küme

listen to the pronunciation of küme
Türkçe - İngilizce
cluster

Clyde Tombaugh also discovered several star clusters, a comet and more than a hundred asteroids. - Clyde Tombaugh ayrıca farklı yıldız kümeleri, bir kuyruklu yıldız ve yüzden fazla asteroid keşfetti.

stack
clump
family
cloud
group
aggregation
heap, mound, pile
stockpile
heap, pile, mass; group; cluster; troop, flock; (bitki, ağaç) clump; (bulut, vb.) bank; league; set
mass
conglomerate
congeries
tuft
aggregate
conglomeration
clamp
league
heap
pile

Tom separated the items into three piles. - Tom eşyaları üç kümeye ayırdı.

division
bank
sports league
cluster , set
(Askeri,Matematik,Teknik) set

You don't really love me at all. You only care about your math stuff! Not at all, I do love you! Prove it! Okay. Let A be the set of the objects I love... - Aslında beni hiç sevmiyorsun. Tek önem verdiğin şey matematik! Ne münasebet, seni seviyorum! Kanıtla! Peki. Sevdiğim şeyler A kümesi olsun...

The set of prime numbers is countable. - Asal sayılar kümesi sayılabilir.

(Bilgisayar) clusters

Clyde Tombaugh also discovered several star clusters, a comet and more than a hundred asteroids. - Clyde Tombaugh ayrıca farklı yıldız kümeleri, bir kuyruklu yıldız ve yüzden fazla asteroid keşfetti.

windrow
agglomeration
{i} sprinkling
lump
crop
batch
troop
gob
site
{i} knot
drove
flock
küme düşürmek
relegate
küme (bulut)
bank
küme düşme
relegation
küme düşmek
be relegated
küme düşmek
to be relegated
küme elemanı
element of a set
küme küme
1. in heaps. 2. in groups. 3. many heaps of. 4. many groups of
küme küme
in groups
küme küme
tufted
küme küme
in heaps
küme küme
in piles
küme küme
tufty
küme sağaltımı
group therapy
küme söz
(Dilbilim) colligation
küresel küme
globular cluster
evrensel küme
(Matematik) universe
sınırlı küme
(Matematik) bounded set
temel küme
(Bilgisayar,Teknik) basis set
üst küme
(Bilgisayar) superset
alternatif küme
(Bilgisayar) alternative set
amaç küme
object pack, object deck
açık küme
open cluster
bozuk küme
(Bilgisayar) bad cluster
boş küme
null set
boş küme
empty set, null set
daha fazla küme yok
(Bilgisayar) no more sets
dikey küme
(Matematik) orthogonal set
eksiksiz küme
(Matematik,Teknik) complete set
eksiksiz küme
math . complete set
evrensel küme
universal set
izole küme
(Matematik) isolated set
kapalı küme
closed set
kaynak küme
source pack
kaynak küme
source deck
kopuk küme
(Bilgisayar) lost cluster
melez küme
(Elektrik, Elektronik,Teknik) hybrid set
merkezi küme
(Otomotiv) center stack
mükemmel küme
perfect set
nokta küme
point set
prostetik küme
prosthetic group
sonlu küme
finite set
sonlu toplamsal küme işlevi
(Matematik) finitely additive set function
sonraki küme
(Bilgisayar) next set
sonsuz küme
infinite set
sonsuz sayılabilir küme
(Matematik,Teknik) denumerably infinite set
sonsuz sayılabilir küme
(Matematik) countably infinite set
sürekli küme
(Matematik,Teknik) continuous set
sınırsız küme
(Matematik) unbounded set
sıralı küme
ordered set
yeni küme
(Bilgisayar) new cluster
yetkin küme
perfect set
yoğun küme
dense set
örnek küme
(Bilgisayar) sample set
Türkçe - Türkçe
(pedagoji) Bir dershanede öğrencilerin, belli bir eğitim veya öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek
(spor) Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk, lig
Tümsek biçimindeki yığın
(sıfat) Tomar: "Yaver Bey bir küme mektubu usulcacık Mustafa Kemal Paşanın önüne koymuş."- Y. K. Karaosmanoğlu
(spor) Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her birine verilen ad
Birçok canlının veya nesnenin oluşturduğu topluluk, grup: "Tarla kuşları Mustafa'nin şabanı altından yeni kurtulmuş olan kaba çığır üzerine kümeyle konarak buldukları tohumlara gaga çalmakta idiler."- N. Nâzım
Birçok canlının veya nesnenin oluşturduğu topluluk, grup
Durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk, lig
Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup: "Tarla kuşları Mustafa'nın sabanı altından yeni kurtulmuş olan kaba çığır üzerine kümeyle konarak buldukları tohumlara gaga çalmakta idiler."- N. Nâzım
Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her birine verilen ad
Lig, grup
Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk, lig
Bir dershanede öğrencilerin, belli bir eğitim veya öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek
Tomar
öbek
Cevizli sucuk
lig
(Osmanlı Dönemi) KEVME
küme bulut
Üst bölümleri bembeyaz ve küme durumunda, tabanı da çoğu kez yatay ve esmer bulut, kümülüs
küme küme
Kümeler durumunda
küme çalışması
Öğrencilerin, aralarında seçtikleri bir başkanın kılavuzluğu altında iş birliği yaparak ortak amaçlar doğrultusunda çalışmalarına imkân sağlayan eğitim yöntemi
ayrık küme
Ortak elemanları olmayan küme
boş küme
Hiçbir ögesi olmayan küme
denk küme
Bire bir eşlenebilen, eleman sayıları eşit küme
çift küme
Birbirine çok yakın iki yıldız kümesi
üst küme
İçinde bulunulan lig maçlarının bir üst ligi
küme