throw

listen to the pronunciation of throw
English - Turkish
{f} fırlatmak
atmak

Pencereden dışarı bir şeyler atmak yasaktır. - It is forbidden to throw things out of the window.

Keşke eşyaları bana atmaktan vazgeçsen. - I wish you'd quit throwing things at me.

{i} atış

Tom Mary'nin taşları suya atışını izledi. - Tom watched Mary throwing rocks into the water.

{f} düşürmek
{i} fırlatma

Ona taş fırlatmamasını söyledim. - I told him not to throw stones.

O benden topu geri fırlatmamı rica etti. - He asked me to throw the ball back.

{i} atma

Bu dergiyi atma. Ben henüz okumadım. - Don't throw away this magazine. I haven't read it yet.

Tom'un diğer çocuklara taş atmayacak kadar aklı var. - Tom knows better than to throw rocks at the other children.

içine kat
yöneltmek
atlı
kaçırmak
tas atmak
uzatıvermek
karıştırmak
saçmak
{f} at
(parti/yemek/vb.) vermek
düzenlemek
şaşkına çevirmek
afallatmak
şok etmek
giyivermek
{f} atmak; fırlatmak: Throw me the ball! Bana topu at!
düşe atım
ipeği büküp ibrişim yapmak
(fiil) atmak, fırlatmak, düşürmek; yavrulamak; bükmek (ip); vermek (parti vb.)
kolu çevirerek açmak veya kapamak yere atmak
{i} şal
{f} uzatıvermek: He threw his arm out in front of her at once. Hemen
{i} yer tabakasındaki çatlak
arkaslna alıvermek
{f} yavrulamak
{i} düşürme
{f} vermek (parti vb.)
{f} bükmek (ip)
{f} (threw, --n)
şekillendirmek
{i} örtü
yaymak
kusmak

Midem bulanıyor. Kusmak istiyorum. - I feel very sick. I want to throw up.

fırla
atılış
throw up
kusmak

Midem bulanıyor. Kusmak istiyorum. - I feel very sick. I want to throw up.

throw away
atmak
throw away
boşa harcamak
throw away
Çöpe atmak
throw sand in the gears
(Ev ile ilgili) Aksatmak, yavaşlamasına neden olmak
throw a party
parti vermek
throw away
k.dili. israf etmek
throw away
(Dilbilim) başından savmak
throw away
(Dilbilim) başından atmak
throw away
ziyan etmek
throw down
yere atmak
throw down
altına almak
throw in
{k} -i katmak, -i eklemek, -i ilave etmek. throw in one's lot with k.dili. -e katılmak: He decided to throw in his lot with their party. Onların partisine katılmaya karar verdi
throw in the towel
havlu atmak
throw light on
(deyim) ışık tutmak
throw out
fırlatıp atmak
throw out
dışarı atmak
throw up
vazgeçmek
throw up
k.dili. kusmak
throw a fit
çılgına dönmek
throw away
çarçur etmek
throw away
kaçırmak
throw away
atmak (istenilmeyen bir şeyi)
throw away
(Dilbilim) çevresinden uzaklaştırmak
throw dirt enough, and some will stick
(deyim) çamur at izi kalsın
throw down
(Spor) smaç yapmak
throw down the gauntlet
(Tarih) düelloya davet etmek
throw in
ilave etmek
throw in the towel
yenilgiyi kabul etmek
throw light on
bir konuyu aydınlatmak
throw light on
aydınlatmak
throw mud
Çamur atmak
throw off
vazgeçmek
throw off
üzerinden atmak
throw on
giysiyi giyivermek
throw out
(Dilbilim) başından savmak
throw out
(Dilbilim) çevresinden uzaklaştırmak
throw out
rahatlıkla söyleyivermek
throw out
kapı dışarı etmek
throw out
ortaya atmak
throw out
atmak (bir yerden)
throw out
(Dilbilim) başından atmak
throw over
ile ilişkisini kesmek
throw up
yetiştirmek
throw up
gelişigüzel yapmak (binayı)
throw up
kaldırıvermek (penceye vb)
throw up
aceleyle inşa etmek
throw up to
yüzüne vurmak (hatasını)
throw up to
yüzüne çarpmak
throw a fit
tepesi atmak
throw a fit
nöbeti tut
throw a monkey wrench in the works
işi bozmak
throw a sop to
önüne kemik atmak
throw a spanner in the works
ortaya bir balgam atmak
throw about
dağıtmak
throw about
saçmak
throw away
vazgeçmek
throw away
kaçır

Güzel bir fırsatı kaçırma. - Don't throw away a good opportunity.

throw back
aksettirmek
throw back
geciktirmek
throw back
geri atmak
throw back
aksatmak
throw cold water
pişmiş aşa soğuk su katmak
throw down the gauntlet
hodri meydan demek
throw dust in one's eyes
aldatmak
throw dust in one's eyes
gerçeği gizlemek
throw for a loop
eşekten düşmüş karpuza döndürmek
throw in
bedavadan katmak
throw in
verginsiz sağlamak
throw in
ilave et
throw in one's lot with sb
kader birliği etmek
throw in the towel
yenildiğini kabul etmek
throw light upon
ışık tutmak
throw light upon
aydınlatmak
throw mud at
çamur atmak
throw off
üstünden at
throw off
kurtulmak
throw off
üstünden atmak
throw on
üzerine giyivermek
throw one's cap over the windmill
hayal kurmak
throw one's hat into the ring
yarışa girmek
throw one's hat into the ring
hodri meydan demek
throw one's weight about
ağırlığını koymak
throw one's weight around
cart curt etmek
throw oneself
özünü bir yere atmak
throw oneself
şığımak
throw oneself at sb's feet
birinin kulu kölesi olmak
throw out
reddetmek
throw out
reddet
throw out
reddetmek (tasarı)
throw out
ışık yaymak
throw out
kovmak
throw out of gear
debriyaj yapmak
throw out the bill
yasa tasarısını reddetmek
throw over
vazgeç
throw over
ayrılmak
throw over
vazgeçmek
throw over switch
yön değiştirici
throw overboard
başından at
throw to the wolves
kurban etmek
throw together
biraraya getirmek
throw together
uyduruvermek
throw up
bırakmak
throw up
ayrılmak
throw up
durdur
throw up a job
işini bırakmak
throw up a job
istifa etmek
throw up the sponge
havlu atmak
throw up the sponge
pes demek
throw a curve
bir eğri atmak
throw a dinner
bir akşam yemeği atmak
throw a monkey wrench in the works
k. dili bir halt edip işi bozmak, işin içine etmek
throw a sprat to catch a mackerel
kaz gelecek yerden tavuk esirgememek
throw a tantrum
Bir aksilik atmak
throw a vehicle into gear
arabanın motorunu vitese almak: Throw her into second! İkinciye al!
throw across
genelinde atmak
throw around
etrafında atmak
throw away
throw sth away bir şeyi atmak, çöpe. throw sbd away birini kapı dışarı etmek
throw away
israf etmek
throw away
(bir fırsatı) boş vererek değerlendirmemek
throw away
(istenilmeyen bir şeyi) atmak
throw away;
atmak
throw caution to the wind
bilerek riske atmak
throw cold water
pişmiş asa soğuk su katmak
throw cold water on
şevkini kırmak
throw down the gauntlet
(deyim) Meydan okumak
throw dust in the eyes of
gözünde toz atmak
throw in
k. dili -i katmak, -i eklemek, -i ilave etmek
throw in one´s lot with
k. dili -e katılmak: He decided to throw in his lot with their party. Onların partisine katılmaya karar verdi
throw in the towel
(deyim) Havlu atmak, yenilgiyi kabullenmek, pes demek
throw in towel
(deyim) Havlu atmak
throw in with
(deyim) ile birlik olmak, işbirliği yapmak
throw in/up the sponge/towel
havlu atmak
throw into gear
vites atmak
throw into so.'s face
içine kadar atmayın. 'yüz
throw light
aydınlatmak
throw one's weight about/around
ağırlığını koymak, istediğini yaptırmaya/lafını geçirmeye çalışmak
throw ones weight about
Gücünü hissettirmek
throw oneself at sb's feet
kulu kölesi olmak
throw party
atmak parti
throw pillow
yastık atma
throw s.o. into a panic/tizzy
k. dili birini telaşa düşürmek
throw sb for a loop
birini eşekten düşmüş karpuza döndürmek
throw sb to the wolves
birini kurban etmek
throw someone under the bus
(deyim) Kötü bir olayın sebebini, sorumluluğunu birisine yükleme; günah keçisi ilan etme
throw st. in
st atmak. içinde
throw the baby out with the bathwater
(deyim) Bir şeyi biraz kusuru var diye gözden çıkarmak
throw the ball
topu at
throw under the bus
(deyim) Kötü bir olayın sebebini, sorumluluğunu birisine yükleme; günah keçisi ilan etme
throw away
elden çıkarmak
throwing
atma

Yumurta atmak yumurtalar tarafından yapılan hasar 400 doları aşarsa bir suçtur. - Throwing eggs is a felony if the damage done by the eggs exceeds 400$.

Eski mobilyanı atma yerine neden onu hayır kurumuna vermiyorsun? - Instead of throwing away your old furniture, why don't you give it to charity?

thrown
atılmak

Hükümet aslında skandalı örtbas etmede başarılı oluncaya kadar hâlâ kaç tane duman bombası atılmak zorunda? - How many smoke bombs still have to be thrown until the government actually succeeds in covering up the scandal?

throw away
çöp atmak
throw off
atmak
throw out
çöp atmak
throw out
söylemek
throw out
yaymak
throw out
ileri sürmek
throw out
geçerli saymamak
throw over
reddetmek
throw up
durdurmak
thrown
atılan
thrown
tuşa gelmek
threw
fırlat

Tom kağıdı bir top gibi kırıştırdı ve odanın içinde fırlattı. - Tom crushed the sheet of paper up into a ball and threw it across the room.

Tom ellerini havaya doğru fırlattı ve vazgeçtiğini söyledi. - Tom threw his hands up into the air and said that he gave up.

thrown
atılmış
thrown
{f} at
thrown
bükülmüş
Throw down
yere çalmak
throw for
için atmak
thrower
atıcı
threw
f., bak. throw
throw away
(istenilmeyen bir şeyi) atmak: Throw away those old shoes! O eski ayakkabıları at!
throw away
k.dili. (bir fırsatı) boş
throw down
imha etmek
throw in
dahil etmek
throw in
(Fiili Deyim ) 1- içeri atmak 2- caba olarak vermek 3- meydan okumak
throw in
birbirine geçirmek (dişli vb.)
throw in
eklemek
throw in
cabası olarak vermek
English - English
A distance travelled; displacement; as, the throw of the piston
To imprison

The plot of Felix was quickly discovered, and De Lacey and Agatha were thrown into prison.

To move to another position; to displace

throw the switch.

A moment, time, occasion
A single instance, occurrence, venture, or chance

Football tickets are expensive at fifty bucks a throw.

To organize an event, especially a party

Should you be interested, for whatever reason, it will tell you how to throw a party for your 40-year-old husband or your 100-year-old great-grandmother. It also describes games that can be played at various kinds of parties.

To eject or cause to fall off

the horse threw its rider.

To change in order to give the illusion that the voice is that of someone else
To cause a certain number on the die or dice to be shown after rolling it

The kings came to the agreement between themselves that they would cast lots by the dice to determine who should have this property, and that he who threw the highest should have the district. The Swedish king threw two sixes, and said King Olaf need scarcely throw.

A piece of fabric used to cover a bed, sofa or other soft furnishing
To subject someone to verbally
To confuse or mislead

Jann, why does he hate me so much? That question threw me. I was expecting a lunatic yelling profanities.

The act of giving birth in animals, especially in cows
to intentionally lose a game

The tennis player was accused of taking bribes to throw the match.

To give birth to

At the end of the normal gestation period the cow threw two calf mummies as large as cats.

To discard
To send desperately
Pain, especially pain associated with childbirth; throe
To lift the opponent off the ground and bring him back down, especially into a position behind the thrower
The flight of a thrown object; as, a fast throw
To show sudden emotion, especially anger

Bill runs into the kitchen and tells Dad that Erik is throwing a tantrum. He tells Bill to go back and watch his program and to ignore his brother. Fifteen minutes later, Erik is still screaming.

To roll (a die or dice)

The kings came to the agreement between themselves that they would cast lots by the dice to determine who should have this property, and that he who threw the highest should have the district. The Swedish king threw two sixes, and said King Olaf need scarcely throw.

A period of time; a while

Downe himselfe he layd / Vpon the grassie ground, to sleepe a throw; / The cold earth was his couch, the hard steele his pillow.

To make (a pot) by shaping clay as it turns on a wheel
To send (an error) to an exception-handling mechanism in order to interrupt normal processing

If the file is read-only, the method throws an invalid operation exception.

To cause an object to move rapidly through the air
Of a bowler, to deliver (the ball) illegally by straightening the bowling arm during delivery
{v} to fling, cast, toss, drive, turn, twist, reject, repose
{n} a cast, stroke, hit, fall, effort, sally, space
To chuck a single Tomahawk Tomahawk Similar to a hatchet but designed to be thrown Can also be used to split kindling
If something throws light or a shadow on a surface, it causes that surface to have light or a shadow on it. The sunlight is white and blinding, throwing hard-edged shadows on the ground. = cast
In speakers and in microphones, the amount of movement that the diaphragm can make (without restriction) to produce or pickup the sound wave
to put into a state or activity hastily, suddenly, or carelessly; "Jane threw dinner together"; "throw the car into reverse"
cause to fall off; "The horse threw its unexperienced rider"
when a wrestler is lifted off the mat (both feet) by an opponent and brought back down behind the thrower
Or toss One throw consists of tossing two washers, one at a time Who tosses first is determined by "diddle" or by whomever scored last Throws are always underhand
The amount of vertical displacement produced by a fault; according to the direction it is designated as an upthrow, or a downthrow
A pair maneuver in which one partner jumps while the other partner assists in the takeoff in a supporting role so that the jumping partner attains greater height in the air than if that partner had jumped without assistance
throw (a die) out onto a flat surface; "Throw a six"
A throw is a light rug, blanket, or cover for a sofa or bed
An effort; a violent sally
The vertical displacement along a fault
To perform the act of throwing or casting; to cast; specifically, to cast dice
{i} toss; scarf
be confusing or perplexing to; cause to be unable to think clearly; "These questions confuse even the experts"; "This question completely threw me"; "This question befuddled even the teacher"
get rid of; "he shed his image as a pushy boss"; "shed your clothes"
project through the air; "throw a frisbee"
To give forcible utterance to; to cast; to vent
In sports, if a player throws a game or contest, they lose it as a result of a deliberate action or intention. offering him a bribe to throw the game
If you throw a punch, you punch someone. Everything was fine until someone threw a punch
A potter's wheel or table; a jigger
place or put with great energy; "She threw the blanket around the child"; "thrust the money in the hands of the beggar"
To cast a spell I use the word a lot "Then I throw tash on it " and I also coin the word fire a lot "Fire in a dispel "
The extreme movement given to a sliding or vibrating reciprocating piece by a cam, crank, eccentric, or the like; travel; stroke; as, the throw of a slide valve
the maximum movement available to a pivoted or reciprocating piece by a cam a single chance or instance; "he couldn't afford $50 a throw"
bedclothes consisting of a lightweight cloth covering (an afghan or bedspread) that is casually thrown over something the distance that something can be thrown; "it is just a stone's throw from here"
Java code that deals with exception handling, specifically sending the exception that triggers code for error handling See also catch
put or send forth; "She threw the flashlight beam into the corner"; "The setting sun threw long shadows"; "cast a spell"; "cast a warm light"
Another word for dealing cards
A cast of dice; the manner in which dice fall when cast; as, a good throw
If something throws doubt on a person or thing, it causes people to doubt or suspect them. This new information does throw doubt on their choice = cast
cause to go on or to be engaged or set in operation; "switch on the light"; "throw the lever"
a single chance or instance; "he couldn't afford $50 a throw"
To bring forth; to produce, as young; to bear; said especially of rabbits
To overturn; to prostrate in wrestling; as, a man throws his antagonist
If someone throws themselves at you, they make it very obvious that they want to begin a relationship with you, by behaving as though they are sexually attracted to you. I'll say you started it, that you threw yourself at me
Time; while; space of time; moment; trice
discard
When someone throws a party, they organize one, usually in their own home. Why not throw a party for your friends?
to throw someone in at the deep end: see end to throw down the gauntlet: see gauntlet to throw light on something: see light to throw in your lot with someone: see lot to throw money at something: see money to throw good money after bad: see money to throw a spanner in the works: see spanner a stone's throw: see stone to throw in the towel: see towel to throw your weight about: see weight to throw a wrench: see wrench. discus throw hammer throw javelin throw
throw a fit
To become angry, enraged, or upset; to act or react with an outburst, as by shouting, swearing, etc

I'd love to stay later, but my mother will throw a fit if I'm not home by 10.

throw a sickie
To take a day off from work, supposedly because of ill health. The illness could be either real or feigned
throw a spanner in the works
To be a problem, dilemma or obstacle, something unexpected or troublesome

Half way through the production of Macbeth, the director found that the stage was smaller than he expected. This really threw a spanner in the works.

throw a tantrum
To have a temper tantrum, to display a fit of childish anger
throw a wobbly
To burst out into a verbal uproar
throw an eye
To glance; peep

He threw an odd eye at the same time now and then at Stephen's anything but immaculately attired interlocutor as if he had seen that nobleman somewhere or other though where he was not in a position to truthfully state nor had he the remotest idea when.

throw away
To discard (trash, garbage, or the like), to toss out, to put in the trash, to dispose of

Don't throw the newspaper away, it goes in the recycle bin!.

throw away
To waste, to squander

Mama, life has just begun. / But now I've gone and thrown it all away.

throw away the key
To never release someone (eg, from prison)

The should just lock them up and throw away the key.

throw back
to throw something back (such as a fish that has been caught for sport)
throw back
to hinder the development of something
throw back
to revert to an earlier stage of development
throw caution to the wind
To do something despite the risks

For such a long time.

throw cold water on
To belittle or dismiss; to cast doubt upon; to debunk

Sports economists tend to throw cold water on such studies, saying they often rely on unreliable or exaggerated data.

throw dirt
To make derogatory or malicious allegations, particularly about people in public life

The editors condemned the claims of one of the board members, that he was acting in full accord with the Forward was preaching, as an attempt to discredit the paper's principled opposition to the war, and characterized his plea as an effort to throw dirt upon the entire East Side..

throw dirt
To fling dust or similar
throw dirt enough, and some will stick
If enough allegations are made about someone or something, then even if they are all untrue, people's opinion of the person or thing will be diminished

Archbishop Whately used to say ‘Throw dirt enough, and some will stick;' well, will stick, but not, will stain. I think he used to mean ‘stain,' and I do not agree with him.

throw down
to accomplish or produce something in a grand, respectable, or successful manner; to "represent"

she wouldn't mind marrying a man with some serious bank and able to sho-nuf throw-down in the bedroom!.

throw down
to fight, incite to fight, or approach with the intent to fight; to make a stand

The time has come. I'm ready to take action. I wanna kick ass and take names later. I wanna throw down, baby boy and baby girl.

throw down
to make an individual contribution to a group effort (eg. money pool, collaborative record album)

We're goin' in on a pizza; you in? Yea, I'll throw down..

throw down
to cause something one is holding to drop, often forcefully

The soldiers threw down their weapons and surrendered.

throw down
to produce or perform (something) admirably or forcefully

Punch up the rhymes. Throw down some beats. Show off that body. You'll be unstoppable.”.

throw down one's tools
To go on strike
throw down the gauntlet
To issue a challenge

The competing firm threw down the gauntlet by offering a faster product at a lower price.

throw enough mud at the wall and some of it will stick
Try the same thing (or similar things) often enough, and, even if the general standard is poor, sometimes one will be successful

Believe the planners worked on the principle of throw enough mud at the wall, and some of it will stick.

throw enough mud at the wall and some of it will stick
If enough (perhaps false or reckless) accusations are made against someone, his reputation will suffer, whether or not this is deserved

Word of advice NVUS time to distance yourself from LuukH as quickly as possible and dish some dirt, otherwise well the saying goes - throw enough mud at the wall and some of it will stick.

throw enough mud at the wall, some of it will stick
If enough (perhaps false or reckless) accusations are made against a person (or organisation), his reputation will suffer, whether or not this is deserved

Perhaps If you stuff both of them into a sack and beat on it, you'll always hit the right one! is a bit like our If you throw enough mud at the wall, some of it will stick. If you attack something enough, then something is bound to take effect (although the mud and the wall one is generally about a person's reputation).

throw enough mud at the wall, some of it will stick
Try the same thing (or similar things) often enough, and, even if the general standard is poor, sometimes one will be successful

There used to be a saying that if you throw enough mud at the wall some of it will stick. Be enthusiastic and you will always sell.

throw for a loop
to confuse or disorient; to throw off; to mix up

The detour threw me for a loop and I arrived late for work.

throw in
Alternative spelling of throw-in
throw in
To add something extra free of charge

If you take the large size, we'll throw in a set of tea towels.

throw in at the deep end
to introduce a person to a new situation without adequately preparing him or her
throw in the bark
To administer quinine

An emetic was prescribed, a perspiration broke out, and I now, with an air of confidence, began to throw in the bark, quite sanguine in my expectations of soon checking this formidable disease.

throw in the towel
to quit; to give up
throw in with
To commit to something with; to partner with
throw money away
To spend money foolishly or indiscriminately; to waste money without regard of the consequences

The young boy liked to throw money away at the video arcade and candy store.

throw off
To introduce errors or inaccuracies; to skew

The dirt in the apparatus threw off the results.

throw off
To confuse; especially, to lose a pursuer

I never saw her without glasses before, so it threw me off when she got contact lenses.

throw off balance
To unsettle, to catch by surprise
throw off the trail
To misguide
throw one's cap over the windmill
to act in a crazed manner
throw one's hat in the ring
To announce one's candidacy in a contest

At that time her chances had been excellent. But then two other people had thrown their hats in the ring, Joan Voller and Sidney Hamilton, and both of them were colleagues on State Executive.

throw one's hat into the ring
Alternative form of throw one's hat in the ring
throw one's hat over the windmill
Alternative form of throw one's cap over the windmill
throw one's toys out of the pram
to lose one's temper; to throw a tantrum
throw one's weight around
: To exercise influence or authority especially to an excessive degree or in an objectionable manner

Jim was a tyrant who threw his weight around when it came to punishing his students.

throw out
To offer an idea for consideration

Let me throw this out there – how about if we make the igloo out of butter? Would that work?.

throw out
To discard; to dispense with something; to throw away

They decided to throw out the idea because it would have been too expensive.

throw out
To dismiss or expel someone from any longer performing duty or attending somewhere

The ushers threw the woman out of the auditorium, because she kept shouting out insults to the guest of honor when he made his speech.

throw pillow
a small pillow, especially one placed on a chair rather than a bed, for decoration rather than comfort
throw pillows
plural form of throw pillow
throw rug
A scatter rug
throw shapes
To dance
throw shapes
To act tough or put up a front. For example, to threaten a person by making "karate chops" at them, without actually doing harm or knowing karate
throw signs
To make an gestural display from a distance of group affiliation, especially with a gang

Wearing certain types of jewelry and throwing signs can lead to tragic misidentification as a gang member.

throw smoke
To consistently pitch fastballs that are difficult to hit

He has been throwing smoke all game.

throw somebody a curve
To surprise; to introduce something unexpected or requiring a quick reaction or correction

He really threw me a curve when he asked me a personal question at work.

throw the baby out with the bathwater
To discard something valuable, often inadvertently, in the process of removing waste

They cancelled the entire project because the new management didn't like the prototype, but I think they threw the baby out with the bathwater.

throw the book at
To apply the harshest possible punishment to
throw the book at
To charge with or convict of as many crimes as possible
throw to the dogs
To throw away useless

Throw physic to the dogs; I'll none of it.

throw to the dogs
To remove or cast out someone or something out of one's protection, such as into the streets
throw to the dogs
To give up on something valuable

Let's hope it will not throw to the dogs its new-found opportunity for winning back public favor and respect.

throw to the wind
To discard or dispense with, especially in an abrupt or reckless manner

There are men in the Bible whom God condemns for wasting their talent, for throwing it to the wind.

throw to the wolves
To sacrifice someone, especially in an attempt to save oneself
throw to the wolves
To remove or cast out someone or something out of one's protection, such as onto the streets, especially towards predators
throw true
to inherit a characteristic
throw under the bus
To betray or blame; as a scapegoat or otherwise for personal gain

I got thrown under the bus by BAE, she says. They did not want to take responsibility, so they pointed at us..

throw under the bus
To discard or disown

A recent magazine article discussed the need to throw under the bus worn-out cultural catchphrases, with the first being “throw under the bus.”.

throw up
Vomit
throw up
To erect, particularly hastily

The deal was that if anyone started catching feelings, he could throw up a stop sign and the other would honor it.

throw up
To vomit

That cat is always throwing up hairballs.

throw up
To display a gang sign using the hands

Why don't you go on and throw up ya gang sign. Represent your hood, homey?.

throw up one's hands
To cease an attempt because it is perceived as doomed

So to us, the question isn't just Does Vista suck? but Does Vista suck enough that businesses of any size should simply throw up their hands and migrate over to something else?.

throw-away
a flyer
throw-away
designed to be thrown away
throw-away
any printed material that need not be kept after being read
throw-down
A fight or brawl; or, a challenge or incitement to fight

: Don’t think you’re getting away with the staying-out-all-night thing. There’s gonna be a throw-down when I get home!.

throw-down
A weapon planted at a crime scene in order to mislead investigation
throw-in
the start time of a Gaelic football match, comparable to kick off in other games
throw-in
A set-piece where the ball is thrown back into play
throw-in
A throw of the ball back into play by the boundary umpire. The umpire faces away from the players and throws it in over his or her shoulder (so as to clearly not favour either side by where exactly it's thrown)
throw-out
An overarm throw of the ball from a goalkeeper
throw-out
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
throw-out
A discard, rejection
throw-up
Alternative spelling of throw up
throw up
If something throws up dust, stones, or water, when it moves or hits the ground, it causes them to rise up into the air. If it had hit the Earth, it would have made a crater 100 miles across and thrown up an immense cloud of dust
throw up
When someone throws up, they vomit. She said she had thrown up after reading reports of the trial
throw up
vomit; remove from being among; give up; build rapidly
throw mud
Try to make other people have a low opinion of them by saying unpleasant things about them
throw the rascals out
An old US phrase that often reemerges around election time. It is based on the strategy that whoever has been in power has been corrupted, and we should just throw them out and put in a new lot
Throw a wobbly
(deyim) 1. become angry; have a tantrum; make a scene; 2. (of a machine, etc.) fail to function properly; break down
throw a curve
(deyim) Take someone by surprise in an unpleasant way. "Mr. Weiner's announcement threw the whole company a curve."
throw a curve
(deyim) (slang, informal) Mislead or deceive someone; to lie. "John threw me a curve about the hiring."
throw caution to the winds
Be daring; make a bold or risky move. "Hearing that Apaches were planning to start a war, the whites decided to throw caution to the winds and attack the Apaches first."
throw in the towel
(deyim) to admit defeat or failure
throw someone for a loop
Surprise or astonish someone
throw someone under the bus
(deyim) Reject or betray (someone); to treat as a scapegoat; to put out of favor or at a disadvantage
throw the baby out with the bath
Reject all of something because part is faulty. "God knows that there are weaknesses in the program, but if they act too hastily they may cause the baby to be thrown out with the bathwater."
throw the baby out with the bathwater
(deyim) Discard something valuable along with other things that are undesirable
throw the baby out with the bathwater
(deyim) Reject all of something because part is faulty

God knows that there are weaknesses in the program, but if they act too hastily they may cause the baby to be thrown out with the bathwater.

throw under the bus
(deyim) Reject or betray (someone); to treat as a scapegoat; to put out of favor or at a disadvantage
throwed
Threw
thrower
Something that throws
thrower
{n} one who throws or casts, a throwster
throwing
{a} pelting
Threw
throwed
Thrown
throwed
threw
past tense of to throw
threw
of Throw
threw
Threw is the past tense of throw. the past tense of throw
throw away
get rid of; "he shed his image as a pushy boss"; "shed your clothes"
throw away
cast, toss; waste, squander
throw away
throw or cast away; "Put away your worries"
throw away
When you throw away or throw out something that you do not want, you get rid of it, for example by putting it in a rubbish container. I never throw anything away I'm not advising you to throw away your makeup or forget about your appearance
throw away
If you throw away an opportunity, advantage, or benefit, you waste it, rather than using it sensibly. Failing to tackle the deficit would be throwing away an opportunity we haven't had for a generation We should have won. We threw it away. see also throwaway
throw down
If you throw down a challenge to someone, you do something new or unexpected in a bold or forceful manner that will probably cause them to reply or react equally strongly. The regional parliament threw down a new challenge to the central authorities by passing a law allowing private ownership of businesses Government ministers have been responding to the challenge thrown down by their former colleague
throw in
add as an extra or as a gratuity
throw in
If you throw in a remark when having a conversation, you add it in a casual or unexpected way. Occasionally Farling threw in a question. = toss in
throw in
give up in the face of defeat of lacking hope; admit defeat; "In the second round, the challenger gave up"
throw in
to insert between other elements; "She interjected clever remarks"
throw in
If a person who is selling something throws in something extra, they give you the extra thing and only ask you to pay for the first thing. Pay £4.80 for larger prints and they throw in a free photo album They were offering me a weekend break in Paris -- with free beer thrown in. = include
throw in
add in something for free, give something free of charge, put in a good word
throw off
If you throw off people who are chasing you or trying to find you, you do something unexpected that makes them unable to catch you or find you. He is said to have thrown off pursuers by pedaling across the Wisconsin state line He tried to throw police off the track of his lover
throw off
If something throws off a substance, it produces it and releases it into the air. The belt may make a squealing noise and throw off sooty black particles of rubber = give off
throw off
get rid of; "I couldn't shake the car that was following me"
throw off
get rid of; "he shed his image as a pushy boss"; "shed your clothes"
throw off
get rid of, free oneself from; mislead, misdirect; cause a diversion (used in combination, e.g. "The robber used a disguise to throw the policemen off his trail.")
throw off
If you throw off something that is restricting you or making you unhappy, you get rid of it. a country ready to throw off the shackles of its colonial past One day depression descended upon him, and wherever he went after that he could never throw it off. = cast off
throw on
get dressed quickly
throw out
see throw away 1
throw out
If a judge throws out a case, he or she rejects it and the accused person does not have to stand trial. The defense wants the district Judge to throw out the case
throw out
A deployment method in which the pilot chute is stowed in a pouch on the belly, leg of bottom of container
throw out
cease to consider; put out of judicial consideration; "This case is dismissed!"
throw out
force to leave or move out; "He was expelled from his native country"
throw out
to decide not to use -- " careful to throw out the extra information: " (117)
throw out
remove from a position or office; "The chairman was ousted after he misappropriated funds"
throw out
throw or cast away; "Put away your worries"
throw out
bring forward for consideration or acceptance; "advance an argument"
throw out
If you throw someone out, you force them to leave a place or group. He was thrown out of the Olympic team after testing positive for drugs I wanted to kill him, but instead I just threw him out of the house The party threw out the Trotskyist Militant Tendency
throw out
put out or expel from a place; "The child was expelled from the classroom"
throw out
reject; take out; throw in the garbage, put in the garbage; discard
throw up
To throw up a particular person or thing means to produce them or cause them to become noticeable. The political struggle threw up a strong leader
throw up
eject the contents of the stomach through the mouth; "After drinking too much, the students vomited"; "He purged continuously"; "The patient regurgitated the food we gave him last night"
thrower
a person who twists silk or rayon filaments into a thread or yarn
thrower
{i} person or thing that throws, person or thing that casts, tosser
thrower
someone who projects something through the air (especially by a rapid motion of the arm)
thrower
an 1800s baseball term meaning the pitcher
thrower
(b) One who shapes vessels on a throwing engine
thrower
a bowler who illegally throws the ball instead of bowling it
throw
Favorites