logic

listen to the pronunciation of logic
İngilizce - Türkçe
mantık

Onun sonunda konuşma sanatı ve mantık ile ilgili , Socrates metodunda herhangi bir anlaşmazlık örneği ile biten ikincisinin sonunda iki küçük skeç vardı. - The end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method.

Çok mantıklı bir düşünme tarzın var. - You have a very logical way of thinking.

eseme
the logic of events olayların gerektirdiği
yargılama gücü
muhakeme kuvveti
mantıklı düşünüş
mantık ilmi
(isim) mantık
mantığı
logic bomb
(Bilgisayar) yazılım bombası
logic circuits
mantık devreleri
logic design
(Bilgisayar) mantık tasarım
logic diagram
(Bilgisayar) mantık şeması
logic diagram
(Bilgisayar) mantık çizeneği
logic element
mantık ögesi
logic instruction
mantıksal komut
logic programming
mantıksal programlama
logic system
(Bilgisayar,Teknik) mantıksal dizge
logic variable
(Bilgisayar) mantıksal değişken
logic variable
(Bilgisayar) anahtarlama değişkeni
logic card
mantık kartı
logic circuit
mantık çevrimi
logic circuit
mantık devresi
logic diagram
mantık diyagramı
logic element
mantık elemanı
logic error
mantık hatası
logic flowchart
mantık akış şeması
logic gate
mantık geçiti
logic gate
mantık geçidi
logic high
1 bit
logic instruction
mantık komutu
logic level
mantık düzeyi
logic low
0 bit
logic operation
mantık işlemi
logic operator
mantık operatörü
logic programing
mantık proglama
logic programming
mantık proglama
logic shift
mantık kaydırması
logic symbol
mantık simgesi
logic board
mantıksal çevrim kartı
logic defying
Mantığa aykırı

English is a logic-defying language.

logic device
mantık cihaz
logic dictates
mantık belirler
logic frame
Mantık çerçevesi
logic probe
lojik prob
logic state
mantık devlet
logic bomb
yazilim bombasi
logic calculation function
(Matematik) mantık hesabı fonksiyonu
logic circuits
(Nükleer Bilimler) mantık devresi
logic error
(Ticaret) mantıki hata
logic flowchart
(Bilgisayar,Teknik) mantık akış çizeneği
logic module
(Otomotiv) mantık modülü
logic of expression
ifade mantığı
logic puzzles
mantık bilmeceleri
logic shift
(Bilgisayar,Teknik) mantıksal kaydırma
logic supply
lojik besleme
logic switch
(Bilgisayar) mantık anahtarı
logic system
mantiksal dizge
logic tree
(Nükleer Bilimler) mantık ağacı
logic variable
Boole de¤iskeni, mantiksal de¤isken
logic/equation generator
(Bilgisayar,Teknik) mantık/eşitlik üreteci
logical
mantıklı

Onun argümanı mantıklı idi. - His argument was logical.

Asal sayılar hayata benzerler, onlar tamamıyla mantıklıdır ama bütün zamanınızı bu konuyu düşünerek harcasanız dahi belirli bir kural bulmak imkansızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

logical
{s} mantıksal

Bu kitap bellek ve mantıksal düşünmelerini geliştirmek isteyen herkes için faydalı olacaktır. - This book will be useful to anyone who wants to improve their memory and logical thinking.

Asal sayılar hayata benzer, onlar tamamen mantıksaldır fakat, eğer tüm zamanınızı onun hakkında düşünmek için harcarsanız kurallarının bulunması imkânsızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

logical
{s} tutarlı
logical
uygun

Türkçe çok kurallı ve mantığa uygun bir dil. - Turkish is a very regular and logical language.

logical
{s} mantıklı (kimse)
logical
logically mantığa göre
logical
mantıklı olarak
logical
mantıka ait
logical
mantıki
logical
esemeli
logical
{s} makul
logically
mantıksal olarak
logician
{i} mantıkçı

Bir damla sudan bir mantıkçı bir Atlantik veya bir Niagara'yı tahmin edebilir. - From a drop of water a logician could predict an Atlantic or a Niagara.

binary logic system
(Bilgisayar) ikili mantık dizgesi
business logic
işleme mantığı
decision logic tables
karar mantık tabloları
intervention logic
(Politika, Siyaset) müdahale mantığı
logical
(Tıp) lojikal
logical
mantığa uygun

Türkçe çok kurallı ve mantığa uygun bir dil. - Turkish is a very regular and logical language.

logical
(Bilgisayar,Teknik) lojik
logically
mantığa göre
many valued logic
çoklu değerli mantık
sequential logic element
ardışık mantık öğesi
threshold logic
(Bilgisayar) eşik mantığı
arithmetic/logic unit
aritmetik mantık birimi
combinational logic
bileşimli mantık
deductive logic
tümdengelimli mantık
diode transistor logic
diyot transistor lojiği
double rail logic
çift yol mantığı
fluid logic
akışkan mantığı
formal logic
genel mantık
formal logic
yapısal mantık
inductive logic
tümevarımlı mantık
logically
mantıklı

Mantıklı düşünmek konusunda iyi değilim. - I'm not good at thinking logically.

O durumu bu kadar mantıklı bir biçimde ortaya koyarken benim ne demem gerekiyor? - What am I supposed to say when he puts it so logically?

mathematical logic
matematiksel mantık
negative logic
negatif mantık
negative true logic
negatif gerçek mantık
positive logic
pozitif mantık
programmable logic array
programlanabilen mantık dizisi
random logic design
rastgele mantık tasarımı
sequential logic
sırasal mantık
symbolic logic
sembolik mantık
Logical
mantıkça
algebra of logic
mantık cebiri
deceptive logic; sophistry
aldatıcı mantık; safsata
fuzzy logic
Bulanık mantık: Belirsizliklerin anlatımı ve belirsizliklerle çalışılabilmesi için kurulmuş matematik düzen
fuzzy logic
Bulanık mantık

Bu pirinç ocağı bulanık mantık kullanır. - This rice cooker uses fuzzy logic.

logically
akla uygun biçimde
modal logic
modal mantık
multivalued logic
birden çok değerli mantık
nonbinary logic
nonbinary mantık
paraconsistent logic
(Sibernetik) Tutarlılıkötesi mantık
plain logic
düz mantık
power fail logic
güç arızası mantığı
predicate logic
yüklem mantığı
programmable logic device
Programlanabilir mantık aygıtı
programmed logic
programlanmış mantık, programlı mantık
propositional logic
(Felsefe) Önermeli mantık
sequential logic
sirasal mantık
simple logic
basit mantık
variable logic
değişken mantığı
Tera Logic Texture Maker
TeraLogic Texture Maker32 v2.0 : Websayfanız için arka plan oluşturmanızı sağlar
arithmetic logic unit
(ALU) aritmetik-mantik birimi
binary logic element
ikili mantık elemanı
binary logic gate
ikili gecit
binary logic gate
(Bilgisayar,Teknik) ikili geçit
binary logic system
ikili mantik dizgesi
deontic logic
(Felsefe) ödev mantığı
diode logic
(Elektrik, Elektronik,Teknik) diyot lojiği
diode transistor logic
diyot transistör lojiği
fuzzy logic
(Pisikoloji, Ruhbilim) hatları belirsiz mantık
horizontal logic
(Politika, Siyaset) yanal mantık
horizontal logic
(Politika, Siyaset) yatay mantık
inductive logic
(Eğitim) endüktif mantık
internal logic
iç mantık
logician
mantıkla uğraşan kimse
logician
(isim) mantıkçı
main logic board
ana işlem kartı
many valued logic
coklu degerli mantik
philosophy of logic
(Eğitim) mantık felsefesi
sequential logic element
ardisik mantik o¤esi
standard logic
(Pisikoloji, Ruhbilim) standart mantık
symbolic logic
simgesel mantık
the logic of events
olayların gerektirdiği
trance logic
(Pisikoloji, Ruhbilim) trans mantığı
vertical logic
(Politika, Siyaset) dikey mantık
İngilizce - İngilizce
A formal or informal language together with a deductive system or a model-theoretic semantics
Any system of thought, whether rigorous and productive or not, especially one associated with a particular person

It's hard to work out his system of logic.

The mathematical study of relationships between rigorously defined concepts and of proof of statements
The study of the principles and criteria of valid inference and demonstration
The part of an electronic system that performs the boolean logic operations, short for logic gates or logic circuit

Fred is designing the logic for the new controller.

A method of human thought that involves thinking in a linear, step-by-step manner about how a problem can be solved. Logic is the basis of many principles including the scientific method
the science of correct thinking
{n} the art of reasoning with propriety
(n ) the branch of mathematics that investigates the relationships between premises and conclusions of arguments
A particular kind of logic is the way of thinking and reasoning about things that is characteristic of a particular type of person or particular field of activity. The plan was based on sound commercial logic. Study of inference and argument. Inferences are rule-governed steps from one or more propositions, known as premises, to another proposition, called the conclusion. A deductive inference is one that is intended to be valid, where a valid inference is one in which the conclusion must be true if the premises are true (see deduction; validity). All other inferences are called inductive (see induction). In a narrow sense, logic is the study of deductive inferences. In a still narrower sense, it is the study of inferences that depend on concepts that are expressed by the "logical constants," including: (1) propositional connectives such as "not," (symbolized as ), "and" (symbolized as ), "or" (symbolized as ), and "if-then" (symbolized as ), (2) the existential and universal quantifiers, "(x)" and "(x)," often rendered in English as "There is an x such that ..." and "For any (all) x, ...," respectively, (3) the concept of identity (expressed by "="), and (4) some notion of predication. The study of the logical constants in (1) alone is known as the propositional calculus; the study of (1) through (4) is called first-order predicate calculus with identity. The logical form of a proposition is the entity obtained by replacing all nonlogical concepts in the proposition by variables. The study of the relations between such uninterpreted formulas is called formal logic. See also deontic logic; modal logic. deontic logic fuzzy logic logic design logic many valued logic philosophy of modal logic
(99/10/30) The government investigators solved the crime by analyzing the evidence and putting two and two together There was no rhyme or reason to his argument (reference: 99, Nikkei)
A treatise on logic; as, Mill's Logic
The logic of a conclusion or an argument is its quality of being correct and reasonable. I don't follow the logic of your argument There would be no logic in upsetting the agreements
a system of reasoning
the study of methods for evaluating arguments and reasoning
(Greek logos,"word", "speech", "reason"), science dealing with the principles of valid reasoning and argument The study of logic is the effort to determine the conditions under which one is justified in passing from given statements, called premises, to a conclusion that is claimed to follow from them Logical validity is the characteristic of an argument that guarantees that if the premises of the argument are true then the conclusion must necessarily be true
The branch of mathematics in which mathematical assertions and reasoning are studied as formal mathematical objects
a method of using the symbols AND, OR, NAND, NOR, and NOT to represent the function of a circuit
Mathematical treatment of formal logic whereby a system of symbols (i e , AND, OR, and NOT) is used to represent quantities and relationships A switch/gate has only two statesopen or closedallowing the use binary numbers for solutions to problems
The sequence of functions performed by hardware or software Hardware logic is made up of circuits that perform an operation Software logic is the sequence of instructions in a program
The art of being wrong with confidence
{i} reasoning, common-sense; science of inference and reasoning
A formal and powerful method of explaining why the program doesn't work
a system of reasoning the principles that guide reasoning within a given field or situation; "economic logic requires it"; "by the logic of war"
The science or art of exact reasoning, or of pure and formal thought, or of the laws according to which the processes of pure thinking should be conducted; the science of the formation and application of general notions; the science of generalization, judgment, classification, reasoning, and systematic arrangement; correct reasoning
reasoned and reasonable judgment; "it made a certain kind of logic"
the branch of philosophy that analyzes inference
Logic is a method of reasoning that involves a series of statements, each of which must be true if the statement before it is true. Apart from criminal investigation techniques, students learn forensic medicine, philosophy and logic
the principles that guide reasoning within a given field or situation; "economic logic requires it"; "by the logic of war"
On PMTH, the word "logic" generally refers, not to the colloquial meaning of this term but to the system of formal reasoning introduced by Aristotle Aristotle's logic was based on three principles, the Law of the Excluded Middle, the Law of Contradiction and the Law of Identity In recent times there are symbolic logics which can be more complex In Aristotelian, or categorical, logic, a statement can be only true or false, not both at the same time In modern logics, there can be alternative valuations of a statement In fuzzy logic, we can speak of the proportion of truth in each statement
A system of interconnected components used to transmit motion and force and provide discrete locking functions
One of the three major classes of ICs: microprocessors, memory and logic Logic is used for data manipulation and control functions
the study of the laws of thought and forms of argument
Logic is a character that was based on Isaac Bender and replaced the other charter based on him, the Kabalistic mage Logic represents the ordered and cerebral side of the mind He seeks to influence characters to logic at the cost of emotion and morality The character is opposed to and often shown with Morality and Hate, as the people they were based on were all roommates of mine along with Isaac In the storyline, some of Logic's accomplishments include fighting with Strength, being taken prisoner by Love and trying to dissuade the Emperor from listening to the Traitor Logic is shown wearing a black robe due to his inspiration's own dark visage He is often shown holding a card with a formula of some sort and math is often the language of logic and he is often shown speaking in binary as it is one of the simplest ways of communicating (theoretically)
A collection of circuit elements that perform a function, especially a set of elements that use digital logic and perform Boolean logic functions (SM*)
The rules whereby valid conclusions may be derived from a given set of axioms Also the rules for dialogue, section 15 11
Decision Matrix
The science of thinking based on laws that determine the validity of a conclusion (Solso)
Sound reasoning and the formal laws of reasoning
During program design, processing requirements identified by the systems analysis for each program in the system 11 27
Genus: An art or process Differentia: Removing or preventing contradictions in one's thoughts or ideas Link: Article
The principles of right reasoning
The study of the most general truths -- those truths which are independent of any particular subject matter
reasoned and reasonable judgment; "it made a certain kind of logic" a system of reasoning the principles that guide reasoning within a given field or situation; "economic logic requires it"; "by the logic of war" the branch of philosophy that analyzes inference
Series of well-supported assumptions
logic analyzer
a device use to test and diagnose digital electronic systems
logic board
The Macintosh term for a motherboard
logic bomb
A piece of code intentionally inserted into a software system that will set off a malicious function when specified conditions are met
logic chopper
A person who makes confusing or specious arguments, especially arguments involving equivocation

The picture we get of a pragmatic gradualist rather than a fierce logic chopper makes him a more human and understandable character.

logic diagram
Any schematic display of the logical relationships of project activities.R. Max Wideman (2002). Wideman Comparative Glossary of Common Project Management Terms v3.1
logic diagram
Any non-spatial, abstract diagram
logic diagram
A flow chart of hardware circuits or program logic.Computer Desktop Encyclopedia: logic diagram
logic diagram
A graphical representation of a program using formal logic.WordNet® 3.0, © 2006 by Princeton University
logic diagram
A diagram in the field of logic
logic fallacies
plural form of logic fallacy
logic fallacy
Alternative spelling of logical fallacy
logic gate
a physical device, typically electronic, which computes a Boolean logical output (0 or 1) from Boolean input or inputs according to the rules of some logical operator

There are six non-trivial, symmetric, two-input, Boolean logic gates: AND, OR, XOR, NAND, NOR and XNOR.

logic gates
plural form of logic gate
logic-chopper
Alternative spelling of logic chopper
logic state
The logical sense, true or false, of a given binary signal. A binary signal is a digital signal that has only two valid values. In physical terms the logical sense of a binary signal is determined by the voltage level or current value of the signal, and this in turn is determined by the device technology. In TTL circuits, for example, a true state is represented by a logic 1, approximately equal to +5 volts on a signal line; logic 0 is approximately 0 volts. Voltage levels between 0 and +5 volts are considered undefined. Since only two logic states, logic 1 and logic 0, are possible, the techniques of Boolean algebra may be used to analyze digital circuits involving binary signals. The term positive logic is applied to circuits where logic 1 is assigned to the higher voltage level; in negative logic circuits a logic 1 is indicated by the lower voltage level. See also multivalued logic
logic bomb
A program designed to attack in response to a particular logical event or sequence of events A type of software sabotage
logic bomb
A malicious program similar to a virus except that it does not replicate itself (See virus in the hard copy dictionary )
logic bomb
Unauthorized computer code, sometimes delivered by email, which, when executed, checks for particular conditions or particular states of the system which, when satisfied, triggers the perpetration of an unauthorized, usually destructive, act
logic bomb
A destructive computer program similar to a virus that does not reproduce itself It acts based on a predetermined event
logic bomb
A destructive computer program similar to a virus that does not reproduce itself It acts based on a predetermined event (Eth, Gr 8)
logic bomb
Unauthorised code that is activated when a change is made to a piece of data in a computer system For example an employee may add code to the payroll system to alter pay if his or her name is removed from the system
logic bomb
A Trojan Horse (see below), which is left within a computing system with the intent of it executing when some condition occurs The logic bomb could be triggered by a change in a file, by a particular input sequence to the program, or at a particular time or date (see "Time Bomb" below) Logic bombs get their name from malicious actions that they can take when triggered
logic bomb
Also known as a Fork Bomb - A resident computer program which, when executed, checks for a particular condition or particular state of the system which, when satisfied, triggers the perpetration of an unauthorized act
logic bomb
n Code surreptitiously inserted in an application or OS that causes it to perform some destructive or security-compromising activity whenever specified conditions are met Compare {back door}
logic bomb
A lockout feature implemented in software programs whereby the program will shut down unless it receives a license or a security key from the programmer
logic bomb
a delayed action computer virus; a set of instructions surreptitously inserted into a program that are designed to execute (or `explode') if a particular condition is satisfied; when exploded it may delete or corrupt data, or print a spurious message, or have other harmful effects; "a disgruntled employee planted a logic bomb
logic bomb
A resident computer program that when executed, checks for a particular condition or particular state of the system, which, when satisfied, triggers the perpetration of an unauthorized act
logic bomb
Virus that is activated when a certain condition is detected 13 3
logic bomb
A logic bomb is an unauthorized program that is inserted into a computer system so that when it is started it affects the operation of the computer. A computer virus that remains hidden until it is triggered when certain specific conditions are met
logic bomb
A Trojan Horse is sometimes left to lie dormant, only to attack when the conditions are just right This is called a logic bomb When the conditions are logically met, watch out, you're computer will likely bomb or have serious problems Trojan Horse programs tend to be that way - bad!
logic bomb
A small, malicious program that is activated by a trigger (such as a date or the number of times a file is accessed), usually to destroy data or source code See virus
logic bomb
A computer program designed to come into operation either on a later date or on the occurrence of a specified condition The effect may be the same as a virus
logic bomb
Malicious logic that causes damage to a data processing system when triggered by some specific system condition
logic bomb
This type of bomb goes off when a particular action, or series of actions, is done
logic bomb
A program segment which, during execution, performs unwanted changes to programs and/or data
logic circuit
A computer switching circuit that consists of a number of logic gates and performs logical operations on data
logic circuit
integrated circuit that performs logical processes
logic design
design of printed circuits from simple electronic components (Computers)
logic design
Basic organization of the circuitry of a digital computer. All digital computers are based on a two-valued logic system 1/0, on/off, yes/no (see binary code). Computers perform calculations using components called logic gates, which are made up of integrated circuits that receive an input signal, process it, and change it into an output signal. The components of the gates pass or block a clock pulse as it travels through them, and the output bits of the gates control other gates or output the result. There are three basic kinds of logic gates, called "and," "or," and "not." By connecting logic gates together, a device can be constructed that can perform basic arithmetic functions
logic diagram
(Ticaret) A schematic representation of the elements in a defined system that defines their interrelationships and the rules for their interaction. Often used in electronic design and/or test systems
logic diagram
a graphical representation of a program using formal logic
logic dictates
it is reasonable to, it is justifiable to, it is rational to
logic element
an electronic device that performs an elementary logic operation
logic gate
electronic circuit used for Boolean functions
logic gate
A mechanical, optical, or electronic system that performs a logical operation on an input signal
logic operation
an operation that follows the rules of symbolic logic
logic operation
every command that is not a physical operation (Computers)
logic operation
Variant of logical operation
logic operator
Variant of logical operator
logic programming
creating a program that enables the computer to reason logically
logic unit
integrated circuit that performs logical processes
Boolean logic
A system of symbolic logic that is the basis of Boolean algebra
arithmetic logic unit
That part of a CPU that does calculations and logical operations
arithmetic logic units
plural form of arithmetic logic unit
business logic
Algorithms in a software system that models real life business objects and their interactions
chop logic
A logic chopper: one who makes confusing or specious arguments, especially arguments involving equivocation

But fettle your fine joints 'gainst Thursday next.

chop logic
To make an argument which is illogical, especially one which is overly complex or which improperly uses fine or clever distinctions; to equivocate

After the authors have chopped logic, ignored pages, and nibbled at words, the fact remains that the Commission in the Cement case did describe a structure of private government organized to protect an economic security system against hostile groups.

chop logic
Chopped logic: reasoning which is improper; sophistry

How can one explain the hypocrisy, chop logic and outright lying now being mustered daily in defence of hunting with hounds?.

chop logic
Characterized by equivocation or by overly complex or specious argumentation; improperly reasoned

Many of the jokes are far past saving and a good bit of the chop logic word play is tedious word work.

chop logic
To argue skillfully, using complex logic or clever reasoning

Throughout, Lynch ably chops logic and tests positions for their fit with the Constitution's text.

chop-logic
Alternative spelling of chop logic
chopped logic
Simple past tense and past participle of chop logic
chopped logic
Reasoning which is improper; sophistry

It takes a peculiar kind of chopped logic to see Mao Zedong, almost an archetypal chili pepper-loving Hunanese, as a northerner.

combinational logic
Said of a digital circuit block: that the current outputs are entirely a function of the current inputs, without having a memory a previous inputs or states
combinatory logic
Model of computation based on combinators
computability logic
a formal theory of computability
computation tree logic
A particular modal logic of branching time with operators "next", "globally", "finally" or "eventually", "until", and "weak until"
deontic logic
A formal system capturing the concepts of obligation and permission
deontic logic
The study of obligation, permission, and related concepts
description logic
One of a family of knowledge representation languages which can be used to represent the concept definitions of an application domain (known as terminological knowledge) in a structured and formally well-understood way
erasable programmable logic device
An integrated circuit that is comprised of an array of programmable logic devices that do not come pre-connected; the connections are programmed electrically by the user
first-order logic
A formal deductive system extended from propositional logic with the possibility to quantify over individuals of the domain of discourse
formal logic
Mathematical logic
formal logic
A particular logical calculus
informal logic
that branch of logic whose task is to develop non-formal standards, criteria, procedures for the analysis, interpretation, evaluation, criticism and construction of argumentation in everyday discourse
intensional logic
A formal deductive system able to represent the distinction between intension and extension of a term
intuitionistic logic
A type of logic which rejects the axiom law of excluded middle or, equivalently, the law of double negation and/or Peirce's law. It is the foundation of intuitionism
ladder logic
A technique for describing and drawing electrical logic schematics
logical
Reasonable
logician
A person who studies or teaches logic
many-sorted logic
A logic that directly supports classification of entities into disjunct sorts
material logic
The branch of logic that focuses on the content of reasoning
mathematical logic
A subfield of logic and mathematics consisting of both the mathematical study of logic and the application of this study to other areas of mathematics, exemplified by questions on the expressive power of formal logics and the deductive power of formal proof systems
modal logic
Any formal system that attempts to deal with modalities, such as possibility and necessity, but also obligation and permission
monadic predicate logic
The fragment of predicate logic in which all predicate letters are monadic (that is, they take only one argument), and there are no function letters
negative logic
The use of the higher voltage level to represent the Boolean value 0 and the lower voltage level to represent the Boolean value 1
positive logic
The use of the higher voltage level to represent the Boolean value 1 and the lower voltage level to represent the Boolean value 0
predicate logic
First-order logic
predicate logic
The generic term for symbolic formal systems like first-order logic, second-order logic, many-sorted logic or infinitary logic
programmable logic controller
A programmable electronic device used in industrial automation to provide logic and sequencing controls for machinery
programmable logic controllers
plural form of programmable logic controller
propositional logic
A formal deductive system in which formulae representing propositions can be formed by combining atomic propositions using logical connectives
sequential logic
Said of a digital circuit block: that the current outputs depend not only on the current inputs, but also on a memory of past inputs and states
symbolic logic
Synonym for mathematical logic (obsolescent)
temporal logic
A form of symbolic logic used to reason about properties of statements related to order and duration
term logic
An approach to logic that splits propositions into two terms—subject and predicate
ternary logic
A system of mathematical logic in which there are three truth values
logical
capable of or characterized by clear reasoning
logician
an expert reasoner
logical
{a} of or belonging to logic, conclusive
logically
{a} by the rules of logic, truly, fairly
logician
{n} a person versed or skilled in logic
common logic
(Bilgisayar) Common logic (CL) is a framework for a family of logic languages, based on first-order logic, intended to facilitate the exchange and transmission of knowledge in computer-based systems
dominant logic
(Finans) 1. An interpretation of how a company has succeeded.2. The cultural norms and beliefs that the company espouses
fuzzy logic
Fuzzy logic is a form of many-valued logic; it deals with reasoning that is approximate rather than fixed and exact
fuzzy logic
A form of mathematical logic in which truth can assume a continuum of values between 0 and 1
multivalued logic
Multivalued logic (nonbinary logic): Digital logic for use in logic circuits that are designed to handle more than two levels (voltages, etc.). In q-valued logic there are q levels and each memory element (flip-flops, etc.) can exist in q different states. The classification of logic circuits into combinational and sequential circuits applies to multivalued logic exactly as it does to binary logic
nonbinary logic
Multivalued logic (nonbinary logic): Digital logic for use in logic circuits that are designed to handle more than two levels (voltages, etc.). In q-valued logic there are q levels and each memory element (flip-flops, etc.) can exist in q different states. The classification of logic circuits into combinational and sequential circuits applies to multivalued logic exactly as it does to binary logic
paraconsistent logic
(Sibernetik) A paraconsistent logic is a logical system that attempts to deal with contradictions in a discriminating way. Alternatively, paraconsistent logic is the subfield of logic that is concerned with studying and developing paraconsistent (or "inconsistency-tolerant") systems of logic
propositional logic
(Felsefe) A branch of symbolic logic dealing with propositions as units and with their combinations and the connectives that relate them, propositional calculus
Arithmetic and Logic Unit
ALU, component of the central processing unit that performs calculations and logical operations
Ascent Logic Corporation
American software company (manufacturers of risk assessment and management programs for computerized systems, "Bug 2000", etc.)
Logical
logistical
Logical
logistic
Transistor Transistor Logic
method of connecting transistors in integrated circuits
alethic logic
the modal logic of necessity and possibility and contingency
aristotelian logic
the syllogistic logic of Aristotle as developed by Boethius in the Middle Ages
arithmetic logic unit
part of a computer processor responsible for executing arithmetic functions
boolean logic
a system of symbolic logic devised by George Boole; used in computers
business logic
The implementation rules determined by an application's
business logic
The code that implements the functionality of an application In the Enterprise JavaBeans model, this logic is implemented by the methods of an enterprise bean
business logic
The rules associated with the data in a database that typically encode business policies An example is automatically adding late fees for overdue items
cold logic
common sense; unfeeling reasoning
deontic logic
the modal logic of obligation and permissibility
deontic logic
Branch of modal logic that studies the permitted, the obligatory, and the forbidden, which are characterized as deontic modalities (Greek, deontos: "of that which is binding"). It seeks to systematize the abstract, purely conceptual relations between propositions in this sphere, such as the following: If an act is obligatory, then its performance must be permitted and its omission forbidden. In given circumstances, every act is such that either it or its omission is permitted. Modal logic leaves to substantive disciplines such as ethics and law the concrete questions of what specific acts or states of affairs are to be forbidden, permitted, or the like
doxastic logic
the modal logic of belief and disbelief
epistemic logic
the modal logic of knowledge and uncertainty and ignorance
false logic
faulty reasoning, flawed deduction
formal logic
The study of the properties of propositions and deductive reasoning by abstraction and analysis of the form rather than the content of propositions under consideration
fuzzy logic
An extension of expert systems technology in which the rules can be expressed imprecisely
fuzzy logic
based on fuzzy-set theory, recognizes that statements are not necessarily only true or false, but also can be very unlikely or more or less certain Fuzzy logic allows computers to emulate the human reasoning process, which makes decisions based on vague or incomplete data, by assigning values of degree to all the elements of a set The use of fuzzy logic in products reduces time-to-market, lowers development costs, and improves product performance
fuzzy logic
A form of algebra employing a range of values from "true" to "false" that is used in decision-making with imprecise data, as in artificial intelligence systems. a type of logic which is used to try to make computers think like humans. Logic based on the concept of fuzzy sets, in which membership is expressed in varying probabilities or degrees of truth that is, as a continuum of values ranging from 0 (does not occur) to 1 (definitely occurs). As additional data are gathered, many fuzzy-logic systems are able to adjust the probability values assigned to different parameters. Because some such systems appear able to learn from their mistakes, they are often considered a crude form of artificial intelligence. The term and concept date from a 1965 paper by Lotfi A. Zadeh born 1921 . Fuzzy-logic systems achieved commercial application in the early 1990s. Advanced clothes-washing machines, for example, use fuzzy-logic systems to detect and adapt to patterns of water movement during a wash cycle, increasing efficiency and reducing water consumption. Other products using fuzzy logic include camcorders, microwave ovens, and dishwashers. Other applications include expert systems, self-regulating industrial controls, and computerized speech-and handwriting-recognition programs
fuzzy logic
Used by expert systems to allow users to respond by using qualitative terms such as great and OK
fuzzy logic
A conclusion reached by a computer recognising that all values are not absolutes such as yes or no, black or white etc Fuzzy logic makes calculations considering values in varying degrees between absolutes For example, a computer might recognise black and white as absolutes, yet make an evaluation based on a shade of grey, which is somewhere between
fuzzy logic
A technique for matching items that are similar For example if you are using a search engine to find pages containing references to Stephen Thomson using fuzzy logic, it might well return pages that contain Stephen Thompson, Steven Thomson and Steven Thompson as well
fuzzy logic
Fuzzy logic is designed for situations where information is inexact and traditional digital on/off decisions are not possible It divides data into vague categories such as "hot", "medium" and "cold"
fuzzy logic
Processing information that is ambiguous Fuzzy sets may overlap one another (e g something is both sweet and sour) Fuzzy logic uses the operations AND, OR and NOT
fuzzy logic
logic which as opposed to classical logic takes variable factors such as time and probability into account
fuzzy logic
An Artificial intelligence method for representing and reasoning with imprecisely specified knowledge, for example defining loose boundaries to distinguish Œlow‚ from Œhigh‚ values See also: Qualitative reasoning, Artificial intelligence
fuzzy logic
A way of dealing with uncertain information and variables that do not permit simple yes/no categorisations (e g colour) Can also be used to make decisions where uncertainty occurs
fuzzy logic
A method of reasoning that allows for partial or "fuzzy" descriptions of rules For example, the truth of a proposition such as "Company X is a medium-sized company" might vary over a range of from "completely false" to "completely true "
fuzzy logic
A type of full-text search (see Full Text Search) that allows the user to adjust the tolerance levels for how specifically to search on a given criteria Fuzzy logic searches often make use of Boolean logic to expand the tolerance of the search See Adaptive Pattern Recognition Processing
fuzzy logic
A form of logic in which variables can have degrees of truth or falsehood
fuzzy logic
a type of artificial intelligence (AI) that resembles human thinking in that it can measure imprecise or vague entities
fuzzy logic
Fuzzy logic is applied to fuzzy sets where membership in a fuzzy set is a probability, not necessarily 0 or 1 Non-fuzzy logic manipulates outcomes that are either true or false Fuzzy logic needs to be able to manipulate degrees of "maybe" in addition to true and false
fuzzy logic
THE USE OF A TEMPERATURE CONTROL ALGORITHM TO PREVENT OVERSHOOT BY LEARNING AND APPLYING THE OPTIMUM SYSTEM OPERATING CONDITIONS ACHIEVED BY RUNNING THE TEMPERATURE CONTROLLER FOR A SPECIFIED NUMBER OF CYCLES USES AN "IF-THEN" ALGORITHM, WHICH IS USEFUL IN 15-20% OF TEMPERATURE CONTROL CASES WHERE CLEAR-CUT ACTION IS NOT INDICATED AND LEARNING ACTION IS REQUIRED
fuzzy logic
is a mathematical method of handling imprecise or subjective information
fuzzy logic
Fuzzy logic provides an approach to approximate reasoning in which the rules of inference are approximate rather than exact Fuzzy logic is useful in manipulating information that is incomplete, imprecise, or unreliable Also called fuzzy set theory, fuzzy logic extends the simple Boolean operators, can express implication, and is used extensively in Artificial Intelligence (AI) programs Fuzzy logic allows computers to work more easily with phrases such as "fairly," "rarely," or "almost " It allows computers to use more than just true or false
fuzzy logic
A number of financial variables involved if financial decision are, but their very nature, fuzzy We talk about high price/earning stock Well, what is high? The definition of high will change depending o the growth rate of the company, the industry sector the company is in whether the market is moving higher or lower, whether interest rates are high or low, and many other factor To handle the fuzzy nature of this and other financial have to be use resort to fuzzy set theory
fuzzy logic
Unlike the traditional "yes" or "no" mode of computers, this approach allows the computer to accept vaguer words from the operator or a model, where the diagnosis is uncertain Eg: "very", "few", "most", "about" Such approximate reasoning leads the computer to arrive at a definite conclusion
fuzzy logic
The reasoning of an expert system that includes rules to deal with ambiguities, rather than only "either/or" choices
fuzzy logic
A superset of conventional (Boolean) logic that has been extended to handle the concept of partial truth; truth-values between "completely true" and "completely false" It was introduced by Dr Lotfi Zadeh of UC/ Berkeley in the 1960's as a means to model the uncertainty of natural language
fuzzy logic
a computerized version of deduction
fuzzy logic
The process of reaching conclusions based on information and facts that are not 100 percent certain
irrefutable logic
indisputable reasoning, incontestable deduction
logical
A feature not physically present, but applied by software Sectors on a hard disk are physically arranged contiguously; logically, sectors may be placed anywhere on a hard disk, requiring a software program to arrange them in the correct order
logical
In agreement with the principles of logic
logical
capable of or reflecting the capability for correct and valid reasoning; "a logical mind"
logical
A data type that can take only two values, Yes or No in the case of Microsoft Access
logical
Of or pertaining to logic
logical
An abstraction of something real A logical disk, for example, can be an abstraction of a large disk that is really made of several small disks
logical
Representation of something that might or might not be the same in its actual physical form For example, a hard disk can occupy one physical drive, yet you can divide the available storage on it to appear to the user as if it were in several different drives These apparent drives are the logical drives
logical
{s} based on logic; reasonable; simulated, looks and acts like the real thing but is not genuine (Computers)
logical
The manifestation of physical devices in software, including operating systems For example, a logical disk drive may consist of a part of the space on a single disk drive or, using Windows NT's capability of spanning drives, space on multiple disk drives
logical
Something that is logical seems reasonable or sensible in the circumstances. Connie suddenly struck her as a logical candidate There was a logical explanation It is logical to take precautions. = reasonable + logically logi·cal·ly This was the one possibility I hadn't taken into consideration, though logically I should have done
logical
Of or pertaining to logic; used in logic; as, logical subtilties
logical
one of Kant's four main perspectives, aiming to establish a kind of knowledge which is both analytic and a priori Hence it is concerned with nothing but the relationships between concepts The law of noncontradiction (A is not -A) is the fundamental law of traditional, Aristotelian logic (If we call this 'analytic' logic, then 'synthetic' logic would be based on the oppo貞ite law of 'contradiction' [A is -A] ) 'All bachelors are unmarried' is a typical logical statement (Cf hypothetical )
logical
part of the physical-logical-virtual trilogy of indirection that describes the conceptual cybernetic movement from Real Space to Cyberspace, "logical" describes the way automata re-order and describe the parts of physical reality that they deal with (language=American technical jargon) According to cue/www=http: //webopedia internet com/TERM/l/logical html: "(1) Refers to a user's view of the way data or systems are organized The opposite of logical is physical, which refers to the real organization of a system For example, a logical description of a file is that it is a collection of data stored together This is the way files appear to users Physically, however, a single file can be divided into many pieces scattered across a disk "
logical
According to the rules of logic; as, a logical argument or inference; the reasoning is logical
logical
Able to reason deductively from what has gone before
logical
capable of or reflecting the capability for correct and valid reasoning; "a logical mind" based on known statements or events or conditions; "rain was a logical expectation, given the time of year
logical
When used to describe a graphics object (such as a font or brush), this means that the object described is an "ideal" object Information about the logical object is used by the system to create a physical object which may not exactly match the logical one However, only physical objects can actually be used Back
logical
capable of thinking and expressing yourself in a clear and consistent manner; "a lucid thinker"; "she was more coherent than she had been just after the accident"
logical
based on known statements or events or conditions; "rain was a logical expectation, given the time of year"
logical
A name you can use in place of or as part of a file specification These names are easier to remember and type than the full file specification
logic