strain

listen to the pronunciation of strain
English - Turkish
gerilerek zorlanmak (kaslar)
gerginleştirmek
{f} gerilmek
{f} kasılmak
çok gayret etmek
gerginlik

Mary'nin annesinin sürekli karışmasından Tom ve Mary'nin evliliğine büyük bir gerginlik konuldu. - Great strain was put on Tom and Mary's marriage by the constant meddling of Mary's mother.

gerilme
{i} zorlama

Gözlerini zorlamamaya dikkat et. - Take care not to strain your eyes.

{f} kendini zorlamak; (kaslar) gerilerek zorlanmak; ıkınmak
{i} zorlanma

Amerikan tarihinde anti-entellektüelliğin derin bir zorlanması var. - There's a deep strain of anti-intellectualism in American history.

{i} burkma
(Biyoloji,Gıda) suş
aile

Tom'un pahalı zevkleri ailenin mali durumuna bir yük oluyordu. - Tom's expensive tastes put a strain on the family's finances.

{i} germe

Ben sinirlerini germek istiyorum. - I want to strain your nerves.

{i} burkulma
{i} ırk
{f} kasmak
(Askeri) şekil değiştirme
biçim değiştirme
(İnşaat) birim şekil değiştirme
ıkınmak
burkulmak
(Denizbilim) türdeş
biçimsizleşme
tür (bitki için)
(İnşaat) gerinme
zorlayarak incitmek (kası)
(Denizbilim) aynı özellikteki balıklar
deformasyon
şekil değiştirme
baskı

Halat baskı altında kırıldı. - The rope broke under the strain.

Tom son zamanlarda büyük bir baskı altında. - Tom has been under a great deal of strain lately.

itmek
zorlanmak
{i} basınç
asılmak
biçim
büyük çaba harcamak
(against ile) vücuduyla bastırmak
{f} ger

Onun ağırlığı ipi gerdi. - His weight strained the rope.

O geldiğinde ortam gerginleşti. - The atmosphere became strained when he came.

zarar vermek
soydan ya da doğuştan gelen özellik
nağme
iz
tarz
nesil
zor

Tom'un sabrı zorlanıyor. - Tom's patience is being strained.

Amerikan tarihinde anti-entellektüelliğin derin bir zorlanması var. - There's a deep strain of anti-intellectualism in American history.

burkulup incinme
soy
ezgi
kan
eser
zorlamak
hava

Hava trafik kontrolörleri ağır zihinsel yük altındadırlar. - Air traffic controllers are under severe mental strain.

incitme
melodi
çaba
zora gelme
(at ile) germek
ifade
{f} germek

Ben sinirlerini germek istiyorum. - I want to strain your nerves.

(Mühendislik) gerinim
ıslah edilmiş bitki cinsi
{f} eğilmek
{i} yük

Tom'un pahalı zevkleri ailenin mali durumuna bir yük oluyordu. - Tom's expensive tastes put a strain on the family's finances.

Hava trafik kontrolörleri ağır zihinsel yük altındadırlar. - Air traffic controllers are under severe mental strain.

{f} çarpıtmak
{f} (kası) zorlayarak incitmek
{f} didinmek
cüzt şey
{i} (bitki için) tür; (hayvan için) cins, soy
{i} müz. ses; nağme
strained
{s} gergin

O geldiğinde ortam gerginleşti. - The atmosphere became strained when he came.

strain energy
şekil değiştirme enerjisi
strain gage
(İnşaat) şekil değiştirme ölçer
strain gauge
strengeyç
strain gauge
gerilimölçer
strain gauge
uzama ölçer
strain gauge
(İnşaat) gerinim ölçer
strain rate
deformasyon hızı
strain a point
özel muamele yapmak
strain against
vücuduyla bastırmak
strain against
itmek
strain gauge
uzama ölçeri
strain measurement
uzama ölçümü
strain ageing
uzama yaşlanması, gerinim yaşlanması
strain at a gnat and swallow a camel
önemsiz bir şeyi mesele yapıp önemli bir şeye hiç aldırmamak; ufak bir kabahati mesele yapıp büyük bir yanlışa aldırmamak
strain gauge
Gerilme göstergesi, gerilme mastarı: Katı bir cisimde zorlamanın (stress) bir sonucu olarak oluşmuş şekil değiştirme demek olan gerilmeyi ölçmeye mahsus bir cihaz. Zorlama, katı bir cismin birim sahasını etkileyen bir kuvvettir. Örneğin; gösterge, bir uçak metalinde veya insan vücudu dokusunda meydana gelmiş şekil değişikliğini ölçer. Başka tıp gerilme göstergeleri bir bremzede çekiş kuvvetini ölçer
strain hardening
Pekleşme
strain hardening
uzama sertleşmesi, gerinim sertleşmesi
strain rate
deformasyon hızı, şekil değiştirme hızı
strain relief
gerinim önleyici
strain- relief
strain kabartma
strain a gnat
titizlenmek
strain a gnat
kılı kırk yarmak
strain a gnat
mesele yapmak
strain after
gayret etmek
strain after
için çalışmak
strain ageing
gerinim yaşlanması
strain ageing
uzama yaşlanması
strain analysis
(Mekanik,Teknik) şekil değiştirme analizi
strain at
gayret etmek
strain at
çabalamak
strain at a gnat and
{k} oldukça küçük bir yanlış/hata/kusur üzerinde durup çok daha önemli bir yanlışa/hataya/kusura itiraz etmemek
strain at the leash
sabırsızlanmak
strain at the leash
kurtulmaya çalışmak
strain breeding
(Tarım) bir ırkın ıslahı
strain control
deformasyon kontrolü
strain element
süzgeç elemanı
strain elipsoid
(Jeoloji) birim deformasyon elipsoyidi
strain ellipsoid
gerilmeli elipsoit
strain every nerve
elinden geleni yapmak, büyük bir çaba göstermek
strain every nerves
tüm gücüyle çabalamak
strain failure
yenilme uzaması
strain failure
kırılma uzaması
strain gauge
(Askeri) GERİLME GÖSTERGESİ, GERİLME MASTARI: Katı bir cisimde zorlamanın (stress) bir sonucu olarak oluşmuş şekil değiştirme demek olan gerilmeyi ölçmeye mahsus bir cihaz. Zorlama, katı bir cismin birim sahasını etkileyen bir kuvvettir. Örneğin; gösterge, bir uçak metalinde veya insan vücudu dokusunda meydana gelmiş şekil değişikliğini ölçer. Başka tip gerilme göstergeleri bir bremzede çekiş kuvvetini ölçer. Ayrıca bakınız: "rocket thrust"
strain hardening
(İnşaat) gerinme sertleşmesi
strain hardening
(Mekanik) uzama sertleşmesi
strain hardening
(Mekanik,Teknik) gerinim sertleşmesi
strain hardening
uzanma sertleşmesi
strain meter
deformasyon ölçer
strain meter
(Çevre) gerilme ölçer
strain meter
streyin metre
strain off
süzerek ayırmak
strain one's ears
duymaya/dinlemeye çalışmak
strain one's eyes
gözlerine zarar vermek
strain out
süzerek ayırmak
strain relief
(Elektrik, Elektronik) sünmez (kablo vb)
strain residual
(İnşaat) kalıcı zorlama
strain s.t. out of
(bir sıvıyı) süzgeçten geçirip ondan bir şey çıkarmak: I'll strain them out. Onları süzme yoluyla çıkaracağım
strain smb. to one's breast
kucaklamak
strain smb. to one's breast
göğsüne bastırmak
strain softening
(Jeoloji) birim deformasyon yumuşaması
strain tensor
deformasyon tensörü
strain the pasta
makarnayı süzmek
strain the pasta
makarna süzmek
strain unit
germe ünitesi
strain-slip cleavage
uzalma-atım dilinimi
stress-strain
gerilme-deformasyon
stress-strain
(Mühendislik) Gerilme-gevşeme
stand the strain
zorlamaya dayanmak
stand the strain
baskıya dayanmak
structural strain
(Pisikoloji, Ruhbilim) yapısal gerilme
role strain
(Muzik) Rol gerginligi
eye strain
göz yorgunluğu
strained
{f} ger

Mali sıkıntılar nedeniyle evlilikleri son zamanlarda gerildi. - Their marriage has been strained lately because of financial problems.

O geldiğinde ortam gerginleşti. - The atmosphere became strained when he came.

strained
kasılmış
straining
(Tıp) Tansiyon, yüksek tansiyon, yorgunluk
pure strain
(Arılık) saf hat
shear strain
(Çevre) kesme gerilmesi
specific strain
özgül şekil değiştirme
strained
gerilmiş
strained
sahte
strained
süzülmek
strained
süzme

Süzme yoğurdu beğeniyor musun? - Do you like strained yogurt?

strained
gerili
yield strain
akma uzaması
compression strain
sıkma gerinimi
compressive strain
basınç deformasyonu
elastic strain
esnek zorlanma
strained
yorgun
strained
yapmacık
straining
{i} germe
straining
{f} ger
Repetitive Strain Injury
Aynı hareketi tekrar tekrar yapmaktan dolayı oluşan ağrı, meselâ bilgisayarda çalışırken parmaklar ve/veya bileklerde oluşan türden ağrılar
cotton strain
pamuk strain
eye-strain
eye-gerinim
groin strain
(Tıp, İlaç) Kaşık çemesi
groin strain
kaşık strain
lumbar strain
(Tıp, İlaç) Bel incinmesi
motor strain
Motor gerilimi

The constant feed rate reduces motor strain caused by overfeeding of sample.

put strain on
sıkıntı vermek
repetitive strain injury
tekrarlayan burkulma
straining
gererek
under strain
baskı altında
yield strain
akma uzaması, akma gerinimi
bending strain
eğilme uzaması
breaking strain
kırılma uzaması
compression strain
(Madencilik) basınçsal deformasyon
controlled strain test
deformasyon kontrollü test
elongation strain
uzama gerilimi
homogeneous strain
homojen deformasyon
i have a strain
burkulma var
increase of strain
deformasyon artması
instantaneous strain
ani deformasyon
instantaneous strain
birden biçim değiştirme
internal strain
iç deformasyon
linear strain
lineer deformasyon
linear strain
tineer uzama
longitudinal strain
(İnşaat) boyuna deformasyon
mia strain
(Tıp) Göz yorgunluğu
permanent strain
kalıcı deformasyon
plain of strain
şekil değiştirme düzlemi
plane strain
düzlemsel deformasyon
principal strain
asal şekil değiştirme
shear strain
kesme/kayma birim deformasyonu
shear strain
makaslama deformasyonu
strained
{s} süzülmüş
strained
zoraki
strained
zoraki/gergin
strained
strain süz/zorla/ger
straining
süzme
straining
(Tıp) Bakınız: Tenesmus
subjected to strain
(Tekstil) zorlanmış
temperature strain
ısısal deformasyon
temperature strain
ısıl deformasyon
temperature strain
ısı genleşmesi
tensile strain
çekme deformasyonu
tensile strain
çekme şekil değiştirmesi
transverse strain
enine deformasyon
viscous strain
akışmaz biçimdeğiştirme
viscous strain
vizkoz gerilme deformasyonu
viscous strain
viskoz şekil değiştirme
viscous strain
akışmaz biçim değiştirme
viscous strain
ağdalı birim deformasyon
volumetric strain
hacimsel şekil değiştirme
volumetric strain
hacimsel birim deformasyon
volumetric strain
hacimsel bozulma
volumetric strain
hacimsel gerilme deformasyonu
volumetric strain
volumetrik deformasyon
volumetric strain
hacimsel deformasyon
English - English
Any sustained note or movement; a song; a distinct portion of an ode or other poem; also, the pervading note, or burden, of a song, poem, oration, book, etc.; theme; motive; manner; style
A portion of music divided off by a double bar; a complete musical period or sentence; a movement, or any rounded subdivision of a movement
A tendency or disposition
An injury resulting from violent effort; a sprain
Race; lineage, pedigree
To exert or struggle (to do something), especially to stretch (one's senses, faculties etc.) beyond what is normal or comfortable

Thus my plight was evil indeed, for I had nothing now to burn to give me light, and knew that 'twas no use setting to grout till I could see to go about it. Moreover, the darkness was of that black kind that is never found beneath the open sky, no, not even on the darkest night, but lurks in close and covered places and strains the eyes in trying to see into it.

To tighten (the strings of a musical instrument); to uplift (one’s voice)
The amount by which a material deforms under stress or force, given as a ratio of the deformation to the initial dimension of the material and typically symbolised by ε is termed the engineering strain. The true strain is defined as the natural logarithm of the ratio of the final dimension to the initial dimension
The track of a deer

When they have shot a Deere by land, they follow him like bloud-hounds by the bloud, and straine, and oftentimes so take them.

To apply a force or forces to by stretching out

Relations between the United States and Guatemala traditionally have been close, although at times strained by human rights and civil/military issues.

The act of straining, or the state of being strained
Hereditary character, quality, or disposition

There is a strain of madness in her family.

The blood-vessel in the yolk of an egg
A kind or sort (of person etc.)
A violent effort; an excessive and hurtful exertion or tension, as of the muscles

the strain upon the sailboat's rigging.

Treasure
To separate solid from liquid by passing through a strainer or colander
A particular breed or race of animal, microbe etc

They say this year's flu virus is a particularly virulent strain.

To hold tightly, to clasp

So hauing said, her twixt her armes twaine / She straightly straynd, and colled tenderly .

A cultural subvariety that is only slightly differentiated
{v} to sprain, weaken, squeeze, filter, tighten, force, constrain, exert
{n} a sprain, force, style, song, race, rank
an effortful attempt to attain a goal
If strain is put on an organization or system, it has to do more than it is able to do. The prison service is already under considerable strain The vast expansion in secondary education is putting an enormous strain on the system. = pressure
To strain something means to make it do more than it is able to do. The volume of scheduled flights is straining the air traffic control system = stretch
test the limits of; "You are trying my patience!"
a population of cells all descended from a single cell; also called a clone A group of organisms within a species or variety distinguished by one or more minor characteristics; a variety of bacterium or fungus used for culturing The term is mostly associated with cells, bacteria, fungi and viruses, but is sometimes applied to plants [CUB]
To injure in the muscles or joints by causing to make too strong an effort; to harm by overexertion; to sprain; as, to strain a horse by overloading; to strain the wrist; to strain a muscle
A specific biologic version of a microorganism (i e bacterium or virus) The identity of a strain is defined by its genetic makeup, or code; changing just one piece of the code produces a new strain
When you strain food, you separate the liquid part of it from the solid parts. Strain the stock and put it back into the pan
The ratio of the change in length to the initial unstressed reference length
{i} tension; pressure; exertion; sprain or other injury caused by excess stress on some part of the body; extreme emotional pressure; melody; tendency; character; lineage, ancestry; pedigree, breed
If you say that a situation is a strain, you mean that it makes you worried and tense. I sometimes find it a strain to be responsible for the mortgage
injury to a muscle (often caused by overuse); results in swelling and pain
Deformation relative to a rest dimension, including direction (e g , elongation per unit length)
stretch or force to the limit; "strain the rope"
an intense or violent exertion (physics) deformation of a physical body under the action of applied forces injury to a muscle (often caused by overuse); results in swelling and pain (psychology) nervousness resulting from mental stress; "his responsibilities were a constant strain"; "the mental strain of staying alert hour after hour was too much for him"
To urge with importunity; to press; as, to strain a petition or invitation
an intense or violent exertion
stretch or force to the limit; "strain the rope
– Elastic deformation due to stress Measured as the change in length per unit of length in a given direction and expressed in percentage of inches per inch or comparable metric units
(physics) deformation of a physical body under the action of applied forces
To apply a force or forces to
If you strain a muscle, you injure it by using it too much or twisting it. He strained his back during a practice session
Strain is an injury to a muscle in your body, caused by using the muscle too much or twisting it. Avoid muscle strain by warming up with slow jogging
Any sustained note or movement; a song; a distinct portion of an ode or other poem; also, the pervading note, or burden, of a song, poem, oration, book, etc
To squeeze; to press closely
difficulty that causes worry or emotional tension; "she endured the stresses and strains of life"; "he presided over the economy during the period of the greatest stress and danger"- R J Samuelson
(psychology) nervousness resulting from mental stress; "his responsibilities were a constant strain"; "the mental strain of staying alert hour after hour was too much for him"
Small changes in length and volume associated with deformation of the earth by tectonic stresses or by the passage of seismic waves
Change of shape or size of a body produced by the action of a stress
a dimensionless quantity calculated as the ratio of deformation to the original size of the body
the application of tension beyond normally specified limits, as in the stretching of screen printing fabrics, measured by the ratio of the unit change to the original dimension
The change in volume and or shape of a body as a result of applied forces
make tense and uneasy or nervous or anxious
If you strain to do something, you make a great effort to do it when it is difficult to do. I had to strain to hear They strained their eyes, but saw nothing
A change of form or dimensions of a solid or liquid mass, produced by a stress
a complete unit of musical expression composed of multiple phrases and usually resolving with a cadence to the tonic at the end The instrumental tunes in this collection normally consist of two strains, each of which is repeated before proceeding to the other In the Musical Features section of the bibliographic record for each tune, if the strains Henry Reed played were described as 2 (high-low, 4-4), it would indicate that the tune has two strains, that the high strain precedes the low strain, and that each strain consists of four measures
Rank; a sort
the unit of change in the size or shape of a body due to force; a dimensionless number that characterizes the change in dimensions of an object during a deformation or flow process
theme; motive; manner; style; also, a course of action or conduct; as, he spoke in a noble strain; there was a strain of woe in his story; a strain of trickery appears in his career
Cf
To make violent efforts
A strain of a germ, plant, or other organism is a particular type of it. Every year new strains of influenza develop. see also eye strain, repetitive strain injury. In the physical sciences and engineering, a number that describes the relative deformation of elastic, plastic, and fluid materials under applied forces. It arises throughout the material as the particles of the material are displaced from their usual position. Normal strain is caused by forces perpendicular to planes or cross sections of the material, such as in a volume that is under pressure on all sides. Shear strain is caused by forces that are parallel to, and lie in, planes or cross sections, such as in a short metal tube that is twisted about its longitudinal axis. See also deformation and flow
the change in length of a body produced by the application of external forces, measured in units of length; this is the proportional relation of the amount of change in length divided by the original length
A biologic characteristic of a microorganism (i e bacterium or virus) The identity of a strain is defined by its genetic makeup, or code; changing just one piece of the code produces a new strain
1st Strain
(biology) a group of organisms within a species that differ in trivial ways from similar groups; "a new strain of microorganisms"
To press, or cause to pass, through a strainer, as through a screen, a cloth, or some porous substance; to purify, or separate from extraneous or solid matter, by filtration; to filter; as, to strain milk through cloth
remove by passing through a filter; "filter out the impurities"
strain burst
The sudden fracturing of a rock face (especially in a mine) due to increased pressure
strain energy
The potential energy stored in a body due to elastic deformation
strain gauge
A device that measures the strain in a structural element by measuring changes in electrical resistance of a sensor attached to the element under investigation
strain gauges
plural form of strain gauge
strain hardening
(Mühendislik) Strain hardening, or work hardening, is an increase in the strength of a material due to plastic deformation. In metallic solids permanent change of shape is usually carried out on a microscopic scale by defects called dislocations which are created by stress and rearrange the material by moving through it. At normal temperatures these defects do not anneal out of the material but build up as the material is worked, interfering with one another's motion and thus increasing strength and decreasing ductility
strain at a gnat and swallow a camel
be meticulous about small details and ignore the large ones
strain every nerve
make every effort possible, give it one's all
strain gage
A measuring element for converting force, pressure, tension, etc , into an electrical signal
strain gage
a gauge for measuring strain in a surface
strain gauge
a gauge for measuring strain in a surface
strain gauge
An extensometer. Device for measuring the changes in distances between points in solid bodies that occur when the body is deformed. Strain gauges are used either to obtain information from which stresses in bodies can be calculated or to act as indicating elements on devices for measuring such quantities as force, pressure, and acceleration
strain gauge
a device that responds to mechanical strain Metal foil gauges are the most common type, responding to strain with a small change in resistance Also vibrating wire types
strain gauge
A sensor whose resistance is a function of the applied force
strain gauge
A device which experiences a change in resistance when it is stretched or strained
strain gauge
A device for determining the amount of strain (change in dimensions) when a stress is applied
strain insulator
{i} insulator for breaking electrical path in any wire link
stress-strain
(Mühendislik) Pertaining to or depicting the relation between mechanical stress and the strain it produces
repetitive strain injury
injury to muscles and tendons caused by continuous repetitive use of particular muscle groups, especially in one's arms and hands, for example by using a keyboard and/or mouse, playing a musical instrument or working on an assembly line
strained
Forced through a strainer

Babies don’t seem to like strained peas, even though the puree is easy for them to eat and digest.

strained
Simple past tense and past participle of strain
strained
Under tension; tense

Ever since the fight our relation has been strained.

tensile strain
The relative elongation of a material when subjected to tension
transannular strain
In medium-sized ring compounds, the strain due to repulsive interactions between substituents attached to non-adjacent ring atoms
role strain
The situation whence an individual associates a single social circle with some form of incompatible obligation, behaviour or hope and thereof experiences strain due to this
groin strain
(Tıp, İlaç) A groin pull or groin strain is an injury to the muscles of the inner thigh
lumbar strain
(Tıp, İlaç) A stretching injury to the ligaments, tendons, and/or muscles of the low back
repetitive strain injury
(Tıp, İlaç) A repetitive strain injury (RSI), also called cumulative trauma disorder, occupational overuse syndrome, or work related upper limb disorder (WRULD), is any of a loose group of conditions resulting from overuse of a tool, eg. computer, guitar, knife, etc. or other activity that requires repeated movements. It is a syndrome that affects muscles, tendons and nerves in the hands, arms and upper back. The medically accepted condition in which it occurs is when muscles in these areas are kept tense for very long periods of time, due to poor posture and/or repetitive motions
shear strain
Shear strain is a strain that acts parallel to the face of a material that it is acting on
strained
produced by deliberate effort; artificial or laboured
strained
not relaxed or comfortable; showing signs of strain
cotton strain
feeds primarily on cotton
eye strain
If you suffer from eye strain, you feel pain around your eyes or at the back of your eyes, because you are very tired or should be wearing glasses. a pain you feel in your eyes, for example because you are tired or have been reading a lot
mental strain
strain: (psychology) nervousness resulting from mental stress; "his responsibilities were a constant strain"; "the mental strain of staying alert hour after hour was too much for him"
repetitive strain injury
Repetitive strain injury is the same as RSI. computer users suffering from repetitive strain injury. Damage to tendons, nerves, and other soft tissues that is caused by the repeated performance of a limited number of physical movements and is characterized by numbness, pain, and a wasting and weakening of muscles. RSI pains in your hands, arms etc caused by doing the same hand movements many times, especially by using a computer keyboard or mouse
shear strain
tan(psi)
shear strain
A material’s angle of bend resulting from a shear stress
shear strain
The ratio of the amount of deformation of the side of a body to the length of the side
strained
If someone's appearance, voice, or behaviour is strained, they seem worried and nervous. Gil sensed something wrong from her father's strained voice relaxed
strained
Done or produced with straining or excessive effort; as, his wit was strained
strained
under great stress; "her voice was strained as she asked the question"
strained
If relations between people are strained, those people do not like or trust each other. a period of strained relations between the prime minister and his deputy
strained
lacking natural ease; "a labored style of debating"
strained
Subjected to great or excessive tension; wrenched; weakened; as, strained relations between old friends
strained
under great stress; "her voice was strained as she asked the question
strained
lacking spontaneity; not natural; "a constrained smile"; "forced heartiness"; "a strained smile"
strained
struggling for effect; "agonistic poses"
strained
past of strain
strained
{s} forced, artificial, not spontaneous; taut, stretched; passed through a strainer or sieve
straining
the act of distorting something so it seems to mean something it was not intended to mean
straining
taxing to the utmost; testing powers of endurance; "his final, straining burst of speed"; "a strenuous task"; "your willingness after these six arduous days to remain here"- F D Roosevelt
straining
an intense or violent exertion
straining
from Strain
straining
present participle of strain
strains
plural of strain
strains
resulting from pre-existing musculoskeletal disorder (strain occurs during sneeze)
strains
Different forms of scrapie have been isolated by transmission to mice These strains cause variations in the incubation period and pattern of pathology observed in the infected animal As yet all BSE isolates have behaved as a single strain
strains
The strain refers to the original tribe of the desert that bred the foundation lines of these horses Different tribes desired different looks and distinct types were created The strain is passed through the mare line in Bedouin pedigrees so strain is always determined by the tail female line When both the stallion and the mare are of the same strain the resulting offspring is said to be "pure in the strain" Some common strains found in Al Khamsa Arabian horses are Saglawi, Dahman, Kuhaylan, Hamdani & Abayyan
strains
It appears that some forms of a TSE in a specific animal may have different characteristics from other forms These are known as separate strains
strains
Different forms of the sheep TSE scrapie have been isolated by transmission to mice These strains cause variations in the incubation period and pattern of pathology observed in the infected animal As yet no strains of CJD have been identified
strains
third-person singular of strain
under a strain
under pressure, stressed
strain
Favorites