directive

listen to the pronunciation of directive
İngilizce - Türkçe
(Hukuk) direktif

Dün kuruldan yeni bir direktif aldık. Onlar en göze çarpan projelere odaklanmamızı istiyor. - We received a new directive from the board yesterday. They want us to focus on our most visible projects.

talimat
(Kanun) yönetmelik
(Bilgisayar) bildirim
directive efficiency
yöneltme verimi
directive gain
yönelme kazancı
directive construction
(Dilbilim) yönlendirmeli yapı
directive function
(Dilbilim) yönlendirici işlev
directive therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) yönlendirici terapi
Director of Central Intelligence Directive
(Askeri) Merkezi İstihbarat Başkanı Direktifi
directives
(Politika, Siyaset) direktifler
directives
(Politika, Siyaset) yönergeler
movement directive
(Askeri) intikal direktifi
advance directive
avans yönergesi
Air Force Mission Directive
(Askeri) Hava Kuvvetleri Görev Direktifi
Air Force Policy Directive
(Askeri) Hava Kuvvetleri Hareket Tarzı Direktifi
Department of Defense directive
(Askeri) Savunma Bakanlığı direktifi
National Security Council Intelligence Directive
(Askeri) Milli Güvenlik Konseyi İstihbarat Direktifi
National Security Directive; National Security Division (FBI)
(Askeri) Ulusal Güvenlik Yönergesi; Ulusal Güvenlik Dairesi (FBI)
National Security Presidential Directive
(Askeri) Milli Güvenlik Başkanlık Direktifi
Presidential decision directive
(Askeri) başkanın karar direktifi
briefing directive
(Askeri) brifing direktifi
briefing directive
(Askeri) BRİFİNG DİREKTİFİ: Harekat idare karargahından alınan ve brifing programını ihtiva eden talimat
budget directive
(Askeri) BÜTÇE HAZIRLIK DİREKTİFİ: Kara Kuvvetleri Bütçe Dairesi Başkanı tarafından bu kuvvetlere bağlı bütçe şubelerine gönderilen ve bütçe tahminlerinin, Bütçe Dairesi Başkanlığına ne zaman ve ne tarzda sunulacağını bildiren direktif. Bu direktifte, bütçe tahminlerinin hazırlanmasında göz önünde tutulacak esaslarda gösterilir
budget directive
(Askeri) bütçe hazırlık direktifi
data project directive
(Askeri) BİLGİ SİSTEMİ PROJE TEKLİFİ: Bir sistem geliştirme projesi (system development project) 'nin kabulü iznini veren ve otomatikleştirilmiş bir bilgi sisteminin geliştirilmesi (veya mevcut sistem üzerindeki tadilat) ile ilgili özel talimatı ihtiva eden Amerikan Hava Kuvvetleri Karargahı yazılı talimatı
development directive
(Askeri) GELİŞTİRME DİREKTİFİ (HV.): İhtiva ettiği geliştirme programını onaylayan, resmi bir Amerikan Hava Kuvvetleri dokümanı. Sözleşme yetkisi; normal olarak bunlarla ilgili bir programda veya teklif edilmiş bir Teknik Geliştirme Planı'nın tasvibini gösteren ve Geliştirme Direktifi'ne uygun bir Geliştirme Planı'nın yayınlanması iznini veren Tedarik yetkisinde açıklanmıştır. Geliştirme Direktifinin, Kuvvet ve Mali Tahsis Planı'na uygun olması icap eder
education directive
eğitim yönergesi
envelope delay; evaluation directive
(Askeri) zarf gecikmesi; değerlendirme direktifi
exercise planning directive
(Askeri) TATBİKAT PLANLAMA DİREKTİFİ: Tatbikatı planlayan subay tarafından geliştirilen ve tek bir tatbikatta planlamacılara daha ileri ölçüde rehberlik etmesi için tasarlanıp temin edilen tatbikat talimnamesi
headquarters directive
(Askeri) karargah direktifi
initial directive
(Askeri) harekat başlama direktifi
initiating directive
(Askeri) HAREKAT BAŞLAMA DİREKTİFİ: Müşterek Kurmay Başkanları, bu başkanlarca yetki verilmiş diğer komutanlar veya yetkili bir üst makamca tesis edilmiş bir teşkilin komutanı tarafından yayınlanan bir amfibi harekatı başlatma direktifleri
movement directive
(Askeri) İNTİKAL DİREKTİFİ (ABD SAVUNMA KURULU): Bir komutanlığın belirli bir birliği bir mahalden başka bir mahale intikal ettirme yetkisinin, uzman bir makam tarafından verildiği temel belge
national security decision directive
(Askeri) ulusal güvenlik karar direktifi
naval forces directive
(Askeri) deniz kuvvetleri yönergesi
oversea movement directive
(Askeri) DENİZAŞIRI HAREKET VE İNTİKAL DİREKTİFİ: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı tarafından verilen ve belirli birliklerin denizaşırı hareketlerini ve bunlar için tayin edilen hazır bulunma tarihlerini belirten direktif. Bu direktif; fiili hareket ve intikal tarihini ve bu intikalle ilgili diğer teferruatı ihtiva eden intikal emrinden (movement order) farklıdır
personnel readiness division; Presidential review directive
(Askeri) personel hazır bulunma tümeni; Başkanın Gözden Geçirme Direktifi
position description; Presidential directive; probability of damage; probability
(Askeri) mevki tanımı; Başkanın direktifi; hasar ihtimali (nükleer); algılama ihtimali; usül tanımı; program tanımı; program direktifi; program yöneticisi
procurement directive
(Askeri) TEDARİK DİREKTİFİ: Bir teknik hizmet başkanlığı veya daha üst makam tarafından yayınlanan ve ordu ikmal maddelerinin satın alınmasını bildiren bir doküman
procurement directive
(Askeri) tedarik direktifi
program directive development group
(Askeri) program direktif geliştirme grubu
program management directive
(Askeri) program idaresi talimatı
supply directive
(Askeri) İKMAL DİREKTİFİ: İhtiyaç sahiplerine, kendileri tarafından istekte bulunulmasına lüzum kalmaksızın, malzeme sevkıyatının yapılması için, manajmanın, direkt olarak ilgili ve sorumlu olduğu ikmal dağıtım sistemleri dahilindeki sorumlu faaliyet merkezlerine, yetki dahilinde yaptığı istekler
system program directive
(Askeri) SİSTEM TEDARİK PROGRAMI DİREKTİFİ: İhtiva ettiği programı onaylayan bir Amerikan Hava Kuvvetleri resmi dokümanı. Sistem Tedarik Programı Direktifi, normal olarak, bir sistem Tedarik Planı teklifine ait onay ile tadilatı gösterir ve Sistem Tedarik Programının yayınlanmasına yetki verir
technical task directive
(Askeri) eknik görev yönergesi
the purpose of this directive is to.
(Avrupa Birliği) bu direktifin amacı
universal service directive
evrensel hizmet direktifi
warfare readiness directive
(Askeri) harbe hazırlık direktifi
İngilizce - İngilizce
A form of legislative act addressed to the Member States. The directive binds the Member State to reach certain objectives in their national legislation
An instruction or guideline that indicates how to perform an action or reach a goal
An authoritative decision from an official body, which may or may not have binding force
that directs
{a} able to infom, showing the way
A written instruction communicating policy and/or procedure in the form of orders, regulations, bulletins, circulars, handbooks, manuals, notices, numbered memorandums, and similar issuances
Having power to direct; tending to direct, guide, or govern; showing the way
A statement used in the Lotus Domino Go Webserver configuration file to define a particular setting for the server
An instruction to the Active Server Pages (ASP) script engine that specifies properties, such as script language, for the selection of a script
An instruction directing Backup to take special actions on a given set of files
A function or alias, arguments (if required) and optional modifiers Examples: ampm (prompt data-type) ((user-id) : cap)
In European Union law, a directive is a form of legislative act addressed to the Member States. The directive binds the Member State to reach certain objectives in their national legislation
A configuration command that controls one or more aspects of a program's behavior
Any issuance of an organization that guides, instructs, and informs employees in their work Included are formalized statements of policy and procedure Directives are issued under many names, such as Notices, Orders, Procedures, Bulletins, Manuals, Handbooks, Regulations, Circulars, Guides, and the like
{s} serving to guide or direct
showing the way by conducting or leading; imposing direction on; "felt his mother's directing arm around him"; "the directional role of science on industrial progress"
An EU ruling that is binding on member states as to the result to be achieved within a stated period How the result is achieved is decided by the member states themselves
defines the objectives and requires individual EU Member States to introduce appropriate national legislation to achieve these objectives
a keyword in the configuration file Each directive provides information to the Application Broker, which uses it to process the requests
A directive is a generic term for all formal guidance, instructions, or orders issued by an organization Within the DHR's Directives Information System, there are three types of directives: policy directives, procedure directives, and manual directives
"A directive shall be binding, as to the result to be achieved, upon each Member State to which it is addressed, but shall leave to the national authorities the choice of forms and methods " (Article 189 of the Treaty Establishing the European Economic Community)
A document issued by the European Union requiring all Member States to adapt their national law to be consistent with the Directive
(Security ) Specific actions to be taken and directions to be followed in implementing a policy Adherence to directives is mandatory for users
A statement that is used in the configuration file for a Web server to define a particular setting for the server
{i} instruction, order, command
a pronouncement encouraging or banning some activity; "the boss loves to send us directives"
A document issued by NJDEP to notify the recipient that NJDEP has determined that it is necessary to remove or arrange for the removal of a discharge of hazardous substances and that NJDEP believes the recipient is a person who may be subject to liability for the discharge of a hazardous substance
A command, specified within the source file, that requests a particular action from PFA For example, directives enable, disable, or modify a feature of PFA
A type of comment that provides instructions and information to the compiler
A letter officially directing the custodial bank to release funds for a buy to an account, or to accept funds for a sale
a pronouncement encouraging or banning some activity; "the boss loves to send us directives
An instruction given by the Grantor as to what is to be done, such as "I direct my trustee to pay my surviving spouse $35,000 a year indexed for inflation " For "Health Care Directive", see "Living Will"
Instruction to maximize the efficiency of a backup
A directive is an official instruction that is given by someone in authority. Thanks to a new EU directive, insecticide labelling will be more specific. = ruling. an official order or instruction directive on. giving instructions
Able to be directed; manageable
Apache processes Configuration Directives while reading the configuration files during start-up or during request processing
A configuration command that controls one or more aspects of Apache's behavior Directives are placed in the Configuration File See: Directive Index
prime directive
An order or mission which presents the overriding control over a course of action

We are, after all, discussing the prime directive of academic life and a vitally important rule of civilized life in general: Seek and disseminate the truth.

directives
A directives file controls the startup process for a device The directives files replace the modules ld file, used in previous HP Netstation Software releases
directives
plural of directive
directives
Controlling What Gets Processed
directives
RTEMS' provided routines that provide support mechanisms for real-time applications
directives
Keywords used to control compilation, animation, and generation
directives
Keywords used to control compilation and animation
directives
Instruments of EC legislation Vertical Directives regulate a specific commodity or industrial sector Horizontal Directives regulate more than one commodity or industrial sector
directives
an explanation of how to do something (e g Companies often have directives about rules that employees must follow )
preprocessor directive
A statement that begins with the pound sign (#) and contains instructions that the preprocessor interprets
preprocessor directive
In C and C++, a statement that begins with the number sign (#) and contains instructions that the preprocessor interprets
preprocessor directive
a command placed within a source code listing, that directs the compiler to do something before the rest of the source code is parsed and compiled
presidential directive
a directive issued by the President of the United States; usually addressed to all heads of departments and agencies
directive