handle

listen to the pronunciation of handle
English - Turkish
{f} idare etmek

Bu makineyi idare etmek kolaydır. - This machine is easy to handle.

Tom'u idare etmek zor. - Tom is hard to handle.

{f} işlemek
{i} sap

Ahşap saplı bir atlama ipi istiyorum. - I want a jump rope with wooden handles.

Bu tavanın sapını tutmak kolaydır. - The handle of this pan is easy to hold.

el tutma yeri
{i} kulp

Fincanın kulpu kırıldı. - The handle of the cup has broken off.

{f} ele almak

Onu ele almak istemiyorum. - I don't want to handle it.

Bunu tek başına ele almak zorunda kalacaksın. - You'll have to handle it by yourself.

{i} kol

Kapıya yeni bir kol taktım. - I put a new handle to the door.

Bu makineyi idare etmek kolaydır. - This machine is easy to handle.

{f} başa çıkmak

Durumla başa çıkmak benim için zor. - It is difficult for me to handle the case.

Onunla başa çıkmak zorunda kalacaksın. - You'll have to handle it.

{i} kabza
{f} geçinmek

Tom'la geçinmek kolaydır. - Tom is easy to handle.

{f} kullanmak

Eski modelle karşılaştırıldığında bunu kullanmak çok daha kolaydır. - Compared with the old model, this is far easier to handle.

{f} eğitmek
tuta

Tom bir tüfeği nasıl tutacağını bilir. - Tom knows how to handle a rifle.

kol tutamak
(Bilgisayar) tanıtıcı değer
(Askeri) elleçlemek
(Kanun) davaya bakmak
kapı kolu
köpürmek
(İnşaat) taşımak
tanıtıcı
(Tekstil) (işte) kullanmak
tutumaç
tutma yeri
(Tekstil) kontrol altında tutmak
(Tekstil) manivela
(Askeri) eleçlemek
el sürmek
{f} ele al

Tom durumu daha farklı şekilde ele almalıydı. - Tom should have handled the situation differently.

O sorunu oldukça iyi şekilde ele aldın. - You handled that problem quite well.

{i} tutaç
bulundurmak
ellemek

Bunu çocuk eldivenleri ile ellemek zorunda kaldık. - We've got to handle this with kid gloves.

tutamaç
eline almak
yönetmek
halletmek

İnsan gücü eksikliği nedeniyle, biz bu görevi halletmek için beklentilerden daha fazla zamana ihtiyacım var. - Due to lack of manpower, we need more time than expectations to handle this task.

{f} yumuşacık olmak
tanıtıcı (değer)
{f} işle

Tom tek başına bu işle başa çıkamaz. - Tom can't handle this job on his own.

Senin araban kolayca işler. - Your car handles easily.

lakap/kabza/sap/kulp
elle idare etmek
{f} üstesinden gelmek

Sami öfkesinin üstesinden gelmek istedi. - Sami wanted to handle his anger.

Kendi tarzımla bunun üstesinden gelmek istiyorum. - I'd like to handle this in my own way.

{i} olanak
{i} çıkar yol
{i} işleyici
{i} yol

Sorunu yapma yöntemini bildiğim tek yolla ele aldım. - I handled the problem the only way I knew how.

Bazen çok sayıda sorun ve stres, işi bırakmanıza yol açabilir. Çabucak onunla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz gerekir. - Sometimes, many problems and a lot of stress can lead you to quit your job. You must learn how to handle it quickly.

{f} meşgul olmak

Bununla tek başına meşgul olmak zorundasın. - You'll have to handle this by yourself.

{i} tutacak
{i} imkân

Tek başıma bununla başa çıkabilmemin imkanı yok. - There's no way I can handle this by myself.

{f} kıvırmak
{f} ele gelmek
(Tekstil) tutum
{f} satmak
sat/davran/uğraş/tut
{f} dokunmak
{i} vesile
çıkarellemek
(Bilgisayar) dosya aracı
elcik
(Gıda) alet edavat sapı
elden geçirmek
anahtar kolu
kulplu
handle bars
(Bilgisayar) tutma çubuğu
handle bars
gidon
handle with kid gloves
çok nazik davranmak
handle with kid gloves
üzerine titremek
handle a relationship
ilişki yürütmek
handle bar
Bisiklet gidonu

His bicycle has a remote control panel on the hadle bar.

handle down
Bir şeyi elle tutup aşağı doğru indirmek ya da bastırmak
handle lug
lug kulp
handle of
tutamacını
handle s.o. with kid gloves
(çok kırılgan/sınırlı birine) son derece dikkatli davranmak
handle stem
kök sapı
handle without gloves
mertçe kolu
handle bag
tutamaklı torba
handle ball
bilyalı tutamak
handle count
(Bilgisayar) işleç sayısı
handle count
(Bilgisayar) tanıtıcı sayımı
handle driver
(Otomotiv) takma aleti
handle driver
(Otomotiv) elle sökme takma aleti
handle fastener
kapı tutamağı alt plakası
handle nut
kollu somun
handle s.o. with kid
(çok kırılgan/sinirli birine) son derece dikkatli davranmak
handle smb. tactfully
(isim)bza göre şerbet vermek, suyuna gitmek
handle smb. tactfully
nabza göre şerbet vermek
handle smb. tactfully
suyuna gitmek
handle smb. with velvet gloves
çok hassas davranmak
handle tow
(Spor) kulplu halat
handle with care
dikkat edin
handle with care
dikkatli tutun
handle with kid gloves
(deyim) pamuklara sararak sakınmak
handle with kid gloves
yumuşak davranmak
handle with kid gloves
tatlılıkla idare etmek
handle with kid gloves
(deyim) gözü gibi sakınmak
having a handle
saplı
hammer handle
çekiç sapı
handling
{i} kullanma

Dinamit kullanmak tehlikelidir. - The handling of dynamite is dangerous.

O, bu makineyi kullanmaya alışıktır. - She is used to handling this machine.

fly off the handle
(Ev ile ilgili) Öfkelenmek, kendini kaybetmek, kontrolü kaybetmek
get a handle on something
Anlamaya/kavramaya başlamak
handling
idare

Çocuğu idare etmekte büyük zorluk çekiyorum. - I have great difficulty in handling the child.

Tom durumu çok iyi idare etmiyor. - Tom isn't handling the situation very well.

bolt handle
(Askeri,Avcılık) sürgü kolu
bolt handle
(Askeri) kurma kolu
changing handle
(Avcılık) emniyet tutucusu
cocking handle
(Avcılık) kurma kolu
crank handle
çalıştırma kolu
firm handle
(Teknik,Tekstil) tok tutum
fly off the handle
küplere binmek
fly off the handle
çok kızmak
fly off the handle
çılgına dönmek
get a handle on
(deyim) başa çıkmak
grab handle
tutamak
handled
(Bilgisayar) işlendi
handling
(Ticaret) yükleme işlemleri
handling
kotarma
handling
(Otomotiv) aracın yol tutuşu
handling
elden geçirme
handling
(Gıda) ele alma
handling
elle kullanma
handling
elleme
handling
(Ticaret) nakliye
handling
yürüterek
handling
yürütme
handling
(Otomotiv) yol tutuş
handling
hareket
handling
(Otomotiv) direksiyon hakimiyeti
handling
yükleme-boşaltma
handling
(Havacılık) yer hizmetleri
handling
bir işi idare etme
lever handle
açma kolu
operating handle
(Avcılık,Teknik) çalıştırma kolu
rubber handle
lastik tutma sapı
control handle
kumanda kolu
crank handle
krank kolu
door handle
kapı tokmağı
door handle
kapı kolu
fly off the handle
zıvanadan çıkmak
fly off the handle
aniden tepesi atmak
handled
{f} yürüt
handling
{i} boşaltma
handling
muamele
handling
{f} boşalt
insulated handle
izoleli sap
pump handle
pompa kolu
Handling
elleçleme
ball handle
topu kolu
clamping handle
(İmalat) Sıkıştırıcılı kulp, sıkıştırıcılı tutaç
crank handle
Manivelâ kolu
crank handle
Manivelâ
crank handle safety device
(Endüstri) Krank kolu güvenlik cihazı
door handle cup
kapı fincan sapı
easy to handle
kolay
fly off handle
off kolu sinek
gas handle
gaz kolu
glass handle with care
cam dikkatli olun
go off the handle
sap çıkmak
handled
yürütülen
handles
kolları
handles
ele alır
handling
Yükleme ve boşaltma
handling
elle dokunma
handling
işleme tarzı
hoe handle
çapa sapı
outside door handle
kapı dış kolu
pan handle
sap pan
safe handle
güvenlik kolu
star handle
star kulp
the handle
sap
to handle threats
tehlikenin üstesinden gelmek
to handle with kid gloves
tatlılıkla idare etmek
to pull a handle
Bir deste çekme
alarm signal handle
imdat freni çekme kolu
alternative firing handle
(Havacılık) yardımcı ateşleme kolu
auxiliary handle
yardımcı kol
bolt handle
(Askeri) KURMA KOLU, SÜRGÜ KOLU: Tüfek ve makineli tüfeklerde silahı kurmaya yarayan kol
cloth handle
(Tekstil) kumaş tuşesi
commode handle
dolap tutamağı
courtesy handle
aydınlatma kolu
crank handle
dirsek sapı,krank kolu
crunchy handle
(Tekstil) hışırtılı tulum
crunchy handle
(Tekstil) hışırtılı tutum
emergency handle
imdal kolu
examine and handle
(Ticaret) tetkik etmek ve halletmek
file handle
Dosya İşleme
firm handle
(Tekstil) tok tutum, dolgun tutum
fly off the handle
kendini kaybetmek
fly off the handle
{k} (deyim) birine kızmak,birden bire öfkelenmek,parlamak
fly off the handle
tepesi atmak
fly off the handle
köpürmek
fly off the handle
birden öfkelenmek
fly off the handle
kızmak
full handle
(Tekstil) tok tutum, dolgun tutum
grab handle
tutacak
grab handle
tutunacak yer
handleable
uğraşılabilir/tutulabilir
handling
{i} dağıtım
handling
yönetme
handling
dokunma
handling
{f} yür
handling
{i} tedavi
handling
{i} ambalajlama
handling
{f} boşalt: prep.boşaltarak
handling
handling charges elden geçirme masraflar
handling
işletme
handling
{i} taşıma

Taşıma ücreti ne kadar. - How much is the handling charge?

Dinamit taşıma tehlikeli olabilir. - Handling dynamite can be dangerous.

handling
{i} bakım
handling
(Nükleer Bilimler) işleme
i will handle it
ben hallederim
inside door handle
iç kapı kolu
inside hinged handle
iç kapı tutamağı
insulated handle
(Elektrik, Elektronik,Teknik) yalıtık sap
internal t handle
(Askeri) dahili t kolu
invalid handle
(Bilgisayar) geçersiz tanıtıcı
invalid handle
(Bilgisayar) geçersiz işleyici
jack handle
(Otomotiv) kriko kolu
jointed handle
mafsallı kol
knob handle
kapı topuzu
locking handle
kilitleme manivelası
object handle
Nesne İşleme
operating handle
(Askeri) KAMA KOLU KABZASI: Toplarda, kamanın açılıp kapanması için kama kolunu işleten kol
English - English
To use or hold with the hand

About his altar, handling holy things - John Milton.

A part of an object which is held in the hand when used or moved, as the haft of a sword, the knob of a door, the bail of a kettle, etc
To receive and transfer; to have pass through one's hands; hence, to buy and sell; as, a merchant handles a variety of goods, or a large stock
That of which use is made; an instrument for effecting a purpose (either literally or figuratively); a tool
A reference to an object or structure that can be stored in a variable

This article describes how to find the module name from the window handle.

To use the hands

They have hands, but they handle not - ''Psalm 115:7.

The gross amount of wagering within a given period of time or for a given event at one of more establishments

The daily handle of a Las Vegas casino is typically millions of dollars.

A 10 fl oz (285 ml) glass of beer in the Northern Territory. See also pot, middy for other regional variations
To manage; to control; to practice skill upon

You shall see how I'll handle her - Shakespeare, Measure for Measure, V-i.

A topological space homeomorphic to a ball but viewed as a product of two lower-dimensional balls
To accustom to the hand; to work upon, or take care of, with the hands

The hardness of the winters forces the breeders to house and handle their colts six months every year - Sir W. Temple.

To manage in using, as a spade or a musket; to wield; often, to manage skillfully

That fellow handles his bow like a crowkeeper - Shakespeare, ''King Lear, IV-vi.

To touch; to feel with the hand

Handle me, and see; for a spirit hath not flesh - Luke 24:39.

A name, nickname or pseudonym
To treat; to use, well or ill

How wert thou handled being prisoner - Shakespeare, Henry VI, Part I, I-iv.

To use or manage in writing or speaking; to treat, as a theme, an argument, or an objection

We will handle what persons are apt to envy others - Francis Bacon.

To deal with; to make a business of

They that handle the law knew me not - ''Jeremiah, 2:8.

{v} to touch, feel, manage, treat of
If you say that someone can handle a problem or situation, you mean that they have the ability to deal with it successfully. To tell the truth, I don't know if I can handle the job
{n} the part of a thing that is held, a hold
A handle is the part of an object such as a tool, bag, or cup that you hold in order to be able to pick up and use the object. The handle of a cricket bat protruded from under his arm. a broom handle
The quality or state of being handy
v (of a condition being signaled) to perform a non-local transfer of control, terminating the ongoing signaling of the condition
To touch; to feel with the hand; to use or hold with the hand
A piece of cloth, usually square and often fine and elegant, carried for wiping the face or hands
{f} feel, touch with the hands; deal in, do business with; manage; treat
To touch; to feel with the hand; to use or h
A small shape (usually square) at a corner or in the middle of an edge which resizes the object when you drag it
A pointer to a data structure that contains information about an object
If you fly off the handle, you suddenly and completely lose your temper. He flew off the handle at the slightest thing
If something such as a vehicle handles well, it is easy to use or control. His ship had handled like a dream!
The whole-dollar price of a bid or offer is referred to as the handle (ie if a security is quoted at 101 10 bid and 101 11 offered, 101 is the handle) Traders are assumed to know the handle
An object that identifies an enterprise bean A client may serialize the handle, and then later deserialize it to obtain a reference to the enterprise bean
show and train; "The prize-winning poodle was handled by Mrs Priscilla Prescott"
{i} part of an object designed to be gripped by the hand; first name, nickname, code name, title (Slang); unique identifier assigned to a file which allows a program to access it (Computers)
This operates the locking device to secure the window via the Espagnolette Locking and non-locking types are available On older types of window a cockspur handle may be fitted, this relies on a nib, which moves onto a transome locking the sash into the frame when the handle is operated Handles are also the lock operating device on doors
A handle is a small round object or a lever that is attached to a door and is used for opening and closing it. I turned the handle and found the door was open
An aluminum, wooden or composite pole connected to the head of the crosse
show and train; "The prize-winning poodle was handled by Mrs
The total amount of money taken in by a business within a given period of time
Directions given by the handler to the dog
A piece of cloth shaped like a handkerchief to be worn about the neck; a neckerchief; a neckcloth
Work done by the hands; hence, any work done personally
In a handy manner; skillfully; conveniently
Priscilla Prescott" A man who earns his living by handicraft; a handicraftsman
An unsigned long (32-bit) integer assigned by Windows NT or Windows 95 to uniquely identify an instance (occurrence) of an object, such as a file or a window
If you have a handle on a subject or problem, you have a way of approaching it that helps you to understand it or deal with it. When you have got a handle on your anxiety you can begin to control it
To accustom to the hand; to work upon, or take care of with the hands
A handkerchief
deal with verbally or in some form of artistic expression; "This book deals with incest"; "The course covered all of Western Civilization"; "The new book treats the history of China"
A man who earns his living by handicraft; a handicraftsman
In the S&P 500 a handle is one dollar unit or 100 points For example, if the markets is trading at 988 00 (or "8 even") if the market moves up to the next handle the S&P's would be trading at 989 00 (or "89 even") With the markets moving so quickly it is important to listen for the "handle" if not in front of a quote screen
A man skilled or employed in handcraft
To receive and transfer; to have pass through ones hands; hence, to buy and sell; as, a merchant handles a variety of goods, or a large stock
The whole-dollar price of a bid or offer is referred to as the handle (i e if a security is quoted at 101 10 bid and 101 11 offered, 101 is the handle) Traders are assumed to know the handle
A system of globally-unique names for Internet resources and a computer system for managing them, developed by CNRI; a form of URN
Refers to a nickname set in the bots/eggdrops access list
That of which use is made; an instrument for effecting a purpose; a tool
One of two metal grips, located on each side of the sled inside the pod The handles are used to push the sled during the start and sometimes for steering during the run
be in charge of, act on, or dispose of; "I can deal with this crew of workers"; "This blender can't handle nuts"; "She managed her parents' affairs after they got too old"
A location on a part that can be grabbed (if the part is selected) in order to reshape it All parts have handles, though some (uses and text parts) have only one
When you handle something, you hold it or move it with your hands. Wear rubber gloves when handling cat litter
A handle is a way of identifying an object that is owned or managed by another thread or process orA client's representation of an object managed by the server
If you talk about the way that someone handles a problem or situation, you mention whether or not they are successful in achieving the result they want. I think I would handle a meeting with Mr. Siegel very badly + handling han·dling The family has criticized the military's handling of Robert's death
handle effectively; "The burglar wielded an axe"
The whole-dollar price of a bid or offer is referred to as the handle (e g , if a security is quoted at 101 10 bid and 101 11 offered, 101 is the handle) Traders are assumed to know the handle See: Full
That part of vessels, instruments, etc
If you handle a particular area of work, you have responsibility for it. She handled travel arrangements for the press corps during the presidential campaign
A pointer that the resource manager base library binds to the pathname registered via resmgr_attach() This handle is typically used to associate some kind of per-device information Note that if you use the iofunc_*() POSIX layer calls, you must use a particular type of handle -- in this case called an attributes structure
A nickname or pseudonym
handle with kid gloves
To treat something very delicately or carefully

The campaign staff cautioned the candidate to handle the issue with kid gloves.

handle with kid gloves
handle with great care and sensitivity; "You have to handle the students with kid gloves"
handle with kid gloves
treat very carefully
handle with kid gloves
handle with great care and sensitivity; "You have to handle the students with kid gloves
handle without gloves
treat roughly
handle-bar
steel bar at the front of a bicycle used for steering
have a handle on
To be in control; to understand or grasp

To work efficiently, it's important to have a handle on the procedures involved.

car door handle
A handle specifically designed to operate a car door

You can also find articles concerning the installation of Toyota and other car door handles whether it is for customizing or just for repairing.

fly off the handle
to become very angry or enraged; to throw a fit or go crazy

My dad flew off the handle when he saw the F on my report card.

get a handle on
To build or acquire a basic level of understanding or control

After a week of poring over the manuals, I am just beginning to get a handle on the software.

handling
A criminal offence, the trade with stolen goods
handling
The mode of using the pencil or brush; style of touch - Fairholt
handling
A touching, controlling, managing, using, take care of, etc., with the hand or hands, or as with the hands. See handle
handling
Present participle of handle
love handle
a protruding area of fat on the side of the body, above the hips
fly off the handle
(Ev ile ilgili) lose one's temper
get a handle on something
Find a way to understand a situation in order to control it
a handle
{n} haft
A handle
lift
ax handle
the handle of an ax
axe handle
ax handle: the handle of an ax
broom handle
the handle of a broom
cocking handle
lever used to insert a bullet into the chamber of a gun so that it is ready to fire
crank handle
crank used to start an engine
door handle
lever pushed with the hand to open a door
file handle
On Tru64 UNIX, Linux, and Windows systems, a unique identifier that the system assigns to a file when the file is opened or created A file handle is valid until the file is closed
file handle
A file handle is an opaque object created by MPI_FILE_OPEN and freed by MPI_FILE_CLOSE All operations on an open file reference the file through the file handle
file handle
A structure that identifies and provides access to a file on disk
file handle
unique identifier allocated to a file which allows a program to access the file
flew off the handle
flew into a rage, became very angry, lost his temper
fly off the handle
lose control, explode in anger, fly into a rage
handleable
A man who earns his living by handicraft; a handicraftsman
handleable
Capable of being handled
handleable
A piece of cloth shaped like a handkerchief to be worn about the neck; a neckerchief; a neckcloth
handleable
To touch; to feel with the hand; to use or h
handleable
A handkerchief
handleable
The quality or state of being handy
handleable
In a handy manner; skillfully; conveniently
handleable
A man skilled or employed in handcraft
handleable
A piece of cloth, usually square and often fine and elegant, carried for wiping the face or hands
handleable
Work done by the hands; hence, any work done personally
handled
having a usually specified type of handle; "pearl-handled revolver"
handled
past of handle
handled
having a usually specified type of handle; "pearl-handled revolver
handles
Small squares on (or sometimes near) elements to indicate that they have been selected
handles
Rings, often stirrup-shaped but sometimes semicircular, cast in pairs on the upper side of gun and howitzer tubes at the center of balance With the cascabel, the handles were used to attach tackles when lifting a piece to or from its carriage The handles of ornately-decorated early ordnance were often cast in the form of dolphins, and early works call then by that name
handles
Axe handles are made of hickory and range from 20" to 36" long The most common is 36" Handles for single-bit axes are curved to help increase leverage Double-bit axes have straight handles because the handle must be symmetrical with the double-edge head
handles
The squares that appear on the borders of selected objects like a Text Box When handles of different size are present, the large handle is used to move and the smaller handles are used to resize
handles
Handles give you something to grab on to! You wouldn't get very far in graphics editing without these
handles
third-person singular of handle
handles
Names that the wrestlers usually use themselves Usually not the names that they use in the ring
handles
Places on a widget or screen where the object can be"grabbed" for repositioning or resizing
handles
Bars at the back of a two-man sled that the brakeman pushes on to get it started on the descent
handles
A ‘Handle’ refers to (or identifies) elements associated with inter-application communications (i e a database connection is achieved via dbhandle )
handles
Flattened half-rings case on some bronze weapons Placed over the center of gravity to facilitie lifiting On early, heavily decorated weapons, the handles were often cast to resemble dolphins, and were known by this name
handles
used instead of a control bar to fly the kite In 4 line kites, a pair of bent handles with one power line connected to the top and one brake line connected to the bottom of each A "link line" or harness line runs between the two handles to allow a harness to take the load of the kite and for one-hand or short-term no-hands flying Allows more precise landing, better luff recovery, quicker handling and better sensitivity, but less tendency to automatically return to a neutral position, less solid-feeling, more "fumbly" and usually twitchier Generally considered unsuitable for inflatable kites
handles
Whether this term is taken from trucky talk like "Trying to get a handle or something" or not is open to speculation, but what it means in chatting circles is the name you go by when you chat Some people use their own name and look rather unholy, not to mention dull, when they go into Christian rooms surrounded by handles like Jesus Loves Me, God's Little Sunbeam and Seen The Light (yeah right, as if anyone would call themselves something like THAT ), but then, their argument might be that at least they are being honest and not trying to be someone they're not Boy, some chatters can be so sensitive And no, I'm NOT one of them, so WATCH IT!!
handles
Small squares that appear around the periphery of a selected object
handles
plural of handle
handling
Storing, dispensing and disposing of materials or containers
handling
The mode of using the pencil or brush, etc
handling
means petting, feeding, watering, cleaning, manipulating, loading, crating, shifting, transferring, immobilizing, restraining, treating, training, working and moving, or any similar activity with respect to any animal
handling
with the hand or hands, or as with the hands
handling
A touching, controlling, managing, using, etc
handling
The ease, with that the motorcycle can be moved, for example with direction changes
handling
To touch; to feel with the hand; to use or h
handling
The quality or state of being handy
handling
A handkerchief
handling
See Handle, v
handling
the management of someone or something; "the handling of prisoners"; "the treatment of water sewage"; "the right to equal treatment in the criminal justice system"
handling
the action of touching with the hands or the skillful use of the hands
handling
In a handy manner; skillfully; conveniently
handling
The packaging of an item for shipment
handling
manual (or mechanical) carrying or moving or delivering or working with something
handling
A general term covering all the aspects of a car's behavior that are related to its directional control
handling
The mode of using the pencil or brush, etc.; style of touch
handling
{i} care, treatment; touch
handling
Generally, a car's performance while racing, qualifying, or practicing How a car "handles" is determined by its tires, suspension, aerodynamics, and other factors
handling
the characteristics of a kayak design that determine how the boat will respond to inputs from the paddler, usually including tracking or turning ability, stability, and seaworthiness (contrast with performance)
handling
A single pick-up, movement and set-down of a loaded or empty pallet
handling
A touching, controlling, managing, using, take care of etc., with the hand or hands, or as with the hands. See handle (transitive verb)
handling
A piece of cloth, usually square and often fine and elegant, carried for wiping the face or hands
handling
Fee assessed for issuing shipping documents, labeling freight, booking cargo, confirming goods onboard, and pre-alerts
handling
the action of touching with the hands or the skillful use of the hands manual (or mechanical) carrying or moving or delivering or working with something A man who earns his living by handicraft; a handicraftsman
handling
Taking care of all procedures connected with physical handling of cargo
handling
Work done by the hands; hence, any work done personally
handling
a single pick-up, movement and wet-down of a loaded or empty pallet
handling
(handler) means any operation or portion of operation that receives or otherwise acquires agricultural products for resale, except that such a term shall not include final retailers of agricultural product, who do not process and substantially transform, repack, or re-label such products
handling
A piece of cloth shaped like a handkerchief to be worn about the neck; a neckerchief; a neckcloth
handling
A man skilled or employed in handcraft
handling
style of touch
hoe handle
the handle of a hoe
love handle
A deposit of fat at the waistline. Often used in the plural
love handle
excess fat around the waistline
mop handle
the handle of a mop
pan handle
{i} (Informal) extended protrusion resembling a tail of a geo-political entity
rake handle
the handle of a rake
handle
Favorites