doğrusu

listen to the pronunciation of doğrusu
Turkish - English
in fact

In fact, it's a great surprise to see you here. - Doğrusu, seni burada görmek büyük bir sürpriz.

actually
honestly

I honestly didn't think Tom would show up. - Doğrusu Tom'un ortaya çıkacağını düşünmemiştim.

Honestly, I would think driving there daily is better than moving. - Doğrusu, her gün oraya arabayla gitmenin taşınmaktan daha iyi olduğunu düşünüyorum.

as a matter of fact

As a matter of fact, I do speak Spanish. - Doğrusunu isterseniz, İspanyolca konuşurum.

As a matter of fact, bankruptcy is inevitable. - İşin doğrusu iflas kaçınılmaz.

strictly speaking

Strictly speaking, tomatoes aren't vegetables, but rather fruits. - Doğrusunu istersen, domates sebze değildir, bilakis meyvedir.

of a verity
strictly

Strictly speaking, tomatoes aren't vegetables, but rather fruits. - Doğrusunu istersen, domates sebze değildir, bilakis meyvedir.

to tell the truth

What is love? To tell the truth, I still don't know what it is. - Aşk nedir? Doğrusunu söylemek gerekirse, hala bilmiyorum ne olduğunu.

To tell the truth, I would rather stay at home than go out. - Doğrusunu söylemek gerekirse, dışarı çıkmaktansa evde kalmayı tercih ederim.

in all conscience
verily
in sooth to say
the straight of it
indeed

Indeed, he could have bitten off his tongue. - Doğrusunu söylemek gerekirse, o, dilini koparabilirdi.

Indeed you know a lot of things, but you're not good at teaching them. - Doğrusu çok şey biliyorsunuz ama onları öğretmede iyi değilsiniz.

frankly speaking
frankly

Frankly, my dear, I don't give a damn. - Doğrusu, canım, vız gelir tırıs gider.

honest

Honestly, I would think driving there daily is better than moving. - Doğrusu, her gün oraya arabayla gitmenin taşınmaktan daha iyi olduğunu düşünüyorum.

Honestly, there's nothing to worry about. - Doğrusu, endişelenecek bir şey yok.

in effect
in deed
truthful
sooth to say
by rights
doğru
true

His story may not be true. - Hikâyesi doğru olmayabilir.

The story seems true. - Hikâye doğru görünüyor.

doğru
accurate

Your analysis of the situation is accurate. - Sizin durum analiziniz doğrudur.

The sentence is not grammatically accurate. - Cümle dil bilgisi yönünden doğru değildir.

doğru
{s} correct

Is my answer correct? - Benim cevabım doğru mu?

Your hypothesis is correct. - Hipoteziniz doğrudur.

doğru
truth

To tell the truth, I'm tired of violent movies. - Doğrusunu söylemek gerekirse, ben şiddet filmlerinden bıktım.

If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence. - Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım.

doğru
right

Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. - Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir.

I think the actions he took were right. - Onun yaptıklarının doğru olduğunu düşünüyorum.

doğru
straight

Show us the straight path. - Bize doğru yolu göster.

He said the words came straight from his heart. - O kelimelerin doğruca kalbinden geldiğini söyledi.

doğrusu bu
that's the cheese
doğru
through

In a time-bound society time is seen as linear- in other words as a straight line extending from the past, through the present, to the future. - Zamana bağlı bir toplumda zaman lineer olarak görülür-yani geçmişten şimdiki zamana ve geleceğe doğru uzanan düz bir çizgi olarak.

The man looked at Tom, then vanished through the stage door out into the dark London street. - Adam Tom'a baktı, sonra sahne kapısından dışarı karanlık Londra caddesine doğru gözden kayboldu.

doğru
{s} just

Tom showed up at just the right moment. - Tom tam doğru zamanda geldi.

If I remember correctly, Tom sold his car to Mary for just 500 dollars. - Eğer doğru hatırlıyorsam, Tom arabasını Mary'ye sadece 500 dolara sattı.

doğru
authentic
doğru
for

We've found him to be the right man for the job. - Biz, onun bu iş için doğru adam olduğunu keşfettik.

If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence. - Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım.

doğru
(Hukuk) fair

Tom is telling the truth, I'm fairly certain. - Tom doğruyu söylüyor, ben oldukça eminim.

As soon as the three doctors had left the room, the Fairy went to Pinocchio's bed and, touching him on the forehead, noticed that he was burning with fever. - Üç doktor odadan çıkar çıkmaz Peri, Pinokyo'nun yatağına doğru gitti ve alnına dokununca onun ateşler içinde yandığını gördü.

doğru
fair enough
daha doğrusu
or rather

I don't feel good or rather, I feel terrible. - İyi hissetmiyorum veya daha doğrusu, kötü hissediyorum.

Does a government have to serve ideologies, or rather, the interests of the people? - Bir hükümet ideolojiler mi sunmak zorunda? Daha doğrusu insanların çıkarlarına mı hizmet etmek zorunda?

doğru
{s} honest

We're all a little scared, to be honest. - Doğrusu hepimiz biraz korktuk.

I honestly have no idea. - Doğrusu hiçbir fikrim yok.

doğru
{s} exact

That wasn't exactly true. - O tam olarak doğru değildi.

That's not exactly true. - O tam olarak doğru değil.

doğru
due

Due to Tom's behavior, the court is convinced that Mary's account is accurate. - Tom'un davranışı nedeniyle mahkeme Mary'nin hesabının doğru olduğuna inanıyor.

doğru
valid

The newest version uses facial-recognition software to validate a login. - Yeni sürümü bir giriş doğrulamak için yüz tanıma yazılımı kullanır.

The validation methodology was based also on Bowling's reports. - Doğrulama yöntemi Bowling'in raporlarına da dayanıyordu.

doğru
precisely

More precisely, it is the question of the meaning of life. - Daha doğrusu, hayatın anlamı sorunudur.

doğru
thru
daha doğrusu
rather

I don't feel good or rather, I feel terrible. - İyi hissetmiyorum veya daha doğrusu, kötü hissediyorum.

She is rather an idealist. - O daha doğrusu bir idealist.

doğru
erect
doğru
all right

I thought Tom did all right. - Tom'un tamamen doğru yaptığını düşünüyordum.

Is it all right to use a flash here? - Burada bir flaş kullanmak doğru mu?

doğru
ways
doğru
actual

Do you actually think that's true? - Bunun doğru olduğunu gerçekten düşünüyor musun?

Hey! This is not the right place. You should contact the actual national coach for information regarding this. - Hey! Bu doğru yer değil. Sen bununla ilgili bilgi için gerçek milli takım antrenörüyle temas kurmalısın.

doğru
as well

And yet, the contrary is always true as well. - Ne var ki aksi de her zaman doğrudur.

doğru
correctly

I don't know if it's a bug or not, but this software doesn't work correctly. - Onun bir dinleme cihazı olup olmadığını bilmiyorum, fakat bu yazılım doğru olarak çalışmıyor.

If I remember correctly, Tom sold his car to Mary for just 500 dollars. - Eğer doğru hatırlıyorsam, Tom arabasını Mary'ye sadece 500 dolara sattı.

doğru
suitable

It's dangerous to assume that all of the sentences in the Tatoeba Corpus are correct and suitable for language study. - Tatoeba külliyatındaki tüm cümleleri, dil eğitimi için doğru ve uygun saymak tehlikelidir.

doğru
short and to the point
doğru
around

Instead of beating around the bush, Jones got straight to the point. - Lafı dolandırmak yerine, Jones doğrudan konuya girdi.

The cat was strutting around the yard, when it suddenly ran into the house. - o evine içine doğru koştuğunda , kedi kasılarak ipliğin etrafında yürüyordu.

doğru
plumb
doğru
on the beam
doğru
(Bilgisayar) literal
doğru
sound

The story didn't sound true. - Hikaye doğru görünmüyordu.

Your English is grammatically correct, but sometimes what you say just doesn't sound like what a native speaker would say. - İngilizcen dil bilgisi bakımından doğru fakat bazen söylediğin tam olarak bir yerlinin söylediğine benzemiyor.

doğru
as sure as i'm sitting here
regresyon doğrusu
(Tıp,Ticaret) regression line
doğru
faithful
DOĞRU
straight forward
DOĞRU
forthright

I admire his forthrightness. - Onun doğruluğuna hayranım.

DOĞRU
straightforward
doğru
precise

More precisely, it is the question of the meaning of life. - Daha doğrusu, hayatın anlamı sorunudur.

doğru
upstanding
doğru
on the level
doğru
aboveboard
doğru
upfront
doğru
upright
doğru
fitting
doğru
becoming
doğru
proper

He is the proper person for the job. - O, iş için doğru kişidir.

Let's do this properly. - Hadi bunu doğru düzgün yapalım.

doğru
mathematical
doğru
base

Tom walked down into the basement. - Tom bodruma doğru yürüdü.

The validation methodology was based also on Bowling's reports. - Doğrulama yöntemi Bowling'in raporlarına da dayanıyordu.

doğru
above board
doğru
truer
doğru
accurate to
Pes doğrusu
That beats all
denge doğrusu
(Gıda) equilibrium line
denge doğrusu
(Gıda) equilibrium curve
doğru
aright
doğru
{i} the Right

The right mind is the mind that does not remain in one place. - Doğru akıl bir yerde kalmayan akıldır.

Tell me the right time, please. - Bana doğru saati söyle, lütfen.

doğru
{s} sincere

He is usually straightforward and sincere and thereby gains the confidence of those who meet him. - O genellikle doğru sözlü ve içten ve bu sebeple onunla tanışanların güvenini kazanır.

doğru
ward,wards
doğru
spot on
doğru
to
doğru
the thing
doğru
according to Hoyle
doğru
{s} direct

Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. - Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir.

Direct flights between New York and Tokyo commenced recently. - New York ve Tokyo arasında doğrudan uçuşlar son zamanlarda başlamıştır.

doğru
straight as a die
doğru
honest injun
doğru
thro

The man looked at Tom, then vanished through the stage door out into the dark London street. - Adam Tom'a baktı, sonra sahne kapısından dışarı karanlık Londra caddesine doğru gözden kayboldu.

The submarine had to break through a thin sheet of ice to surface. - Denizaltı yüzeye doğru ince bir buz tabakasını yarıp geçmek zorunda kaldı.

doğru
up to

The dog came running up to me. - Köpek koşarak bana doğru geldi.

A strange man came up to us. - Tuhaf bir adam bize doğru geldi.

doğru
{s} orthodox
doğru
quite so
doğru
{s} guileless
doğru
straight line

In a time-bound society time is seen as linear- in other words as a straight line extending from the past, through the present, to the future. - Zamana bağlı bir toplumda zaman lineer olarak görülür-yani geçmişten şimdiki zamana ve geleceğe doğru uzanan düz bir çizgi olarak.

doğru
{s} righteous

I never said that he was righteous. - Onun doğru olduğunu hiç söylemedim.

doğru
quite so!
doğru
proper, suitable
doğru
toward, in the direction of
doğru
That's true

I've heard it said that it's harder to please a woman than to please a man. I wonder if that's true. - Bir kadını memnun etmenin bir erkeği memnun etmekten daha zor olduğunun söylendiğini duydum. Doğru olup olmadığını merak ediyorum.

I don't think that that's true. - Onun doğru olduğunu sanmıyorum.

doğru
ortho
doğru
exactly

That's not exactly an accurate comparison. - O tam olarak doğru bir karşılaştırma değil.

That's not exactly true. - O tam olarak doğru değil.

doğru
according to Cocker
doğru
honest, good (person)
doğru
correct, accurate
doğru
cheese
doğru
truthful

I think Tom is truthful. - Tom'un doğru olduğunu düşünüyorum.

I want to be as truthful as possible. - Mümkün olduğu kadar doğru olmak istiyorum.

doğru
straight, direct; true; right; correct, accurate, exact, precise; proper, suitable; fair; honest, faithful, straightforward, aboveboard; line; truth, right; towards, toward; (zaman) around, about; straight; rightly, correctly, truly
doğru
(Matematik) line
doğru
(Konuşma Dili) a correct answer (in a test)
doğru
beam
doğru
toward

He tossed the ball towards the wall. - Topu duvara doğru çekti.

He went to the beach, and looked far across the sea toward the horizon. - O plaja gitti, ve denizin üzerinden ufka doğru baktı.

doğru
the truth

She speaks the truth. - Onun konuşması doğrudur.

If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence. - Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım.

doğru
sooth
doğru
{s} square

Tom threw a pillow at Mary and the pillow hit her squarely in the face. - Tom Mary'ye bir yastık attı ve yastık doğrudan onun yüzüne çarptı.

doğru
eact
doğru
moral

Never let your sense of morals prevent you from doing what is right. - Ahlak anlayışının seni doğru olanı yapmaktan alıkoymasına asla izin verme.

The arc of the moral universe is long, but it bends toward justice. - Ahlaki evrenin yayı uzun, ancak adalete doğru eğilir.

doğru
upto
doğru
{i} hear! hear!
doğru
forwards

Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. - Hayat sadece geriye doğru anlaşılabilir ama ileriye doğru yaşanmalıdır.

Why is it easier to park the car backwards than forwards? - Arabayı geriye doğru park etmek neden ileriye doğru park etmekten daha kolaydır?

doğru
towards

Tom and his friends headed towards the beach. - Tom ve arkadaşları sahile doğru gitti.

He tossed the ball towards the wall. - Topu duvara doğru çekti.

doğru
attic
doğru
truly, correctly
doğru
toward, near the time of
doğru
straight, directly
en iyi uyum doğrusu
(Ticaret) line of best fit
iyi iş doğrusu!
(Konuşma Dili) What a queer thing!
işin doğrusu
as a matter of fact
pes doğrusu
too much of a good thing
x doğrusu
x line
şaşırdım doğrusu
I will be bound
Turkish - Turkish
Gerçeği söylemek gerekirse, gerçek şu ki
Gerçeği söylemek gerekirse, gerçek şu ki: "Doğrusu ilk Türkçeleşme denemeleri de zevksizdirler."- F. R. Atay
Doğru
(Osmanlı Dönemi) MEHAVE
Doğru
korekt
Doğru
rast
Doğru
sevap
ana doğrusu
Dönen silindirin yan yüzünü oluşturan dikdörtgenin bir kenarı
ana doğrusu
Dönen koninin yan yüzünü oluşturan dik üçgenin hipotenüsüne verilen ad
doğru
Akla, mantığa uygun
doğru
Yakın, yakınlarında
doğru
Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay
doğru
Gerçek, yalan olmayan
doğru
Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca
doğru
İki nokta arasındaki en kısa çizgi
doğru
Gerçeğe veya kurala uygun
doğru
Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu
doğru
Karşı yönünce
doğru
Gerçek, hakikat
doğru
Yanlışsız, eksiksiz
doğru
Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç. İki nokta arasındaki en kısa çizgi
doğru
Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz
doğru
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
doğru
Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık
yanay doğrusu
Yer eksenine dik olan doğru, profil doğrusu
doğrusu
Favorites