studies

listen to the pronunciation of studies
Englisch - Türkisch
(Ticaret) etütler
çalışmalar

Çalışmalarında ilerleme kaydettin mi? - Have you made progress in your studies?

Çalışmalarımda bir mola sırasında televizyon izledim. - I watched television during a break in my studies.

çalışkan
{i} araştırmalar

Araştırmalar, temel barınma ve gıda ihtiyaçları karşılanır karşılanmaz, ilave zenginliğin mutluluğa çok az şey kattığını gösteriyor. - Studies show that once the basic needs of shelter and food are met, additional wealth adds very little to happiness.

Son zamanlarda yapılan araştırmalar davanın bu olmadığını göstermektedir. - Recent studies suggest that this is not the case.

{i} incelemeler
dersler

Yemekten sonra, üç saat boyunca, o derslerini çalışır. - After supper, he studies his lessons for three hours.

Japonca derslerini daha sıkı çalışmak zorundasın. - You have to work harder on your Japanese studies.

study
{f} incelemek

Yıldızları incelemek için bir gözlemevi yaptı. - He built an observatory to study the stars.

Diğer galaksilerde hayat olsa bile, insanın onları incelemek için ışık hızında seyahat etmesi imkansızdır. - Even if there is life in other galaxies, it is impossible for man to travel at the speed of light to study them.

study
çalışma

Tarih çalışmayı severim. - I like studying history.

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemeliyim. - Before going to study in Paris, I must brush up on my French.

study
çalışmak

Teste çalışmak için evde kaldın mı? - Did you stay home to study for the test?

Arapça çalışmak istiyorum. - I would like to study Arabic.

study
{i} araştırma

Araştırma turuna katıldım. - I joined the study tour.

1937'de bir kamu oyu araştırması yapıldı. - A public opinion study was made in 1937.

stage studies
sahne çalışmaları
stable isotope studies
kararlı izotop çalışmaları
study
{i} öğrenim

Öğrenim yapmak için yurtdışına giden öğrenci sayısı her yıl artmaktadır. - The number of students going abroad to study is increasing each year.

Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim zorluğu çok yüksek olmasına rağmen, çok sayıda öğrencinin hâlâ dışarı çıkmak ve eğlenmek için zamanı var. - Although the pressure of studying at the University of Cambridge is very high, many students still have time to go out and have fun.

study
araştırmak

Profesör Kay kırk yıldır böcekleri araştırmaktadır. - Professor Kay has been studying insects for forty years.

Bilimin gerçek tanımı, dünyanın güzelliğini araştırmaktır. - The real definition of science is that it's the study of the beauty of the world.

study
{i} tetkik
study
{i} tahsil
study
öğrenmek

Çince öğrenmek çok zor gibi görünse de, düşündüğünüz kadar zor değil. - Although it seems very difficult to study Chinese, it's not as hard as you think.

Yabancı bir dil öğrenmek zordur. - Studying a foreign language is hard.

study
{i} araştırma konusu
study
{f} okumak, ... öğrenimi görmek: He's studying study for the ministry papaz olmak için okumak, papazlık eğitimi görmek
study
{i} görülecek şey
International Studies
Uluslararası Çalışmalar
study
çalışma odası

Yazar çalışma odasında kendini öldürdü. - The author killed himself in his study.

Babam bir garajı bir çalışma odasına dönüştürdü. - My father converted a garage into a study.

Translation Studies
çeviribilim
begin studies
çalışmalara başlamak
environmental studies
(Çevre) çevre çalışmaları
evaluation studies
değerlendirme çalışmaları
longitudinal studies
uzun vadeli çalışmalar
museum studies
müzecilik
perform works or studies
çalışmalar yapmak
social studies
sosyal çalışmalar
study
öğrenme

Çince öğrenmek çok zor gibi görünse de, düşündüğünüz kadar zor değil. - Although it seems very difficult to study Chinese, it's not as hard as you think.

Tom Fransızca öğrenme niyetiyle Fransaya geldi. - Tom came to France with the intention of studying French.

study
ders çalışma
study
tahsil görmek
study
tahsil etmek
study
çalışmak (ders)
study
okulda okumak
study
irdelemek
study
mutalaa
study
etüt etmek
study
teftiş
study
tetebbu
study
öğrenim görmek

Hayalim, Paris'te Fransızca öğrenim görmektir. - My dream is to study French in Paris.

Neden yurtdışında öğrenim görmek istiyorsunuz? - Why do you want to study abroad?

women' s studies
kadın çalışmaları
youth studies
gençlik çalışmaları
humane studies
beşeri ilimler
social studies
toplum bilimleri
social studies
sosyal bilimler
study
{f} çalış

Tarih çalışmayı severim. - I like studying history.

Her gün İngilizce çalışıyor musun? - Do you study English every day?

study
(çimke) bandıkmak
study
okuma

Yurtdışında okumaya karar verdim. - I decided to go abroad to study.

Üniversitede ne okumak istiyorsun? - What do you want to study at college?

study
inceleme

Bir portre yapmaya hazırlanırken, arkadaşlarım konuyu yakından incelemek için bir sürü fotoğraf çeker. - In preparation for painting a portrait, my friend takes many photographs in order to study the subject closely.

Diğer galaksilerde hayat olsa bile, insanın onları incelemek için ışık hızında seyahat etmesi imkansızdır. - Even if there is life in other galaxies, it is impossible for man to travel at the speed of light to study them.

study
kınıkmak
study
öğrenimi görmek

Biz aynı sınıfta İngilizce öğrenimi görmekteyiz. - We study English in the same class.

Labor Studies
Emek Araştırmaları
Study
ders çalışmak
Study
okul okumak
business studies
işletme çalışmaları
communication studies
(Bilim, İlim) İletişim bilimleri
computer studies
bilgisayar çalışmaları
cultural studies
kültürel araştırmalar
external studies
dış çalışmalar
finno-ugrian studies
Fin-Ural çalışmalar
gender studies
toplumsal cinsiyet çalışmaları
go on with the studies
çalışmalar devam
graduate studies
yüksek lisans
hawthorne studies
Hawthorne çalışmaları
in the light of studies
çalışmalar ışığında
media studies
medya çalışmaları
postgraduate studies
lisansüstü çalışmalar
religious studies
dini çalışmalar
scientist who studies climate
iklim çalışmaları bilim adamı
study
çalışılması
study
çalışmanın
study
çalışmadan
sub-studies
alt çalışmalar
vocational studies
mesleki çalışmalar
Defense Institute of International Legal Studies
(Askeri) Savunma Bakanlığı Uluslararası Hukuk Çalışmaları Enstitüsü
School of Advanced Military Studies
(Askeri) İleri Askeri Çalışmalar Okulu
advanced studies
yüksek öğrenim
benchmarking studies
(Politika, Siyaset) kıyaslama çalışmaları
cohort studies
grup çalışmaları
cultural studies
(Sosyoloji, Toplumbilim) s. hall
cultural studies
(Sosyoloji, Toplumbilim) kültürel çalışmalar r. williams
design studies
(Askeri) PROJE İNCELEMELERİ (HV.): Belirli bir teçhizat hesabına ihtiyaç duyulan ve bir sistemin özelliklerini tespit için yapılan incelemeler
development planning studies
(Askeri) GELİŞTİRME PLANLAMA ETÜTLERİ (HV.): Araştırma ve geliştirme planlaması için esas olan bilgileri temin maksadıyla yapılan incelemeler. Bu yolda yapılacak çalışmalar; imkan araştırma etütlerini, ileride kabul edilebilecek sistem anlayışları üzerinde araştırılmaları, bilim ve teknolojide bugünkü ve muhtemel gelişmeler ve bu gelişmelerin askeri maksatlara düşünülen tatbikatı ile ilgili etütleri ve askeri gayelerin elde edilmesini önleyebilecek bu günkü ve muhtemel bilimsel ve teknolojik yetersizliklerin incelenmesini içine alır. Fakat mutlak surette yalnız bunlara inhisar etmez
diary studies
(Dilbilim) günce çalışması
environmental studies
çevrebilim
global studies
(Ticaret) küresel çalışmalar
hydrologic studies
hidrolojik etütler
model studies
model çalışması
peasant studies
(Eğitim) köylülük incelemeleri
psychological operations (PSYOP) studies program subsystem
(Askeri) psikolojik harekat (PSYOP) çalışma programı tali sistemi
regional studies
(Eğitim) bölge incelemeleri
study
{f} çabalamak
study
okumak

On aydır Çin'de okumaktayım. - I've been studying in China for ten months.

Ben matematik okumak istiyorum. - I want to study math.

study
(Askeri) TETKİK, İNCELEME, ETÜD: Mevcut bilgi ve gerçek esasların dikkatli şekilde değerlendirilmesine dayanarak, belirli bir şart veya durumun ayrıntılı olarak gözden geçirilişi
study
gayret

Öğretmenin konuşması, Mary'nin daha sıkı çalışması için gayrete getirir. - The teacher's talk stimulates Mary to study harder.

study
{f} (ders) çalışmak: I've got to study math tonight. Bu gece matematik çalışmam gerek
study
{i} rol ezberleme
study
mütalaa
study
{f} gözetmek
study
kalem tecrübesi
study
{f} eğitimini görmek
study
{i} deneme

Kütüphanede çalışmayı denemek isteyebilirsin. - You might want to try studying in the library.

Biraz daha çok çalışmayı denemeni tavsiye ediyorum. - I recommend you try studying a bit harder.

study
{i} etüt
study
{f} çalışma yapmak

Çalışma yapmak için çok yorgunum. - I'm too tired to do study.

study
incele

Tom yaşamını bu olguyu incelemeye adamış. - Tom devoted his life to the study of this phenomenon.

Biz Japon tarihini incelemek için müzeye gittik. - We went to the museum to study Japanese history.

study
{i} taslak
study
alıştırma taslak
study
araştırma konusu veya sahası
study
{i} ön çalışma
study
{i} müz. etüt
study
tefekkür
study
{f} gayret etmek
study
saygılı olmak
study
{i} eskiz
study
rol ezberleyen kimse
technical studies
teknik inceleme
Englisch - Englisch
An academic field of study concerning the given subject

My boyfriend is taking media studies.

plural form of study
Third-person singular simple present indicative form of study
{i} acquisition of knowledge, course of learning
a specified branch of learning
third-person singular of study
plural of study
strategic studies
military education whose purpose is to provide the student with the tools to be prepared to fight intelligibly in a battle
English studies
An academic discipline that includes the study of literatures written in the English language, English linguistics, and English sociolinguistics
German studies
A field that researches, documents, and disseminates German language and literature in both its historic and present forms
case studies
plural form of case study
combined studies
A course, given at many universities and colleges, in which broad areas of study, rather than limited subjects are taught
communication studies
An academic field that deals with processes of communication, commonly defined as the sharing of symbols over distances in space and time
cultural studies
A diverse field of study which examines representations of culture through a variety of academic theories
gender studies
The academic discipline which analyses constructions of gender in society, often with reference to class, race, sexuality and other sociological characteristics
media studies
Academic discipline that deals with the content, history, meaning and effects of various media, in particular mass media
men's studies
The academic field which examines topics concerning men, masculinism, gender and politics
queer studies
The study, based on critical theory, of issues relating to sexual orientation and gender identity, usually focusing on LGBT
social studies
The study of history, geography, civics, sociology, economics, and other social-science subjects, especially in primary and secondary school
study
A room in a house intended for reading and writing; traditionally the private room of the male head of household
study
To take a course or courses on a subject

I study medicine at the university.

study
A state of mental perplexity or worried thought

Thenne the kyng sat in a study and bad his men fetche his hors as faste as euer they myghte.

study
Thought, as directed to a specific purpose; one's concern

My study was to avoid disturbing her.

study
To look at minutely

He studied the map in preparation for the hike.

study
Mental effort to acquire knowledge or learning

The study of languages is fascinating.

study
To revise materials already learned in order to make sure one does not forget them, usually in preparation for an examination

I need to study my biology notes.

study
The act of studying; examination

I made a careful study of his sister.

study
An artwork made in order to practise or demonstrate a subject or technique
study
To acquire knowledge on a subject

Biologists study living things.

translation studies
The study of the theory and practice of translating and interpreting, especially in an academic context, combining elements of social science and the humanities. Also known as translatology or traductology
women's studies
The academic field which examines topics concerning women, feminism, gender and politics
International Studies
International studies (IS) generally refers to the specific university degrees and courses which are concerned with the study of ‘the major political, economic, social, and cultural issues that dominate the international agenda’
study
{v} to muse, meditate, consider attentively
study
{n} an apartment for books, application to books, thought, attention, contrivance
communication studies
Communication studies is an academic field that deals with processes of communication, commonly defined as the sharing of symbols over distances in space and time. Hence, communication studies encompasses a wide range of topics and contexts ranging from face-to-face conversation to speeches to mass media outlets such as television broadcasting. Communication studies, as a discipline, is also often interested in how audiences interpret information and the political, cultural, economic, and social dimensions of speech and language in context
study
{f} learn, educate oneself; think about, ponder; examine, investigate; observe; memorize
Center for Palestinian Research and Studies
place dedicated to studying Palestinian related issues
Center for Strategic Studies
Jaffa Institute of the Tel Aviv University (Israel)
Director of Studies
a teacher in a British university or language school who is in charge of organizing the students' programmes of study
Jewish studies
study of Judaism, study of the Jewish religion
Judaic studies
studies of subjects concerning Jews or Judaism
advanced studies
high-level university studies, studies for Master's or Doctorate degrees
area studies
disciplines that study different regions
black studies
An academic curriculum focusing on the history and culture of Black people
business studies
a course of study on economic and financial subjects and managing a business
case studies
tr>
case studies
these are based on real-life situations which can be used as examples to explore, discuss and evaluate when debating educational issues
case studies
Case studies are real life problems that have arisen in the workplace that students must solve Can also be used to explore interpersonal relationships
case studies
Detailed studies of selected contaminants in selected hydrologic systems to address specific questions that concern the characteristics, causes, and governing processes of water-quality degradation
case studies
Case studies use carefully chosen, real world examples of teaching to serve as springboards for discussion among small groups of teachers Through predicaments presented in the case, teachers have opportunities to engage in careful reasoning and to make subtle judgements Cases can help teachers discover ambiguity, conflict and complexity within a deceptively simple looking teaching situation
case studies
Glossary Eco-Concepts References
case studies
Case studies are useful tools to collect in-depth program information on a single participant or site and are especially useful in providing information in your fundraising efforts A case study can be the story of one person's experience with the program For the sake of privacy, it may be important to change the participant's name and other identifying characteristics Gathering information through a case study may lead to other indications about why a program participant experienced something in particular Although it may indicate that this participant is typical, a case study does not attempt to represent every participant's exact experience
course of studies
complete series of studies, path of studies
cultural studies
Interdisciplinary field concerned with the role of social institutions in the shaping of culture. Originally identified with the Center for Contemporary Cultural Studies at the University of Birmingham (founded 1964) and with such scholars as Richard Hoggart, Stuart Hall, and Raymond Williams, today cultural studies is recognized as a discipline or area of concentration in many academic institutions and has had broad influence in sociology, anthropology, historiography, literary criticism, philosophy, and art criticism. Among its central concerns are the place of race (or ethnicity), class, and gender in the production of cultural knowledge
enrolled for studies
registered to study in an educational program
environmental studies
study of ecology
external studies
learning program that occurs outside the usual educational framework (i.e. night classes)
falling behind in one's studies
failing in school, dropping behind in one's grades
fell behind in his studies
failed in school, dropped behind in one's grades
finished his studies
completed his schooling, completed his education, finished his classes
graduate studies
studies for a master's degree or a doctorate
liberal studies
subjects that are taught in order to increase someone's general knowledge and their ability to write, speak, and study more effectively liberal arts
media studies
the study of how newspapers, radio, television etc work and how they affect society
officer candidate academic studies program
pre-military academic studies
oriental studies
study of Eastern civilizations (geography, language, and sociology of the eastern civilizations), Asian studies
primary studies
elementary studies, first level of schooling
progress in one's studies
advancement in one's education, addition of knowledge
prosecute studies
continue learning, continue studies
social studies
In Britain, social studies is a subject that is taught in schools and colleges, and includes sociology, politics, and economics
social studies
In the United States, social studies is a subject that is taught in schools, and that includes history, geography, sociology, and politics. A course of study including geography, history, government, and sociology, taught in secondary and elementary schools. the study of people in society = social science
study
All the information collected at a single time or for a single purpose or by a single principal investigator A study may consist of one or more datasets and one or more files Examples: the General Social Survey; A Gallup Poll; the 1990 Census of Population and Housing STF 1A
study
someone who memorizes quickly and easily (as the lines for a part in a play); "he is a quick study"
study
a room used for reading and writing and studying; "he knocked lightly on the closed door of the study" a state of deep mental absorption; "she is in a deep study" applying the mind to learning and understanding a subject (especially by reading); "mastering a second language requires a lot of work"; "no schools offer graduate study in interior design" a composition intended to develop one aspect of the performer's technique; "a study in spiccato bowing" someone who memorizes quickly and easily (as the lines for a part in a play); "he is a quick study" learn by reading books; "He is studying geology in his room"; "I have an exam next week; I must hit the books now" be a student; follow a course of study; be enrolled at an institute of learning think intently and at length, as for spiritual purposes; "He is meditating in his study" give careful consideration to; "consider the possibility of moving
study
a branch of knowledge; "in what discipline is his doctorate?"; "teachers should be well trained in their subject"; "anthropology is the study of human beings"
study
A study by an artist is a drawing which is done in preparation for a larger picture
study
To apply the mind to books or learning
study
examine
study
A piece for special practice
study
consider in detail and subject to an analysis in order to discover essential features or meaning; "analyze a sonnet by Shakespeare"; "analyze the evidence in a criminal trial"; "analyze your real motives"
study
be a student of a certain subject; "She is reading for the bar exam"
study
be a student; follow a course of study; be enrolled at an institute of learning
study
Not used
study
To acquire knowledge on a subject through concentration on prepared learning materials
study
If you study, you spend time learning about a particular subject or subjects. a relaxed and happy atmosphere that will allow you to study to your full potential He went to Hull University, where he studied History and Economics The rehearsals make it difficult for her to study for law school exams
study
learn by reading books; "He is studying geology in his room"; "I have an exam next week; I must hit the books now"
study
a written document describing the findings of some individual or group; "this accords with the recent study by Hill and Dale"
study
To fix the mind closely upon a subject; to dwell upon anything in thought; to muse; to ponder
study
A study of a subject is a piece of research on it. Recent studies suggest that as many as 5 in 1000 new mothers are likely to have this problem
study
To apply the mind to; to read and examine for the purpose of learning and understanding; as, to study law or theology; to study languages
study
a state of deep mental absorption; "she is in a deep study"
study
A building or apartment devoted to study or to literary work
study
Any particular branch of learning that is studied; any object of attentive consideration
study
a detailed critical inspection
study
be a student; follow a course of study; be enrolled at an institute of learning think intently and at length, as for spiritual purposes; "He is meditating in his study"
study
Study is the activity of studying. the use of maps and visual evidence in the study of local history She gave up her studies to have Alexander
study
To endeavor diligently; to be zealous
study
Management report/results based on surveys received
study
All the information collected at a single time or for a single purpose or by a single principal investigator A study consists of one or more files Examples: the General Social Survey; A Gallup Poll; the 1990 Census of Population and Housing STF 1A
study
give careful consideration to; "consider the possibility of moving
study
To form or arrange by previous thought; to con over, as in committing to memory; as, to study a speech
study
An investigation of the health and/or economic impact of one or more therapies in humans which may or may not involve a randomisation step If a randomisation step is involved, the preferred term is trial
study
To learn the need and justification for implementing a LAN as an organization's information system The study part of LAN implementation can be further subdivided into two phases These phases are investigation and analysis and a feasibility study
study
To consider attentively; to examine closely; as, to study the work of nature
study
If you study something, you look at it or watch it very carefully, in order to find something out. Debbie studied her friend's face for a moment
study
A setting of the mind or thoughts upon a subject; hence, application of mind to books, arts, or science, or to any subject, for the purpose of acquiring knowledge
study
a composition intended to develop one aspect of the performer's technique; "a study in spiccato bowing"
study
To make an object of study; to aim at sedulously; to devote one's thoughts to; as, to study the welfare of others; to study variety in composition
study
If you study something, you consider it or observe it carefully in order to be able to understand it fully. I know that you've been studying chimpanzees for thirty years now I invite every citizen to carefully study the document
study
think intently and at length, as for spiritual purposes; "He is meditating in his study"
study
Mental occupation; absorbed or thoughtful attention; meditation; contemplation
study
attentive consideration and meditation; "after much cogitation he rejected the offer"
study
You can refer to educational subjects or courses that contain several elements as studies of a particular kind. a new centre for Islamic studies She is currently doing a business studies course at Leeds
study
{i} learning; field of learning; thorough investigation; report, analysis; room in which reading or studying is done
study
applying the mind to learning and understanding a subject (especially by reading); "mastering a second language requires a lot of work"; "no schools offer graduate study in interior design"
study
give careful consideration to; "consider the possibility of moving"
study
a room used for reading and writing and studying; "he knocked lightly on the closed door of the study"
study
Params: string SPELL, string[] PARAMS
study
Area Grid Theme – A grid theme used to define the geographic extent of your study area All cells in the grid theme that contain a value are included in the study area;all cells containing 'No Data' are excluded Refer to Set Analysis Parameters Study Area Grid Theme; Weights of Evidence Method, Study Area Theme
study
A study is a room in a house which is used for reading, writing, and studying. see also studied, case study
study
level to another
study
Any preparation, whether in whole or part, carried out by the artist before producing the completed work
study
A representation or rendering of any object or scene intended, not for exhibition as an original work of art, but for the information, instruction, or assistance of the maker; as, a study of heads or of hands for a figure picture
study
measure the results to determine whether goals were achieved
study
preliminary drawing for later elaboration; "he made several studies before starting to paint"
was behind in his studies
lagged behind his fellow students, needed to catch up on his studies
women's studies
An academic curriculum focusing on the roles and contributions of women in fields such as literature, history, and the social sciences. the study of women in history, literature, and society
studies

  Silbentrennung

  stud·ies

  Türkische aussprache

  stʌdiz

  Aussprache

  /ˈstədēz/ /ˈstʌdiːz/

  Etymologie

  [ st&-dE ] (noun.) 14th century. Middle English studie, from Old French estudie, from Latin studium, from studEre to devote oneself, study; probably akin to Latin tundere to beat; more at CONTUSION.

  Videos

  ... are lots of studies done on similar topics. ...
  ... found I'm actually Islamic Studies comes a very very distant second ...

  Wort des Tages

  doxology
Favoriten