased
pageable memory
The part of a computer's main storage that is subject to paging in a virtual memory storage system
photographic memory
An eidetic memory; the ability to recall images, sounds, or objects in memory with great accuracy and in seemingly unlimited volume
programmable read only memory
Alternative spelling of programmable read-only memory
programmable read-only memory
a type of read-only memory which can be written to once (write-once read-many memory / WORM), and thereafter becomes fixed in value
random access memory
Computer memory that dynamically stores program and data values during operation and in which each byte of memory may be directly accessed
random access memory
The main memory of a computer available for program execution or data storage
read only memory
Alternative spelling of read-only memory
read-only memory
A computer memory chip that stores values but does not allow updates, in which the values are nonvolatile in that they are retained even when the computer is unpowered
recovered memory
a repressed memory, sometimes one of sexual abuse
retrospective memory
The remembering of information from the past
semantic memory
A subcategory of declarative memory, semantic memory stores general information such as names and facts
semantic memory
A system of the brain where logical concepts relating to the outside world are stored

Directions to mom’s house are stored in your semantic memory.

semantic memory
the memory system which stores information relating to brands, thus where brand positioning is established

Product information that helps you decide which brand of soda to drink and why it is stored in your semantic memory.

semiconductor memory
Any device used to store and retrieve digital information that is manufactured using integrated circuit technology
sensory memory
The brief storage of information (in memory) brought in through the senses; typically only lasts up to a few seconds
shape memory alloy
Any of a group of metallic materials that can return to a previously defined shape, after being deformed, by being heated
static memory allocation
The process of allocating fixed memory at compile time
static memory allocations
plural form of static memory allocation
static random access memory
Static RAM is used for the cache memory and registers in computer systems. SRAM typically requires four or six transistors per bit, making it substantially more expensive than DRAM, which usually requires one transistor per bit. SRAM is able to operate at higher speeds than DRAM, and does not require refreshing
virtual memory
Memory that appears to be RAM but is being simulated (by a process called paging) on a hard disk; allows a computer to operate as if it had more memory than it actually does, but with some loss of performance
volatile memory
Computer memory (such as RAM) that requires a constant electrical charge to maintain its contents
commit to memory
learn by heart, memorize
to the best of my memory
(deyim) used when you are unsure if you remember correctly
to the best of my memory
(deyim) to the best of my recollection
Memory stick
(Bilgisayar) data stick
memories
plural of memory
Türkçe - İngilizce

memory teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

dual in-line memory module
(Kısaltma) dimm
locked memory
(Bilgisayar) locked memory
memory