report

listen to the pronunciation of report
English - Turkish
ihbar etmek

Bir hırsızı ihbar etmek istiyorum. - I'd like to report a theft.

bildirmek

Bunu ona bildirmek zorundayım. - I must report this to her.

Tom arabasının çalındığını bildirmek için sigorta şirketini aradı. - Tom called the insurance company to report that his car had been stolen.

haber vermek
{f} rapor etmek

Olayı rapor etmek için zorunlu hissetti. - He felt compelled to report the incident.

Kayıp bir cüzdanı rapor etmek için arıyorum. - I'm calling to report a lost wallet.

rapor

Ann raporunu yazmayı az önce bitirdi. - Ann has just finished writing her report.

Onların rapora reaksiyonu neydi? - What was their reaction to the report?

(fiil) rapor etmek, anlatmak, söylemek, bildirmek, ihbar etmek, hazır bulunmak, görünmek, sunmak (yasa vb.), muhabirlik yapmak
raporlama yapmak
(Ticaret) tebliğ
röportaj

Gazete röportajına göre, dün akşam bir uçak kazası vardı. - According to newspaper reports, there was an airplane accident last evening.

raporlamak
öğrenci karnesi
çalışma raporu
açıklama

Ekonomi bakanı aylık açıklama yapar. - The economic minister gives a monthly report.

Ekonomi bakanı haftalık açıklama yapar. - The economic minister gives a weekly report.

söylemek
mevcudiyetini bildirmek
haber yazmak
tutanağını tutmak
anlatmak
rapor yazmak

Onlardan her biri gördüğü hakkında bir rapor yazmak zorunda. - Each of them has to write a report about what he saw.

Tom şimdi rapor yazmakla meşgul. - Tom is busy writing the report now.

bilgi

Söylendiğine göre sanık bilgisayarları çalmış. - The suspect reportedly stole computers.

Raporuma bazı bilgiler eklemek istiyorum. - I'd like to add some information to my report.

(sucu/vb.) bildirmek
söylenti

Tom'un Mary'den boşanması söylentiye göre ona bir milyon dolardan daha fazlaya mal oldu. - Tom's divorce from Mary reportedly cost him more than a million dollars.

Söylentiye göre onlar doktora sahte isimler verdi. - They reportedly gave the doctor false names.

bildiri

Amerikan haber Irene Kasırgası'nın Avrupa kadar büyük olduğunu bildiriyor, bu biraz abartıdır. - The American news is reporting that Hurricane Irene is as big as Europe, which is a bit of an exaggeration.

Bügünkü gazete Başbakanın Amerikayı ziyaret etme fikrinden vazgeçtiğini bildiriyor. - Today's paper reports that the premier has given up the idea of visiting America.

tutanak
şikâyet etmek
özetini çıkarmak
rivayet
{f} rapor et

Bir hırsızlığı rapor etmek istiyorum. - I would like to report a theft.

Detayları doğru bir şekilde rapor etti. - He reported the details with accuracy.

gazete haberi
rapor vermek

Onlar gazetecileri seçimlerle ilgili rapor vermekten engelledi. - They barred journalists from reporting on the elections.

patlama sesi
hazır bulunmak
haber

Amerikan haber Irene Kasırgası'nın Avrupa kadar büyük olduğunu bildiriyor, bu biraz abartıdır. - The American news is reporting that Hurricane Irene is as big as Europe, which is a bit of an exaggeration.

O muhabir haberin kokusunu alıyor. - That reporter has a nose for news.

şayia
resmen malumat vermek veya yazmak
{f} muhabirlik yapmak
{i} silâh sesi
malumat
{f} 1. bildirmek, haber vermek: Today's paper reports that workers in Berlin have gone on strike. Bugünkü gazete Berlin'deki işçilerin greve
haber yaymak
{f} görünmek
{i} dedikodu
kendi hakkında malumat vermek
şikayet etmek
{i} ün
{i} karne

Yarın karnelerimizi alacağız. - Tomorrow we will receive our report cards.

Öğrenci karnen nerede? - Where is your report card?

nakletmek
rapor vermek veya yazmak
{i} şöhret
{f} sunmak (yasa vb.)
(Askeri) İSPATI VÜCUT ETMEK: Vazife yapmak üzere gelip görünmek; geldiğini göstermek
bildirmek, haber vermek: Today's paper reports that workers in Berlin have gone on strike. Bugünkü gazete Berlin'deki işçilerin greve
(Meteoroloji) meteorolojik rapor
top sesi
sunmak (yasa vb)
rapor haline getirmek
rapor sunmak
diploma
bildirin
raporu
sunumu
report count
(Bilgisayar) rapor sayımı
report design
(Bilgisayar) rapor tasarımı
report errors
(Bilgisayar) hataları bildir
report footer
(Bilgisayar) rapor altbilgisi
report header
(Bilgisayar) rapor üstbilgisi
report name
(Bilgisayar) rapor adı
report news
haber sunmak
report on
gammazlamak
report post
(Askeri) ihbar postası
report saved
(Bilgisayar) rapor kaydedildi
report sent
(Bilgisayar) rapor gönderildi
report title
(Bilgisayar) rapor başlığı
report to
-e gitmek
report type
(Bilgisayar) rapor türü
report view
(Bilgisayar) rapor görünümü
report wizard
(Bilgisayar) rapor sihirbazı
report writing
rapor yazma
report card
karne
report on
hakkında rapor hazırla
report program generator
rapor program üreteci
report back
Rapor geri
report back
İstenilen bir bilgi hakkında rapor vermek
report for duty
görev için rapor
report generation
rapor üretimi
report generation parameters
rapor üretme parametreleri
report generator
rapor üreteci
report goes that
Rapor gider ki
report heading
başlığı raporu
report of
Raporun
report on
hakkında rapor hazırlamak
report out
out raporu
report sheet
döküm kâğıdı
report control symbol
(Askeri) RAPOR KONTROL SEMBOLÜ: Raporun tasvip edildiğini göstermek, hazırlanmasına yetki verildiğini belirtmek üzere bir rapor kontrol bürosu tarafından bir rapora tahsis edilen tanıtma numarası
report control system
(Askeri) RAPOR KONTROL SİSTEMİ: Rapor form ve ihtiyaçlarının tesbiti ve aşağıdaki hususların temini maksadıyle kurulmuş idari bir sistem: a. Azami yeknasaklık ve sadelik, b. Yeterlik derecesi, c. Lüzumsuz raporların yürürlükten kaldırılması
report form
(Ticaret) rapor şekli
report header/footer
(Bilgisayar) rapor üstbilgisi/altbilgisi
report line
(Askeri) RAPOR HATTI: Kıtaların, vasıl oldukları zaman kendi komuta kademelerine rapor etmeleri gereken bir hat
report of change
(Askeri) DEĞİŞİKLİK RAPORU: Bir subay evsaf kartı birlik nüshasına işlenen bir kaydın, daha yukarı kademelerdeki nüshalarınada işlenmesini temin maksadıyla, o birlik evsaf kartlarını, muhafaza ile görevli şahıs tarafından hazırlanan resmi rapor
report of investigation
(Askeri) SORUŞTURMA RAPORU, SORUŞTURMA ZAPTI: Cürüm, suç, kaza, isnatla ilgili veya bir şahsın geçmişine ait bir soruşturmada elde edilen bütün bilgilerin resmi mahiyette tutulmuş kaydı
report of separation
(Askeri) AYRILMA RAPORU: Askeri personele terhis, ihraç, emeklilik, istifa suretiyle faal görevden ayrıldıkları zaman verilen ve gördükleri faal görevi veya faal görev eğitimini belgeleyen yazılı bir rapor
report of shipment
(Askeri) sevkıyat raporu
report of survey
(Askeri) HASAR VE EKSİKLİK TUTANAĞI, HASAR VE EKSİKLİK RAPORU: Devlet mallarının kaybı, elverişsiz duruma gelmesi veya tahribi ile ilgili olayları kayıt için kullanılan ve bu gibi malların kayıttan düşülmesine mesnet teşkil eden bir belge mahiyetindeki resmi rapor. Bu rapor; ayrıca malların kayıp ve durumlarıyla ilgili (maddi veya manevi) bütün sorumluluk problemlerini tespite hizmet eder
report on
(Fiili Deyim ) hakkında rapor vermek
report sheet
(Sinema) döküm kağıdı
report to
karşı sorumlu olmak
report to
sorumlu olmak
receive report
rapor almak
review report
(Bilgisayar) raporu gözden geçir
result report
bildiri sonucu
recall report
(Bilgisayar) raporu geri çek
receiving report
(Ticaret) alış belgesi
reconnaissance exploitation report
(Askeri) KEŞİF FAYDALANMA RAPORU: Bir taktik hava keşif görevinin sonuçlarını. rapor etmek üzere kullanılan proforma. Mümkün olduğu hallerde rapor sensor görüntüsünün yorumunu da dahil etmelidir. RECCEXREP'de denir
reconnaissance exploitation report
(Askeri) faydalanma keşif raporu
redeployment report
(Askeri) intikal raporu
reporter
{i} muhabir

Acemi bir muhabir olarak görevini iyi yapıyorsun. - You are doing well for a cub reporter.

Karısı onu muhabirlerden sakladı. - His wife screened him from reporters.

reportedly
söylendiğine göre

Söylendiğine göre sanık bilgisayarları çalmış. - The suspect reportedly stole computers.

reporter
röportajcı
analysis report
(Bilgisayar) çözümleme raporu
analytical validation report
(Tıp) onay raporu
analytical validation report
(Tıp) analitik geçerlilik
analytical validation report
(Tıp) validasyon
assessment report
değerlendirme raporu
audit report
(Ticaret) denetim raporu
audit report
(Ticaret) teftiş raporu
bid evaluation report
(Ticaret) ihale değerlendirme raporu
captain's report
(Ticaret) kaptan raporu
casualty report
(Askeri) zayiat çizelgesi
database report
(Bilgisayar) veritabanı raporu
edit report
(Bilgisayar) rapor düzenle
evaluation report
değerlendirme raporu
executive report
(Bilgisayar) üstyönetim raporu
expense report
gider raporu
expense report
harcama raporu
expert witness report
(Ticaret) bilirkişi raporu
financial report
(Ticaret) finansal rapor
follow up report
(Ticaret) izleme raporu
inception report
(Politika, Siyaset) başlangıç raporu
independent audit report
(Ticaret) bağımsız denetim raporu
information report
bilgi raporu
information report
durum raporu
inquiry report
sorgulama tutanağı
interference report
(Askeri) enterferans raporu
interim report
ara rapor
merit report
(Ticaret) hakediş raporu
network report
(Bilgisayar) ağ raporu
notice of report
(Kanun) ihbar tebligatı
official report
(Kanun) zabıt varakası
reported
rapor edilmiş
reportedly
anlatıldığına göre
reportedly
söylentilere göre
reportedly
dediklerine göre
reportedly
kusur
reporter
mazbata muharriri
reporter
gazete muhabiri

Çünkü ben bir gazete muhabiri idim. - Because I was a newspaper reporter.

İyi bir gazete muhabiri herhangi bir kaynaktan öğrendiklerinden, hatta küçük kuş ona öyle söyledi türü kaynaktan bile yararlanır. - A good newspaper reporter takes advantage of what he learns from any source, even the little bird told him so type of source.

reporter
muhabir (gazete/radyo/tv/)
reporter
vekili olmak
reporting
(Ticaret) kaydetme
reporting
habercilik
reporting
(Dilbilim) işlemleme
reporting
rapor etme
reporting
(Ticaret) bildirme

Tom polise bildirmeden onun silah yarasını tedavi edecek bir doktor bulmak istiyordu. - Tom wanted to find a doctor who would treat his gunshot wound without reporting it to the police.

submit report
(Bilgisayar) raporu gönder
there is a report that
söyleniyor
weekly report
haftalık rapor
write down a report
zabıt tutmak
activity report
faaliyet raporu
annual report
yıllık rapor
auditor's report
denetçi raporu
cost report
maliyet raporu
customs house report
gümrük beyanı
daily report
günlük rapor
detail report
ayrıntı raporu
directors' report
yönetim kurulu raporu
earnings report
kâr zarar çizelgesi
expert report
uzman raporu
expert's report
bilirkişi raporu
field service report
alan servis rapor
final report
son rapor
fiscal report
finans raporu
flash report
geçici rapor hesabı
give a report
rapor vermek
inspection report
kontrol raporu
inspection report
muayene raporu
interim report
geçici rapor
made a formal report
resmi rapor hazırla
make a formal report
resmi rapor hazırla
mandatory report
zorunlu rapor
market report
piyasa raporu
medical report
tıbbi rapor
meteorological report
meteoroloji raporu
news report
haber raporu

O haber raporu gerçeklerle tutarsız. - That news report is inconsistent with the facts.

nil report
olumsuz rapor
official report
mazbata
official report
resmi rapor
postmortem report
otopsi raporu
progress report
gelişim raporu
reported
{f} rapor et

Onun kayıp olduğunu rapor ettik. - We reported him missing.

Tom ne olduğunu rapor etmiş olmalı. - Tom must've reported what happened.

reportedly
söylentilere bakılırsa
reportedly
resmi olarak
reporter
raportör
reporting
{f} rapor et

Yeni muhasebe prosedürleri giderleri rapor etmek için farklı formları doldurmamızı gerektirir. - The new accounting procedures require us to fill out different forms for reporting expenses.

Medya bu hikayeleri rapor etmiyor. - The media are not reporting these stories.

reporting
{i} rapor

Bana rapor edileni bildiriyorum. - I am reporting what was reported to me.

Ben görev için rapor veriyorum. - I'm reporting for duty.

school report
karne

Okul karnesi hakkında endişeli görünüyordu. - She looked worried about her school report.

ship's report
gemi raporu
status report
durum raporu
survey report
gözlem raporu
technical report
teknik rapor
auditors report
Denetçilerin raporu
daily income report
günlük gelir raporu
error report
hata raporu
give a report on ...
bir rapor vermek
preliminary proceedings report
tensip tutanağı
progress report
ilerleme raporu
project report
proje raporu
reported
rapor edilen

Bana rapor edileni bildiriyorum. - I am reporting what was reported to me.

reporter
raportörlük
reporting
rapor ederek
reports
raporlar

Hava raporları nadiren gerçekleşir. - Weather reports rarely come true.

Patronum benim TPS raporlarımdan memnun değil. - My boss is not satisfied with my TPS reports.

reports
(Bilgisayar) bu kişiye rapor verenler
English - English
To write news reports (for); to cover as a journalist or reporter

Andrew Marr reports now on more in-fighting at Westminster.

The sharp, loud sound from a gun or explosion

a pistol-shot, flash and report, came from the hedge-side.

To be accountable

The financial director reports to the CEO.

To relate details of (an event or incident); to recount, describe (something)
To repeat (something one has heard), to retell; to pass on, convey (a message, information etc.)
Formally to notify someone of (particular intelligence, suspicions, illegality, misconduct etc.); to make notification to relevant authorities; to submit a formal report

If you do that again I'll report you to the boss.

A piece of information describing, or an account of certain events given or presented to someone

A report by the telecommunications ministry showed that the phone network has a severe capacity problem.

To show up or appear at an appointed time; to present oneself
{n} a rumor, talk, fame, account, noise
also, in the plural, the volumes containing such reports; as, Coke's Reports
A set of data that is organized and formatted according to specific criteria
If you say that one employee reports to another, you mean that the first employee is told what to do by the second one and is responsible to them. He reported to a section chief, who reported to a division chief, and so on up the line
To refer
If you say that there are reports that something has happened, you mean that some people say it has happened but you have no direct evidence of it. There are unconfirmed reports that two people have been shot in the neighbouring town of Lalitpur
A business document that contains only predefined data; it is a passive document used solely for reading or viewing A report typically contains data from many unrelated records or transactions (13)
A school report is an official written account of how well or how badly a pupil has done during the term or year that has just finished. And now she was getting bad school reports
If you report to a person or place, you go to that person or place and say that you are ready to start work or say that you are present. Mr Ashwell has to surrender his passport and report to the police every five days None of the men had reported for duty
A sketch, or a fully written account, of a speech, debate, or the proceedings of a public meeting, legislative body, etc
To make minutes of, as a speech, or the doings of a public body; to write down from the lips of a speaker
Notification to the CPS agency of suspected child maltreatment; can include one or more children
To write an account of for publication, as in a newspaper; as, to report a public celebration or a horse race
Used in the context of general equities Written or oral confirmation that all or part of one's order has been executed, including the price and size parameters of the trade being reported; often followed by a fresh picture
To make a report, or response, in respect of a matter inquired of, a duty enjoined, or information expected; as, the committee will report at twelve o'clock
to give an account or representation of in words; "Discreet Italian police described it in a manner typically continental"
To relate details of an event or incident
To notify of
To communicate opinion or recommendations
a short account of the news; "the report of his speech"; "the story was on the 11 o'clock news"; "the account of his speech that was given on the evening news made the governor furious"
A printed record of a committee's actions and views on a particular bill or matter Copies may be obtained from the clerk of the House or the secretary of the Senate
be responsible for reporting the details of, as in journalism; "Snow reported on China in the 1950's"; "The cub reporter covered New York City
If someone reports you to a person in authority, they tell that person about something wrong that you have done. His ex-wife reported him to police a few days later The Princess was reported for speeding twice on the same road within a week
A report is an official document which a group of people issue after investigating a situation or event. After an inspection, the inspectors must publish a report
a printed record of a congressional committee's actions and views on a bill
Both a verb and a noun as a congressional term A committee that has been examining a bill referred to it by the parent chamber "reports" its findings and recommendations to the chamber when it completes consideration and returns the measure The process is called "reporting" a bill
The printed record of a committee’s actions, including its votes, recommendations, and views on a bill or question of public policy or its findings and conclusions based on oversight inquiry, investigation, or other study
A premium on carrying over a position on a French equity from one settlement period to the next
A collection of information which is prepared by a person, unit, or organization for the use of some other person, unit, or organization
be responsible for reporting the details of, as in journalism; "Snow reported on China in the 1950's"; "The cub reporter covered New York City"
To furnish in writing an account of a speech, the proceedings at a meeting, the particulars of an occurrence, etc
make known to the authorities; "One student reported the other to the principal"
If you report something that has happened, you tell people about it. They had been called in to clear drains after local people reported a foul smell I reported the theft to the police The officials also reported that two more ships were apparently heading for Malta `He seems to be all right now,' reported a relieved Taylor The foreign secretary is reported as saying that force will have to be used if diplomacy fails She reported him missing the next day Between forty and fifty people are reported to have died in the fighting
a written document describing the findings of some individual or group; "this accords with the recent study by Hill and Dale"
To return or repeat, as sound; to echo
To return or present as the result of an examination or consideration of any matter officially referred; as, the committee reported the bill witth amendments, or reported a new bill, or reported the results of an inquiry
A report is a sudden loud noise, for example the sound of a gun being fired or an explosion. Soon afterwards there was a loud report as the fuel tanks exploded. see also reporting
A committee that has been examining a bill referred to it by the parent chamber "reports" its findings and recommendations to the chamber when it completes consideration and returns the measure The process is called "reporting" a bill
A committee's written record of its actions and views on a bill The committee "reports" its findings to the House or Senate
Rapport; relation; connection; reference
The loud echo sound from a gun
as, the officer reported to the general for duty; to report weekly by letter
Sound; noise; as, the report of a pistol or cannon
the act of informing by verbal report; "he heard reports that they were causing trouble"; "by all accounts they were a happy couple"
Written or oral confirmation that all or part of one's order has been executed, including the price and size parameters of the trade being reported; often followed by a fresh picture
When the parent chamber refers a bill to committee, the committee must examine the bill and then report its findings and recommendations to the chamber when it completes its consideration and returns the measures The process is called reporting the bill
That which is reported
A story or statement circulating by common talk; a rumor; hence, fame; repute; reputation
a sharp explosive sound (especially the sound of a gun firing); "they heard a violent report followed by silence"
an essay (especially one written as an assignment); "he got an A on his composition"
(1) The results of a query (2) Any output, but especially output that has been formatted for quick reading In particular, output from SQL*Plus, SQL*Report, or SQL*ReportWriter
announce as the result of an investigation, or announce something to the proper authorities; "Dozens of incidents of wife beatings are reported daily in this city"; "The team reported significant advances in their research"
A document sent by a lawyer to a bank certifying that title to the subject property is clear and marketable
To give an official account or statement of; as, a treasurer reports the receipts and expenditures
If you give someone a report on something, you tell them what has been happening. She came back to give us a progress report on how the project is going
An account or statement of the results of examination or inquiry made by request or direction; relation
To present one's self, as to a superior officer, or to one to whom service is due, and to be in readiness for orders or to do service; also, to give information, as of one's address, condition, etc
a written evaluation of a student's scholarship and deportment; "his father signed his report card"
An Access document that presents information in a formatted and organized manner according to a user's specifications
If you report on an event or subject, you tell people about it, because it is your job or duty to do so. Many journalists enter the country to report on political affairs I'll now call at the vicarage and report to you in due course
To make a statement of the conduct of, especially in an unfavorable sense; as, to report a servant to his employer
A narrative, statistical, graphic, or other account of operations, conditions, or plans that is recorded on any medium for submission by one person, office, or organization to another See also RECORDS
report card
A document, on cardboard or plain paper, stating which grades a student earned, at the end of a term of regular period
report cards
plural form of report card
report-card
Attributive form of report card

report-card blues.

report back
If you report back to a place, you go back there and say that you are ready to start work or say that you are present. The authorities have ordered all soldiers who have returned from the front line to report back to barracks They were sent home and told to report back in the afternoon
report back
If you report back to someone, you tell them about something that they asked you to find out about. The teams are due to report back to the Prime Minister early next year I'll report back the moment I have located him He would, of course, report back on all deliberations The repairman reported back that the computer had a virus
report card
A report card is a report on how well a person, organization, or country has been doing recently. The President today issued his final report card on the state of the economy. A report of a student's progress presented periodically to a parent or guardian. a written statement by teachers about a child's work at school, which is sent to his or her parents British Equivalent: report
report card
a written evaluation of a student's scholarship and deportment; "his father signed his report card
report card
A report card is an official written account of how well or how badly a pupil has done during the term or year that has just finished. The only time I got their attention was when I brought home straight A's on my report card
report card
regular report of a students progress
report for duty
show up ready to work
report generator
program which is used to produce tables and sums
report of a gun
sound of a gunshot, noise created by gunfire
report out
return a bill after consideration and revision to a legislative body
report progress
inform about progress, give an account of advancement
report sick
announce that one will not arrive due to illness; be found on the lineup of sick soldiers
report structure
A report structure is a structure containing a reporting clause and a reported clause or a quote
report writer
(Ticaret) A database query tool used to create ad hoc reports that does not require the knowledge and use of programming
research report
description of a detailed study done on a specific topic
case report
A detailed report of the symptoms, signs, diagnosis, treatment, and follow-up of an individual patient, possibly containing a demographic profile of the patient, but usually describing an unusual or novel occurrence
credit report
A document of the history and current status of a borrower's credit standing, and may include identifying information, credit information, public-records information, recent inquiries and credit score
incident report
A commonly used description for law enforcement or help desk events
medical report
An official account or record of a person's health and medical history
minority report
A committee report written by at least two committee members to officially state their position on an issue, when those members are in the minority on that issue (not necessarily in the political minority party)
reportedly
According to reports or rumors; supposedly

They reportedly went last week, but I couldn't prove it.

reporter
A case reporter; a bound volume of printed legal opinions from a particular jurisdiction
reporter
Agent noun of report; someone or something that reports
self report
A report of a respondent of a survey or an interview about his internal state or perception, such as of pain, contrasting to measurement using a measuring device and to observations made by other people
weather report
A description, especially one prepared by a governmental or other authority, of past and/or present and/or forecasted meteorological conditions for a particular geographical area

I remember a holiday of mine being completely ruined one late autumn by our paying attention to the weather report of the local newspaper.

reporter
{n} one who reports, one who relates, a book of reports of law-cases
auditor's report
The Auditor's report or audit report is a formal opinion, or disclaimer thereof, issued by either an internal auditor or an independent external auditor as a result of an internal or external audit or evaluation performed on a legal entity or subdivision thereof (called an “auditee”)
reported
made known or told about; especially presented in a formal account; "his reported opinion"; "the reported findings
reported
past of report
reported
{s} told about, informed
reportedly
according to reports or other information; "she was reportedly his mistress for many years
reportedly
according to rumor, according to reports
reportedly
according to reports or other information; "she was reportedly his mistress for many years"
reportedly
vagueness If you say that something is reportedly true, you mean that someone has said that it is true, but you have no direct evidence of it. More than two hundred people have reportedly been killed in the past week's fighting. according to what some people say
reporter
A reporter is a person whose job is to discover information about news events and describe them for a newspaper or magazine or for radio or television
reporter
a person who records and issues official reports of judicial or legislative proceedings
reporter
Matthew Schmidt
reporter
a molecule which can be bound to cDNA and subsequently detected Fluorescent reporters are used to detect the presence of cDNA on the spots of a microarray
reporter
One who reports
reporter
-An alter who serves to keep track of the facts and relate them without emotion; may also be called "narrator," "moderator," "historian," etc
reporter
A court official responsible for recording the proceedings in trials, including the questions addressed to, and answers made by, witnesses
reporter
a person who investigates and reports or edits news stories
reporter
{i} journalist, one who gathers information and writes news articles
reporter
A reporter is someone who writes news articles or who broadcasts news reports. a TV reporter. a trainee sports reporter. someone whose job is to write about news events for a newspaper, or to tell people about them on television or on the radio correspondent, journalist journalist
reporter
An officer or person who makes authorized statements of law proceedings and decisions, or of legislative debates
reporter
for the newspapers
reporter
The reporter is a plugin in Crystal Space that listens to messages It supports the notion of errors, warnings, and notification messages All components in Crystal Space use the reporter to report about unusual situations An application can be aware of the reporter in two ways: it can either query the messages at regular intervals or else it can install a reporter listener There is also a standard reporter listener plugin in Crystal Space which will use the console to output notification messages and use other means to report errors
reporter
The Reporter of Open Modline collects pieces of information generated by the other tools in order to generate new records of information ready to be included in a report It also generates a skeleton of report showing all the elementary records
reporter
One who reports speeches, the proceedings of public meetings, news, etc
reporter
a journalist who investigates, edits and reports news stories for newspapers, radio and television
reporter
A person who finds out facts about a story and then writes the story for the newspaper
reporters
plural of reporter
reporting
the news as presented by reporters for newspapers or radio or television; "they accused the paper of biased coverage of race relations"
reporting
{i} act of making a detailed account of an occurrence or situation
reporting
The act of specifying and producing formatted information; in PeopleSoft, reporting can be done with preprogrammed reports (called Standard Reports) or done as needed by the user (called ad hoc reporting) See Standard Reports, Ad Hoc Report
reporting
The process of summarizing and clearly communicating the data collected through assessment and evaluation to students, parents, and administrators Reporting may take various forms and may be done formally or informally Through the process of reporting, teachers, parents, students, administrators, and other professionals are encouraged to discuss a student's achievement and plan for future success
reporting
The ability to develop reports on access, media status, and other management requests
reporting
a process for communicating about student learning; preparing and presenting detailed accounts or statements about student learning Grades are often used in reporting, but more recent trends in assessment have expanded reporting to include portfolio conferences, student self-assessment, exhibitions of mastery, narrative descriptions of learning, and developmental continua that show where students current performance is in relation to common expectations
reporting
communicating the knowledge gained from observing and assessing student learning
reporting
The means by which transactions and measurable data are assembled and presented to higher authority for information
reporting
The legal obligation of a taxpayer to make required disclosures to that taxpayer's taxing authority such as the IRS, Revenue Canada or the Inland Revenue Not all offshore activity is required to be reported - only that which is specifically required by law There is nothing unlawful about not reporting that which you are not required to report; it is unlawful not to report that which you are required to report Some of the most onerous reporting requirements with respect to outbound transfers are currently borne by citizens of the United States in the wake of federal legislation enacted in 1996 Effective wealth retention planning incorporates strategies for complying with all relevant reporting requirements although in certain circumstances the timely recharacterization of a transaction may transform an otherwise reportable transaction into one for which no reporting is required For more information, see also Tax Avoidance and Tax Evasion
reporting
The output of data--in the required format--for analysis and decision-making
reporting
Reporting is the presenting of news in newspapers, on radio, and on television. honest and impartial political reporting. the activity of writing about news events for a newspaper or telling people about them on television or on the radio reportage
reporting
The regular measuring of environmental performance and assessments of compliance with company requirements, legal requirements and related principles; and the regular provision of that information to the Board of Directors, shareholders, employees, the authorities and the public
reporting
present participle of report
reporting
the type, number and other characteristics of reports to be produced during the course of developing and implementing a project or carrying out supporting studies They provide the basis for monitoring and steering a project through its various stages
reporting
1 Drawing up of reports by companies on their business activities 2 Reporting of on-exchange securities trades A requirement on the Swiss Exchange
reporting
supplying information on the progress and achievements of a learner
reports
Series of 'standard reports' included with the VDX system on roll out Reports include Batch Reruns, Daily ILL Statistics, ILLs Not Supplied, ILLs Requested, ILLs Shipped but not Received, Incoming Requests by Requester, Monthly ILL Statistics, Outgoing requests by supplier, Standard Pick List, Standard Received List, Standard Returned List, and Standard Shipping List Reports print in PDF format The OCUL versions of these reports have been designed to meet the basic needs of all the OCUL participants Customization will be available once we are further along in the Implementation Schedule To access the list of reports click on the "reports" button on the left side navigation bar
reports
Every group will provide with its Annual Report, an annual designation of contribution form, along with general contact and minister information to keep appropriate information current
reports
Written statements that summarizes a particular aspect of the hotel
reports
plural of report
reports
tr>
reports
- Each country Party communicates to the Conference of the Parties for consideration at its ordinary sessions reports on the measures it has taken for the implementation of the Convention Affected country Parties provide a description of the strategies established, and other relevant information Developed country Parties report on measures taken to assist in the preparation and implementation of action programmes
reports
The Internet, Cities and Civil Society Civic Change Projects: Planned Serendipity Just Call it Effective ____________ The Social Capital Community Benchmark Survey Survey Dispels Myths on Citizen Engagement Ready, Willing & Able: Citizens Working for Change
reports
third-person singular of report
reports
directReports directReports
reports
Information that Oracle Expert can generate about the collected data for a tuning session (Session Data report) or the recommendations it has generated (Analysis report) See also Analysis report and Session Data report
reports
To supply or furnish organized information
report
Favorites