separate

listen to the pronunciation of separate
English - Turkish
ayırmak

Karakoram Çin'i Pakistan'dan ayırmaktadır. - The Karakoram separates China from Pakistan.

Telleri ayırmak zorunda kalacağız. - We'll have to separate the wires.

ayrı

Biz ayrı hesaplar istiyoruz. - We'd like separate checks.

Bu ayrı bir tedavi için yeterince önemli. - This is important enough for separate treatment.

{f} ayırt etmek
{f} ayrıştırmak
{f} ayrışmak
{f} kaymağını almak
ayrılma

Tom bana ebeveynlerimin ayrılmadan önce ne kadar süredir evli olduklarını sordu. - Tom asked me how long my parents had been married before they separated.

Kırk yıllık evliliklerinin ardından ayrılmak istiyorlar. - They want to separate after 40 years of marriage.

{f} ayrı yaşamak
aralamak
(Kanun) mahfuz
(Kanun) bölünmüş
ayrı tutmak
ayrılmak

Kırk yıllık evliliklerinin ardından ayrılmak istiyorlar. - They want to separate after 40 years of marriage.

Biz ayrılmak istemiyoruz. - We don't want to be separated.

farklı

Yalnızlık ile izole edilmeyi birbirine karıştırmamak gerek. Bunlar iki farklı şey. - We shouldn't confuse solitude with isolation. They are two separate things.

Bir kelime başka dilden ödünç alındığı zaman, sık sık aynı anlama sahip olarak başlar; ancak her iki dilde de sürekli kullanımı ile, şimdi ayrı kelimeler farklı çağrışımları artırabilir. - When a word is borrowed from another language, it frequently begins by having the same meaning; but with continued use in both languages, the now separate words may accrete disparate connotations.

bölmek
(karı koca) ayrı yaşamak
ayrılmış

Onlar iki gruba ayrılmıştı. - They were separated into two groups.

Sami ve Leyla çoktan ayrılmıştı. - Sami and Layla had already separated.

(from ile) -den uzak
{f} ayır

Öğretmen bizi iki gruba ayırdı. - Our teacher separated us into two groups.

Guangdong'u Guangxi'den ne ayırıyor? - What separates Guangdong from Guangxi?

{f} kopmak
ayırma işareti
{f} dağılmak
ayırma

Siyaseti dinden ayırmalıyız. - We must separate politics from religion.

Manş denizi İngiltere'yi ve Fransa'yı ayırmaktadır. - The English Channel separates England and France.

tefrik olunmak
{s} ferdi
{s} tek başına olan
(Askeri) AYIRMAK, BÖLMEK: Bir şeyi başka bir şeyden ayırmak
aradaki bağlantıyı kesmek
separately ayrı ayr
{s} ayrık
ayrı bir cisim teşkil etmek
{f} çıkmak
be separated ayrı yaşamak
müstakil
tecrit etmek
bireysel

Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur. - The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all.

separately
ayrı ayrı

Tom ve Mary ayrı ayrı geldi. - Tom and Mary arrived separately.

Onların her biri ayrı ayrı ödedi. - They each paid separately.

separate estate
(Politika, Siyaset) mal ayrılığı
separate into factions
hizipleşmek
separate into grains
tanelemek
separate into
ayır
separate into fractions
küçük parçalara ayır
separate the wheat
sapı samandan ayırmak
separate (a metal) from an ore
(Metal) bir cevher ayrı
separate entity
ayrı bir varlık
separate excitation
dış uyarım
separate from
ayrı

Bu şişeyi tüm diğerlerinden ayrı tutuyorum. - I keep this bottle separate from all the others.

Karısından ayrılmak istiyor. - He wants to separate from his wife.

separate into constituents by soaking
bileşenlerin içine ıslatmadan ayrı
separate issue
ayrı bir konu
separate out
Filtrelemek, filtreden geçirmek
separate ways
yolu ayrılmak
separate#into fractions
küçük parçalara ayır
separate battalion
(Askeri) BAĞIMSIZ TABUR: Alayın bir kısmını teşkil etmeyen ve sahrada müstakil bir birlik olarak faaliyette bulunan tabur. Bu tabur; hem idari hem taktik bir birliktir
separate battalion
(Askeri) bağımsız tabur
separate battery
(Askeri) bağımsız batarya
separate battery
(Askeri) BAĞIMSIZ BATARYA: Bir taburun bir kısmını teşkil etmeyen ve sahrada müstakil bir birlik olarak faaliyette bulunan batarya
separate column
(Ticaret) ayrı sütun
separate company
(Askeri) BAĞIMSIZ BÖLÜK: Bir taburun bir kısmını teşkil etmeyen ve sahrada müstakil bir birlik olarak faaliyette bulunan bölük
separate company
(Askeri) bağımsız bölük
separate corporate existence
(Ticaret) ayrı tüzel varlık
separate excitation
dıştan ikazlı
separate exciter
dıştan uyaran
separate fields at
(Bilgisayar) alan ayırıcı
separate footing
münferit sömel
separate from his wife
karısından ayrılmak
separate into factors
(Matematik) çarpanlarına ayırmak
separate into segments
dilimlemek
separate loading round
(Askeri) keseli cephane atımı
separate loading round
(Askeri) terkipsiz cephane atımı
separate loading round
(Askeri) KESELİ ATIM: Terkipsiz keseli cephane atımı. Bak. "separate loading ammunition"
separate maintenance
(Kanun) ayrılık nafakası
separate maintenance
(Kanun) boşanma nafakası
separate operating agency; special operations aviation; speed of advance; status
(Askeri) müstakil işletmeler dairesi; özel harekat havacılığı; ilerleme hızı; taarruz durumu; sürekli kıyı harekatı
separate page
(Bilgisayar) ayrı sayfa
separate poperty
ayrılık mülkiyeti
separate regiment
(Askeri) bağımsız alay
separate regiment
(Askeri) BAĞIMSIZ ALAY: Bir tümen veya tugayın bir parçasını teşkil etmeyen ve sahrada müstakil bir birlik olarak faaliyette bulunan alay
separate sewerage
ayrık sistem kanalizasyon
separate sewerage
ayrık kanalizasyon sistemi
separate shipments
(Askeri) bölünmüş sevkiyat
separate shipments
(Askeri) BÖLÜNMÜŞ SEVKİYAT: Birlik ağırlıkları dışındaki teçhizat ve ikmal maddelerinin, tek gönderme belgesi ile, münferit olarak sevki. Birliğin kontrolü altında hareket eden birlik ağırlıkları sevkiyatı, bölünmüş bir sevkiyat değildir. Bir depodan, birlik teçhizatı ile ilgili olarak yapılan noksan malzeme sevkiyatı bölünmüş sevkıyattır. Bölünmüş sevkiyat, nakliyat grupları (assemblage) halindekiler hariç, bir ulaştırma birimine eşittir
separate spillway
ayrı dolusavak
separate technical unit
ayrı teknik ünite
separate text at
metin ayırıcı
separate text with
(Bilgisayar) metin ayırıcı
separate#into
ayir
separated
{s} ayrık
consider something separate
ayrı tutmak
divided into separate articles
madde madde
quite separate
apayrı
separated
ayrılmak

Britanya kanalla kıtadan ayrılmaktadır. - Britain is separated from the Continent by the Channel.

Biz ayrılmak istemiyoruz. - We don't want to be separated.

separately
münferit olarak
separately
bağımsız olarak
separated
{f} ayır

Anne dövüşen çocukları ayırdı. - The mother separated the fighting children.

Polis kavga eden iki adamı ayırdı. - The policeman separated the two men who were fighting.

separately
başka başka
separately
bağlantısız olarak
separately
ayrı olarak

Bunu ayrı olarak sarar mısınız, lütfen? - Could you wrap this separately, please?

Piller ayrı olarak satılır. - Batteries are sold separately.

separateness
tek başına oluş
separateness
ayrılık
separating
{f} ayır

İngilizce iki ulusu ayıran bir dildir. - English is one language separating two nations.

Kimin iyi olduğunu ve kimin olmadığını biz kendimiz bildiğimizde politika neden bizi ayırıyor? - Why is politics separating us, when we ourselves know who is good and who isn't?

separating
{i} ayıran

İngilizce iki ulusu ayıran bir dildir. - English is one language separating two nations.

distinguish or separate
ayırt veya ayrı
go separate ways
Ayrı yollara gitmek
hold separate
Ayrı tutmak
isolate or separate
izole veya ayrı
number of separate poems
ayrı şiir sayısı
separated
ayrılmış
separately
ayriyeten
separating
ayırarak
to separate good and bad
iyi ile kötüyü ayırt etmek
identification of separate shipments
(Askeri) PARÇA SEVKİYATIN TANITILMASI: Deniaşırı sevkiyat için yapılan istekleri numaralandırmak, markalamayı standart hale getirmek ve sevkiyatı ilgili dökümanlara uygun olarak yapmak için tatbik edilen usul
separated
(sıfat) ayrık
separately
tek başına
separateness
ferdiyet
under separate cover
ayrı bir zarfta
English - English
To divide itself into separate pieces or substances

The sauce will separate if you don't keep stirring.

To cause (things or people) to be separate

If the kids get too noisy, separate them for a few minutes.

Apart from (the rest); not connected to or attached to (anything else)

This chair can be disassembled into five separate pieces.

Not together (with); not united (to)

I try to keep my personal life separate from work.

To divide (a thing) into separate parts

Separate the articles from the headings.

Anything that is sold by itself, especially an article of clothing
to take apart
{f} segregate, set apart; split, divide; disconnect, detach; distinguish; partition; be taken apart, be set apart; be divided; withdraw
{s} detached, disconnected; distinct, different; set apart, divided, segregated; individual
individual and distinct; "pegged down each separate branch to the earth"; "a gift for every single child"
separated according to race, sex, class, or religion; "separate but equal"; "girls and boys in separate classes"
act as a barrier between; stand between; "The mountain range divides the two countries"
independent; not united or joint; "a problem consisting of two separate issues"; "they went their separate ways"; "formed a separate church
{v} to divide, disjoin, part, set apart
{n} a seceder from a church
{a} divided, disunited, disengaged
come apart; "The two pieces that we had glued separated"
separate into parts or portions; "divide the cake into three equal parts"; "The British carved up the Ottoman Empire after World War I"
Separates are clothes such as skirts, trousers, and shirts which cover just the top half or the bottom half of your body. see also separated
Divided from another or others; disjoined; disconnected; separated; said of things once connected
If you separate one idea or fact from another, you clearly see or show the difference between them. It is difficult to separate legend from truth It is difficult to separate the two aims. = distinguish Separate out means the same as separate. How can one ever separate out the act from the attitudes that surround it?
to go apart or in different directions
A quality or factor that separates one thing from another is the reason why the two things are different from each other. The single most important factor that separates ordinary photographs from good photographs is the lighting = distinguish
a separately printed article that originally appeared in a larger publication
not living together as man and wife; "decided to live apart"; "maintaining separate households"; "they are separated"
To part; to become disunited; to be disconnected; to withdraw from one another; as, the family separated
discontinue an association or relation; go different ways; "The business partners broke over a tax question"; "The couple separated after 25 years of marriage"; "My friend and I split up"
a garment that can be purchased separately and worn in combinations with other garments divide into components or constituents; "Separate the wheat from the chaff"
make a division or separation discontinue an association or relation; go different ways; "The business partners broke over a tax question"; "The couple separated after 25 years of marriage"; "My friend and I split up"
If a couple who are married or living together separate, they decide to live apart. Her parents separated when she was very young Since I separated from my husband I have gone a long way
go one's own away; move apart; "The friends separated after the party"
make a division or separation
The ability of a receiver to put distance between himself and the defender on a pass pattern
To set apart; to select from among others, as for a special use or service
A copy of a work independent of the periodical or book that contains it Same as offprints, reprints, preprints, etc
If you separate people or things that have been connected, or if one separates from another, the connection between them is ended. They want to separate teaching from research It's very possible that we may see a movement to separate the two parts of the country He announced a new ministry to deal with Quebec's threat to separate from Canada
a reserved word, used in the creation of body stubs and subunits 2 14, A 1
If you separate people or things that are together, or if they separate, they move apart. Police moved in to separate the two groups The pans were held in both hands and swirled around to separate gold particles from the dirt The front end of the car separated from the rest of the vehicle They separated. Stephen returned to the square They're separated from the adult inmates
characteristic of or meant for a single person or thing; "an individual serving"; "separate rooms"; "single occupancy"; "a single bed"
If you separate a group of people or things into smaller elements, or if a group separates, it is divided into smaller elements. The police wanted to separate them into smaller groups Let's separate into smaller groups So all the colours that make up white light are sent in different directions and they separate. = split Separate out means the same as separate. If prepared many hours ahead, the mixture may separate out
a garment that can be purchased separately and worn in combinations with other garments
treat differently on the basis of sex or race
standing apart; not attached to or supported by anything; "a freestanding bell tower"; "a house with a separate garage"
independent; not united or joint; "a problem consisting of two separate issues"; "they went their separate ways"; "formed a separate church"
If one thing is separate from another, there is a barrier, space, or division between them, so that they are clearly two things. Each villa has a separate sitting-room They are now making plans to form their own separate party Business bank accounts were kept separate from personal ones. + separateness sepa·rate·ness establishing Australia's cultural separateness from Britain
To disunite; to divide; to disconnect; to sever; to part in any manner
force, take, or pull apart; "He separated the fighting children"; "Moses parted the Red Sea"
Unconnected; not united or associated; distinct; said of things that have not been connected
Disunited from the body; disembodied; as, a separate spirit; the separate state of souls
mark as different; "We distinguish several kinds of maple"
Starting formation - couple The dancers in the couple turn back to back with each other and walk forward around the outside of the square The distance traveled is determined by the next call Those not active will move forward to get out of the way so that those moving will not have so far to go
To come between; to keep apart by occupying the space between; to lie between; as, the Mediterranean Sea separates Europe and Africa
An object, obstacle, distance, or period of time which separates two people, groups, or things exists between them. the white-railed fence that separated the yard from the paddock They had undoubtedly made progress in the six years that separated the two periods But a group of six women and 23 children got separated from the others
When two or more people who have been together for some time go their separate ways, they go to different places or end their relationship. Sue and her husband decided to go their separate ways
If you refer to separate things, you mean several different things, rather than just one thing. Use separate chopping boards for raw meats, cooked meats, vegetables and salads Men and women have separate exercise rooms The authorities say six civilians have been killed in two separate attacks. = different
become separated into pieces or fragments; "The figurine broke"; "The freshly baked loaf fell apart"
divide into two or more branches so as to form a fork; "The road forks"
have the connection undone; having become separate
divide into components or constituents; "Separate the wheat from the chaff"
arrange or order by classes or categories; "How would you classify these pottery shards--are they prehistoric?"
If a particular number of points separate two teams or competitors, one of them is winning or has won by that number of points. In the end only three points separated the two teams
sep
separate peace
An agreement to end hostilities with an opponent, while remaining hostile with that opponent's allies
separate peaces
plural form of separate peace
separate the wheat from the chaff
to select only that which is of value
separate out
Remove by passing through a filter, filter, filtrate, strain, filter out
separate entity
structure that is different and sovereign, causes separation
separate entity assumption
basic outlook in accounting that treats a business as an entity separate from its owner
separate entrance
private entrance, entrance which only leads to one house
separate out
remove by passing through a filter; "filter out the impurities"
separate out
If you separate out something from the other things it is with, you take it out. The ability to separate out reusable elements from other waste is crucial. see also separate 7, 10
separate the sheep from the goats
differentiate between good and bad
separated
detached; not connected or joined
separated
Simple past tense and past participle of separate
separated
estranged; living apart but not divorced
separately
{a} distinctly, singly, apart, asunder
separateness
{n} a separate state
A Separate Peace
{i} 1959 novel written by John Knowles about school roommates in Devon School in New Hampshire during World War II and how the rivalry between them ruined their friendship finally leading to tragedy
separated
spaced apart
separated
Someone who is separated from their wife or husband lives apart from them, but is not divorced. Most single parents are either divorced or separated Tristan had been separated from his wife for two years
separated
Includes people legally separated or otherwise absent from their spouse because of marital discord Included are people who have been deserted or who have parted because they no longer want to live together but who have not obtained a divorce
separated
If you are separated from someone, for example your family, you are not able to be with them. The idea of being separated from him, even for a few hours, was torture. not living with your husband, wife, or sexual partner any more divorced
separated
not living together as man and wife; "decided to live apart"; "maintaining separate households"; "they are separated"
separated
{s} set apart, segregated; split, divided, partitioned
separated
past of separate
separated
You are separated if, although still married, you are no longer living together with your spouse
separated
being or feeling set or kept apart from others; "she felt detached from the group"; "could not remain the isolated figure he had been"- Sherwood Anderson; "thought of herself as alone and separated from the others"; "had a set-apart feeling"
separated
separated at the joint; "a dislocated knee"; "a separated shoulder"
separated
no longer connected or joined; "a detached part"; "on one side of the island was a hugh rock, almost detached"; "the separated spacecraft will return to their home bases"
separately
If people or things are dealt with separately or do something separately, they are dealt with or do something at different times or places, rather than together. Cook each vegetable separately until just tender together
separately
apart, while segregated, while divided; disparately, distinctly; individually, singly
separately
severally
separately
apart from others; "taken individually, the rooms were, in fact, square"; "the fine points are treated singly"
separately
In a separate manner
separateness
the state of being several and distinct
separateness
The property of being separate
separateness
political independence; "seeking complete political separateness for Taiwan"
separateness
{i} quality of being set apart, quality of being segregated; quality of being disconnected; distinctness, difference; individuality
separateness
political independence; "seeking complete political separateness for Taiwan
separateness
the quality of being not alike; being distinct or different from that otherwise experienced or known
separates
{i} pieces of garments that are purchased separately and not as part of a suit
separates
third-person singular of separate
separates
women's clothing, such as skirts, shirts, and trousers, that can be worn in different combinations
separates
plural of separate
separating
Designed or employed to separate
separating
An act of the verb to separate
separating
present participle of separate
separate
Favorites