decrease

listen to the pronunciation of decrease
English - Turkish
azalmak

Şehrin nüfusu yıldan yıla azalmaktadır. - The population of the town decreases year by year.

O gelenek azalmaktadır. - That custom is on the decrease.

{f} azaltmak

Borcunu azaltmak için ne yapmalısın? - What should you do to decrease your debt?

Evi temizlemem için geçen zamanı büyük ölçüde azaltmak istiyorum. - I would like to drastically decrease the amount of time it takes me to clean the house.

{f} eksilmek
düşüş göstermek
{f} küçülmek
{i} düşüş
{i} eksilme
{i} azalma

Çocukların da azalması garip değil mi? - It isn't strange that children decrease, too?

Şehrin nüfusu yıldan yıla azalmaktadır. - The population of the town decreases year by year.

{i} eksiltme
{f} küçültmek
darlaşmak
düşüş yaşamak
(Bilgisayar) azalt

Borcunu azaltmak için ne yapmalısın? - What should you do to decrease your debt?

Evi temizlemem için geçen zamanı büyük ölçüde azaltmak istiyorum. - I would like to drastically decrease the amount of time it takes me to clean the house.

(Ticaret) azalış
düşürmek
inişe geçmek
tenakus etmek
düşüş kaydetmek
{f} azal

Pirinç üretimi azaldı. - Production of rice has decreased.

Evi temizlemem için geçen zamanı büyük ölçüde azaltmak istiyorum. - I would like to drastically decrease the amount of time it takes me to clean the house.

azal/azalt
noksan on the decrease azalmakta
eksiltmek decreasingly gittikçe azalarak
{f} eksiltmek
{f} inmek
{i} küçülme
azaltma/azalma
{f} düşmek
(to) azaltmak
{i} azaltma

Evi temizlemem için geçen zamanı büyük ölçüde azaltmak istiyorum. - I would like to drastically decrease the amount of time it takes me to clean the house.

Borcunu azaltmak için ne yapmalısın? - What should you do to decrease your debt?

çekilmek
eksiklik
azalma yaşamak
azalma sağlamak
decreasing
{s} azalan
decrease in prices
(Ticaret) fiyatlarda düşüş
decrease indent
(Bilgisayar) girintiyi azalt
decrease one's value
değerini düşürmek
decrease in population
nüfusta azalma
decrease in value
değer kaybı
decrease of performance
güç azalması
decrease of pressure
basınç düşmesi
decrease of speed
hız azalması
decrease of temperature
sıcaklık düşmesi
decrease in merchandise
mal azalma
decrease up to
-e kadar azalmak
decrease with
ile düşmek
decrease decimal
(Bilgisayar) ondalık azalt
decrease font size
(Bilgisayar) yazıtipi boyutunu küçült
decrease font size
(Bilgisayar) yazıtipi boyutunu azalt
decrease hanging indent
(Bilgisayar) asılı girintiyi azalt
decrease horizontal space
(Bilgisayar) yatay aralığı azalt
decrease in capital
(Ticaret) sermayede azalışı
decrease in demand
(Ticaret) talep düşüşü
decrease in inventories
(Ticaret) stoklardaki azalış
decrease in liabilities
(Ticaret) pasiflerde azalma
decrease in performance
performans düşüklüğü
decrease in pressure
basınçta azalma
decrease in pressure
basıncın düşmesi
decrease in risk
(Sigorta) rizikodaki azalma
decrease in supply
(Ticaret) arz düşüşü
decrease in value
(Ticaret) kıymette düşüş
decrease of performance
verim azalması
decrease of resistance
mukavemetin azalması
decrease of strength
mukavemetin azalması
decrease one's speed
hızını azaltmak
decrease sensitivity
hassasiyeti azalmak
decrease the interest rates
faiz düşürmek
decrease the interest rates
faiz oranlarını düşürmek
decrease the life
ömrü azaltmak
decrease the pain
ağrıyı azaltmak
decrease the point size
Yazı boyutunu küçült
decrease the voltage
(Elektrik, Elektronik) voltajı düşürmek
decrease vertical space
(Bilgisayar) dikey aralığı azalt
decreased
azalmak
on the decrease
azalmakta
decreased
azalan
decreased
azalmış

Kaçak ağaç kesimi önemli ölçüde azalmıştır. - Illegal logging has decreased considerably.

Üniversitenin bağışı son on yılda giderek azalmıştır. - The university's endowment has decreased steadily over the last ten years.

capital decrease
sermaye azaltımı
decreased
{f} azal

İlaç onun acısını azalttı. - The medicine decreased his pain.

1990'dan beri metan salımları %11 oranında azalmıştır. - Since 1990, methane emissions have decreased by 11%.

decreasing
{f} azal

Son zamanlarda yapılan bir araştırma sigara içenlerin sayısının azaldığını göstermektedir. - A recent survey shows that the number of smokers is decreasing.

Ülke ithalatını azaltmayı hedefliyor. - The country is aiming at decreasing its imports.

a decrease
azalma
decreases
azaldıkça
decreasing
azalış
assets decrease
(Ticaret) aktif azalması
decreasing
(sıfat) azalan
decreasingly
gittikçe azalarak
decreasingly
(zarf) gittikçe azalarak
liability decrease
(Ticaret) pasifte azalma
liability decrease
(Ticaret) pasif azalması
percentage decrease
yüzde oranının düşmesi
performance decrease
performans düşüklüğü
sharp decrease
(Ticaret) büyük düşüş
English - English
Of a quantity, to become smaller
An amount by which a quantity is decreased
To make (a quantity) smaller
A becoming less; gradual diminution; decay; as, a decrease of revenue or of strength
{v} to grow or make less, lessen, decline
{n} a growing less, a decay
To cause to grow less; to diminish gradually; as, extravagance decreases one's means
a process of becoming smaller or shorter
A decrease in the quantity, size, or intensity of something is a reduction in it. a decrease in the number of young people out of work Bank base rates have fallen from 10 per cent to 6 per cent -- a decrease of 40 per cent. to become less or go down to a lower level, or to make something do this reduce   increase (decreistre, from decrescere, from crescere ). the process of becoming less, or the amount by which something becomes less   increase = reduction decrease in
decrease in size, extent, or range; "The amount of homework decreased towards the end of the semester"; "The cabin pressure fell dramatically"; "her weight fall to under a hundred pounds"; "his voice fell to a whisper"
The wane of the moon
When something decreases or when you decrease it, it becomes less in quantity, size, or intensity. Population growth is decreasing by 1.4% each year The number of independent firms decreased from 198 to 96 Raw-steel production by the nation's mills decreased 2.1% last week Since 1945 air forces have decreased in size Gradually decrease the amount of vitamin C you are taking We've got stable labor, decreasing interest rates, low oil prices
{f} reduce, lessen; decline
to become smaller
the amount by which something decreases
or in strength, quality, or excellence; as, they days decrease in length from June to December
make smaller; "He decreased his staff
make smaller; "He decreased his staff"
a change downward; "there was a decrease in his temperature as the fever subsided"; "there was a sharp drop-off in sales"
a process of becoming smaller or shorter decrease in size, extent, or range; "The amount of homework decreased towards the end of the semester"; "The cabin pressure fell dramatically"; "her weight fall to under a hundred pounds"; "his voice fell to a whisper"
the act of decreasing or reducing something
{i} decline; reduction, lessening
the act of decreasing or reducing something the amount by which something decreases a change downward; "there was a decrease in his temperature as the fever subsided"; "there was a sharp drop-off in sales"
To grow less, opposed to increase; to be diminished gradually, in size, degree, number, duration, etc
decrease in unemployment
reduction in the rate of people not employed in work, increase in amount of people working
decrease in value
reduction in worth
decreased
{a} lessened, diminished, impaired
A decrease
decretion
To decrease
disencrese
To decrease
decrew
decreased
past of decrease
decreased
made less in size or amount or degree
decreases
plural of decrease
decreasing
Becoming less and less; diminishing
decreasing
{s} lessening; diminishing
decreasing
Present participle of to decrease
decreasing
music
decreasing
becoming less or smaller music
decreasing
becoming less or smaller
decreasingly
In a decreasing manner
decreasingly
diminishingly, while declining
on the decrease
becoming less, decreasing, going downward
steady decrease
constant fall, constant decrease
will decrease
will become less, will become lower
decrease
Favorites