hayale

listen to the pronunciation of hayale
Türkçe - İngilizce
to imagine
hayal
imagination

Tom has a vivid imagination. - Tom'un etkili bir hayal gücü var.

Knowing is nothing, imagination is everything. - Bilmek bir şey değildir, hayal gücü her şeydir.

hayal
dream

One of my dreams is to learn Icelandic. - Hayallerimden biri İzlandaca öğrenmek.

I dream of going to Lithuania and living there. - Litvanya'ya gitmeyi ve yaşamayı hayal ediyorum.

hayale dalma
wool gathering
hayale dalmak
to daydream
hayale dalmak
to daydream, to fall into a reverie
hayale kapılmak
to be carried away by one's imaginings, let one's imagination run away with one
hayale kapılmak
to build high hopes, to labour under a delusion
hayale kapılmamak
stick to facts
hatıra (ve hayale) gelmemek
(for a possibility) not even to occur to one
hayal
{i} fancy

A dragon is a creature of fancy. - Bir ejderha hayali bir yaratıktır.

I never for a moment imagined I'd be able to afford to live in such a fancy house. - Böyle süslü bir evde yaşayabileceğimi bir an bile asla hayal etmedim.

hayâl
{i} daydream

Tom is always daydreaming. - Tom her zaman hayal kuruyor.

Tom was daydreaming in class. - Tom sınıfta hayal kuruyordu.

hayal
fantasy

Tom lives in a fantasy world. - Tom bir hayal dünyasında yaşıyor.

Sometimes reality and fantasy are hard to distinguish. - Bazen gerçek ve hayali ayırt etmek zordur.

hayal
vision

Chaplin was visionary. - Chaplin hayalperestti.

hayal
make-believe

My daughter has a make-believe friend. - Kızımın hayali bir arkadaşı var.

hayal
(Konuşma Dili) air castle
hayal
(deyim) day dream
hayal
(Teknik,Televizyon) ghost image
hayal
conceive
hayal
{i} delusion

Tom is completely delusional. - Tom tamamen hayal görüyor.

Tom said that Mary was delusional. - Tom Mary'nin hayal dünyasında yaşayan olduğunu söyledi.

hayal
castle in spain
hayal
wishful thinking

This business plan of yours seems almost too optimistic. All I can say is I hope it's more than just wishful thinking. - Senin bu iş planı neredeyse çok iyimser görünüyor. Bütün söyleyebileceğim onun bir boş hayalden daha fazlası olduğunu ummamdır.

hayal
(Bilgisayar) mystify
hayal
flight of fancy
hayal
fiction
hayal
castle in the air
hayal
simulacrum
hayal
daydream

Tom seems to be daydreaming. - Tom hayal kuruyor gibi görünüyor.

I waste a lot of time daydreaming. - Hayal kurarak bir sürü zamanı boşa harcarım.

hayal
dreamy
hayal
phantasm
hayal
romance
hayal
reverie
hayal
pie in the sky
hayal
reflection
hayal
image

I think the devil doesn't exist, but man has created him, he has created him in his own image and likeness. - Şeytanın var olmadığını düşünüyorum, bence insanlık onu yarattı,kendi hayalinde ve tasvirinde

I could not image how cruel he was at that time. - Ben onun o zaman ne kadar acımasız olduğunu hayal edemiyordum.

hayal
castle

As he walked along, his brain was busy planning hundreds of wonderful things, building hundreds of castles in the air. - O yürürken onun beyni yüzlerce harika şeyler planlamakla, yüzlerce hayaller kurmakla meşguldü.

akla hayale gelmedik
undreamed of
akla hayale gelmedik
undreamed
akla hayale gelmedik
unimagined
akla hayale gelmedik
undreamt
akla hayale gelmedik
not imagined even in a dream
akla hayale gelmedik
undreamt of
hayal
dreamed of
hayal
pipe dream
akla hayale gelmedik
unthought of
akla hayale gelmez
undreamed-of, incredible, unimaginable
akla hayale gelmez
undreamt of
akla hayale gelmez
undreamed of
akla hayale sığmaz
unthinkable
akla hayale sığmaz
imagination boggles at the thought
hayal
flat figure used in a shadow show
hayal
{i} bubble

During the bubble, people dreamt of a life of leisure. - Hayal sırasında, insanlar rahat bir hayatı hayal ettiler.

hayal
dream, fantasy, daydream; image; reflection; fancy, imagination; spectre, phantom; pipe dream
hayal
shadow show
hayal
imagery
hayal
eidolon
hayal
{i} phantom

The Phantom slowly, gravely, silently, approached. - Hayalet yavaş yavaş, ciddi, sessizce yaklaştı.

hayal
shadow, indistinct image
hayal
{i} phantasy
hayal
specter
hayal
imagined thing, vision, fancy; fantasy; dream; daydream
hayal
illusiveness
hayal
ghost, vision, apparition
hayal
shadow

Do ghosts have shadows? - Hayaletlerin gölgeleri var mı?

hayal
{i} spectre
hayal
species
hayal
illusion

Everything is just an illusion. - Her şey bir hayalden ibaret.

Man is born without teeth, without hair, and without illusions. And he dies the same way: without teeth, without hair, and without illusions. - İnsanlar dişleri olmadan, saçları olmadan, hayalleri olmadan doğarlar. Ve aynı şekilde ölürler: dişleri olmadan, saçları olmadan ve hayalleri olmadan.

hayal
shape

I woke up in the middle of the night and saw a strange, scary shape on my bed. - Gecenin ortasında uyandım ve yatağımda garip, korkunç bir hayalet gördüm.

hayal
hallunication
hayal
pink elephant
hayal
waking dream
hayal
spectre [Brit.]
hayal
image, reflection
hayal
castles in the air
hayal
castles in spain
sukutu hayale uğramak
to be disappointed
sukutu hayale uğratmak
to disappoint
Türkçe - Türkçe

hayale teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

HAYAL
(Osmanlı Dönemi) (C.: Hayâlât) Zihnen tasarlanan şey. Hakikatı bilinmeyip akılla tasarlanan veya gölgeli görünen şey
HAYAL
(Osmanlı Dönemi) Asıl olmayan ve akıldan geçen fikir
hayal
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hülya
hayal
İmge
hayal
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hülya: "Mustafa Kemal hayallerin değil, hakikatlerin adamı idi."- F. R. Atay. İmge
hayal
Aydınlatılan bir perde arkasında deri veya kartondan yapılmış, hareket edebilen resimlere verilen ad ve bu resimlerle oynatılan oyun: "Hayal, yani Karagöz oynatan bir sanatkârmış."- A. Ş. Hisar
hayal
Aydınlatılan bir perde arkasında deri veya kartondan yapılmış, hareket edebilen resimlere verilen ad ve bu resimlerle oynatılan oyun
hayal
Görüntü
hayal
Belli belirsiz görülen şey, gölge
hayale