name

listen to the pronunciation of name
Englisch - Türkisch
ad
isim

Onu kötü isimlerle isimlendirdi. - He called her bad names.

Onların isimlerini hatırlayamadım. - I couldn't remember their names.

belirtmek
adlandırılmak
(Bilgisayar) adı

Bu hayvanın adını biliyorum. - I know the name of this animal.

Onun adı Tomoyuki Ogura. - His name is Tomoyuki Ogura.

(Bilgisayar) ad ısım
-i aday göstermek
adlandırmak

Sami oğlunu kendine göre adlandırmak istedi: Sami Bekir II. - Sami wanted to name his son after him: Sami Bakir II.

ad vermek
adını vermek

Tom oğluna John adını vermek istedi. - Tom wanted to name his son John.

Tom köpek yavrusuna Cookie adını vermek istedi. - Tom wanted to name his puppy Cookie.

atamak
şöhret

Tom, Mary'yi düşünebildiği her kötü şöhretle seslendi. - Tom called Mary every bad name he could think of.

Şöhret bir isim etrafında toplanan tüm yanlış anlamaların toplamıdır. - Fame is the sum of all misunderstandings that gather around a name.

ad koymak
ünlü kişi

Bu bölgedeki tüm sokaklar ünlü kişilerin adını taşır. - All the streets in this area are named after famous people.

adını söylemek

Bana onun adını söylemek zorunda değilsin. - You don't have to tell me his name.

O, bize adını söylemek için isteksizdi. - He was unwilling to tell us his name.

ün

Üniversite kurucusunun adını taşımaktadır. - The university bears the name of its founder.

Tom ünlü biri olduğunu düşündü ve bu yüzden çocuğuna aptalca bir isim verdi. - Tom thought he was a celebrity and so he gave his child a stupid name.

seçmek

İsimleri rastgele seçmekten başka seçeneği yoktu. - He had no other choice but to choose the names randomly.

nam
{i} ünlü kimse
şöhretli kimse
memur etmek
ünvan
ismi olan

Pasaportta ismi olan kişi kelimelerle tanımlanıldı. - The person whose name was on the passport was described with words.

ismini vermek
{f} isim vermek

Astronomlar gök nesnelere isim vermek için Latince kullanır. - To give names to celestial objects, astronomers use Latin.

İsim vermek istemiyorum. - I don't want to name names.

{f} ismiyle çağırmak
{f} tayin etmek
{f} adını koymak
{f} -in adını/ismini
{f} -e ... adını/ismini koymak: They named her Rüya. Ona Rüya ismini koydular
dış görünüş
Tanrının kutsal ismi
kızgınlık belirten hitap şekli
ad isim
{f} isim koymak
{f} söylemek

Tom, sana bir şey söylemek zorundayım. Ben birini seviyorum. Onun adı TO ile başlıyor ve M ile sona eriyor. Kim olabilir ki bu? Tanıdığım biri mi? - Tom, I have to tell you something. I love someone. His name starts with TO and ends with M. Er, who would that be? Is it someone I know?

Bana adınızı söylemek zorunda değilsiniz. - You don't have to tell me your name.

demek

Bella ismini seviyorum, güzel demek, değil mi? - I love the name Bella, it means pretty, right?

Bella adını seviyorum, güzel demek, değil mi? - I love the name Bella, it means pretty, right?

(Bilgisayar) girdi adları
(Bilgisayar) ada göre
ismini söylemek
yerine
anmak
ilan etmek
ismini koymak
(Bilgisayar) dosya adı
olarak seçmek
esma
adlanmak
Last Name
soyadı

Soyadını nasıl hecelersin? - How do you spell your last name?

Soyadını nasıl yazarsın? - How do you write your last name?

nameless
isimsiz

Bu şiir isimsiz bir şair tarafından yazıldı. - This poem was written by a nameless poet.

name resolution
(Bilgisayar) ad çözümlemesi
name tag
(Bilgisayar) ad etiketi
name and address
isim ve adres
name card
isim kartı
name day
hesap günü
name plate
tabela
name after
Birinin anısına hürmeten onun ismiyle isimlendirmek
name assignment
ad atama
name dropper
(deyim) Ünlü insanları tanıyormuş gibi hava atan, onlardan kendisinin arkadaşıymış gibi söz eden ve davranan kimse
name index
isim indeksi
name of first pet
ilk evcil hayvanının ismi
name printed
basılmış isim
name similarity
isim benzerliği
name space
adını alan
name the day
adı gün
name title reference
ad başlık referans
name-calling
Lâkap takma, isim takma. (Olumsuz anlamda.)
name-calling
ad-istek
namelessly, without a name
namelessly bir isim vermeden
Name your price
Düşündüğünüz fiyatı söyleyin
name after
adını vermek
name after
ismini vermek
name and title
(Bilgisayar) ad ve başlık
name box
(Bilgisayar) ad kutusu
name conflict
(Bilgisayar) ad çakışması
name conflict
(Bilgisayar) ad uyuşmazlığı
name day
isim yortusu
name discovery process
Ad Bulma İşlemi
name dropping
ünlülerden sık sık bahsetme
name for
ismini vermek
name for
adını vermek
name in use
(Bilgisayar) ad kullanımda
name mapping
Ad Adresleme
name names
isim vermek

Tom isim vermek istemedi. - Tom didn't want to name names.

İsim vermek istemiyorum. - I don't want to name names.

name names
isimleri vermek
name no names
isim açıklamamak
name no names
isimleri vermemek
name of item
(Bilgisayar) öğenin adı
name of the father
(Sosyoloji, Toplumbilim) babanın adı (lacan)
name part
başrol
name query request packet
Ad Sorgu İstek Paketi
name registration request packet
Ad Kayıt İstek Paketi
name resolution
Ad Çözünürlüğü
name server
Ad Sunucusu
name smb. after smb
adını vermek
name smb. after smb
adını koymak ( nin)
name tag
isim kartı
name type
(Bilgisayar) ad türü
maiden name
kızlık soyadı

Mary'nin kızlık soyadı ne? - What's Mary's maiden name?

Annenizin kızlık soyadı nedir? - What's your mother's maiden name?

namely
olarak adlandırılan
brand name
marka

Eğer iki çift marka ayakkabı alırsan indirim alırsın. - You get a discount if you buy two pairs of brand name shoes.

Mary pahalı marka kıyafetler giymek istemiyor. - Mary doesn't want to wear expensive brand name clothes.

brand name
(bir ürüne ait) özel ad, marka
brand name
(Avrupa Birliği) marka adı
namely
yani şöyle ki
namely
şöyle ki
the name of the game
asıl sorun
namely
yani
agent name
(Bilgisayar) aracı adı
attendee name
(Bilgisayar) bağış yapan
bank name
banka adı
bios name
(Bilgisayar) bıos adı
branch name
şube adı
business name
(Ticaret) ticari unvan
christian name
(Kanun) soyad
client name
(Bilgisayar) istemci makine
client name
(Bilgisayar) müşteri adı
cluster name
(Bilgisayar) küme adı
column name
(Bilgisayar) sütun adı
combined name
(Bilgisayar) birleşik ad
commercial name
ticaret unvanı
company name
(Ticaret) şirketin ünvanı
company name
şirket
confirm name information
(Bilgisayar) ad bilgisini onaylayın
correlation name
(Bilgisayar) ilişkisel ad
counter name
(Bilgisayar) sayaç adı
current name
(Bilgisayar) geçerli adı
custom name
(Bilgisayar) özel ad
customer name
(Bilgisayar) müşteri adı
define name
(Bilgisayar) ad tanımla
different name
farklı isim
domain name server
alan adı sunucusu
domain name system
(Bilgisayar) alan adı sistemi
domain name system
(Askeri) ana isim sistemi
employee's name
(Bilgisayar) çalışan adı
event log name
(Bilgisayar) olay günlüğü adı
event name
(Bilgisayar) organizasyon adı
exercise name
(Bilgisayar) çalışma adı
favorite name
(Bilgisayar) sık kullanılanın adı
firm name
(Ticaret) ticaret unvanı
first name
asıl isim
full name
ad ve soyad
full name
(Bilgisayar) tam adı

Bana tam adınızı verebilir misiniz lütfen? - Can you give me your full name, please?

Tom'un tam adını biliyor musun? - Do you know Tom's full name?

fully qualified domain name
(Bilgisayar) tam tanımlanmış alan adı
given a name
ad almak
host computer name
(Bilgisayar) ana bilgisayar adı
host name
(Bilgisayar) ana makine adı
host name
makine adı
image name
(Bilgisayar) yansıma adı
index name
(Bilgisayar) dizin adı
item name
(Bilgisayar) öğe adı
job name
(Bilgisayar) işin adı
job name
(Bilgisayar) iş adı
last name
soyad

Soyadınızı nasıl telaffuz edersiniz? - How do you pronounce your last name?

Ben senin soyadını anlamadım. - I didn't get your last name.

level name
(Bilgisayar) düzey adı
maiden name
bekarlık soyadı
menu name
(Bilgisayar) menü adı
monitor name
(Bilgisayar) monitör adı
mother's name
ana adı
named
(Bilgisayar) dosya adı
named
diye

Tom diye biriyle karşılaştık. - We met a man named Tom.

Bir zamanlar Tom diye birini tanırdım; ama bu çok uzun zaman önceydi. - I once knew somebody named Tom, but that was a long time ago.

nameless
bilinmeyen
network name
(Bilgisayar) ağ adı
node name
(Bilgisayar) düğüm adı
of the name of
ismiyle namında
place name
(Bilgisayar) yer adı
port name
(Bilgisayar) bağlantı noktası adı
process name
(Bilgisayar) işlem adı
property name
(Bilgisayar) özellik adı
recipient name
(Bilgisayar) alıcı adı
record name
(Bilgisayar) kayıt adı
remote name
(Bilgisayar) uzak adı
remote name
(Bilgisayar) uzaktan erişim adı
remote name
(Bilgisayar) uzaktaki ad
resource name
(Bilgisayar) kaynak adı
role name
(Bilgisayar) rol adı
scheme name
(Bilgisayar) düzen adı
scope name
(Bilgisayar) kapsam adı
second name
soyadı
section name
kısım adı
section name
bölüm adı
security name
(Bilgisayar) güvenlik adı
self name
(Bilgisayar) adınız
sender name
(Bilgisayar) gönderenin adı
sequence name
(Bilgisayar) sıralama adı
sheet name
(Bilgisayar) sayfa adı
short name
(Bilgisayar) kısa ad
spouse name
(Bilgisayar) eş adı
spouse name
(Bilgisayar) eşinizin adı
spouse's name
(Bilgisayar) eşin adı
subject name
(Bilgisayar) konu ad
supplier name
(Bilgisayar) üretici adı
template name
(Bilgisayar) şablon adı
theme name
(Bilgisayar) düzen adı
theme name
(Bilgisayar) tema adı
trade name
(Ticaret) ad
trigger name
(Bilgisayar) tetik adı
trivial name
(Biyokimya) alışılmış ad
workgroup name
(Bilgisayar) çalışma grubu adı
named
{f} adlandır

Ocak 2011 itibariyle, Jüpiter'in 50 tane adlandırılmış uydusu vardır. 13 tane daha keşfedildi ama resmi statü veya isim verilmemiştir. - As of January 2011, Jupiter has 50 named moons. 13 more have been discovered but not given official status or names.

Fransa'nın Antoine Griezmann'ı turnuvanın oyuncusu olarak adlandırıldı. - France's Antoine Griezmann was named as the player of the tournament.

named
adında

Tom'un Mary adında bir kız kardeşi var. - Tom has a sister named Mary.

Slim adında bir adam o kazada öldürüldü. - A man named Slim was killed in that accident.

nameless
adsız

Bu şiir adsız bir şair tarafından yazıldı. - This poem was written by a nameless poet.

nameless
meçhul
nameless
tarifi olanaksız
nameless
anlatılamaz
naming
{f} isimlendir
naming
adlandırma

Astronomlar gök cisimlerini adlandırmada Latince kullanır. - Astronomers use Latin for naming celestial objects.

naming
(Telekom) isimlendirme
Names
isimleri
named
adlandırılan
namely
İsim vermek gerekirse
names
isimler

Onlar isimlerin bir listesini yaptı. - They made a list of the names.

Onların isimleri Tom ve Ken'dir. - Their names are Tom and Ken.

named
{s} adlı

Ben Ken adlı uzun boylu bir adamla tanıştım. - I met a tall man named Ken.

Tom adlı birini tanıyor musun? - Do you know anyone named Tom?

named
{s} denilen

Tom denilen birini hatırlamıyorum. - I don't remember anyone named Tom.

Ölüm koğuşunda Tom Jackson denilen bir adam var. - There's a guy named Tom Jackson on death row.

nameless
tanımlanamayan
nameless
gayri meşru
nameless
adı konmamış
nameless
adı belli olmayan
nameless
bahsedilmeye layık olmayan
namelessly
isimsiz bir biçimde
namer
isim veren kişi
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) f. Mektub. Risale. Kitap
Mektup
Englisch - Englisch
Abbreviation of North American English
An investor in Lloyds of London bearing unlimited liability
To give a name to
: A unique identifier, generally a string of characters
To mention, specify

You name it!.

To designate for a role

My neighbor was named to the steering committee.

Reputation

And David won a name for himself.

To publicly implicate

The painter was named as an accomplice.

To identify as relevant or important

naming the problem.

Any word or phrase which indicates a particular person, place, class, or thing

So good a man as this must surely have a name.

{n} an appellation, title, reputation, renown
{v} to mention by name, call, utter, tell
What a coaster is called, in order to distinquish it from others While some parks are very creative with this, others tennd to use the same name over, or even worse just use the name 'coaster' or 'roller coaster'
A descriptive or qualifying appellation given to a person or thing, on account of a character or acts
The name of the function
charge with a function; charge to be; "She was named Head of the Committee"; "She was made president of the club"
The fund's official name, or an abbreviation thereof, as stated in the fund's prospectus Morningstar attempts to limit the extent to which we abbreviate fund names by keeping the family name or first word intact whenever possible As a general rule, the words Fund, Shares, Series, Trust, and articles at the beginning of a fund's name are omitted They appear, however, in cases where their omission could confuse two funds or groups
The logical class name as given in the NOAO Image Data Structure Definitions
A word consisting solely of letters, numbers, and underscores, and beginning with a letter or underscore Names are used as shell variable and function names Also referred to as an identifier
by the sanction or authority of; "halt in the name of the law"
create and charge with a task or function; "nominate a committee"
an owner name, i e , the name of the node to which this resource record pertains
If you make a name for yourself or make your name as something, you become well-known for that thing. She was beginning to make a name for herself as a portrait photographer He made his name with several collections of short stories
The self articulation of reality entering the world of human consciousness, as Namu- amida-butsu Also referred to as the Name in six letters or six syllables
Type of English Query minor entity that indicates how its associated major entity is identified in questions and statements, for example, "book" refers to the major entity Books table
identify as in botany or biology, for example
If you do something in the name of an ideal or an abstract thing, you do it in order to preserve or promote that thing. one of those rare occasions in history when a political leader risked his own power in the name of the greater public good
{f} give a name; call by a name; appoint; specify; identify; designate
The name of the stock or fund
A unique identifier, generally a string of characters
You say you name it, usually after or before a list, to indicate that you are talking about a very wide range of things. I also enjoy windsurfing, tennis, racquetball, swimming, you name it. a member of Lloyd's, the international group of insurance underwriters based in London. The Names are wealthy people who accept a financial risk in an insurance contract, and in return for this they usually make large profits. Sometimes, however, they lose a lot of money when events happen which affect insurance companies, such as serious accidents involving ships or planes, or severe weather conditions that cause a lot of damage. One or more words designating an individual entity. The names of certain specific people, places, and things, called proper nouns, are capitalized. Types of names include personal names (Sheila, Raul), place-names (London, Nairobi), titles of works of art (Mona Lisa, Paradise Lost), brand names (Sanka, Vaseline), names of historical events or eras (War of the Roses, Renaissance), and political, artistic, or philosophical movements (Progressivism, Cubism). Personal names may pass from one culture to another, often changing form Jochanan (Hebrew), Johann (German), John (English), Ian (Scottish), etc. Family names (surnames) are of more recent origin; the conventions that govern them have existed only since the 11th century. Many hereditary family names came from given names for example, Alfred, the son of John, might be called Alfred Johnson. Others came from place-names or occupations Henri from the town of Avignon might become Henri d'Avignon, and Robert, a blacksmith, might become Robert Smith
a language unit by which a person or thing is known; "his name really is George Washington"; "those are two names for the same thing"
To designate (a member) by name, as the Speaker does by way of reprimand
{i} word or phrase by which someone or something is called or identified, moniker; derogatory label, nickname; public impression (of a person, establishment, etc.); renowned person; authority; title, appellation
To designate by name or specifically for any purpose; to nominate; to specify; to appoint; as, to name a day for the wedding
You can use by name or by the name of when you are saying what someone is called. a young Australian, Harry Busteed by name This guy, Jack Smith, does he go by the name of Jackal?
by the sanction or authority of; "halt in the name of the law" a language unit by which a person or thing is known; "his name really is George Washington"; "those are two names for the same thing" a defamatory or abusive word or phrase; "sticks and stones may break my bones but names can never hurt me" family based on male descent; "he had no sons and there was no one to carry on his name" a well-known or notable person; "they studied all the great names in the history of France"; "she is an important figure in modern music" a person's reputation; "he wanted to protect his good name" mention and identify by name; "name your accomplices!" give the name or identifying characteristics of; refer to by name or some other identifying characteristic property; "Many senators were named in connection with the scandal"; "The almanac identifies the auspicious months" assign a specified, proper name to; "They named their son David"; "The new school was named after the famous Civil Rights leader" charge with a function; charge to be; "She was named Head of the Committee"; "She was made president of the club
You can refer to someone as, for example, a famous name or a great name when they are well-known. some of the most famous names in modelling and show business. = star see also assumed name, big name, brand name, Christian name, code name, first name, given name, maiden name, middle name, pet name
charge with a function; charge to be; "She was named Head of the Committee"; "She was made president of the club
If you name someone, you identify them by stating their name. It's nearly thirty years since a journalist was jailed for refusing to name a source One of the victims of the weekend's snowstorm has been named as twenty-year-old John Barr
Name is an attribute in an HTML element (such as the META element or a FORM element) that provides a unique identifier for the element However, in recent versions of HTML, the name attribute has been deprecated in favor of the 'id' attribute in most cases
Reputed character; reputation, good or bad; estimation; fame; especially, illustrious character or fame; honorable estimation; distinction
A given page presents a subject named with a single word or short phrase, such as "Frog," "Lichen," "Pools and Riffles," or "The Water Cycle " Page naming must be simple for two reasons: to be useful for basic vocabulary building exercises, and to allow straightforward indexing and alphabetization of the Dictionary
This is the real name of the member This is viewed from the member profile
1 As used in ZFIN, a gene "name" is a word or phrase that uniquely identifies a gene The gene name has an abbreviation that is the gene symbol 2 As used in ZFIN, an allele "name" is a set of letters and numbers that uniquely identifies a particular allele of a gene The allele name is the allele designation
In the C++ language, commonly referred to as an identifier However, syntactically, a name can be an identifier, an operator function name, a conversion function name, a destructor name, or a qualified name
mention and identify by name; "name your accomplices!"
a well-known or notable person; "they studied all the great names in the history of France"; "she is an important figure in modern music"
make reference to; "His name was mentioned in connection with the invention"
If you name something such as a price, time, or place, you say what you want it to be. Call Marty, tell him to name his price. = state
To give a distinctive name or appellation to; to entitle; to denominate; to style; to call
assign a specified, proper name to; "They named their son David"; "The new school was named after the famous Civil Rights leader"
To mention by name; to utter or publish the name of; to refer to by distinctive title; to mention
The name of the request as specified by the user, using the qsub -r option (or the request file name if -r was not used)
A set of identifying attributes purported to describe an entity of a certain type
The name of a person, place, or thing is the word or group of words that is used to identify them. `What's his name?' --- `Peter.' I don't even know if Sullivan's his real name They changed the name of the street
The title by which any person or thing is known or designated; a distinctive specific appellation, whether of an individual or a class
PCDATA providing the name of the MathML element
A person, an individual
determine or distinguish the nature of a problem or an illness through a diagnostic analysis
If something such as a newspaper or an official body names and shames people who have performed badly or who have done something wrong, it identifies those people by name. The government will also name and shame the worst performing airlines
If you name someone or something after another person or thing, you give them the same name as that person or thing. Why have you not named any of your sons after yourself?
{s} reputed, famous; made for or displaying a name
a defamatory or abusive word or phrase; "sticks and stones may break my bones but names can never hurt me"
If you name names, you identify the people who have done something, often something wrong. Nobody was prepared to risk prosecution by actually naming names
The name that is the standardized name, appellation, or other identifying phrase by which an artist (person or group) is identified in the Bainbridge Bunting Slide Library collections   e g Abeyta, Narciso or Howling Wolf or AmerINDIAN Architecture
If someone calls you names, they insult you by saying unpleasant things to you or about you. At my last school they called me names because I was so slow They had called her rude names
emphasis People sometimes use expressions such as `in the name of heaven' or `in the name of humanity' to add emphasis to a question or request. What in the name of heaven's going on? In the name of humanity I ask the government to reappraise this important issue
(n ) a lexical token consisting of up to 30 alphanumeric characters (letters, digits and underscores) In Fortran 77, this was called a symbolic name, and was restricted to 6 characters
When you mention someone or something by name, or address someone by name, you use their name. He greets customers by name and enquires about their health
name after
To intentionally give someone the same name or a derivation of the same name as another person, place, or thing
name and shame
To publish the name of (a person or organization that has committed some transgression) so as to single them out for individual blame and censure
name brand
A product having such a mark or name
name brand
A trademark, or a distinctive name for a brand, or for a range of products by a single manufacturer
name day
The feast day of the saint after whom one is named
name days
plural form of name day
name dropping
Alternative form of name-dropping
name dropping
Present participle of name drop. Alternative spelling of name-dropping
name for
To intentionally give someone the same name or a derivation of the same name as another person, place, or thing
name it, claim it
A catch phrase of the Christian Word faith movement, a statement of faith and affirmation
name reaction
A chemical reaction named after its discoverers. Well known examples include Wittig reaction, Claisen condensation, Friedel-Crafts acylation, and Diels-Alder reaction
name server
A program or server that maps human-readable names to computer addresses, especially as part of the Domain Name System
name servers
plural form of name server
name-calling
abusive or insulting language
name-drop
To casually mention a well-known or illustrious person or the titles of their works, often implying familiarity or association, especially in order to impress others, increase one's status, or to appear knowledgeable or fashionable
name-dropping
The practice of casually mentioning famous or important people or the titles of their works, often subtly implying familiarity or association, in order to impress others
name-dropping
Present participle of name-drop

Our drama teacher is always name-dropping, but I bet she's never even been to New York.

name of the game
essence of the matter; purpose for doing something
name plate
A plate or panel bearing the name of the occupant of a room etc. or of the thing to which it is attached
name after
name in honor of a person or thing, give the name of another person or thing
name brand
a popular and well-known product name
name brand
commercial name, unique name used for a particular manufacturer's version of a product (ex: NIKE sneakers, REEBOK sneakers, etc.)
name calling
verbal abuse; a crude substitute for argument
name day
the day each year when people of some Christian religions celebrate the particular saint (=holy person) whose name they have been given
name day
day of celebration for a saint after whom a person is named, feast day for the saint who is someone's namesake (Christianity)
name day
the feast day of a saint whose name one bears
name dropper
someone who pretends that famous people are his/her friends
name of addressee
name of a person to whom mail is sent
name of the game
The essential part or quality necessary for the success of an enterprise or the fulfillment of a goal: "The name of the game was to get the story" (David Fitzpatrick)
name registration
giving of a unique address to every computer on the Internet
name resolution
The process of mapping a domain name into the corresponding IP address
name resolution
In a QNX network, the process by which the Qnet network manager converts an FQNN to a list of destination addresses that the transport layer knows how to get to
name resolution
The process of mapping a name into its corresponding IP address See also Domain Name System
name resolution
Process relating a name and its corresponding address The domain name system (DNS) provides a computer naming mechanism enabling programs to use distant name servers to determine the IP address of a computer from its name See also: DNS, IP
name resolution
A process of mapping a host name to an IP address
name resolution
The process of translating a host name into its corresponding network address
name resolution
The method of mapping friendly names to IP addresses See also friendly name
name resolution
A process that translates host names into Internet addresses Name resolution can be provided by NetInfo, NIS, or DNS
name resolution
The process of mapping a name into its corresponding protocol address See also Domain Name System, DNS
name resolution
When a device is named, the system determines the appropriate IP address This is done using a name server and/or a host table file
name resolution
conversion of the names of Internet sites into their numerical addresses
name resolution
The process of mapping a name into its corresponding address See also: Domain Name System [Source: RFC1208] [RFC 1983]
name resolution
The process used on the network for resolving a computer address as a computer name, to support the process of finding and connecting to other computers on the network
name resolution
The process of translating an Internet address name from the symbolic form used by people, such as "netguide com," to the numeric address used by the machines, such as "123 45 211 37 " It's what your domain name server does for you, as part of the Domain Name System (DNS)
name resolution
the process of translating a name into some object or information that the name represents A telephone book forms a namespace in which the names of telephone subscribers can be resolved into telephone numbers The Windows NTFS file system forms a namespace in which the name of a file can be resolved into the file itself Similarly, Active Directory forms a namespace in which the name of an object in the directory can be resolved into the object itself
name resolution
The process of mapping a name into its corresponding address
name resolution
Generally, the process of associating a name with a network location
name resolution
The process of mapping a host name to an IP address DNS is the Internet's primary system for resolving host names
name resolution
The process of mapping a name into the corresponding address
name server
computer on the Internet which translates textual domain names into numerical Internet addresses
name tag
a small sign with your name on it that you wear
name tag
a tag showing the name of the person who wears it
name the day
set the date for a wedding
name-calling
when people use unpleasant words to describe someone in order to insult or upset them
name-check
to mention a particular product, person, business etc in something such as an advertisement or speech, or to mention them in order to thank them
name-day
(Gr Onomastiria or Onomastiki eorti) The tradition of the Orthodox people to celebrate one's name-day instead of a birthday Since the Orthodox people are usually named after a saint's name, all those having the same name celebrate together Celebration of the name-day is considered to be spiritually important, and the celebrating individual develops special spiritual ties with his Patron Saint and, consequently, with God
name-drop
mentions the names of important or well-known people as if they are close acquaintances in order to make an impression on others
name-drop
disapproval If you say that someone name-drops, you disapprove of them referring to famous people they have met in order to impress people. The assistant carried on talking to his mate, name-dropping all the famous riders he knew I must stop saying everyone famous is a good friend. It sounds as if I'm name-dropping. + name-dropping name-dropping One can do a lot of name-dropping with names of the school's parents. President Nixon sent his daughters there
name-dropper
upstart, person who mentions the names of important or well-known people as if they are close acquaintances in order to make an impression on others
name-dropping
the practice of casually mentioning important people in order to impress your listener; "the hard thing about name-dropping is to avoid being too obvious about it
name-dropping
when someone mentions the name of a famous person they have met or have some connection with, in order to seem impressive to other people - used humorously or to show disapproval
name-tape
a small piece of cloth with your name on it that is sewn onto clothes, especially school children's clothes American Equivalent: label
NATO reporting name
code names used by NATO to identify Soviet and Chinese military equipment
British Approved Name
The official non-proprietary or generic name given to a pharmaceutical substance, as defined in the BP
Christian name
Any forename
Christian name
A first name formally given to a child at a Christian baptism
Domain Name System
The distributed database, sometimes including all the supporting hardware or software infrastructure, the Internet uses to translate hostnames into IP numbers and provide other domain related information

The purpose of this document is to explain the installation and upkeep of the BIND software package, and we begin by reviewing the fundamentals of the Domain Name System (DNS) as they relate to BIND. ... The Domain Name System (DNS) is the hierarchical, distributed database. It stores information for mapping Internet host names to IP addresses and vice versa, mail routing information, and other data used by Internet applications.

Latin name
The formal Latin or Latinized name of a biological taxon according to an internationally accepted standard, especially the formal name of a species or subspecific taxon

Fagaceae is the Latin name for the oak family.

Sunday name
full name, proper name, elaborate or posh name: Stephen instead of Steve
assumed name
An alias, especially one adopted in order to deceive
bad name
Lack of reverence or esteem. Poor reputation
baptismal name
A name given at christening or confirmation
big-name
famous or celebrated
binary name
The scientific name for an organism consisting of its genus and species

The binary name for human is Homo sapien.

binomial name
A scientific name at the rank of species, with two terms: a generic name and a specific name
binominal name
A scientific name at the rank of species, with two terms: a generic name and a specific name
botanical name
a formal scientific name, conforming to the ICBN
boy's name
A given name to a young male person or boy
brand name
A trade name
brand-name
Alternative spelling of brand name
call-by-name
An evaluation strategy in which the arguments to a function are evaluated when the function needs to use them
calling name
The name associated with the telephone number or similar identifier of a caller
calling name
The name by which a person is normally identified in conversation
calling name
A nickname
calling name
A name an animal has been trained to respond to
clear someone's name
To prove innocence of a person previously considered or suspected to be guilty
code name
a name used to clandestinely identify something, either for military or espionage purposes, or for commercial confidentiality
common name
The name by which a species is known to the general public, rather than its taxonomic or scientific name
confirmation name
A name given usually by a pastor to a confirmand during a confirmation (or confirmation ceremony) common in most christian faiths
courtesy name
from Chinese culture, a given name to be used later in life in place of one's given name, as a symbol of adulthood and respect
domain name
a domain -- that part of a domain name which (nominally) identifies an organization; a domain name delegated to an independent administrative authority who is then responsible for the management of that portion of the Domain Name System's namespace that consist of the delegated domain and all subdomains that are not delegated in turn
domain name
an identifier of a computer or site on the Internet
domain name
a unique, case-insensitive, name, consisting of a string made up of alphanumeric characters and dashes separated by periods, that the Domain Name System maps to IP numbers and other information

RFC 822, P. Mockapetris, November 1983: This RFC introduces domain style names, their use for ARPA Internet mail and host address support, and the protocols and servers used to implement domain name facilities.

domain name server
A computer that provides domain name information to a network; a computer that is part of the Domain Name System
domain name service
A service provided by the Domain Name System
domain name services
plural form of domain name service
first name
The first element of a full name

We are not yet on a first-name basis.

first-name
Attributive form of first name, noun
front name
A person's given name

Because, yesterday everybody said ‘Dr. Lavendar.’ I didn’t think Doctor could be your front name. All the other people had front names.”.

full name
The name of a company or institution that is normally known by initials or a shortened name
full name
The first name, any middle names, and surname of a person
gave a bad name
Simple past of give a bad name
generic name
The name given to a drug that is used to identify it irrespective of trademark etc
generic name
The scientific name of a genus, conforming to the ICBN or ICZN
girl's name
A given name to a young female person or girl
give a bad name
To cause people to lose respect, reverence or esteem for something or someone
given a bad name
Past participle of give a bad name
given name
A forename or first name: the primary name chosen for a child, usually by the child's parents
given-name
Attributive form of given name, noun
gives a bad name
Third-person singular simple present indicative form of give a bad name
giving a bad name
Present participle of give a bad name
grex name
A common name for the collective ('herd') of hybrids stemming from a given set of two (or more) commonly paired parent species

Grex names are mainly used for orchids and bromeliads, which hybridize easily and are eagerly cultivated.

have one's name on it
To be reserved for someone

That new bartender has got my name all over her, hands off!.

household name
A very well-known public figure
household name
A brand name that is well known to the great majority of households
household name
A genericized trademark or anepronym
impure name
A name that contains useful information about the entity it identifies

The absolute path for a file is an impure name, it contains a clear hierarchical structure.

in God's name
Used as an intensifier

In God's name what does this mean? Harker cried out. Dr. Seward, Dr. Van Helsing, what is it? What has happened? What is wrong? Mina, dear what is it? What does that blood mean? My God, my God! Has it come to this! And, raising himself to his knees, he beat his hands wildly together. Good God help us! Help her! Oh, help her!.

in heaven's name
An intensifier used with questions

Where in heaven's name are my darn shoes?.

in the name of
With appeal to; often used to introduce oaths

In the name of all things sacred, please stop that screaming!.

in the name of
Under the name or possession of

He put the house in the name of his children.

in the name of
Under the designation or excuse of

This repression is justified in the name of security.

in the name of
By the authority of

In the name of the law, come out with your hands up.

last-name
Attributive form of last name, noun

I need last-name information from the database.

legal name
The name of an organisation as indicated in its founding documents, as subsequently changed by legal process

Jack's Mattresses' legal name is JM Enterprises {2006} (Illinois) Inc..

legal name
The name of a natural person recognized on official records, especially as recorded on a birth certificate or as allowed to changed by legal process

He signs his name Johnny Reb Smith, but his legal name is Jean-Marie Smith.

letters after one's name
A list of abbreviations, separated by commas, representing the academic qualifications and civil or military honours achieved by a person

Again, as he was a mere student without any letters after his name, he got scant attention, and I never heard that he gained over a single supporter. - Sir Arthur Conan Doyle - The Stark Munro Letters - Page 16.

macro name
A template consisting of a name and (usually) a list of parameters, the macro parameters, that macro expansion uses to recognise text which should be replaced
maiden name
A married woman's original last name; her name when she was a maiden
make a name for oneself
to gain fame
maker's name
the front blade of a cricket bat
middle name
a name between the given name and the family name or surname

I go by David but it's my middle name; my full name is William David Mason.

middle name
a trait, activity, or action closely associated with or that excellently describes a person

Think twice about playing for cash because Poker is her middle name.

my name is
A common way to identify oneself
nameless
not having a name; unnamed
namelessly
Without using, or revealing a name; anonymously
namely
Especially, above all

Thus was Sir Tramtryste longe there well cherysshed with the kynge and wyth the quene – and namely with La Beale Isode.

namely
Specifically; that is to say

There are three ways to do it, namely, the right way, the wrong way and the Army way.

naming
A ritual or ceremony in which a name is given to a person
naming
Associated with the process of giving a name to a person or thing
naming
Present participle of name
no-name
Someone or something lacking a recognizable name, identity, or reputation

If you hire some no-name for the job, be sure to check references.

no-name
Lacking a recognizable name, identity, or reputation; not noteworthy

They went with a no-name shop on the edge of town.

occupational name
a name, especially a surname such as Smith or Taylor, that is derived from an occupation - presumably the occupation of a distant ancestor
on first name terms
in regular contact with a person or organisation

My accountant was so bad I am now on first name terms with the tax department.

on first name terms
familiar with someone, such that one can address that person by his or her first name
pen name
A fictitious name used by an author in place of their actual name
pen-name
A writer's pseudonym
personal name
A proper name identifying an individual person, especially the full name
pet name
A nickname, especially a name used by those in love with one another

My boyfriend won't let me call him by his pet name, Pookie, in public.

Türkisch - Englisch
love-letter
letter
letter; love letter
epistle
long poem (only used to form compound words, e.g. İskendername, Harname)
book, codex, or digest (only used to form compound words, e.g. seyahatname, kanunname)
certificate, document, diploma, declaration, or permit (only used to form compound words, e.g. beyanname, şahadetname)
formerly
letter, love-letter
name yazan
epistler
karar name
decree
tarif name
specification
name
Favoriten