splash

listen to the pronunciation of splash
Englisch - Türkisch
{f} sıçramak
sıçratmak
sıçratılan suyun sesi
şap
şıp
foş
{i} sükse
dikkati çekmek
{i} sıçrama

Tom bir sıçrama ile suya atladı. - Tom jumped into the water with a splash.

O bir sıçrama ile suya atladı. - He jumped into the water with a splash.

sıçrayan çamur
yüzüne su çarpmak
çamurlu

Geçen araba bana çamurlu su sıçrattı. - The passing car splashed muddy water on me.

Daha önce, kaldırımda yürürken bir araba sürdü ve üzerime su sıçradı. Şuna bak! Eteğim ve ayakkabılarımın hepsi çamurlu. - Earlier, as I was walking down the sidewalk, a car drove by and splashed water on me. Look at this! My skirt and shoes are all muddy.

şarlamak
sıçratarak

Sen hiç bir çocuk olarak lastik çizmelerini giymedin mi ve su birikintisinde su sıçratarak eğlenmedin mi? - Didn't you ever put on rubber boots as a kid and have fun splashing water in puddles?

foş diye
şakırdamak
şarıltı
sıçrayarak
şap diye
{f} sıçrat

Bebek küvette su sıçratıyordu. - The baby was splashing in the bathtub.

Geçen bir araba üzerimize su sıçrattı. - A passing car splashed water on us.

şapırtı
(out ile) para saçmak
(su/çamur/vb.) sıçramak
leke
gösteriş
caka
fiyaka
{i} hava
Sükse yapmak

Daryl Hannah makes a splash as she rolls back the years with a new look.

{i} suya çarpma sesi
{f} yağmak
{i} benek
{f} yıkamak
{f} on/with -e (su, çamur v.b.'ni) sıçratmak: You've splashed me with water./You've splashed water on me. Bana su sıçrattın
heyecan
{i} sansasyon
çamur veya su sıçratmak
(Askeri) ATIŞ BİLGİSİ: 1. Deniz topçu ve topçu desteğinde, bir salvo veya atımın hesaplanmış vuruş anında beş saniye önce, ateş eden gemi veya topçu ateş idare merkezinden gözetleyiciye/gözetleyicilere gönderilen bilgi. 2. Bir hava önlemesinde, hedef imhasının görüntü veya radar vasıtası ile teyit edilmesi
{f} sürmek (boya vb.)
{i} su lekesi
{i} içkiye katılan soda
heyecan uyandır
{i} su sıçratma

Çocuklar su kaydırağına geldiklerinde su sıçratmayı seviyorlar. - Children enjoying making a splash in water as they come off a waterslide.

Tom sığ yerlerde su sıçratmaya gitti. - Tom went splashing through the shallows.

{i} serpiştirme
{i} su sesi
{i} serpme
{f} reklâmını yapmak
{f} yıkanmak
su sıçratma sesi
{f} cup diye düşmek
{f} serpmek
(fiil) cup diye düşmek, suya çarpmak, sıçramak, yıkanmak, sıçratmak, serpiştirmek, serpmek, yağmak, yıkamak, sürmek (boya vb.), reklâmını yapmak
{f} suya çarpmak
{f} (yüzüne) su
cup
{i} fışırtı
etrafa sıçratarak suya dalmak veya çarpmak
{f} serpiştirmek
bakışları üzerine toplamak
{i} çamur sıçraması
damla

Bir yağmur damlası onu yanağına sıçradı. - A raindrop splashed on her cheek.

lekeli
splash down
(uzay gemisi) denize düşmek
splash out
(deyim) splash out on someone/sth bol para harcamak
splash guard
(Otomotiv) çamurluk
splash plate
çamurluk
splash with
sıçratmak
splash erosion
sıçratma erozyonu
splash lubrication
çarpma usulü ile yağlama
splash out
para saçmak
splash all over
her yerinde sıçrama
splash of
serim ve
splash of color
renk sıçrama
splash oil
sıçrama yağ
splash screen
(Bilgisayar) (Yazılım, oyun vs.) Açılış ekranı, giriş ekranı
splash screen
(Bilgisayar) Bir program açılırken ekrana gelen tanıtım, bilgilendirme, uyarı veya benzer amaçla kullanılan, kapatılabilen pencere
splash screen
(Bilgisayar) bilgisayarda bir program açılırken görünen resim
splash bulkhead
sıçrama koruyucu duvarı
splash down
uzay gemisinin denize inmesi
splash guard
çamurluk saçı
splash guard
deflektör
splash lubrication
çarpma ile yağlama
splash lubrication
(İnşaat) çarpma usülü yağlama
splash of mud
zifos
splash out
(Fiili Deyim ) su gibi para harcayarak gösteriş yapmak
splash out
düşünmeden para harcamak
splash pipe
serpinti borusu
splash scale
(Askeri) ŞEBEKE TAKSİMATI: Bir gözetleme aleti üzerinde bulunan ve mermi vuruş noktasının hedeften sapma miktarını gösteren tertibat
splash scale
(Askeri) şebeke taksimatı
splash shield
serpinti koruması
splash with mud
çamur sıçratmak
splash zone
(Askeri) sıçrama bölgesi
make a splash
fiyaka yapmak
splasher
tekerlek çamurluğu
splashing
{f} sıçrat

Sen hiç bir çocuk olarak lastik çizmelerini giymedin mi ve su birikintisinde su sıçratarak eğlenmedin mi? - Didn't you ever put on rubber boots as a kid and have fun splashing water in puddles?

Tom Mary'nin yüzüne su sıçratmaya devam etti. - Tom kept splashing water in Mary's face.

splashing
{i} sıçrama
frog splash
Amerikan güreşinde güreşçinin ringin iplerine basıp minderde yatan diğer güreşçinin üzerine atlaması
make a splash
Beklenmedik zamanda dikkatleri üzerine toplamak. "When Tom opened his Toyota dealership, he made quite a splash."
oil splash guard
petrol deflektör
paddle, spatter, splash
kürek, sıçramak, serim
splashing
sıçratarak

Sen hiç bir çocuk olarak lastik çizmelerini giymedin mi ve su birikintisinde su sıçratarak eğlenmedin mi? - Didn't you ever put on rubber boots as a kid and have fun splashing water in puddles?

squander, splash
israf, serim
bullet splash
(Askeri) MERMİNİN PARÇA SIÇRATMASI: Bir merminin zırh bir levhaya veya başka bir sert maddeye çarpması sonucu, küçük parçaların veya erimiş maden parçalarının etrafa saçılması
bullet splash
(Askeri) merminin parça sıçratması
gentle splash
şırıltı
make a big splash
{k} büyük bir sükse yapmak; dikkatleri üzerine çekmek
rain splash erosion
(Çevre) yağmur damlası erozyonu
splashed
(Askeri) DÜŞTÜ !: Bir hava önlemesinde; "Düşman uçağı düşürüldü" anlamında bir kod. (Numara ve model takip eder)
splasher
{i} siper
splasher
{i} çamurluk
splasher
{i} kalkan
Englisch - Englisch
To launch a ship

In the two years following Midway, Japanese shipyards managed to splash only six additional fleet carriers. The United States in the same period added seventeen, along with ten medium carriers and eighty-six escort carriers.

To hit or agitate liquid so that part of it separates from the principal liquid mass

I know the reason I feel so blessed / My heart still splashes inside my chest.

An impact or impression

The new movie made quite a splash upon its release.

To disperse a fluid suddenly; to splatter

water splashed everywhere.

To create an impact or impression; to print, post or publicize prominently

The headline was splashed across newspapers everywhere.

The sound made by an object hitting a liquid

I heard a splash when the rock landed in the pond.

{v} to daub, with water or dirt, wet, dirty
mark or overlay with patches of contrasting color or texture; cause to appear splashed or spattered; "The mountain was splashed with snow"
dash a liquid upon or against; "The mother splashed the baby's face with water"
a small quantity of something moist or soft; "a dab of paint"; "a splatter of mud"
If a magazine or newspaper splashes a story, it prints it in such a way that it is very noticeable. The newspapers splashed the story all over their front pages
Kill some time playing in our Java wave pool
To hit or agitate liquid
A noise made by striking upon or in a liquid
A splash of colour is an area of a bright colour which contrasts strongly with the colours around it. Anne has left the walls white, but added splashes of colour with the tablecloth and the paintings
the act of scattering water about haphazardly the sound like water splashing mark or overlay with patches of contrasting color or texture; cause to appear splashed or spattered; "The mountain was splashed with snow"
Water, or water and dirt, thrown upon anything, or thrown from a puddle or the like; also, a spot or daub, as of matter which wets or disfigures
make a splashing sound; "water was splashing on the floor"
the act of scattering water about haphazardly
in a splashing manner; with the sound of splashing liquid; in a prominent manner
the main story leading the front page of the paper
To spatter water, mud, etc
A splash is the sound made when something hits water or falls into it. There was a splash and something fell clumsily into the water
soil or stain with a splashed liquid
The sound produced immediately as the clapper hits the bell Marked by rapidly decaying high intensity partials Dominates the timbre of bells rung in rapid sequence See tail
upon; to wet
To splatter or spread around suddenly
soil or stain with a splashed liquid make a splashing sound; "water was splashing on the floor
{f} dash a liquid, spatter, spray; wet or mark by spattering with a liquid; move through a liquid and scatter or dash it about; be spattered; mark with contrasting colors; display conspicuously
A splash of a liquid is a small quantity of it that falls on something or is added to something. Wallcoverings and floors should be able to withstand steam and splashes
To strike and dash about water, mud, etc
to dash in such a way as to spatter
the sound like water splashing
cause (a liquid) to spatter about, especially with force; "She splashed the water around her"
walk through mud or mire; "We had to splosh across the wet meadow"
If you splash about or splash around in water, you hit or disturb the water in a noisy way, causing some of it to fly up into the air. A lot of people were in the water, swimming or simply splashing about She could hear the voices of her friends as they splashed in a nearby rock pool The gliders and their pilots splashed into the lake and had to be fished out
the act of splashing a (liquid) substance on a surface
If you make a splash, you become noticed or become popular because of something that you have done. Now she's made a splash in the American television show `Civil Wars'
to plash
strike and dash about in a liquid; "The boys splashed around in the pool"
{i} act of splashing; splashing sound; amount of liquid thrown or dropped on a surface; mark made by a falling quantity of liquid; spot of light or color; strong impression, showy display
To strike and dash about, as water, mud, etc
If you splash a liquid somewhere or if it splashes, it hits someone or something and scatters in a lot of small drops. He closed his eyes tight, and splashed the water on his face A little wave, the first of many, splashed in my face Beer splashed the carpet Lorries rumbled past them, splashing them with filthy water from the potholes in the road
splish
splash page
A page of a comic book that is mostly or entirely taken up by a single image or panel
splash page
A simple introductory webpage shown to the visitor before he or she proceeds to to the main page

There was a terrible animated logo on the splash page.

splash pages
plural form of splash page
splash screen
A splash page
splash screen
An initial screen displayed by interactive software, usually containing a logo, version information, and a copyright notice
splash screens
plural form of splash screen
splash-and-dash
A quick stop for fuel near the end of a race, so as to be able to cross the finish line without running out of fuel http: //www.itv-f1.com/Feature.aspx?Type=General&id;=43449 http: //www.motorsport.com/news/article.asp?ID=303348
splash-and-dash
A ballooning maneuver whereby the Montgolfier balloon is lowered down to touch a body of water and lifts off again http: //www.concordmonitor.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080802/FRONTPAGE/808020376/1043/NEWS01 http: //www.news8austin.com/content/your_news/default.asp?ArID=216217
splash-and-dash
A fifty-metre freestyle swimming event http: //www.swimmingworldmagazine.com/lane9/news/18837.asp?q=Olympics,%20Swimming: %20Cate%20Campbell%20Bounces%20Back,%20Tops%2050%20Free%20Prelims http: //www.time.com/time/world/article/0,8599,1825304,00.html
splash over
[for a volume of liquid] to overflow its container
splash screen
(Bilgisayar) A splash screen is an image that appears while a game or program is loading. It may also be used to describe an introduction page on a website. Splash screens sometimes do not cover the entire screen, but only a rectangle near the center. The splash screens of operating systems and some applications that expect to be run full-screen usually cover the entire screen
splash against
sprinkle on -, spray on -
splash guard
a flat piece of rubber hanging behind the wheel of a vehicle to prevent mud being thrown up
splash out
If you splash out on something, especially on a luxury, you buy it even though it costs a lot of money. If he wanted to splash out on a new car it would take him a couple of days to get his hands on the cash
splash screen
{i} (Computers) initial screen that appears while a computer program is loading or when opening a program and generally contains a logo or author credits or a copyright message and may also contain the contact information for the software company
splash screen
Images depicting a company logo and normally displayed just after an application program has started Microsoft uses this techniquethe clouds that display when Windows starts and ends is a splash screen
splash screen
The first Web page a visitor sees when arriving at a Website
splash screen
The Splash Screen is a window that either welcomes the user, or announces the system to the user
splash screen
Program's startup picture
splash screen
A brief, often graphics-rich, screen that precedes the main home page Slow download times, abuse of a good idea, and increasing impatience by assertive users are combining to reduce the effectiveness of the technique, and S&C rarely uses it
splash screen
Opening screen of a site Usually fairly fast to load
splash screen
The opening screen that appears when you start a program Usually includes information about the manufacturer
splash screen
A multimedia effect designed to capture the user's attention for a short time
splash shield
(Otomotiv) A removable device found on disc brakes that helps to keep water and dirt from fouling the brakes
hull splash
The reverse-engineering technique of copying the hull of a boat by making a cast of it
make a splash
To do something that attracts attention

If you want to make a splash at the event, do something especially memorable.

splosh
to make the sound of splashing
splosh
to spill or spill over
sploshing
wet and messy fetishism
sploshing
Present participle of splosh
back splash
Spray kicked up toward the bow of a boat, created as the oar enters the water while still travelling toward the bow on the recovery
back splash
Spray toward the bow from an oar that enters the water on recovery
back splash
Splashguard of counter top material that extends up your wall
make a splash
attract attention, spellbind
splashed
(of a fluid) having been propelled about in flying drops or masses; "with clothes wet by splashed water
splashed
past of splash
splasher
A protrusion on the top of a locomotive running-plate which covers the tops of one or more coupled wheels
splasher
One of the guarde over the wheels, as of a carriage, locomotive, etc
splasher
protective covering consisting of a panel to protect people from the splashing water or mud etc
splasher
A guard to keep off splashes from anything
splasher
One who, or that which, splashes
splasher
a protective covering over or beside a wheel to protect the upper part of a vehicle from splashes of mud
splasher
{i} one who or that which splashes; something that protects from splashes of water or other liquid
splasher
A strike where the pins are downed quickly
splashes
third-person singular of splash
splashes
plural of splash
splashing
present participle of splash
splashing
Deliberately splashing water in an opponent's face is an exclusion foul
splashing
the act of scattering water about haphazardly
splashing
the act of splashing a (liquid) substance on a surface
splashing
To deliberately splash water in an opponent's face is a major foul
splosh
make a splashing sound; "water was splashing on the floor"
splosh
to traverse mushy, marshy or otherwise viscus land
splosh
to make a noise by falling into or moving through water = splash
splosh
dash a liquid upon or against; "The mother splashed the baby's face with water"
splosh
cause (a liquid) to spatter about, especially with force; "She splashed the water around her"
splosh
walk through mud or mire; "We had to splosh across the wet meadow"
splash
Favoriten