interpretation

listen to the pronunciation of interpretation
English - Turkish
{i} yorum

Dinsiz, piskoposun yorumuyla alay etti. - The irreligious scoffed at the bishop's interpretation.

Onun bu konuyla ilgili yorumu çok tek-taraflıdır. - His interpretation of this matter is too one-sided.

sözlü tercüme
(Dilbilim) çevirme

Cümleyi birbiriyle zıt iki farklı biçimde çevirmek mümkün. - The sentence is capable of two interpretations, of which the first is the exact opposite of the other.

(Ticaret) açıklama biçimi
tabir
anlamlandırma
tefsir
{i} çeviri

Bu cümle, çevrilmeye çalışıldığında göz önünde bulundurmam gereken birden fazla çeviriye imkan tanıyor. - This sentence allows for multiple interpretations that I had to consider when translating.

Bir çeviri aynı zamanda her zaman bir yorumdur. - A translation is always also an interpretation.

açıklama
(Askeri) YORUM, YORUMLAMA: Sözlü tercüme. 1. İstihbarat çarkında, bilginin öneminin cari bilgi bünyesine göre değerlendirildiği safha. 2. Askeri bakımdan değerli bilgi elde etmek için harita, hava fotoğrafı vesairenin etüt, tahlil ve mukayesesi
{i} tercüme
{i} canlandırma
{i} yorumlama
(Ticaret) anlam çıkarma
interpret
{f} yorumlamak

Tom kabusunu yorumlamak için rüya sözlüğüne baktı. - Tom consulted a dream dictionary in order to interpret his nightmare.

interpretation of financial
(Ticaret) değerlendirilmesi
interpretation of
yorum
interpretation of aerial photographs
(Askeri) HAVA FOTOĞRAFLARININ KIYMETLENDİRİLMESİ: Tabi ve yapay arızaların mahiyet ve fiziki özellikleri ile kara, hava ve deniz faaliyetlerinin mahiyet ve şümulünü hava fotoğraflarından faydalanmak suretiyle tespit etme işlemi. Bak. "air photograph interpretation" ve "photographic interpretation"
interpretation of dreams
rüya tabiri
interpretation of law
kanunun yorumu
interpretation of law
yasanın yorumu
interpretation of treaties
anlaşmaların yorumlanması
interpretation of treaties
(Politika, Siyaset) anlaşmaların yoğunlaşması
initial photo interpretation report
(Askeri) ilk fotoğraf kıymetlendirme raporu
initial photo interpretation report
(Askeri) İLK FOTOĞRAF YORUM KIYMETLENDİRME RAPORU: Müşterek Taktik Hava keşif/gözetleme görev raporunu takip eden, görevin yapılması nedeni olan özel ihtiyaçlara cevap olacak yeni görüntünün ilk okuma sonuçlarını sunan birinci aşama yorum raporu
initial programmed interpretation report
(Askeri) İLK PROGRAMLI YORUM KIYMETLENDİRME RAPORU: Programlı görev hedefleri veya halihazırda bu hedeflerin yanında teşhis edilebilen diğer hayati istihbarat bilgisi hakkında bilgi sağlayan (başka yerde yayımlanmamış) standart görüntü yorum raporu
intelligence interpretation
(Askeri) İSTİHBARAT DEĞERLENDİRMESİ: Yeni elde edilen bilgilerin muhtemel değerini ortaya çıkarmak için yapılan analiz
interpret
değerlendirmek
interpret
çevirmenlik yapmak
interpret
{f} canlandırmak
interpret
{f} tercüme etmek
interpret
{f} çevirmek

Cümleyi birbiriyle zıt iki farklı biçimde çevirmek mümkün. - The sentence is capable of two interpretations, of which the first is the exact opposite of the other.

Tarihçinin rolü daha az keşfetmek ve onları çevirmek ve açıklamak yerine belgelerin kataloğunu hazırlamaktır. - The role of the historian is less to discover and catalog documents than to interpret and explain them.

interpret
{f} oynamak
relative frequency interpretation
(Politika, Siyaset) Göreli sıklık yorumu
interpret
mana vermek
interpret
tercümanlık yapmak
interpret
(Kanun,Ticaret) tefsir etmek
interpret
tercümanlık etmek
interpret
izah
interpret
(Politika, Siyaset) bir dilden başka dile çeviri
interpret
yormak
interpret
tefsir
interpret
tabir etmek
consecutive interpretation
(Politika, Siyaset) simültane
interpretive
yorumsal
interpretive
açıklayıcı
simultaneous interpretation
(Dilbilim) eşzamanlı çeviri
interpret
(as ile) yorumlamak
interpret
anlamını açıklamak
interpret
(konuşarak) çevirmenlik yapmak
interpret
yorumla

Onun sözlerini bir tehdit olarak yorumladım. - I interpreted his remark as a threat.

Onun sözlerini nasıl yorumlayacağımı bilmiyorum. - I don't know how to interpret his words.

interpretive
yorumlamalı
interpretive
yorumlayıcı
acts interpretation act
eylemleri yorumu hareket
consecutive interpretation
ardıl çeviri, ardışık (sözlü) çeviri
interpret
f. 1. yorumlamak. 2. çevirmek, tercüme etmek. 3. çevirmenlik yapmak
interpretative
yorumlayıcı
aerial photograph interpretation
(Askeri) HAVA FOTOĞRAFLARI YORUMLAMASI: Gözle görünür arazi engebelerinin tanınması ve bu engebelerle ilgili olayların anlaşılması maksadıyla hava fotoğraflarının incelenmesi
air photograph interpretation
(Askeri) HAVA FOTOĞRAF YORUMLAMASI/DEĞERLENDİRMESİ: Arazi arızalarının mahiyet ve fizik özelliklerini, insan eliyle yapılmış tesisleri ve kara, hava, deniz faaliyetlerinin mahiyet ve derecesini hava fotoğraflarından faydalanarak tayin ve tespit işlemi. Ayrıca bakınız: "Interpretation of aerial photographs" ve "photographic interpretation"
central interpretation unit
(Askeri) MERKEZİ TERCÜME BİRLİĞİ
consecutive interpretation
simultane tercüme
customary interpretation
(Kanun) karara hüküm veren yorum
customary interpretation
(Kanun) bilindik yorum
forward interpretation unit
(Askeri) İLERİ HAT YORUMLAMA GRUBU: Muharebe istihbaratı için ileri sürülen ve elde edilecek bilgileri yorumlamakla görevli olan grup
historical interpretation
(Ticaret) tarihi yorum
hot photo interpretation report
(Askeri) olay yerinden gelen ilk fotoğrafları kıymetlendirme raporu
hot photo interpretation report
(Askeri) >: Bak. "joint Tactical Air Reconnaissance/Surveillance Mission Report"
imagery interpretation
(Askeri) GÖRÜNTÜ YORUMLAMASI: 1. Görüntüde bulunan nesnelerin, faaliyetlerin ve arazinin tespiti, teşhisi ve tanımı işlemi. 2. Fotoğraf veya diğer kayıtlı görüntülerden bilgi çıkarılması
imagery interpretation
(Askeri) görüntü yorumlaması
imagery interpretation key
(Askeri) GÖRÜNTÜ YORUM ANAHTARI: Görüntü yorumcularına, görüntüde görünen nesneleri çabuk tanımalarına yardım eden her türlü şema, plan, tablo, liste veya örnek vs
imagery interpretation key
(Askeri) görüntü yorumlama anahtarı
imagery interpretation report; imaging infrared; intelligence information report
(Askeri) görüntü kıymetlendirme raporu; kızılötesi görüntüleme; istihbarat bilgi raporu
interpret
(Askeri) YORUMLAMAK, TERCÜME ETMEK: Bak. "interpretation", kıymetlendirmek
interpret
{f} çevirmenlik yapmak. interpret s.t. strictly bir şeyi tam yazıldığı/söylendiği gibi yorumlamak, hayal gücünü kullanarak (bir şeye) başka bir anlam yüklemeye kalkmamak
liberal interpretation
(Kanun) serbest yorum
liberal interpretation
(Kanun) liberal yorum
literal interpretation
(Ticaret) kelimesi kelimesine çeviri
literal interpretation
kelimesi kelimesine yorum
literal interpretation
dar yorum
photo interpretation
foto-yorumlama
photo interpretation
foto yorumu
photo interpretation key
(Askeri) FOTOĞRAF KIYMETLENDİRME ANAHTARI: Fotoğraf okuyuculara veya foto kıymetlendiricilere fotoğraf üzerinde görülen eşyanın tanınmasında yardımcı olan örnek diyagramlar, levhalar, cetveller, çizgiler ve foto takımları. Bak. "imagery interpretation key"
photographic interpretation
(Askeri) FOTOĞRAF KIYMETLENDİRMESİ: Askeri hareketlerin planlaştırılması ve yürütülmesi bakımından değerli olan bilgileri temin etmek için, özellikle hava fotoğraflarının etüt, tahlil ve mukayese edilmesi. Bak. "imagery interpretation", "interpretation of aerial photographs"
photographic interpretation report
(Askeri) FOTO KIYMETLENDİRME RAPORU: Bir foto kıymetlendirme sonucu olarak gönderilen herhangi bir şekildeki raporu ifade eden genel terim
reductive interpretation
(Pisikoloji, Ruhbilim) indirgemeci yorum
serial interpretation
(Pisikoloji, Ruhbilim) seri yorum
supplemental photographic interpretation report
(Askeri) EK FOTOĞRAF YAZIM RAPORU: Görev içindeki önemli hedeflerle ilgili olarak daha önceki raporlarda yer almayan bilgileri veren veya ek bilgiler istendiğinde verilen standart görüntü yorum raporu
tactical information processing and interpretation system; tactical information
(Askeri) taktik bilgi işlem ve kıymetlendirme sistemi; taktikm bilgi işlem kıymetlendirme
the interpretation in dispute
(Avrupa Birliği) tartışmalı yorum
topographical interpretation
(Askeri) TOPOĞRAFİK YORUMLAMA: Topoğrafik tanımdan sonra, tanıma ile elde edilen bilgiyi askeri harekatların planlaması ile ilgili istihbarat işinde kullanılmak üzere kıymetlendirmek için hava fotoğraflarının tetkiki
type of interpretation
(Kanun) suret-i tefsir
English - English
An approximation that allows aspects of a mathematical theory to be discussed in ordinary language
An act or process of applying general principles or formulae to the explanation of the results obtained in special cases
An act of interpreting or explaining what is obscure; a translation; a version; a construction

the interpretation of a foreign language, of a dream, or of an enigma.

The power of explaining
A sense given by an interpreter; an exposition or explanation given; meaning

Commentators give various interpretations of the same passage of Scripture.''.

An artist's way of expressing his thought or embodying his conception of nature
A performer's interpretation of something such as a piece of music or a role in a play is the particular way in which they choose to perform it. her full-bodied interpretation of the role of Micaela
cf information, Data
an explanation that results from interpreting something; "the report included his interpretation of the forensic evidence"
a mental representation of the meaning or significance of something
The extraction of information from an image
An interpretation of something is an opinion about what it means. The opposition Conservative Party put a different interpretation on the figures
The act or process of applying general principles or formulae to the explanation of the results obtained in special cases
the assigning of meaning to a linguistic chain
a combination of personal ideas about tempo, instrumental balance, volume levels, note lengths, phrasing, and dramatic pacing in performance
- Provision of information about a site or area (e g through fixed signs)
In psychoanalysis, the analyst?s calling attention to the patient?s resistances in order to facilitate the flow of associations; also the explanation of symbols, as in dream interpretation See also resistance
Those aspects of a performance that come from a performer rather than the composer
The sense given by an interpreter; exposition or explanation given; meaning; as, commentators give various interpretations of the same passage of Scripture
an explanation of something that is not immediately obvious; "the edict was subject to many interpretations"; "he annoyed us with his interpreting of parables"; "often imitations are extended to provide a more accurate rendition of the child's intended meaning"
The act or process of applying general principles or formulæ to the explanation of the results obtained in special cases
The meaning(s) and intention(s) attributed to one's own and other's words and deeds Interpretation is colored by unconscious inner needs and cultural factors
a mental representation of the meaning or significance of something an explanation that results from interpreting something; "the report included his interpretation of the forensic evidence
The viewer’s activity of analyzing the implicit and symptomatic meanings suggested in a film See also meaning
the act of interpreting something as expressed in an artistic performance; "her rendition of Milton's verse was extraordinarily moving"
A process whereby people draw upon their experience, memory, and expectations to interpret and attach meaning to a stimulus
– Process for translating and executing a high-level language program that interleaves statement translation and execution
the production of an accurate model of the subsurface structures which conforms with the constraints of the available geological, seismic, gravity, magnetic and other datasets (see Qualitative and Quantitative Interpretation) back
The ability to read the "story" left by the tracks
conveying information about the origin, meaning or values of natural or cultural heritage via live, interactive or static media It occurs in the vicinity of the subject and is designed to stimulate visitor interest, increase understanding and promote support for conservation
The process of defining the useful and meaningful aspects of summarized and analyzed data with an emphasis on understanding that data in terms of improving the quality of services and overall system operation
Explaining the historical, economic, social and cultural background to a building or place
{i} explanation, elucidation; oral translation from one language to another; particular dramatic rendition of a character; way in which something can be interpreted, meaning
actor's choices
WHAT IT IS Related to the way the a text is 1) changed from one language to another and 2) the way a particual test is understood
Interpretation is a means of communicating ideas and feelings which help people enrich their understanding and appreciation of their world and their role within it
Either an exclusive or tandem interpretation Any record beginning with an asterisk (*) Further information
The power or explaining
educational activities designed to reveal meanings and relationships through the use of presentations, original objects, by firsthand experience, and by graphic illustrations Activities or media designed to help people understand, appreciate, and care for the natural and cultural environment The similarities among interpretation and environmental education and heritage education are far more numerous than the differences In this plan, interpretation refers to activities and products for the general public Educational activities and products could be designed with the same objectives but are intended for specific groups and those who sign up for workshops or seminars Interpretation also deals more with the immediate environment (that which one could see, hear, smell, touch or imagine), while educational activities could take participants farther afield
Drawing conclusions about the meaning of similarities and differences found between study and control groups or between studies
An assignment of a "real-world" measurement to the value of a mathematical variable, including the units of measurement
The act of interpreting; explanation of what is obscure; translation; version; construction; as, the interpretation of a foreign language, of a dream, or of an enigma
The process of inferring, or determining the identity or nature of objects and patterns that appear as images on photographs, or other forms of remotely sensed imagery
An artists way of expressing his thought or embodying his conception of nature
The assignment of objects from the domain to the constants of a formal language, truth-values to the proposition symbols, truth-functions to the connectives, other functions to the function symbols, and extensions to the predicates (when these extensions consist of subsets of the domain) These assignments are made by the human logician and are not native to the symbols of the formal language These assignments can be captured by a function f so that (for example) for a constant, f(c) = object d from domain D; for a proposition, f(p) = true; for a truth-function, f() = material implication; for a function, f(g) = squaring the successor; or for a predicate, f(P) = the set of purple things In propositional logic, an interpretation is just such a function; in predicate logic, it is some set (the domain) together with such a function defined for members of that domain
rendition
interpretament
interpretation of dreams
explanation of one's dreams
interpretation of the contract
clarification of the meaning of a contract
interpretation of the holy scriptures
commentary of the holy writings, interpretation of the Bible
interpretation of the law
explanation of the meaning and application of various laws
interpretation of the legislation
interpretation on the meaning of a law
interpret
To act as an interpreter
interpret
To apprehend and represent by means of art; to show by illustrative representation; as, an actor interprets the character of Hamlet; a musician interprets a sonata; an artist interprets a landscape
interpret
To explain or tell the meaning of; to expound; to translate orally into intelligible or familiar language or terms; to decipher; to define; -- applied especially to language, but also to dreams, signs, conduct, mysteries, etc.; as, to interpret the Hebrew language to an Englishman; to interpret an Indian speech

And Pharaoh told them his dreams; but there was none that could interpret them unto Pharaoh. Gen. xli. 8.

interpretational
Of or pertaining to interpretation; serving to interpret
many-worlds interpretation
is an interpretation of quantum mechanics that claims to resolve all the "paradoxes" of quantum theory by allowing every possible outcome to every event to define or exist in its own "history" or "world"
photographic interpretation
The identification, description and measurement of objects in photographs, especially in aerial photographs, for geologic, cartographic or military purposes
ınterpretation
{n} an explanation, an exposition
An interpretation
reading
air photograph interpretation
analysis of photographs taken from an aircraft or satellite
another interpretation
alternative explanation, alternative reading, other commentary
as an interpretation
as an explanation, as an analysis, as an elucidation
broad interpretation
interpretation which is not very close to the original
broad interpretation
an interpretation of the U
broad interpretation
constitution holding that the spirit of the times and the needs of the nation can legitimately influence judicial decisions (particularly decisions of the Supreme Court)
interpret
To explain the meaning of; to examine a law The Supreme Court interpreted constitutional law to determine that segregated public schools were unconstitutional
interpret
give an interpretation or explanation to
interpret
to explain or present in understandable terms SFDU interpretation is the process of recognizing the format of a data entity, identifying its component parts, and extracting and presenting the information it carries [620 0-B-1] (Obsolete, replace "unit" with "entity") to explain or present in understandable terms SFDU interpretation is the process of recognizing the format of a data unit, identifying its component parts, and extracting and presenting the information it carries [610 0-G-5]
interpret
make sense of a language; "She understands French"; "Can you read Greek?"
interpret
If you interpret what someone is saying, you translate it immediately into another language. The chambermaid spoke little English, so her husband came with her to interpret Interpreters found they could not interpret half of what he said
interpret
To explain or tell the meaning of; to expound; to translate orally into intelligible or familiar language or terms; to decipher; to define; applied esp
interpret
To execute a program in a high-level language by translating it one line at a time
interpret
To explain the meaning of
interpret
make sense of; assign a meaning to; "What message do you see in this letter?"; "How do you interpret his behavior?" give an interpretation or explanation to give an interpretation or rendition of; "The pianist rendered the Beethoven sonata beautifully
interpret
to explain or tell the meaning of; to represent in understandable terms The primary difference between defining and interpreting is that interpreting relies heavily on connotative meanings, nuance, and suggestion This is a sophisticated method of analysis and explanation rooted in the subtleties of a text
interpret
To give a sense or a meaning to something Close
interpret
If you interpret something in a particular way, you decide that this is its meaning or significance. The whole speech might well be interpreted as a coded message to the Americans The judge quite rightly says that he has to interpret the law as it's been passed Both approaches agree on what is depicted in the poem, but not on how it should be interpreted
interpret
Draw meaning from
interpret
to make something so it is easier to understand -- " interpreting the numbers is a little trickier than first appearances indicate " (270)
interpret
to understand in one's own way
interpret
show the meaning of; explain
interpret
give the meaning in clear terms e g "Interpret this map and this photo "
interpret
To take something for something else in virtue of a coding
interpret
figuring something out by changing it to another form (e g I need to use a French/English dictionary to interpret what French people are saying )
interpret
{f} explain, clarify, elucidate; orally translate from one language to another; understand or explain in a particular way; act out a part in a particular fashion
interpret
To convert a program, one line at a time, from a high level language into machine code
interpret
to language, but also to dreams, signs, conduct, mysteries, etc
interpret
give an interpretation or rendition of; "The pianist rendered the Beethoven sonata beautifully"
interpret
make sense of; assign a meaning to; "What message do you see in this letter?"; "How do you interpret his behavior?"
interpret
[v] to present and explain information or ideas
interpret
give an interpretation or explanation to give an interpretation or rendition of; "The pianist rendered the Beethoven sonata beautifully
interpret
create an image or likeness of; "The painter represented his wife as a young girl"
interpret
  To translate and to execute each source language statement of a computer program before translating and executing the next statement  
interpret
To explain or clarify In art the ability to decode or uncover meaning in works of art
interpret
To explain or tell the meaning of; to expound; to translate orally into intelligible or familiar language or terms; to decipher; to define; -- applied esp. to language, but also to dreams, signs, conduct, mysteries, etc.; as, to interpret the Hebrew language to an Englishman; to interpret an Indian speech
interpret
restate (words) from one language into another language; "I have to translate when my in-laws from Austria visit the U S "; "Can you interpret the speech of the visiting dignitaries?"; "She rendered the French poem into English"; "He translates for the U N "
interpret
- Aim to give meaning of the topic or point of view in the material E g interpret the results in the following table
interpret
vi menafsir (tafsir)
interpret
An interpretation question is similar to one requiring explanation You are expected to translate, exemplify, solve, or comment upon the subject and usually to give your judgment or reaction to the problem
interpret
as, to interpret the Hebrew language to an Englishman; to interpret an Indian speech
interpretational
{s} of or pertaining to interpretation; explanatory; clarifying; of a particular dramatic rendition of a character
interpretations
plural of interpretation
interpretations
– Definitions, translations, explanations and/or points of view that are expressed verbally or in written word
interpretations
Meanings that have been inferred and extrapolated from the data (e g , the scores were low relative to expectations)
interpretations
- an explanation of something that is not immediately obvious
interpretative
{s} explanatory; clarifying; of or pertaining to interpretation
interpretative
that provides interpretation
interpretative
Marked by interpretation
interpretative
According to interpretation; constructive
interpretative
Designed or fitted to interpret; explanatory
interpretive
Interpretative
interpretive
Marked by interpretation
interpretive
that provides interpretation
interpretive
{s} explanatory; clarifying; of or pertaining to interpretation
interpretive
You use interpretive to describe something that provides an interpretation. History is an interpretive process. interpretative
liberal interpretation
free interpretation, interpretation that is not literal
limited interpretation
interpretation which places restrictions on a law coming into effect
literal interpretation
an interpretation based on the exact wording
tenuous interpretation
illogical interpretation, interpretation which is hard to believe
interpretation
Favorites