finding

listen to the pronunciation of finding
English - Turkish
bulgu

Çoğu bilim adamı, onun bulgusunun birazını düşünür. - Most scientists think little of his finding.

Bu önemli bir bulgudur. - This is a significant finding.

bularak
kalıntı
keşfedilmiş şey
bulunmuş
(Bilgisayar) bulunuyor
(Bilgisayar) aranıyor
{f} bul

Onun bürosunu bulmak kolaydı. - Finding his office was easy.

Onun bürosunu bulmak kolaydı. - Finding her office was easy.

sonuç
karar

Hangisini alacağımıza karar vermeyi zor buluyoruz. - We're finding it difficult deciding on which one to buy.

Hangisini alacağıma karar vermeyi zor buluyorum. - I'm finding it difficult deciding on which one to buy.

{i} keşif
{i} bulunmuş/keşfedilmiş şey
{i} bulma

Onun bürosunu bulmak kolaydı. - Finding her office was easy.

Onun iş bulma şansı yoktu. - He had no luck in finding work.

{i} huk. (jürinin verdiği) karar
{i} buluş
find
{f} bulmak

Onun bürosunu bulmak kolaydı. - Finding her office was easy.

Onun ofisini bulmak kolaydı. - It was easy to find his office.

finding out
öğrenme

O ben onun hakkında öğrenmeden bilgisayarımı kullanmaya çalıştı. - He tried to use my computer without my finding out about it.

finding out
öğrenim
finding fault with
kusur bul
finding out
{i} anlama

Biri fark etmeden onu nasıl başardığını anlamaya çalışıyorum. - I'm trying to figure out how you managed to do that without anyone finding out.

finding out
{f} anla

Biri fark etmeden onu nasıl başardığını anlamaya çalışıyorum. - I'm trying to figure out how you managed to do that without anyone finding out.

finding an opportunity
imkan bulma
finding out
anlayarak
finding direction by night
(Askeri) Geceleyin yön tayini
find
{i} bulma

Onun ofisini bulmak kolaydı. - Finding his office was easy.

Kasabada veya kasabanın yakınında bir veya iki büyük fabrika kurulduysa, insanlar iş bulmaya gider, ve yakında bir endüstriyel alan büyümeye başlar. - After one or two large factories have been built in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to develop.

find
keşfetmek
find
{i} bulunan şey
find
{i} keşif

O eski kitap gerçek bir keşiftir. - That old book is a real find.

direction finding
(Askeri) istikamet bulma
find
çıkarmak
find
rast gelmek
find
karar
find
(Bilgisayar) fınd
find
sonuç

Sonunda gerçekten tatmin edici bir sonuç bulmak mümkündü. - Eventually it was possible to find a really satisfactory solution.

Sonuçta herkesin öğreneceğini sen her zaman biliyordun. - You've always known that eventually everyone would find out.

find
buluntu
find
aramak

Mutluluğu aramak için değil ama onu bulmak için buradayım. - I'm here not to look for happiness but to find it.

Biz mutluluk aramak için dünyadayız, onu bulmak için değil. - We're on earth to look for happiness, not to find it.

find
netice
find
anlamak

Bütün yolu sadece onun evden uzakta olduğunu anlamak için yürüdüm. - I went all the way to see her only to find her away from home.

Onun ne söylediğini anlamakta zorlanıyorum. - I find it difficult to understand what he is saying.

find
eline geçmek
find
bakmak

Nagoya çevresinde birinin yolunu bulması çok basittir. Tek yapmanız gereken işaretlere bakmak. - Finding one's way around Nagoya is very simple. All you do is look at the signs.

Sami'nin, çocuklarına bakmak için bir iş bulması gerekiyordu. - Sami needed to find a job to support his children.

finding out
tahsil
findings
(Politika, Siyaset) bulgular

O bulgular benim kendi gözlemlerimle eşleşiyor. - Those findings match my own observations.

Tom'un bulgularımı tasdik etmesini istedim. - I asked Tom to confirm my findings.

findings
(Politika, Siyaset) hükümler
find
{i} bulgu

Tom'un bulgularımı tasdik etmesini istedim. - I asked Tom to confirm my findings.

Benim bulgularım durumun böyle olmadığını gösteriyor. - My findings suggest that that is not the case.

analytical finding
analitik bulgu
fault finding
arıza bulma
find
buluş

Kahve bir kızın ilk buluşmasındaki öpücük kadar sıcak, o gece kızın kucağı kadar yumuşak ve annesinin kızı bulduğu zaman ettiği küfürler kadar siyah olmalıdır. - The coffee has got to be as hot as a girl's kiss on the first date, as sweet as those nights in her arms, and as dark as the curse of her mother when she finds out.

find
tapmak
find
{f} bul

Kasabada veya kasabanın yakınında bir veya iki büyük fabrika kurulduysa, insanlar iş bulmaya gider, ve yakında bir endüstriyel alan büyümeye başlar. - After one or two large factories have been built in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to develop.

En yakın mağazayı nerede bulabilirsin? - Where can you find the closest store?

find
{f} geçindirmek
Find
arat
Find
bulunuz
Find
aratı
Find
aratm
aim of finding
bulgunun amacı
fact-finding
Delil tespiti, delil toplama
find
buluyor
find
karara varmak
findings
bulguları
findings
bulguya
ground direction finding
yer yön tayini
ground direction finding station
yer yön tayin istasyonu
official finding
resmi bulma
audit finding
(Ticaret) denetim bulgusu
automatic direction finding
(Askeri) otomatik yön bulma
automatic radio direction finding
(Askeri) telsizle otomatik yön bulma
direction finding
(Askeri) İSTİKAMET BULMA İSTASYONU: Bknz. "direction finder station"
direction finding
sinyâl yönünü belirleme
direction finding station
radyo iletki istasyonu
direction finding; dispersion factor; disposition form
(Askeri) yön bulma; dağılma faktörü; İşlem Formu
fact finding mission
(Askeri) keşif heyeti
fact finding mission
(Askeri) keşif grubu
find
kendini göstermek
find
{f} sağlamak
find
{f} (found) bulmak, keşfetmek
find
tedarik etmek
find
{f} rastlamak
find
arayıp bulmak
find
keşedilmek
findings
{i} malzeme
findings
{i} araç gereç
findings
(Askeri) KARAR: Soruşturma ve tahkikattan sonra alınan karar. Bir askeri mahkeme veya bir subaylar heyeti tarafından varılan sonuçlara denir
height finding radar
(Askeri) İRTİFA ÖLÇME RADARI
pick finding
(Tekstil) atkı araştırıcı
position finding
(Askeri) KESTİRME: Bir uçak veya diğer bir hedef ya da telsiz dalgalarının, şimdiki veya gelecek noktalarını tayin etme. Kestirme, genel olarak, telemetre, radar veya dinleme cihazı gibi aletlerin yardımı ile yapılır
preliminary finding
ön bulgu
radio direction finding
(Askeri) TELSİZ İSTİKAMET KESTİRMESİ: Bir istasyonun kendi yayınları vasıtasıyla sadece yönünün bulunduğu telsiz mevkii
radio direction finding data base
(Askeri) TELSİZ İSTİKAMET BULUCU VERİ BAZI: Hedef alıcı/vericilerde nirengi elde etmek amacıyla telsiz istikamet bulma faaliyetlerini desteklemek, için sağlanması gerekli hava ve kara vasıtaları ile toplanan bilgi yekünü
radio position finding
(Askeri) TELSİZ KESTİRMESİ: Bir veya daha çok telsiz istikamet kestirme cihazı tarafından tespit edilen istikamet açılarının kesişme noktalarını işaretlemek suretiyle bir telsiz göndermecinin yerini bulma işlemi
radio range finding
(Askeri) TELSİZLE MESAFE BULMA: Bir nesnenin uzaklığının aynı veya başka dalga boyunda tekrar gönderilen ya da bağımsız yansıtılan kendi telsiz yayınları vasıtasıyla belirlendiği telsiz mevkii
scientific finding
bilimsel bulgu
Turkish - Turkish

Definition of finding in Turkish Turkish dictionary

FİND
(Osmanlı Dönemi) Dağ burnu
find
Dağ burnu
English - English
A formal conclusion by a judge, jury or regulatory agency on issues of fact
A self-contained component of assembled jewellery
The results of research or an investigation
Present participle of find
that which a journeyman artisan finds or provides for himself; as tools, trimmings, etc
Results of research or an investigation
Legal verdict
Someone's findings are the information they get or the conclusions they come to as the result of an investigation or some research. We hope that manufacturers will take note of the findings and improve their products accordingly
{i} result; discovery, something found; verdict, judgment, sentence (Law)
  A finding is the outcome of a research procedure, literally what was found   It can be represented in visual form (graph or table) or in words
a deduction of fact made by the Board based on information obtained during an investigation If no inference is required (because, for example, no one disputes a matter), the matter is a simple fact, not a finding
the decision of a court on issues of fact or law
Support; maintenance; that which is provided for one; expence; provision
pl
That which is found, come upon, or provided; esp
something that is found; "the findings in the gastrointestinal tract indicate that he died several hours after dinner"; "an area rich in archaelogical findings"
the decision of a court on issues of fact or law something that is found; "the findings in the gastrointestinal tract indicate that he died several hours after dinner"; "an area rich in archaelogical findings
The result of a judicial examination or inquiry, especially into some matter of fact; a verdict; as, the finding of a jury
1 The decision of a court on issues of fact The decision's purpose is to answer raised by the pleadings or charges It is designed to facilitate review by disclosing the grounds on which the judgment rests Findings of fact are made by a jury in action at law, or, if there is no jury, they are made by the judge
Functional jewelry parts such as clasp
Formal conclusion by a judge or regulatory agency on issues of fact Also, a conclusion by a jury regarding a fact
A determination of fact by a judicial officer or jury
The findings of a court are the decisions that it reaches after a trial or an investigation. The government hopes the court will announce its findings before the end of the month
the act of determining the properties of something
finding fault
Present participle of find fault
finding out
Present participle of find out
finding a wife
searching for and discovering a woman to marry
finding faults
discovering flaws or shortcomings; criticizing unfavorably, expressing dissatisfaction
finding favor with
liked by
finding of law
a finding as to the applicability of a rule of law to particular facts
finding one's way
seeking a path, looking for a direction
Summer Finding
A festival celebrated in Heathenry which marks the beginning of summer, held on a date between the spring equinox and 1st May
Winter Finding
A festival celebrated in Heathenry which marks the beginning of winter, held on a date between the autumn equinox and 1st November
fact-finding
Designed to determine factual information; investigative
fact-finding
The determination of factual information
find
To decide that, to form the opinion that

I find your argument unsatisfactory.

find
To encounter, to discover

I found my car keys -- they were under the couch.

find
Anything that is found (usually valuable), as objects on an archeological site or a person with talent
find
To determine or judge

The jury finds for the defendant.

find
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
find
The act of finding
findings
plural form of finding
findings
Small tools and materials used by artisans and craftsmen
find
{v} to discover, meet with, get, allow, feel, learn
Find
quick
fact finding
searching for and uncovering of information, determination of the facts in a particular incident or situation
fact-finding
The process in which an impartial third party or panel reviews the positions of labor and management in a particular dispute to focus attention on the major issues and resolve their differences about facts
fact-finding
A fact-finding mission or visit is one whose purpose is to get information about a particular situation, especially for an official group. A UN fact-finding mission is on its way to the region. fact-finding trip/visit/mission etc an official trip, visit etc during which you try to find out facts and information about something for your organization, government etc
fact-finding
a formalized procedure in which a third party examines the cause and status of a dispute through oral and/or written presentation
fact-finding
designed to find information or ascertain facts; "a fact-finding committee"; "investigative reporting"
fact-finding
designed to find information or ascertain facts; "a fact-finding committee"; "investigative reporting
fact-finding
An investigation of a dispute by an impartial third person who examines the issues and facts in the case, and may issue a report and recommended settlement
factual finding
discovery based on fact
find
To point out
find
the act of discovering something
find
To discover by study or experiment direct to an object or end; as, water is found to be a compound substance
find
This is a feature under the Edit button on the browser When clicked on, the browser will look for the desired word(s) within the current document Most browsers offer a "find words in the page" feature
find
If you find a feeling such as pleasure or comfort in a particular thing or activity, you experience the feeling mentioned as a result of this thing or activity. How could anyone find pleasure in hunting and killing this beautiful creature? I was too tired and frightened to find comfort in that familiar promise
find
If you describe someone or something that has been discovered as a find, you mean that they are valuable, interesting, good, or useful. Another of his lucky finds was a pair of candle-holders His discovery was hailed as the botanical find of the century. see also finding, found
find
Button in Netscape Tool Button Bar at top Searches for word(s) keyed in document in screen only Useful to locate a term in a long document Can be invoked by the keyboard command, Ctrl+F
find
To learn by experience or trial; to perceive; to experience; to discover by the intellect or the feelings; to detect; to feel
find
An operating system command that searches particular directories for files with specific attributes
find
This is a general term that may variously be interpreted as calculate, measure, or determine something
find
If you find yourself doing something, you are doing it without deciding or intending to do it. It's not the first time that you've found yourself in this situation I found myself having more fun than I had had in years It all seemed so far away from here that he found himself quite unable to take it in
find
Searches the HashDictionary for a value matching the given item
find
To determine an issue of fact, and to declare such a determination to a court; as, the jury find for the plaintiff
find
If you find your way somewhere, you successfully get there by choosing the right way to go. After a while I pulled myself to my feet and found my way to the street
find
Proximity: rank 1 word line sentence paragraph page Word Forms: Exact Some Most
find
Part of a browser that allows a keyword search of a particular document being viewed (Look for it under the Edit menu)
find
To provide for; to supply; to furnish; as, to find food for workemen; he finds his nephew in money
find
Button in Netscape Tool Button Bar at top Searches for word(s) keyed in document in screen only Useful to locate a term in a long document
find
come upon after searching; find the location of something that was missed or lost; "Did you find your glasses?"; "I cannot find my gloves!"
find
make a discovery, make a new finding; "Roentgen discovered X-rays"; "Physicists believe they found a new elementary particle"
find
get something or somebody for a specific purpose; "I found this gadget that will serve as a bottle opener"; "I got hold of these tools to fix our plumbing"; "The chairman got hold of a secretary on Friday night to type the urgent letter"
find
A found piece without associated witnessing of event
find
receive a specified treatment (abstract); "These aspects of civilization do not find expression or receive an interpretation"; "His movie received a good review"; "I got nothing but trouble for my good intentions"
find
come upon after searching; find the location of something that was missed or lost; "Did you find your glasses?"; "I cannot find my gloves!
find
after a calculation, investigation, experiment, survey, or study; "find the product of two numbers"; "The physicist who found the elusive particle won the Nobel Prize"
find
The command to search for and display information from directory or in a file
find
A powerful unix command with difficult syntax It can be used to find files or directories by ownership, age, name etc and do almost anything with them (change them, delete them etc )
find
A new discovery, usually of something that was not known to exist It can be a single item or a hoard of stamps or covers
find
{f} come upon unexpectedly, encounter; discover after much searching or hard work; decide, rule, determine (Law); supply
find
perceive or be contemporaneous with; "We found Republicans winning the offices"; "You'll see a lot of cheating in this school"; "I want to see results"; "The 1960 saw the rebellion of the younger generation against established traditions"; "I want to see results"
find
get or find back; recover the use of; "She regained control of herself"; "She found her voice and replied quickly"
find
When a court or jury decides that a person on trial is guilty or innocent, you say that the person has been found guilty or not guilty. She was found guilty of manslaughter and put on probation for two years When they found us guilty, I just went blank
find
a meteorite that was not seen to fall but was found and recognized subsequently
find
Clicking on the Find button brings up a dialogue box which allows you to type in a keyword Pressing Enter (or clicking Find) tells your browser to search the page you're viewing for any references to that word
find
If something finds its way somewhere, it comes to that place, especially by chance. It is one of the very few Michelangelos that have found their way out of Italy
find
perceive oneself to be in a certain condition or place; "I found myself in a difficult situation"; "When he woke up, he found himself in a hospital room"
find
If you find someone or something in a particular situation, they are in that situation when you see them or come into contact with them. They found her walking alone and depressed on the beach She returned to her east London home to find her back door forced open Thrushes are a protected species so you will not find them on any menu
find
Use Find to define a single- or multiple-condition query to run against the docbase Selecting Find displays the Find dialog box
find
To attain to; to arrive at; to acquire
find
Anything found; a discovery of anything valuable; especially, a deposit, discovered by archæologists, of objects of prehistoric or unknown origin
find
To arrive at, as a conclusion; to determine as true; to establish; as, to find a verdict; to find a true bill (of indictment) against an accused person
find
a productive insight
find
If something is found in a particular place or thing, it exists in that place. Fibre is found in cereal foods, beans, fruit and vegetables
find
Any portable object or artefact which is recovered from an archæological site What we actually find is only a sample of a sample: It is a subset of what we recover, which is A subset of what we recognise A subset of what we find A subset of what survives A subset of what was buried A subset of what existed Finds and remains are interpreted by: Their function: what was it for? who used it? when was it used? Their environment: where was it used – in special environments, situations? when was it used – seasonally? Their social role: how was it used within the society?
find
obtain through effort or management; "She found the time and energy to take care of her aging parents"; "We found the money to send our sons to college"
find
To come upon by seeking; as, to find something lost
find
find files
find
come to believe on the basis of emotion, intuitions, or indefinite grounds; "I feel that he doesn't like me"; "I find him to be obnoxious"; "I found the movie rather entertaining"
find
If you find the time or money to do something, you succeed in making or obtaining enough time or money to do it. I was just finding more time to write music My sister helped me find the money for a private operation
find
You can use find to express your reaction to someone or something. We're sure you'll find it exciting! I find it ludicrous that nothing has been done to protect passengers from fire But you'd find him a good worker if you showed him what to do
find
A database feature used to search for records that match search criteria in certain fields
find
A feature used to search for records that match search criteria in certain fields Can also be used by right clicking on Start and the Find This will assist you in locating files
find
If you find someone or something, you see them or learn where they are. The police also found a pistol I wonder if you could find me a deck of cards?
find
To discover by sounding; as, to find bottom
find
If you find that something is the case, you become aware of it or realize that it is the case. The two biologists found, to their surprise, that both groups of birds survived equally well At my age I would find it hard to get another job We find her evidence to be based on a degree of oversensitivity I've never found my diet a problem
find
come upon, as if by accident; meet with; "We find this idea in Plato"; "I happened upon the most wonderful bakery not very far from here"; "She chanced upon an interesting book in the bookstore the other day"
find
to find fault with: see fault to find one's feet: see foot
find
Notice the Find box at the bottom of the screen If you want to search for every occurrence of a particular word (or phrase of up to 10 words) in the Dictionary, type it in the Find box The target word or phrase will be highlighted in the right frame You can look at your various hits by clicking on the left (back) or right (forward) arrows on the button bar (Note: If the Find box doesn't appear at the bottom of the screen, go to Book and then Search Panel on the menu bar Highlight Search Panel to toggle Find on and off ) Common words are not searchable If you attempt to Find one, you will get a message telling you that the word is on the Stop List, which is a list of words not tracked by the search engine
find
make a discovery; "She found that he had lied to her"; "The story is false, so far as I can discover"
find
A dialog which lets you search for particular words, phrases, or formatting
find
To gain, as the object of desire or effort; as, to find leisure; to find means
find
Indicates that the meteorite in question was found without having observed its entry as a meteor
find
If you find something that you need or want, you succeed in achieving or obtaining it. So far they have not found a way to fight the virus He has to apply for a permit and we have to find him a job Does this mean that they haven't found a place for him?
find
decide on and make a declaration about; "find someone guilty"
find
{i} something worthwhile which has been attained; discovery; procedure used to locate files in a computer system
find
A command that tells a system to search for a specified word or phrase
find
succeed in reaching; arrive at; "The arrrow found its mark"
find
To meet with, or light upon, accidentally; to gain the first sight or knowledge of, as of something new, or unknown; hence, to fall in with, as a person
find
Anything that is found, especially by good fortune
find
A useful feature of Windows 95 that will search any disk drive-on your PC or, of you are on a network, on any other PC on that network --- for a particular file
find
discover or determine the existence, presence, or fact of; "She detected high levels of lead in her drinking water"; "We found traces of lead in the paint"
find
^str -- a flagsearch the dictionary for the word specified by the counted string
find
accept and make use of one's personality, abilities, and situation; "My son went to Berkeley to find himself"
findings
Commercial or handmade fittings or fastenings used to attach jewelry to the wearer: clasps, catches, earring posts, pin assemblies, etc
findings
a collection of tools and other articles used by an artisan to make jewelry or clothing or shoes
findings
Findings required by CEQA are the conclusions made regarding the significance of a project in light of its environmental impacts A Statement of Overriding Considerations does not obviate the need to make other required CEQA findings
findings
Include clasps, bead tips, crimp beads, jump rings, split rings, bead caps and spacers, head pins and eye pins, ear wires and hoops In other words, all the metal pieces that are available to make jewelry Metals used in findings include sterling silver, gold, gold-filled, copper, pewter, and base metal Eclectic Ankh uses sterling silver in all of our finished jewelry and kits
findings
Small acceories other than leather used in the repair of shoes
findings
The portion of the final report wherein the facts from the research are summarized The findings section does not interpret the information but reports the findings on which the interpretation will be based
findings
plural of finding
findings
{i} collection of tools and materials that an artisan uses (to make jewelry, shoes or clothes)
findings
components used in making jewelry usually referring to the mechanical apparatus
findings
General term used to cover the variety of semi-finished components used in jewellery manufacture i e , catches, joints, settings etc Click to see our range of findings in our Online Shop
findings
The materials the shoemaker works with (In Ireland and the US) In England and Scotland, see Grindery [Devlin, 1840]
findings
Any extra items attached to a garment during the manufacturing process This can include trims, buttons, hooks, snaps, or embellishments
findings
All types of fasteners, and construction components used in jewelry making
grave finding
serious discovery, serious conclusion
path-finding
discovering trails
pathological finding
discovery of symptoms of a disease, discovery of a something that deviates from the norm
range-finding
hitting a target
Turkish - English

Definition of finding in Turkish English dictionary

devekuşu gibi always finding excuses
not to do something
finding
Favorites