çevirmek

listen to the pronunciation of çevirmek
Turkish - English
turn

The world is just like a book, and every step you take is like turning a page. - Dünya sadece bir kitap gibidir ve attığın her adım bir sayfa çevirmek gibidir.

You have to turn words into deeds. - Sözleri işlere çevirmek zorundasın.

translate

It took me more than two hours to translate a few pages of English. - Birkaç sayfa ingilizceyi çevirmek iki saatten daha fazla zamanımı aldı.

It is difficult to translate a poem into another language. - Bir şiiri diğer bir dile çevirmek zordur.

send back
spin
turn to
close
lap
turn up
make over
convert into
(Sinema) pan
assemble
reverse

Translation is easier than reverse translation. - Çevirmek, ters çevirmekden daha kolaydır.

encompass
tweedle
annul
turn on
besiege
disincline
overturn
carry out
wind
(deyim) change over
change

I want to change ten thousand yen to dollars. - On bin yeni dolara çevirmek istiyorum.

contain
zone
run
convert from
speediness
stop
make
point at
circle
begird
rotate
revolve around
hatch
put into
revolve about
convert to
twist
thread
commutate
revoke
(Muzik) invert
hold up
transform
translate into

All languages are hard to translate into. - Bütün dilleri çevirmek zordur.

divert
enclose
twirl
translate , dial
manage
exchange
hedge in
(sayfa) turn over
to pull (a trick, a ruse)
deflect
interpret

The interpreter is paid to translate. - Tercümana çevirmek için ödeme yapılır.

The role of the historian is less to discover and catalog documents than to interpret and explain them. - Tarihçinin rolü daha az keşfetmek ve onları çevirmek ve açıklamak yerine belgelerin kataloğunu hazırlamaktır.

to stop (someone who is going somewhere)
to turn, to turn (sth) round; to point; to spin; to divert; (kamera, dürbün) to train; to wind; to rotate; to revolve; to reverse; to revoke, to annul; to send back; to translate (into), to render" " tercüme etmek; to manage, to run" " yönetmek, idare etmek; to convert; to turn into; to transform, to change; to surround, to encircle, to encompass" " kuşatmak; to stop, to hold up; (plan, dolap, vb.) to make, to carry out, to hatch
to turn, make, or transform (one thing) into (another)
inclose
change to
to turn (a situation) into (something bad)
roll
avert
(bakış) revert
upturn
surround
geri çevirmek
refuse
geri çevirmek
decline

I had to decline his offer. - Onun teklifini geri çevirmek zorunda kaldım.

It stands to reason that I should decline the offer. - Öneriyi geri çevirmek zorunda olmam makul görünüyor.

geri çevirmek
reject
çekip çevirmek
run
çekin paraya çevirmek
cash a bill
çekip çevirmek
to manage, to run
çekip çevirmek
mastermind
çekip çevirmek
manage
çekip çevirmek
look after
çekip çevirmek
keep in order
çember çevirmek
to roll a hoop
entrika çevirmek
intrigue
entrika çevirmek
scheme
iş çevirmek
be up to
çit ile çevirmek
fence
geri çevirmek
(Konuşma Dili) turn one's back on
geri çevirmek
(Biyokimya) recycle
geri çevirmek
spurn
paraya çevirmek
cash
paraya çevirmek
realize
sözü çevirmek
to change the subject
taksi çevirmek
take a taxi
telefon numaralarını çevirmek
dial
tersini çevirmek
overturn
çevirme
{i} surround
çevirme
{i} spin
çevirme
translated

I don't remember which articles I have translated and which I haven't. - Hangi makaleleri çevirdiğimi hangilerini çevirmediğimi hatırlamıyorum.

I have never translated a book. - Ben bir kitap çevirmedim.

-e çevirmek
point at
ahıra çevirmek
mess up
dirsek çevirmek
drop
dolap (çevirmek)
scam
dolap çevirmek
do something tricky
dolap çevirmek
cabal
dolap çevirmek
intrigue
dümen çevirmek
trick
dümen çevirmek
play tricks
elinde evirip çevirmek
toy with
film çevirmek
make a film
geri çevirmek
return
geri çevirmek
call of
geri çevirmek
give back
geri çevirmek
negative
geri çevirmek
repudiate
geri çevirmek
send back
hızla çevirmek
twirl
lafı çevirmek
change the subject
numara çevirmek
dial
taksi çevirmek
flag down a taxi
telefon çevirmek
dial
ters çevirmek
reverse

Translation is easier than reverse translation. - Çevirmek, ters çevirmekden daha kolaydır.

tersine çevirmek
turn inside out
tersine çevirmek
reserve
çevir
{f} converting
çevir
(Bilgisayar) dial

In case of an emergency, dial 110. - Acil bir durumda, 110'u çevirin.

I forgot to lift the receiver before dialing the number. - Numarayı çevirmeden önce alıcıyı kaldırmayı unuttum.

çevirme
(Televizyon) skew
çevirme
(Bilgisayar) roll
çevirme
(Jeoloji) derivation
çevirme
(Muzik) inversion
çevirme
assembling
çevirme
rendering
çevirme
(Dilbilim) interpretation

The sentence is capable of two interpretations, of which the first is the exact opposite of the other. - Cümleyi birbiriyle zıt iki farklı biçimde çevirmek mümkün.

çitle çevirmek
fence in
çitle çevirmek
hedge
şaşkına çevirmek
baffle
duvarla çevirmek
wall
çevir
{f} surrounded

The police have surrounded the building. - Polisler binayı çevirdi.

Lions surrounded Tom on all sides. - Aslanlar Tom'u her tarafından çevirdi.

çevir
{f} converted

I converted my yen into dollars. - Yenimi dolara çevirdim.

Tom converted about half of his yen into dollars and the other half into euros. - Tom yeninin yaklaşık yarısını dolara ve diğer yarısını avroya çevirdi.

çevir
surround

Lions surrounded Tom on all sides. - Aslanlar Tom'u her tarafından çevirdi.

The police have surrounded the building. - Polisler binayı çevirdi.

çevir
{f} rounded
çevir
{f} convert

I converted my yen into dollars. - Yenimi dolara çevirdim.

Let's try to convert German into a Romance language. - Almanca'yı Romen diline çevirmeye çalışalım.

çevir
surround by
çevir
{f} slew
çevir
{f} translating

Translating this text will be very easy. - Bu metni çevirmek çok kolay olacak.

Translating that text will be very easy. - O metni çevirmek çok kolay olacak.

çevir
{f} slue
çevir
{f} diverted
çevir
{f} surrounding

I saw them surrounding him. - Onların onun etrafını çevirdiğini gördüm.

çevirme
envelopment
çevirme
twist
çevirme
{i} slue
çevirme
{i} converting
çevirme
{i} slew
çevirme
diversion
çevirme
enclosure
entrika çevirmek
cabal
etrafını çevirmek, bulunduğu yerden ayırmak
To turn around, to separate from the location
muma çevirmek
(deyim) Make (someone) submissive and obedient, make (someone) putty in one´s hands
numarayı çevirmek
To dial
yolundan çevirmek
To turn from the path
yüz çevirmek
Turn away from
çevir
assemble
çevir
translate

Can computers actually translate literary works? - Bilgisayarlar gerçekten edebi eserleri çevirebilir mi?

It is difficult to translate a poem into another language. - Bir şiiri başka bir dile çevirmek zordur.

çevirme
(Jeoloji) casing
aceleyle çevirmek
leaf through
aceleyle çevirmek
shuffle cards; turn pages quickly
aceleyle çevirmek
riffle
adama çevirmek
to put (something) in good repair, put (something) in good shape
ahıra çevirmek
to mess up, make a shambles of
alavere dalavere yapmak/çevirmek
to play a dirty trick
aleyhine çevirmek
antagonize
arabalarla çevirmek
laager
arapsaçına çevirmek
to tangle
arapsaçına çevirmek
make hay of smth
arka çevirmek
to shun, turn one's back (on)
arkasını çevirmek
to turn one's back, refuse to be concerned
ayakkabılarını çevirmek
to be cool (to a visitor)
başka tarafa çevirmek
avert
beton yığınına çevirmek
overbuild
bu seyahat çekini nakide çevirmek istiyorum
I would like to cash this traveler's check
curcunaya çevirmek/ döndürmek/vermek
to fill (a place) with a clamor of voices
daireyi kareye çevirmek
squere the circle
dalavere çevirmek
to plot, to intrigue, to scheme
dalavere çevirmek/döndürmek
to pull fast ones, be engaged in trickery, chicane
dalgalı akımı doğru akıma çevirmek
to rectify
deliye çevirmek
to drive sb to distraction
dikkatini çevirmek
to focus one's attention on
dilenciye çevirmek
beggar
dirsek çevirmek
to drop (someone) socially
dirsek çevirmek
to turn one's back on, to drop
dolap çevirmek
scheme
dolap çevirmek
manoeuvre [Brit.]
dolap çevirmek
practise
dolap çevirmek
maneuver
dolap çevirmek
to pull a trick, to plot, to scheme, to intrigue, to collude
dolap çevirmek
gerrymander
dolap çevirmek
set a snare
dolap çevirmek
practice
dolap çevirmek
machinate
dolap çevirmek
collude
dolap çevirmek/döndürmek
colloq . to do something tricky, pull a ruse
doğru akıma çevirmek
rectify
duvarla çevirmek
wall up
duvarla çevirmek
to surround with a wall
duvarla çevirmek
wall in
dümen çevirmek
be up to one's tricks
dümen çevirmek
to play tricks, to trick
dümen çevirmek
colloq . to play tricks
düz akıma çevirmek
commutate
düzyazıya çevirmek
prose
düzünü çevirmek
turn up
düşman kanadını çevirmek
(ordu) outflank
e doğru çevirmek
turn on
e doğru çevirmek
turn against
entrika çevirmek
practice
entrika çevirmek
practise
entrika çevirmek
to intrigue, to plot, to scheme
entrika çevirmek
play politics
entrika çevirmek
machinate
entrika çevirmek
to intrigue, scheme
etrafını çevirmek
surround
etrafını çevirmek
hedge round
Turkish - Turkish
Kötü bir duruma getirmek
Bir giyeceği söküp iç yüzünü dışa getirmek. Çevrilemek, tevil etmek
Bir durumdan başka duruma getirmek, dönüştürmek
Bir şeyin yönünü değiştirmek: "Nefes nefese koşan anneme, başını çevirmeden cevap verdi."- Y. Z. Ortaç. Öteki yüzünü görünür duruma getirmek: "Sermet defterinin yapraklarını çeviriyordu."- Ö. Seyfettin
Hile, dolap, dalavere gibi dürüst olmayan davranışlar için yapmak
Geri göndermek
Bir giyeceği söküp iç yüzünü dışa getirmek
Bir şeyin yönünü değiştirmek
Yönetmek, idare etmek: "Eteği belinde, bütün evi o çeviriyor."- H. Taner
Oynamak
Döndürerek hareket ettirmek: "Resimleri albüme yapıştırırken kocası da radyonun düğmesini çevirdi."- S. F. Abasıyanık
Bir dilden başka bir dile aktarmak, tercüme etmek
Kötü bir duruma getirmek. Çeviri yapmak: "Romanlar, hikâyeler yazar; yahut Fransızcadan çevirirmiş."- M. Ş. Esendal
Bir durumdan başka duruma geçmek
Döndürerek hareket ettirmek
Bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak
Yolundan alıkoymak, yoldan döndürmek
Öteki yüzünü görünür duruma getirmek
Çevrilemek, tevil etmek
Kâğıt oyunu oynamak
Yönetmek, idare etmek
Hile, dolap, dalavere gibi dürüst olmayan davranışlar için yapmak: "Bendenize şikâyetlerin yapılmaması, iş çevirmek isteyenlerin muvaffak olamayacaklarını bilmeleri neticesidir."- Atatürk
tercüme etmek
çalkalamak
Çevirme
(Osmanlı Dönemi) ATF
Çevirme
tercüme
çevirme
Kuzu, oğlak gibi hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi
çevirme
Etrafı çitle çevrilmiş küçük bahçe
çevirme
çevresi duvar ya da çitle çevrilmiş küçük bahçe
çevirme
Çevirmek işi, tedvir
çevirme
Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma, kuşatma, ihata
çevirme
Kuzu, oğlak gibi hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi: "Değirmende, daha sabahtan gönderilip hazırlanan yağlı bir oğlak çevirmesini tam kıvamında buldular."- R. H. Karay
çevirme
Bir müzik parçasındaki aralığın veya bir cümle parçasının tiz sesini pese, pes sesini tize dönüştürmek işi
çevirme
Tavuk eti, patlıcan ve pirinçle yapılan bir yemek
çevirme
Bir dilden başka dile çevrilmiş, tercüme
çevirme
Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma
çevirmek
Favorites