measurable

listen to the pronunciation of measurable
English - Turkish
ölçülebilir

Bilimsel yöntem, ölçülebilir belirsizlikleri açıklar. - The scientific method accounts for measurable uncertainties.

{s} sınırlı
ölçülür
ölçüye gelir
ölçülü olarak
{s} ölçülü
ılımlı
measurablyölçülür surette
measure
ölçmek

Sıcaklığını ölçmek istiyoruz. - We want to measure your temperature.

Biz senin kan basıncını ölçmek istiyoruz. - We want to measure your blood pressure.

measure
tedbir

Tom tedbire karşı çıktı. - Tom opposed the measure.

Virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için ciddi tedbirler alınmalı. - Drastic measures must be taken to prevent the further spread of the virus.

measure
{i} önlem

Kongre önlemi onaylamadı. - Congress did not approve the measure.

Biz trafik kazalarını önlemek için gerekli önlemleri almamız gerekir. - We must take measures to prevent traffic accidents.

measure
ölçü

Gabriel Roiter ölçüsünü tanımlamak için daha sezgisel olabilen ikinci bir yol vardır. - There is a second way to define the Gabriel-Roiter measure which may be more intuitive.

Zamanın ölçüsü nedir? - What are the measures of time?

measurable function
ölçülebilir fonksiyon
measurable set
ölçülebilir küme
measurable space
ölçülebilir uzay
measurable goals
ölçülebilir hedefler
measurable quantity
olculebilir buyukluk
measure
had
measure
ayarlamak
measure
endaze
measure
mevzun
measure
endazelemek
measure
uydurmak
measure
düzenli
measure
hadsiz
measure
şiir ölçü
measure
düzgün
measure
kriter

O sadece beklenen kriterlere uymuyor. - He just doesn't measure up.

measure
ölçüleri ... olmak
measure
(İnşaat) ölçüt
measure
ölçme birimi
measure
ölçüm yapmak
measure
karşılaştırmak
lebesgue measurable function
lebesgue ölçülebilir fonksiyonu
measure
ölçme jüyesi
measure
ölçü birimi

Tom, inatçı olmasına rağmen, büyük fıçı ölçü birimi yerine, mantıklı olan metrik sistemi değiştirmeyi reddediyordu. - Tom, stubborn as he was, refused to change to the sensible metric system, preferring to measure volume in hogsheads instead.

Acre bir ölçü birimidir; Akra, Gana'nın başkentidir ve Acre, bir Brezilya eyaletidir. - An acre is a unit of measurement; Accra, the capital of Ghana, and Acre, a Brazilian state.

measure
oran

Enflasyonun başka dönemini önlemek için bir önlem olarak, bizim hükümet faiz oranlarını yükseltti. - As a measure to prevent another period of inflation, our government has jacked up interest rates.

Nispi nem oranını ölçmek için, bir psikrometre kullanabilirsiniz. - You can use a psychrometer to measure relative humidity.

measure
ölçüsünde olmak
measure
ölçme aygıtı
measure
nispet
measure
sınır
measure
{f} ölç

Biz öğrencilerin giriş sınavındaki başarılarından büyük ölçüde sorumluyuz. - We are, in large measure, responsible for students' success in the entrance exam.

Zamanın ölçüsü nedir? - What are the measures of time?

measure
miktar

Harvard'ın bilim adamları, çocuk sahibi olan veya olmayan 58 bekâr ve evli erkek tükürüğündeki erkek hormon miktarını ölçtü. - Harvard scientists have measured the amount of male hormone in the saliva of 58 single and married men with or without children.

measure
metraj çıkarmak
measure
ölçüye
measurably
ölçülü olarak
measurably
ölçülebilir şekilde

Girişim, köylüler için yaşam kalitesini ölçülebilir şekilde artırdı. - The initiative measurably improved quality of life for the villagers.

measure
vezin
measure
tartmak
measure
dikkatle bakmak
measure
çaplamamak
measure
çaplamak
measure
ölçüsünü almak
measure
(Hukuk) ölçüm

Ölçümler hassas olmalı. - The measurements need to be precise.

Ölçümler hassas olmalı. - The measurements must be precise.

measure
beyond measure hadden aşırı
measure
süzmek
measure
angular measure açı ölçüsü
measure
(Askeri) ÖNLEME, TEDBİR, ÖLÇÜ
measure
{f} 1. ölçmek; ölçüsünü almak: Measure the height of that door right now! O kapının yüksekliğini hemen ölç! The tailor is measuring me for a
measure
(Tekstil) ölçü: ölçmek
measure
full measure tam ölçü
measure
{i} derece

Pek çok kent yöneticilerinin uyguladığı kemer sıkma politikası son derece sevimsizdir. - The austerity measures that many city governments have implemented are hugely unpopular.

measure
{i} ölçek
measure
her hangi bir ölçü sistemi
measure
{i} ölçüm, ölçme
measure
son derece

Pek çok kent yöneticilerinin uyguladığı kemer sıkma politikası son derece sevimsizdir. - The austerity measures that many city governments have implemented are hugely unpopular.

measure
{i} müz. ölçü
measure
ölçmek; ölçüsünü almak: Measure the height of that door right now! O kapının yüksekliğini hemen ölç! The tailor is measuring me for a
measure
hudut
quantity (measurable)
(Ticaret) büyüklük (ölçülebilir)
English - English
Able to be measured
Of significant importance
That which can be measured; a metric
{a} that may be measured, moderate
{s} can be measured, estimable, determinable, assessable
possible to be measured; "measurable depths
Producing an inspection signal that is above the noise level inherently present in the pipe
of distinguished importance; "a measurable figure in literature" possible to be measured; "measurable depths
of distinguished importance; "a measurable figure in literature"
Something that is measurable can be measured. Economists emphasize measurable quantities -- the number of jobs, the per capita income
Moderate; temperate; not excessive
Capable of being measured; susceptible of mensuration or computation
Precipitation of 0 01" or more
If you describe something as measurable, you mean that it is large enough to be noticed or to be significant. Both leaders seemed to expect measurable progress. + measurably meas·ur·ably The old man's voice was measurably weaker than the last time they'd talked
possible to be measured; "measurable depths"
The ability of a sensor or device to quantifying a trait automatically into digital signals
mensurable
measurable function
If a function's codomain is a topological space and the function's domain is a measurable space, then the function is measurable if the inverse image of every open set in its codomain is a measurable set in its domain
measurable function
Any well-behaved function of real numbers between measurable spaces
measurable set
A subset of a given measurable space which is a member of the σ-algebra of that space
measurable sets
plural form of measurable set
measurable space
A set with a σ-algebra defined on it
Borel measurable
Said of a function: that the inverse image of any open set in its codomain is a Borel set of its domain

Continuous functions are Borel measurable.

Lebesgue measurable
That it is an element of the domain of the Lebesgue measure of the ambient Euclidean space
measure
A musical designation consisting of all notes and or rests delineated by two vertical bars; an equal and regular division of the whole of a composition
measure
An (unspecified) quantity or capacity :

Can we this quote? The unwise man never knows the measure of his stomach. — from the Hávamál.

measure
To estimate the unit size of something
measure
To traverse, cross, pass along; to travel over
measure
A tactic, strategy or piece of legislation

He took drastic measures to halt inflation.

measure
To ascertain the quantity of a unit of material via calculated comparison with respect to a standard
measurably
{a} with due measure, moderately
measure
{v} to compute, allot, take dimensions, contain in length
measure
{n} what gives the quantity of any thing, a cadence in verse, time in music, degree, portion
measurably
to a measurable degree; "the difference is measurably large
measurably
in a manner that may be measured, estimably
measurably
In a measurable manner
measurably
to a measurable degree; "the difference is measurably large"
measurably
To a measurable extent
measure
musical notation for a repeating pattern of musical beats; "the orchestra omitted the last twelve bars of the song"
measure
bar; pattern of musical beats In musical notation, vertical lines on the staff enclose a measure
measure
The dimensions or capacity of anything, reckoned according to some standard; size or extent, determined and stated; estimated extent; as, to take one's measure for a coat
measure
Determined extent, not to be exceeded; limit; allotted share, as of action, influence, ability, or the like; due proportion
measure
In music, a measure is one of the several short parts of the same length into which a piece of music is divided. see also measured, measuring, counter-measure, half measure, tape measure
measure
A number which is contained in a given number a number of times without a remainder; as in the phrases, the common measure, the greatest common measure, etc
measure
To be of a certain size or quantity, or to have a certain length, breadth, or thickness, or a certain capacity according to a standard measure; as, cloth measures three fourths of a yard; a tree measures three feet in diameter
measure
a class identifying the value(s), errors(s), and unit(s) for a measurement with transformation properties determined by the ReferenceFrame and Representation Epoch, duration, direction, and position are examples of different types of Measures
measure
A step or definite part of a progressive course or policy; a means to an end; an act designed for the accomplishment of an object; as, political measures; prudent measures; an inefficient measure
measure
To obtain or set apart; to mark in even increments
measure
{i} action, step; unit of size or capacity; criterion; device for measuring; amount, degree, extent; system of measuring; meter, cadence; legislative bill or act; prescribed distance or quantity
measure
The act of measuring
measure
A measure is a single standard (i e 10 miles is a measure of distance, 10 hours is a measure of time) Compare to a metric which is a combination of two measurements, such as miles per hour
measure
If you say that something is done for good measure, you mean that it is done in addition to a number of other things.; If you get or take the measure of someone or something, you discover what they are like, so that you are able to control them or deal with them. If you have the measure of someone or something, you have succeeded in doing this. I repeated my question for good measure The governments of the industrialized world had failed to get the measure of the crisis Lili was the only person I knew who had the measure of her brother
measure
The manner of ordering and combining the quantities, or long and short syllables; meter; rhythm; hence, a foot; as, a poem in iambic measure
measure
To adjust by a rule or standard
measure
A measure of a strong alcoholic drink such as brandy or whisky is an amount of it in a glass. In pubs and bars, a measure is an official standard amount. He poured himself another generous measure of malt
measure
A rule, ruler or measuring stick
measure
The group or grouping of beats, caused by the regular recurrence of accented beats
measure
A measure of a particular quality, feeling, or activity is a fairly large amount of it. The colonies were claiming a larger measure of self-government
measure
almude
measure
The quantity determined by measuring, especially in buying and selling; as, to give good or full measure
measure
a performance metric, preferably quantitative, of an organization's relative success in achieving the desired results, objectives, and operational goals Measures help communicate the behavior required to achieve objectives Each measure should include the units of measurement
measure
Extent or degree not excessive or beyong bounds; moderation; due restraint; esp
measure
The act of measuring; measurement
measure
Undefined quantity; extent; degree
measure
express as a number or measure or quantity; "Can you quantify your results?"
measure
meter: (prosody) the accent in a metrical foot of verse
measure
To serve as the measure of; as, the thermometer measures changes of temperature
measure
A mechanism to assign a quantity to an attribute by comparison to a criterion
measure
To indicate how much of some specified, quantifiable unit is present; to assign numbers to variations in a quantifiable attribute or trait For conditions that cannot be quantified with sufficient certainty and accuracy for the intended purposes, a description is more appropriate than measurement
measure
A rhythmic grouping or metrical unit that contains a fixed number of beats; in notated music, it appears as a vertical line through the staff
measure
If you say that one aspect of a situation is a measure of that situation, you mean that it shows that the situation is very serious or has developed to a very great extent. That is a measure of how bad things have become at the bank
measure
a basis for comparison; a reference point against which other things can be evaluated; "they set the measure for all subsequent work"
measure
Term for a bar of music, commonly used only in the U S
measure
have certain dimensions; "This table surfaces measures 20inches by 36 inches
measure
A standard of dimension; a fixed unit of quantity or extent; an extent or quantity in the fractions or multiples of which anything is estimated and stated; hence, a rule by which anything is adjusted or judged
measure
place a value on; judge the worth of something; "I will have the family jewels appraised by a professional"
measure
the performance level in logits, or their linear transformations, used to position objects and agents of measurement along the variable
measure
measurement: the act or process of measuring; "the measurements were carefully done"; "his mental measurings proved remarkably accurate"
measure
The space between two bars
measure
A quantifiable element of performance that can be compared with the same elements of other performances, such as a dimension of a function, process or outcome Measures can be activities, events, occurrences or outcomes for which data can be collected to allow comparison with a threshold, a benchmark or prior performance Clinical measures are of two types Outcome measures are incidence of prevalence rates for desirable or undesirable health status outcomes (e g , mortality) Process measures are usually of clinical performance and are based on objective clinical criteria defined from practice guidelines or other clinical specifications (e g , immunization rates) (NCQA, 2000)
measure
An (unspecified) quantity or capacity
measure
the size are quantity of something found by measuring METAL any of a class of minerals substance such as gold, silver, copper, iron ,uranium or an alloy of any of these METRIC of or using the metric system
measure
bill: a statute in draft before it becomes law; "they held a public hearing on the bill"
measure
standard: a basis for comparison; a reference point against which other things can be evaluated; "they set the measure for all subsequent work"
measure
A direct gauge or measure (quantitative or qualitative) of output or of some aspect of performance
measure
how much there is of something that you can quantify
measure
Any bill, resolution, or constitutional amendment that is acted upon by the Legislature
measure
determine the measurements of something or somebody, take measurements of; "Measure the length of the wall"
measure
To make a measurement or measurements
measure
have certain dimensions; "This table surfaces measures 20inches by 36 inches"
measure
Each SPD has a number of main headings, known as Priorities, which outline objectives for the overall Programme Each Priority is further broken down into a number of Measures that outline the scope for activities that are appropriate for funding Each Measure is linked to one out of three of the Structural Funds and has its own financial allocation Each project application should be submitted under one specific Measure and fit within the scope of that Measure in the SPD
measure
To result, or turn out, on measuring; as, the grain measures well; the pieces measure unequally
measure
(noun) - an instrument or device that provides data on the quantity or quality of that aspect of teaching performance being evaluated See Instrument
measure
a statute in draft before it becomes law; "they held a public hearing on the bill"
measure
Quantitative value found in a cube, for example, dollar sales, unit sales, and so on in a sales cube
measure
in the phrases, in measure; with measure; without or beyond measure
measure
any maneuver made as part of progress toward a goal; "the situation called for strong measures"; "the police took steps to reduce crime"
measure
To pass throught or over in journeying, as if laying off and determining the distance
measure
The precise designated distance between two objects or points
measure
contrast the methods and outcomes used to fit Gulliver with new clothes in in Lilliput and Laputa Lilliput: "The Sempstresses took my Measure as I lay on the ground, one standing at my Neck, and another at my Mid-Leg, with a strong Cord extended, that each held by the end, while the third measured the length of the Cord with a Rule an Inch long Then they measured my right Thumb, and desired no more; for by a mathematical Computation, that twice round the Thumb is once round the Wrist, and so on to the Neck and the Waist, and by the help of my old Shirt, which I displayed on the Ground before them for a Pattern, they fitted me exactly " (I: 6;19)
measure
quantify: express as a number or measure or quantity; "Can you quantify your results?"
measure
emphasis If you say that something has changed or that it has affected you beyond measure, you are emphasizing that it has done this to a great extent. Mankind's knowledge of the universe has increased beyond measure
measure
If something measures a particular length, width, or amount, that is its size or intensity, expressed in numbers. The house is more than twenty metres long and measures six metres in width = be
measure
contains a complete cycle of the meter pattern, beginning with the accented beat Meter - the grouping together of two or more beats according to the accents Meter Signature - the number sign that follows after the clef; the upper number tells how many of the notes values expressed in the lower number are contained in the measure; the lower number tells what note value will be used as the unit of beat
measure
To allot or distribute by measure; to set off or apart by measure; often with out or off
measure
If you measure a quantity that can be expressed in numbers, such as the length of something, you discover it using a particular instrument or device, for example a ruler. Measure the length and width of the gap
measure
A group of beats containing a primary accent and one or more secondary accents, indicated by the placement of bar lines on the staff The space between two bar lines
measure
the act or process of measuring; "the measurements were carefully done"; "his mental measurings proved remarkably accurate"
measure
how much there is of something that you can quantify any maneuver made as part of progress toward a goal; "the situation called for strong measures"; "the police took steps to reduce crime"
measure
The Foot, Verse, or time sequence used in a literary work, especially a poem Measure is often used somewhat incorrectly as a synonym for Meter (Compare with Meter )
measure
measuring instrument having a sequence of marks at regular intervals; used as a reference in making measurements
measure
An instrument by means of which size or quantity is measured, as a graduated line, rod, vessel, or the like
measure
A written document used by the Legislative Assembly to propose a law or to express itself as a body A measure may be a bill, a memorial, or a resolution
measure
If you measure the quality, value, or effect of something, you discover or judge how great it is. I continued to measure his progress against the charts in the doctor's office It was difficult to measure the precise impact of the labor action
measure
A bill or resolution which is officially introduced in the Legislature for consideration
measure
of two or more numbers
measure
If something is true in some measure or in large measure, it is partly or mostly true. Power is in some measure an act of will
measure
Regulated division of movement A regulated movement corresponding to the time in which the accompanying music is performed; but, especially, a slow and stately dance, like the minuet
measure
A function that assigns a non-negative number to a given set following the mathematical nature that is common among length, volume, probability and the like
measure
A specific test to determine if a goal is being met or not High level measures tend to focus on profits, revenues, product output figures and growth As measures are subdivided they tend to focus on whether specific sub-processes are achieving their output goals Very specific measures may check to determine if the steps within an activity are being performed correctly or if decisions are being made according to rules and policies
measure
The distance between the fencers
measure
The quantity, size, weight, distance or capacity of a substance compared to a designated standard
measure
(prosody) the accent in a metrical foot of verse
measure
measuring stick: measuring instrument having a sequence of marks at regular intervals; used as a reference in making measurements
measure
An indicator; Something used to assess some property
measure
To ascertain by use of a measuring instrument; to compute or ascertain the extent, quantity, dimensions, or capacity of, by a certain rule or standard; to take the dimensions of; hence, to estimate; to judge of; to value; to appraise
measure
{f} weigh, gauge, quantify; assess, evaluate, estimate; allot in measured amounts, allocate; be of a specific quantity or size or distance
measure
The contents of a vessel by which quantity is measured; a quantity determined by a standard; a stated or limited quantity or amount
measure
When someone, usually a government or other authority, takes measures to do something, they carry out particular actions in order to achieve a particular result. The government warned that police would take tougher measures to contain the trouble
measurable
Favorites