put to

listen to the pronunciation of put to
English - Turkish
(Dilbilim) oylamak
tabi tutmak
(Dilbilim) oya sunmak
(deyim) katmak
sıkıca kapatmak
sahile doğru gitmek
eklemek
(Fiili Deyim ) ilave etmek
bırakmak (isteğine)
birleştirmek
sunmak
put
koymak

Otel kasasına bir şeyler koymak istiyorum. - I'd like to put some things in the hotel safe.

Hayallerinize paramı koymakla ilgilenmiyorum. - I have no interest in putting my money into your dreams.

put
koy

Havuçları tencereye koy. - Put the carrots in the pot.

Lütfen VCR'a bir kaset koy ve kayıt butonuna bas. - Please put a cassette in the VCR and press the record button.

put
fırlatma
put
{f} tıkmak
put
{f} çevirisini yapmak
put
{f} tercüme etmek
put
atış

Gitmeden bir şeyler atıştırmalısın. - You should put something in your stomach before you go.

put
hamle
put
denemek

Kağıtları sıraya koymayı denemekten vazgeçti. - He has given up trying to put the papers in order.

put
hareketsiz
put
kaydetmek
put
utandırmak
put
ifade etmek
put
toplamak
put
zorlamak
put
düzeltmek

Yanlış yaptığımız şeyi düzeltmek zorundayız. - We have to put right what we have done wrong.

put
geçirmek
put
söylemek

Açık söylemek gerekirse, bu takımın kazanamayacak olmasının sebebi onları geride tutmanızdır. - To put it bluntly, the reason this team won't win is because you're holding them back.

Açık söylemek gerekirse, o yanılıyor. - To put it bluntly, he's mistaken.

put
reddedilmek
put
koyulmak
put
bastırmak
put
sormak

Bir soru sormak için elini kaldırdı. - She put up her hand to ask a question.

Soru sormak istiyorsanız lütfen elinizi kaldırın. - If you want to ask a question, please put your hand up.

put
açmak
put
yayımlamak
put
şişmanlamak
put
girmek
put
indirmek
put
reddetmek
put
geciktirmek
put
atfetmek
put
menetmek
put
(Ticaret) satma opsiyonu
put
çıkarmak

Sana bir zahmet çıkarmak istemiyorum. - I don't want to put you to any trouble.

Seni çıkarmak istemiyorum. - I don't want to put you out.

put
neşretmek
put
önermek
put
yazmak

Her yazar açıkça yazmak için kendini okuyucunun yerine koymalı. - Every writer, in order to write clearly, must put himself in his reader's shoes.

Tom yazmaktan vazgeçti ve kalemini bıraktı. - Tom quit writing and put down his pen.

put
saklamak

Özel eşyalarımı saklamak istiyorum. - I'd like to put my belongings away.

put
söndürmek

Yangını söndürmek için birlikte çalıştılar. - They worked together to put out the fire.

Ateşi söndürmek istiyorum. - I want to put out the fire.

put
salmak
put
konmak
put
yerleştirmek

Kendimi üniversiteye yerleştirmek için bir garson olarak çalıştım. - I worked as a waiter to put myself though college.

Arşivlerimizin sistematik bir sınıflandırmasını yerleştirmek büyük bir zaman tasarrufu olabilir. - Putting in place a systematic classification of our archives could be a great time saver.

put
açıklamak
put
oya sunmak
put
bahis tutuşmak
put
{f} yatırım yapmak
put
koşmak
put
fırlatmak
put
{f} atmak

Canlı bir ıstakozu kaynar su dolu bir kaba atmak acımasızca. - It's cruel to put a live lobster into a pot of boiling water.

Belki onu başımdan atmak için bir şey yaptım. - Maybe I did something to put him off.

put
{f} bırakmak

Onu arkamızda bırakmak zorundayız. - We've got to put that behind us.

Hayatının onun ellerine bırakmak istediğinden emin misin? - Are you sure you want to put your life in her hands?

put
{f} para koymak

Hesaba biraz para koymak istiyorum. - I'd like to put some money into my account.

put
etmek

Beni rezil etmek için çok çabaladın, değil mi? - You've tried so hard to put me to shame, haven't you?

Bir saati parçalara ayırmak onu monte etmekten daha kolaydır. - Taking a watch apart is easier than putting it together.

put
uydurmak
put
yapmak

Saçımı kurulamak, makyaj yapmak ve giyinmek zorundayım. - I have to dry my hair, put on makeup and get dressed.

Tom'u hapishaneye koymak için yapmak zorunda olduğum her şeyi yapacağım. - I'll do whatever I have to do to put Tom behind bars.

put
para yatırmak

Bir at üzerinde para yatırmak akıllıca değil. - It is not wise to put your money on a horse.

put
çevirmek
put
oymak
put
ilerlemek
put
{i} yatırma

Bebeği yatırmam lazım. - I have to put the baby to bed.

Bir at üzerinde para yatırmak akıllıca değil. - It is not wise to put your money on a horse.

put
teklif etmek
put
(gülle/vb.) atmak
put
gitmek

Yarın randevuma gitmek için hangi elbiseleri giymem gerektiğini düşünüyorsun? - What clothes do you think I should put on to go to my date tomorrow?

Şimdi gitmek zorundayım. Eşyalarımı nereye koyduğumu gördün mü? - I have to go now. Did you see where I put my things?

Put
koyuyorum
put
konan
put
koydun
put
koydum

Dün bavulumu bagaj odasına koydum ama şimdi kayıp gibi görünüyor. - I put my suitcase in the baggage room yesterday, but now it seems to be missing.

Benim kahveme biraz krema koydum. - I put some cream in my coffee.

put
sökülk
put
taktı
put to rest
Artık düşünmemek, endişe etmemek. "İt's time we put to rest our quarrel over Dad's will."
put
kurmak

Onlar başka bir fabrika kurmak için yeterli sermayeye sahip. - They have enough capital to put up another factory.

Odanın bu köşesinde bir sera kurmak isterim. - In this corner of the room I'd like to put a house-plant.

put
para koyma

Sami, Kahire'deki evine daha fazla para koymaya başladı. - Sami started to put a lot more money into his Cairo house.

Annem her zaman bana her ay bankaya para koymam gerektiğini söyledi bu yüzden acil bir durumda yeterli para olurdu. - My mother always told me that I should put money in the bank every month so I'd have enough money in case of an emergency.

put
reye koymak
put
öne sürmek
put
sokmak

Seni sıkıntıya sokmak istemiyorum. - I don't want to put you to any trouble.

put
sabit

Sabit bir biçimde durarak elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. - Sitting still he tried to put his best foot forward.

put
{f} (put, --ting) koymak, yerleştirmek
put
{f} sınamak
put
{f} yüklemek
put
kelim

Tom duygularını kelimelere koyamadı. - Tom couldn't put his feelings into words.

Anlayabileceğim şekilde kelimelere dök. - Put it in words I can understand.

put
avucu yukarı tutarak atmak sevketmek
put
belirli bir şekle sokmak
putto
melek
Turkish - Turkish

Definition of put to in Turkish Turkish dictionary

PUT
(Osmanlı Dönemi) Heykel. Sanem. Kendisinden medet beklenen veya lâyık olmadığı hürmet kendine yapılan maddi mânevi resim, heykel ve her çeşit cisim
PUT
(Osmanlı Dönemi) Allah'tan başka tapılan herşey
Put
sanem
put
Eskiden Anadolu'nun kimi yörelerinde kullanılan 16kg'lık ağırlık ölçüsü
put
Bir ağırlık ölçüsü
put
Üç dört tel ipekten bükülmüş iplik
put
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
put
Haç
put
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş: "Onu ben, büsbütün başka bir hayranlıkla âdeta bir puta taparcasına seviyordum."- Y. K. Karaosmanoğlu
putto
Güzel sanatlarda, çıplak çocuk ya da küçük aşk tanrısı figürü
putto
Güzel sanatlarda çıplak çocuk ya da küçük aşk tanrısı figürü
English - English
To ask or pose a question

I'll put it to the committee and see what they say.

put
To throw a heavy iron ball as a sport. See shot put
put
A right to sell something at a predetermined price
put
A contract to sell a security at a set price on or before a certain date

He bought a January '08 put for Procter and Gamble at 80 to hedge his bet.

put
To express something in a certain manner

When you put it that way, I guess I can see your point.

put
To place something somewhere

She put her books on the table.

put
An idiot; a foolish person

The old put wanted to make a parson of me, but d—n me, thinks I to myself, I'll nick you there, old cull; the devil a smack of your nonsense shall you ever get into me.

put to rest
to settle or finish, especially a question or discussion

Let's try to put this question to rest once and for all.

putto
a representation, in a work of art (especially one from the Renaissance), of a small, naked, winged child
put
A prostitute
put
{n} an action of distress, shift, game, clown
put
{v} to lay, place, set, repose, commit, add, propose, apply, incite
put
In options the buyer of a put has the right to acquire a short position in the underlying futures contract at the strike price until the option expires; the seller (writer) of the put obligates himself to take a long position in the futures at the strike price if the buyer exercises his put
put
If you put someone somewhere, you cause them to go there and to stay there for a period of time. Rather than put him in the hospital, she had been caring for him at home I'd put the children to bed
put
If you put money into a business or project, you invest money in it. Investors should consider putting some money into an annuity
put
An options contract giving the holder the right to sell a specified number of shares of the underlying stock for a specified price by a specified date If the put holder chooses to exercise the option, the writer is obligated to buy the underlying stock according to the terms of the contract; if the put holder does not choose to exercise the option, the option premium becomes a loss Options investors who believe that a stock's price will fall buy puts See also call
put
estimate; "We put the time of arrival at 8 P M "
put
Puts the specified element into the Dictionary, using the specified key
put
In the kernel, means "drop a reference to" This indicates that whatever task was using the object previously is no longer interested This may just decrement a usage count, or perform a more complicated reaping routine
put
If you put time, strength, or energy into an activity, you use it in doing that activity. Eleanor did not put much energy into the discussion
put
Maps the specified key to the specified value in this dictionary
put
To exercise a put option
put
An option to sell a commodity, security, or futures contract at a specified price at any time between now and the expiration of the option contract
put
When you put an idea or remark in a particular way, you express it in that way. You can use expressions like to put it simply and to put it bluntly before saying something when you want to explain how you are going to express it. I had already met Pete a couple of times through -- how should I put it -- friends in low places He doesn't, to put it very bluntly, give a damn about the woman or the baby He admitted the security forces might have made some mistakes, as he put it You can't put that sort of fear into words
put
An option granting the right to sell the underlying futures contract Opposite of a call
put
To throw or cast with a pushing motion "overhand,"
put
An option contract that gives the holder the right to sell the underlying security at a specified price for a certain fixed period of time
put
{i} throwing of a heavy iron ball (Track and Field)
put
If you put a case, opinion, or proposal, you explain it and list the reasons why you support or believe it. He always put his point of view with clarity and with courage He put the case to the Saudi Foreign Minister = present
put
arrange thoughts, ideas, temporal events, etc ; "arrange my schedule"; "set up one's life"; "I put these memories with those of bygone times"
put
is an option contract that gives the holder the right to sell a specific volume of a commodity or security at a specific price (strike price) to the writer of the option on or before a specific date (expiration)
put
of Put, contracted from putteth
put
If you put your trust, faith, or confidence in someone or something, you trust them or have faith or confidence in them. How much faith should we put in anti-ageing products? = place
put
A privilege which one party buys of another to "put" (deliver) to him a certain amount of stock, grain, etc
put
at a certain price and date
put
sing

Your singing puts many a professional singer to shame. - Your singing puts professional singers to shame.

Your singing puts professional singers to shame. - Your singing puts many a professional singer to shame.

put
pres
put
To set before one for judgment, acceptance, or rejection; to bring to the attention; to offer; to state; to express; figuratively, to assume; to suppose; formerly sometimes followed by that introducing a proposition; as, to put a question; to put a case
put
If you say that something is bigger or better than several other things put together, you mean that it is bigger or has more good qualities than all of those other things if they are added together. London has more pubs and clubs than the rest of the country put together
put
An option to sell a stock at a predetermined price within a specific time period
put
To attach or attribute; to assign; as, to put a wrong construction on an act or expression
put
When you put a question to someone, you ask them the question. Is this fair? Well, I put that question today to Deputy Counsel Craig Gillen He thinks that some workers may be afraid to put questions publicly
put
To incite; to entice; to urge; to constrain; to oblige
put
An option which gives the buyer the right but not the obligation to sell an underlying asset (commodity futures contract, stocks, etc ) at an agreed upon price (strike price) within a specified period of time
put
formulate in a particular style or language; "I wouldn't put it that way"; "She cast her request in very polite language"
put
To bring to a position or place; to place; to lay; to set; figuratively, to cause to be or exist in a specified relation, condition, or the like; to bring to a stated mental or moral condition; as, to put one in fear; to put a theory in practice; to put an enemy to fight
put
An option contract that gives the owner the right to force the sale of a certain number of shares of stock at a specified price, on or before a specified date
put
If you put written information somewhere, you write, type, or print it there. Mary's family were so pleased that they put an announcement in the local paper to thank them He crossed out `Screenplay' and put `Written by' instead
put
A bondholder's right to redeem a bond before maturity; a contract that grants the right to sell at a specified price a specified number of shares by a certain date (See call)
put
A type of option A put option gives the buyer the right but not the obligation to sell a stated number of shares of a security at a stated price on or before a specified date (Also used for bonds & futures contracts) Eg, a Dec 85 Eastman Kodak put option gives the owner the right to sell 100 shares of EK on or before the December expiration date of the option (usually the 3rd Friday of the month) at 85 regardless of the actual price of EK at the time The owner can sell the option at any time before the expiration date Eg, if EK is trading at 80 in mid-November, the owner could sell the put option & collect the current premium He would get $500 for the option's intrinsic value (strike price of 85 minus current market price of 80 = 5) & additional premium for the remaining time value of the option On US exchanges each option represents 100 shares of the underlying stock See also Call (Option)
put
The form put is used in the present tense and is the past tense and past participle. Put is used in a large number of expressions which are explained under other words in this dictionary. For example, the expression to put someone in the picture is explained at picture
put
To throw a heavy iron ball. See shot put
put
To move in any direction; to impel; to thrust; to push; nearly obsolete, except with adverbs, as with by (to put by = to thrust aside; to divert); or with forth (to put forth = to thrust out)
put
A type of option which enables the investor to sell a fixed number of shares at a set price within a given time period This is used as a hedge or protection for an existing investment
put
To steer; to direct one's course; to go
put
To put someone or something in a particular state or situation means to cause them to be in that state or situation. This is going to put them out of business He was putting himself at risk My doctor put me in touch with a psychiatrist
put
An option to sell a stipulated amount of stock or securities within a specified time and at a fixed exercise price See Call
put
A contract to sell stock at a set price on or before a certain date
put
If you put something at a particular value or in a particular category, you consider that it has that value or that it belongs in that category. I would put her age at about 50 or so All the more technically advanced countries put a high value on science It is not easy to put the guilty and innocent into clear-cut categories
put
An option contract that gives the buyer (holder) the right to sell, and places on the writer the obligation to buy a specified number of shares of the underlying stock at the given strike price on or before the expiration date of the contract
put
attribute or give; "She put too much emphasis on her the last statement"; "He put all his efforts into this job"; "The teacher put an interesting twist to the interpretation of the story"
put
When you put something in a particular place or position, you move it into that place or position. Leaphorn put the photograph on the desk She hesitated, then put her hand on Grace's arm Mishka put down a heavy shopping bag
put
An option to sell a specified number of shares of stock at a specified price within a specified period of time
put
A rustic; a clown; an awkward or uncouth person
put
To go or move; as, when the air first puts up
put
To play a card or a hand in the game called put
put
put into a certain place or abstract location; "Put your things here"; "Set the tray down"; "Set the dogs on the scent of the missing children"; "Place emphasis on a certain point"
put
An option contract under which the holder (buyer) has the right to sell the number of shares of the underlying security that is covered by the contract at a fixed price for a fixed period of time The put option buyer pays the put option seller (writer) a fee called a premium It also obligates the seller, if the buyer exercises, to purchase the underlying security that is covered by the contract at a fixed price for a fixed period of time
put
(deliver) to him a certain amount of stock, grain, etc
put
If you put it to someone that something is true, you suggest that it is true, especially when you think that they will be unwilling to admit this. But I put it to you that they're useless
put
the right to sell a specified stock at a specified quantity, amount, date, and price
put
cause to be in a certain state; cause to be in a certain relation; "That song put me in awful good humor"
put
An option to sell a specified number of shares of stock at a specified price within a nine-month period
put
cause (someone) to undergo something; "He put her to the torture
put
A privilege which one party buys of another to "put"
put
A security that gives the holder the right, but not the obligation, to sell 100 shares of common stock at the strike price on or before the date of expiration Also see Options and Call, as well as Investment Strategies
put
make an investment; "Put money into bonds"
put
To convey coal in the mine, as from the working to the tramway
put
To lay down; to give up; to surrender
put
the option to sell a given stock (or stock index or commodity future) at a given price before a given date
put
A certain game at cards
put
3d pers
put
adapt; "put these words to music"
put
The act of putting; an action; a movement; a thrust; a push; as, the put of a ball
put
To throw or cast with a pushing motion "overhand," the hand being raised from the shoulder; a practice in athletics; as, to put the shot or weight
put
To bring or set into a certain relation, state or condition
put
An option contract that gives the holder the right to sell the underlying security at a specified price for a certain fixed period of time See also Call
put
To put something on people or things means to cause them to have it, or to cause them to be affected by it. The ruling will put extra pressure on health authorities to change working practices and shorten hours They will also force schools to put more emphasis on teaching basic subjects. = place
put
the hand being raised from the shoulder; a practice in athletics; as, to put the shot or weight
put
{f} place; lay; insert; impose; mark
put
A pit
put
cause (someone) to undergo something; "He put her to the torture"
Turkish - English

Definition of put to in Turkish English dictionary

put
{i} idol

I don't understand why people idolize criminals. - İnsanların suçluları neden putlaştırdıklarını anlamıyorum.

put
the cross
put
golden calf
put
mumbo jumbo
put
icon
put
mumbojumbo
put
god
put
(Christian) cross; crucifix
put
{i} Voodoo
put
{i} image
put
graven image
put
cult figure
put
tin god
put
idol, god, fetish " sanem, fetiş, tapıncak; the cross" haç
put
fetish
put
idol, image, effigy (of a god)
put to

  Turkish pronunciation

  pût tı

  Pronunciation

  /ˈpo͝ot tə/ /ˈpʊt tə/

  Etymology

  [ 'put ] (verb.) 12th century. Middle English putten; akin to Old English putung instigation, Middle Dutch poten to plant.

  Common Collocations

  put to rest

  Videos

  ... to put to the top of the search rankings. ...

  Word of the day

  calvary
Favorites