mental

listen to the pronunciation of mental
Englisch - Türkisch
akli

Tom'un akli dengesi bozuktur. - Tom is mentally unstable.

{s} ruhsal

Tom'un ruhsal sorunları var mı? - Does Tom have mental problems?

Ruhsal sinir bozuntum vardı. - I had a mental breakdown.

{s} zihinsel, zihni, akıl ile ilgili
{s} argo deli, kaçık
akıl ile ilgili
zihnen
ussal
kaçık

Onların hepsi kahrolası kaçık. - They're all fucking mental.

akılsal
deli

Onun aşırı sömürge zihniyeti var. O, İspanyol kültürü için deli oluyor. - She has extreme colonial mentality. She is crazy for Spanish culture.

zihinsel

Tom'un zihinsel problemleri var. - Tom has mental problems.

Sanırım Tom zihinsel olarak hasta olabilir. - I think Tom may be mentally ill.

mental
çatlak
{s} akıl

Bazı akıl hastalıklarının zaten tedavisi var. - Some mental illnesses already have a cure.

Akıl hastanesine gönderildi. - She was sent to a mental hospital.

akılla ilgili
mental deficiency geri zekâlılık
(Tıp) Mentalis
ait
mental arithmetic akıldan yapılan hesap
ansal
{s} zekâ

Beni zeka olarak destekleyecek çok arkadaşım var. - I have a lot of friends to support me mentally.

mental hygiene ruh sağlığını koruyan tedbir ve usuller
(Tıp) Zihni, akli mantal, bilince ait
(Tıp) Çeneucuna ait
mental healing telkin yoluyle sözde tedavi
mental age akıl yaşı
zihne
anlıksal
ruhiye
(isim) Fikriye
(isim) Fikri
mental breakdown
ruhsal çöküş
mental illness
Akıl hastalığı

Akıl hastalığı bir hastalıktır. - Mental illness is a disease.

Sami'nin tanısal bir akıl hastalığı yoktu. - Sami didn't have a diagnosable mental illness.

mental function
(Pisikoloji, Ruhbilim) zihinsel işlev
mental breakdown
Ruhî çöküntü
mental capacity
(Kanun) şuur
mental clinic
akliye
mental diseases
(Tıp) akil hastalıkları
mental diseases
akliye
mental disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) ruhsal bozukluk
mental disorders
akıl bozuklukları
mental disorders
(Pisikoloji, Ruhbilim) ruhsal rahatsızlıklar
mental illness
(Pisikoloji, Ruhbilim) ruhsal bozukluk
mental retardation
(Pisikoloji, Ruhbilim) zeka geriliği
mental retardation
geri zekalılık
mental specialist
akliyeci
mental aberration
mental aberasyon
mental age
akıl yaşı
mental anguish
keder
mental arithmetic
akıldan yapılan hesap
mental balance
zihinsel denge
mental calculus
akıldan hesap
mental calculus
zihin hesabı
mental capacity
zihinsel kapasite
mental defectiveness
zihinsel özür
mental deficiency
geri zekâlılık
mental deficiency
zihinsel özür
mental disease
akıl hastalığı
mental diseases
ruh hastalığı
mental disorder
zihinsel hastalık
mental disturbance
zihinsel hastalık
mental faculty
zihinsel kuvvet
mental health
zihinsel sağlık

Tom ve Mary zihinsel sağlık sorunları olan oğullarıyla ilgili çok endişeli. - Tom and Mary are worried sick about their son, who has mental health problems.

Zihinsel sağlık sorunun mu var? Her zaman beni izliyorsun. Sen bir yetişkinsin o yüzden daha bağımsız ol. - Do you have a mental health problem? You're always following me around. You're an adult so be more independent.

mental home
akıl hastanesi
mental hospital
akıl hastanesi
mental hygiene
ruh sağlığı
mental illness
zihinsel hastalık

Sami ciddi zihinsel hastalık belirtileri göstermiyordu. - Sami wasn't showing the signs and symptoms of serious mental illness.

Başkan zihinsel hastalık belirtileri gösteriyor. - The president is showing signs of mental illness.

mental measurement
zihinsel ölçüm
mental patient
akıl hastası
mental reservation
içten pazarlık
mental blank
zihinsel boş
mental decline
Zihinsel gerileme
mental disorders
ruhsal bozukluklar
mental handicap
Zihinsel engelli
mental health
ruh sağlığı

Ruh sağlığımla ilgilendiğiniz için size teşekkür ederim. - Thank you for being concerned about my mental health.

Tom'un önemli ruh sağlığı sorunları vardır. - Tom has significant mental health issues.

mental health
Akıl sağlığı, zihinsel sağlık
mental hospital
tımarhane
mental obstacle
Zihinsel engel
mental retardation
zihinsel gelişim zorluğu
mental state
(Psikoloji, Ruhbilim) Ruh hali, halet-i ruhiyye
mental state
(Psikoloji, Ruhbilim) Aklı durum
mental state examination
(Psikoloji, Ruhbilim) Ruhsal durum muayenesi
mental status
aklı durum
mental status examination
(Psikoloji, Ruhbilim) Ruhsal durum muayenesi
mental tension
Ruhsal gerilim
mental aberration
(Pisikoloji, Ruhbilim) akli sapma
mental ability
(Pisikoloji, Ruhbilim) zihinsel yeti
mental abstraction
zihinsel soyutlama
mental accomodation
(Pisikoloji, Ruhbilim) zihinsel uyum
mental accounting
zihinsel muhasebesi
mental age
zekâ yaşı
mental age
ruhb. zekâ yaşı
mental alienation
dengesizlik
mental appendage
(Denizbilim) mental uzantı
mental arithmetic
akıldan hesap
mental arithmetic
zihni hesap
mental assimilation
(Pisikoloji, Ruhbilim) zihinsel özümleme
mental balance
akli denge
mental barbel
(Denizbilim) mental sakal
mental barbel
(Denizbilim) çene-sakalı
mental case
akıl hastalığı
mental chemistry
(Pisikoloji, Ruhbilim) zihinsel kimya
mental competence
(Pisikoloji, Ruhbilim) akli yeterlilik
mental condition
akli durum
mental confusion
zihin bulanıklığı
mental cruelty
manevi işkence
mental defective
zekâ özürlü kişi
mental defective
zihinsel özürlü kimse
mental deficiency
zekâ geriliği
mental depression
ruhsal depresyon
mental derangement
delilik
mental dimness
(Pisikoloji, Ruhbilim) zihin bulanıklığı
mental disaggregation
(Pisikoloji, Ruhbilim) zihin dağılımı
mental disease
(Tıp) akıl rahatsızlığı
mental disorder
akli dengesizlik
mental eclipse
(Pisikoloji, Ruhbilim) zihin tutulması
mental examination
(Kanun) akıl muayenesi
mental faculties
akli melekeler
mental fading
(Tıp) zihin feydingi
mental fatigue
zihin yorgunluğu
mental gymnastics
beyin jimnastiği
mental healing
(Tıp,Pisikoloji, Ruhbilim) zihinsel iyileşme
mental health disorders
(Tıp) ruh hastalıkları
mental health laws
ruh sağlığı hukuku
mental health trust
(Tıp) sağlık vakfı
mental health wards
(Tıp) zihinsel sağlık koğuşu
mental hospital
akıl hastahanesi
mental image
(Pisikoloji, Ruhbilim) zihinsel imaj
mental incapacity
(Ticaret) temyiz kudreti yokluğu
mental incapacity
(Kanun) temyiz kudretinden mahrumiyet
mental institution
akıl hastanesi
mental labour
zihin emeği
mental level
(Pisikoloji, Ruhbilim) zihinsel düzey
mental map
(Pisikoloji, Ruhbilim) zihinsel harita
mental maturity
(Pisikoloji, Ruhbilim) zihinsel olgunluk
mental mechanics
(Pisikoloji, Ruhbilim) zihinsel mekanik
mental pain
ayrılık acısı
mental patient
(Askeri) AKIL HASTASI: Bu terim; hastaların tahliyesi ile ilgili olarak kullanıldığı zaman, gemi veya trende iken emniyet tedbiri alınmasını icap ettiren psikiyatrik vakalar anlamına gelir
mental performance
zihinsel performans
mental reservation
(Kanun) ihtirazi kayıt
mental scale
(Pisikoloji, Ruhbilim) zihinsel ölçek
mental schema
(Pisikoloji, Ruhbilim) zihinsel şema
mental set
(Pisikoloji, Ruhbilim) zihinsel set
mental state
akli durum
mental suggestion
zihinsel telkin
mental symphysis
(Anatomi) simfiz
mental syndrome of automatism
(Pisikoloji, Ruhbilim) özdevim belirtileri
mental test
(Pisikoloji, Ruhbilim) zihinsel test
mental therapist
psikoterapist
mental therapist
terapist
mental ward
akıl hastanesi
mental wooliness
kafası bulanık olma
mental wooliness
kafası karışık olma
mental woolliness
kafası bulanık olma
mental woolliness
kafası karışık olma
mentally
zihinsel olarak

Sanırım Tom zihinsel olarak hasta olabilir. - I think Tom may be mentally ill.

Disney filmlerini sevdiğini iddia eden kadınlar, birçok durumda zihinsel olarak acı çekiyorlar. - Women who claim to love Disney films are, in most cases, suffering mentally.

mentally
zekâ olarak

Beni zeka olarak destekleyecek çok arkadaşım var. - I have a lot of friends to support me mentally.

mentally
akli

Tom'un akli dengesi bozuktur. - Tom is mentally unstable.

mentally
fikren
mentally
zihinsel

Sanırım Tom zihinsel olarak hasta olabilir. - I think Tom may be mentally ill.

Disney filmlerini sevdiğini iddia eden kadınlar, birçok durumda zihinsel olarak acı çekiyorlar. - Women who claim to love Disney films are, in most cases, suffering mentally.

mild mental retardadion
(Pisikoloji, Ruhbilim) hafif zeka geriliği
profound mental retardation
(Tıp) aşırı zeka geriliği
severe mental retardation
(Pisikoloji, Ruhbilim) ciddi zeka geriliği
mentally
kafa bakımından
mentally
{f} kafaca
mentally
zihnen
go mental
zihinsel gitmek
possessing mental discipline
zihinsel disiplin sahip
to make a mental note of sth.
sth bir zihinsel notu yapmak
unusual mental ability
olağandışı zihinsel yetenek
conjure up a mental picture of
gözünün önüne gelmek
mentally
aklen

O aklen dengesiz ve muhtemelen bir katil. - She's mentally unstable and probably a killer.

moderate mental retardation
(Pisikoloji, Ruhbilim) orta dereceli zeka geriliği
palmo mental reflex
(Diş Hekimliği) Avuç içinin baş parmak tarafındaki kabartısının uyarılması ile, ilgili el tarafındaki yüz kaslarının kasılması
physical and mental endurance
(Askeri) Beden ve akıl dayanıklılığı
unspecified mental disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) tanısız ruhsal rahatsızlık
unspecified mental retardation
(Pisikoloji, Ruhbilim) tanısız zeka geriliği
want of mental faculties
(Kanun) yargı gücünden yoksulluk
Englisch - Englisch
of or relating to the chin or median part of the lower jaw, genial
of or relating to the mind or an intellectual process
of or relating to the chin-like or lip-like structure
of or pertaining to a crazy person, crazy

He is the most mental freshman I've seen yet.

{a} belonging to the mind, intellectual
of or relating to the chin- or lip-like structure in insects and certain mollusks
involving the mind or an intellectual process; "mental images of happy times"; "mental calculations"; "in a terrible mental state"; "mental suffering"; "free from mental defects"
of or relating to the mind; "mental powers"; "mental development"; "mental hygiene"
Mental means relating to the process of thinking. the mental development of children. intensive mental effort. + mentally men·tal·ly I think you are mentally tired Physically I might not have been overseas but mentally and spiritually I was with them
If you make a mental note of something, you make an effort to store it in your memory so that you will not forget it. She made a mental note to have his prescription refilled. adj. mental disorder mental hygiene mental retardation
of or pertaining to a crazy person
A mental act is one that involves only thinking and not physical action. Practise mental arithmetic when you go out shopping + mentally men·tal·ly This technique will help people mentally organize information
affected by a disorder of the mind; "a mental patient"; "mental illness" involving the mind or an intellectual process; "mental images of happy times"; "mental calculations"; "in a terrible mental state"; "mental suffering"; "free from mental defects" of or relating to the chin- or lip-like structure in insects and certain mollusks of or relating to the mind; "mental powers"; "mental development"; "mental hygiene
Mental means relating to the state or the health of a person's mind. The mental state that had created her psychosis was no longer present. mental health problems. + mentally men·tal·ly an inmate who is mentally disturbed. the needs of the mentally ill and the mentally handicapped
of or relating to the chin or median part of the lower jaw
Of or pertaining to the mind; intellectual; as, mental faculties; mental operations, conditions, or exercise
{s} of or relating to the mind, intellectual, cerebral; mentally ill (Slang); providing care for those with disorders of the mind; performed by or existing in the mind; of or pertaining to the chin
of or relating to the chin- or lip-like structure in insects and certain mollusks of or relating to the mind; "mental powers"; "mental development"; "mental hygiene
A plate or scale covering the mentum or chin of a fish or reptile
disapproval If you say that someone is mental, you mean that you think they are mad. I just said to him `you must be mental'. = crazy, mad
affected by a disorder of the mind; "a mental patient"; "mental illness"
Of or pertaining to the chin; genian; as, the mental nerve; the mental region
mental age
How old one appears to be based solely on his mental ability and function
mental ages
plural form of mental age
mental block
Inability to continue a train of thought
mental block
Repression of painful thoughts

His mental block is due to a childhood trauma which he will not confront.

mental breakdown
an attack of depression or anxiety so severe that it prevents a person from continuing to function normally
mental gymnastics
Inventive, complex arguments used to justify unjustifiable decisions, or situations

People often perform mental gymnastics in order to blame anyone but themselves.

mental gymnastics
Difficult and complex logical thought processes

To cope with these mental gymnastics we apply various ways of simplifying and reducing the information.

mental health
One's emotional well-being, especially with reference to one's outlook on life, ability to cope with stress or the absence of a mental disorder
mental hospital
A hospital facility designed to treat persons with serious mental disorders, as opposed to disorders of the body
mental hospitals
plural form of mental hospital
mental hygiene
The concern and care for a 'clean', healthy (state of) mind (conscience and thought)
mental illness
A mental disorder

Epilepsy is not a mental illness. It is caused by electrical changes in the brain.

mental illness
The property of being mentally ill; mental disorders taken as a whole

Such studies show that geniuses are not any more likely to suffer from mental illness than the rest of us.

mental illnesses
plural form of mental illness
mental institution
A psychiatric hospital, or the psychiatric ward of a hospital
mental institutions
plural form of mental institution
mental masturbation
Engaging in intellectually stimulating conversation with little or no practical purpose
mental object
Something that is neither verifiable nor unverifiable
mental object
Something that cannot be perceived by the senses
mental object
An abstract
mental object
A word
mental state
A person's state of mind, mental condition, in such psychological terms as mood and self-control

His mental state deteriorated dangerously through deprivation, despair and defeatism.

mental states
plural form of mental state
mental breakdown
Mental breakdown (also known as a nervous breakdown) is a colloquial term for an acute, time-limited psychiatric disorder that manifests primarily as severe stress-induced depression, anxiety or dissociation in a previously functional individual, to the extent that they are no longer able to function on a day-to-day basis until the disorder is resolved
mental picture
A clear and telling mental image: "He described his mental picture of his assailant."
mental state
(Psikoloji, Ruhbilim) Ruhsal durum, ruh hâli, halet-i ruhiyye
mental state
(Psikoloji, Ruhbilim) A mental condition in which the qualities of a state are relatively constant even though the state itself may be dynamic
mental state examination
(Psikoloji, Ruhbilim) The mental status examination (or mental state examination), abbreviated MSE, is an important part of the clinical assessment process in psychiatric practice. It is a structured way of observing and describing a patient's current state of mind, under the domains of appearance, attitude, behavior, mood and affect, speech, thought process, thought content, perception, cognition, insight and judgement
mental status
(Psikoloji, Ruhbilim) Ruhsal durum, ruh hâli, halet-i ruhiyye
mental status
(Psikoloji, Ruhbilim) A mental condition in which the qualities of a state are relatively constant even though the state itself may be dynamic
mental status examination
(Psikoloji, Ruhbilim) The mental status examination (or mental state examination), abbreviated MSE, is an important part of the clinical assessment process in psychiatric practice. It is a structured way of observing and describing a patient's current state of mind, under the domains of appearance, attitude, behavior, mood and affect, speech, thought process, thought content, perception, cognition, insight and judgement
Mental First Aid
mental counseling provided through a telephone hotline
mental aberration
mental defect, mental retardation, flaw of intelligence
mental ability
capacity: the power to learn or retain knowledge; in law, the ability to understand the facts and significance of your behavior
mental abnormality
any abnormality of mental function
mental age
mental development of an individual
mental age
the level of intellectual development as measured by an intelligence test
mental age
A person's mental age is the age which they are considered to have reached in their ability to think or reason. A measure of mental development as determined by intelligence tests, generally restricted to children and persons with intellectual impairment and expressed as the age at which that level of development is typically attained. a measure of someone's ability to think, understand etc, expressed as the average age of a child with that level of ability
mental anguish
sustained dull painful emotion
mental anguish
{i} dull painful emotion that is maintained for a period of time without interruption; (Law) mental suffering (including anxiety, sudden fear, feelings of distress, depression, sadness, grief, psychosomatic physical symptoms)
mental arithmetic
the act of adding numbers together, multiplying them etc in your mind, without writing them down
mental attitude
a complex mental state involving beliefs and feelings and values and dispositions to act in certain ways; "he had the attitude that work was fun"
mental block
an inability to remember or think of something you normally can do; often caused by emotional tension; "I knew his name perfectly well but I had a temporary block"
mental blocks
mental obstructions, psychological obstructions
mental breakdown
psychological collapse, shutdown of mental processes due to excess strain
mental capacity
intellectual capability, intelligence
mental case
mental patient, one who is mentally ill, person with psychological problems
mental challenge
something that challenges the the intellect
mental condition
psychological state, state of mind
mental crisis
psychological crisis, extreme psychological stress
mental defect
mental deficiency, mental handicap
mental deficiency
mental defect, mental retardation, flaw of intelligence
mental disease
mental illness, psychological disorder
mental disorder
Any illness with a psychological origin, manifested either in symptoms of emotional distress or in abnormal behaviour. Most mental disorders can be broadly classified as either psychoses or neuroses (see neurosis; psychosis). Psychoses (e.g., schizophrenia and bipolar disorder) are major mental illnesses characterized by severe symptoms such as delusions, hallucinations, and an inability to evaluate reality in an objective manner. Neuroses are less severe and more treatable illnesses, including depression, anxiety, and paranoia as well as obsessive-compulsive disorders and post-traumatic stress disorders. Some mental disorders, such as Alzheimer disease, are clearly caused by organic disease of the brain, but the causes of most others are either unknown or not yet verified. Schizophrenia appears to be partly caused by inherited genetic factors. Some mood disorders, such as mania and depression, may be caused by imbalances of certain neurotransmitters in the brain; they are treatable by drugs that act to correct these imbalances (see psychopharmacology). Neuroses often appear to be caused by psychological factors such as emotional deprivation, frustration, or abuse during childhood, and they may be treated through psychotherapy. Certain neuroses, particularly the anxiety disorders known as phobias, may represent maladaptive responses built up into the human equivalent of conditioned reflexes
mental disorder
(psychiatry) a psychological disorder of thought or emotion; a more neutral term than mental illness
mental distress
psychological distress, mental trouble, mental hardship
mental disturbance
mental agitation, disturbed state of mind
mental exhaustion
exhaustion that affects mental keenness
mental fatigue
mental exhaustion
mental gymnastics
{i} exercises for the mind, mental exercises (such as: solving crossword puzzless, memorizing favorite famous passages from books or poems, reading stimulatingbooks or articles)
mental health
            Though many elements of mental health may be identifiable, the term is not easy to define   The meaning of being mentally healthy is subject to many interpretations rooted in value judgments, which may vary across cultures   Mental health should not be seen as the absence of illness, but more to do with a form of subjective well being, when individuals feel that they are coping, fairly in control of their lives, able to face challenges, and take on responsibility   Mental health is a state of successful performance of mental function, resulting in productive activities, fulfilling relationships with other people, and the ability to adapt to change and to cope with adversity specific to the individual's culture
mental health
the psychological state of someone who is functioning at a satisfactory level of emotional and behavioral adjustment
mental health
A relatively enduring state of being in which an individual is reasonably satisfying to self, as reflected in his/her zest for living and feeling of self-realization It also implies a large degree of adjustment to the social environment, as indicated by the satisfaction derived from interpersonal relationships, as well as achievements
mental health
One of four priorities identified in the green paper Our Healthier Nation The Government's intention is that the death rate from suicide and undetermined injury is reduced by at least one sixth by 2010
mental health
Having all our mental and emotional processes functioning in ways which enable us to make quality relationships and have quality of life The term developed from the mind-body split which underlay western philosophy and science for 400 years Just as there is physical health, so it was assumed there is mental health While there are clearly some conditions which relate to brain functioning, the distinction between mental and physical health is increasingly being recognised as unhelpful though it is unlikely that we will have a new term in the immediate future
mental health
A condition of feeling well in general, able to manage whatever comes along, and able to accept everyday events as challenges that can be overcome TOP
mental health
Mental health refers to how a person thinks, feels, and acts when faced with life's situations It is how people look at themselves, their lives, and the other people in their lives; evaluate the challenges and the problems; and explore choices This includes handling stress, relating to other people, and making decisions
mental health
The legislation for those suffering from mental illness is concerned with custody and care, and also with responsibility for any crimes committed
mental health
well-being of the mind (as opposed to physical health)
mental health
absence of mental disorders; ability to meet daily challenges and social interactions without undue mental, emotional, or behavioural problems
mental health officer
person in charge of mental health care in an institution (i.e. government, military, hospital, etc.)
mental hospital
a hospital for mentally incompetent or unbalanced person
mental hospital
hospital for the mentally ill
mental hospital
A mental hospital is a hospital for people who are suffering from mental illness. a hospital where people with mental illnesses are treated = psychiatric hospital
mental hygiene
Science of maintaining mental health and preventing disorders to help people function at their full mental potential. It includes all measures taken to promote and preserve mental health: rehabilitation of the mentally disturbed, prevention of mental illness, and aid in coping in a stressful world. Community mental health acknowledges the relation between mental health, population pressures, and social unrest. It also deals with social problems, from drug addiction to suicide prevention. Treatment of the mentally ill through the ages has ranged from neglect, ill treatment, and isolation to active treatment and integration into the community, often in response to crusading reformers. Prevention of mental illness includes prenatal care, child-abuse awareness programs, and counseling for crime victims. Treatment includes psychotherapy, drug therapy, and support groups. One of the most important efforts is public education to combat the stigma still attached to mental illness and encourage those affected to seek treatment
mental hygiene
taking care of one's mental state, maintaining a mental health
mental illness
A psychiatric or psychological condition regardless of cause such as schizophrenia, depression, manic depressive or bipolar illness, anxiety, personality disorders and/or adjustment disorders or other conditions These conditions are usually treated by a mental health provider or other qualified provider using psychotherapy, psychotropic drugs, or other similar methods of treatment
mental illness
Any of various conditions characterized by impairment of an individual's normal cognitive, emotional, or behavioral functioning, and caused by social, psychological, biochemical, genetic, or other factors, such as infection or head trauma. Also called emotional illness, mental disease, mental disorder
mental illness
Lack of ability to manage day-to-day events, and/or to control behavior so that basic physical and emotional needs are threatened or unmet TOP
mental illness
if the person suffers from schizophrenia, manic depressive illness, psychosis , or severe depression characterized by strange behavior
mental illness
There is no technical definition for mental illness or mental disorder Psychologists avoid using the terms because it suggests a difference between mental disorders and physical disorders, when there isn't really much difference The mind and body are too closely linked to have separate disorders
mental illness
Mental disease, disorder, or condition as defined by the American Psychiatric Association in the Diagnostic and Statistical Manual (DSM) III-R, or any other diagnostic coding system as used by HMO Blue, whether or not the cause of the disease, disorder, or condition is physical, chemical, or mental in nature or origin
mental illness
A substantial disorder of though or mood which significantly impairs
mental illness
A pathological state of mind producing clinically significant psychological or physiological symptoms (distress) together with impairment in one or more major areas of functioning (disability) wherein improvement can reasonably be anticipated with therapy In addition, for the purpose of definition only, mental illness includes alcoholism, and drug abuse and other controlled substance (drug) abuse
mental illness
(as defined in the Texas Medicaid plan) - A single severe mental disorder, excluding mental retardation, or a combination of severe mental disorders as defined in the latest edition of the American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
mental illness
A disease of the brain that causes unusual thoughts and emotions, including depression, feeling like you can do anything and/or not knowing the difference between reality and unreality
mental illness
any disease of the mind; the psychological state of someone who has emotional or behavioral problems serious enough to require psychiatric intervention
mental illness
sickness of the mind, mental disorder
mental illness
  Mental illness refers collectively to all diagnosable mental health problems that become "clinical," that is where a degree of professional intervention and treatment is required   Generally, the term refers to more serious problems, rather than, for example, a mild episode of depression or anxiety requiring temporary help
mental illness
A sickness of the brain according to psychiatrists and psychologists, but for which there is no proof at all of its existence This does not mean that problems don't exist, or that a person can never feel bad, but there is no evidence that these are caused by a sickness of the brain
mental illness
A state of being in which an individual has difficulty in handling situations and feelings of an everyday nature In certain instances, conditions are characterized by impairment of intellectual functions, the experience of shallow and unstable emotions, and difficulty in adapting to one's environment
mental imagery
the ability to form mental images of things or events; "he could still hear her in his imagination"
mental institution
{i} insane asylum, hospital for the mentally ill people
mental measurement
a generic term used to cover any application of measurement techniques to the quantification of mental functions
mental model
a mental representation that people use to organize their experience about themselves, others, the environment, and the things with which they interact; its functional role is to provide predictive and explanatory power for understanding these phenomena
mental model
A mental model is a rule system that is internal to humans It can also be a shared mental model that is maintained as an emergent property from an organization of agents
mental model
This term refers to the way in which the user thinks of the task that the application is automating If the application is a painting program, the artist thinks in terms of surface (canvas, art paper, velum, etc ), media (crayon, pencil, tempera, oils, etc ) and color (perhaps HSV or fixed pigment mixing, probably not CMYK and definitely not RGB)
mental model
A representation of the whole body of knowledge unique to an individual; enabling the individual to perform complex thinking tasks Defining mental models is important in analysing the causes of problems and the definition of success
mental model
are deeply ingrained assumptions, generalizations, or even pictures and images that influence how we understand the world and how we take action Very often we are not consciously aware of our mental models or the effects they have on our behaviour 3
mental model
The picture or concept that is formed in the human mind when no other model is available
mental model
A representation of a problem space that is held inside the head of the problem solver A good mental model forms an analogue of the real world representation of the problem In other words, this model should have the same functional nature and structure as the system it models See [Johnson-Laird83] and [Ormerod90]
mental model
Humans establish mental models of how things work, or how they would behave in a particular situation For example, having been a student at a university for a while, a student can establish a "mental model" of attending a university That is, he goes to classes, talks to his classmates about how to accomplish certain homeworks, he knows how to interact with his professors, and etc Suppose now a virtual university is being offered to students for online courses, and a website is to be constructed for the virtual university This website should understand and respect the "mental models" of targeted students in order to avoid confusion for the students to find his way around at the virtual university
mental model
(see also textbook glossary) A knowledge structure that a person creates in order to help the person understand events
mental model
An individual's existing understanding and interpretation of a given concept, which is formed and reformed on the basis of experiences, beliefs, values, socio-cultural histories, and prior perceptions Our mental models (or schemas) affect how we interpret new concepts and events (Lambert & Walker, 1995, p 1 )
mental note
speical attention with intent to remember; "he made a mental note to send her flowers
mental note
speical attention with intent to remember; "he made a mental note to send her flowers"
mental patient
person who is being treated for a mental illness
mental picture
a clear and telling mental image; "he described his mental picture of his assailant"; "he had no clear picture of himself or his world"; "the events left a permanent impression in his mind
mental quickness
intelligence as revealed by an ability to give correct responses without delay
mental readiness
state of being mentally prepared
mental reservation
an unstated doubt that prevents you from accepting something wholeheartedly
mental retardation
{i} condition in which the intellect does not develop normally
mental retardation
Subnormal intellectual development as a result of congenital causes, brain injury, or disease and characterized by any of various cognitive deficiencies, including impaired learning, social, and vocational ability. Also called mental deficiency. Subaverage intellectual ability that is present from birth or infancy and is manifested by abnormal development, learning difficulties, and problems in social adjustment. A standardized intelligence test is a common method of identification. Individuals with IQ scores of 53-70 are usually classified as mildly retarded and are able to learn academic and pre-vocational skills with some special education. Those with scores of 36-52 are classified as moderately retarded and are able to learn functional academic skills and undertake semiskilled work under supervised conditions. Those in the severe (21-35) and profound (below 21) ranges require progressively more supervision or full-time custodial care. Mental retardation can be caused by genetic disorders (such as Down's syndrome), infectious diseases (such as meningitis), metabolic disorders, poisoning from lead, radiation, or other toxic agents, injuries to the head, and malnutrition
mental soundness
the healthy psychological state of someone with good judgment
mental state
emotional condition, mental condition
mental state
(psychology) a mental condition in which the qualities of a state are relatively constant even though the state itself may be dynamic; "a manic state"
mental strain
strain: (psychology) nervousness resulting from mental stress; "his responsibilities were a constant strain"; "the mental strain of staying alert hour after hour was too much for him"
mental stress
mental tension, pressure on one's mind
mental telepathy
Telepathy. See Usage Note at redundancy
mental test
intelligence test
mental work
spiritual work, mental task
mentally
in a mental manner; an idea thought out in one's mind, as opposed to an idea spoken orally
physico-mental
Having both physical and mental aspects; involving both the body and the mind; psychosomatic

Like Nagel, with his “physico-mental intimacy” and his variability of relations, Merleau-Ponty also searches for new forms of physico-mental relations. He postulates a “circular causality” as a “chiasm” between mental states and physico-mental conditions. These terms characterize physico-mental relations as forms of organization within the structures of the “lived body” such that physico-chemical and mental states appear as the interior and the exterior, the concave and the convex side of a non-visible hinge, the “lived body” (Merleau-Ponty 1968, 295).

mentally
{a} in the mind, intellectually, ideally
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(Psikoloji, Ruhbilim) The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) is an American handbook for mental health professionals that lists different categories of mental disorder and the criteria for diagnosing them, according to the publishing organization the American Psychiatric Association. It is used worldwide by clinicians and researchers as well as insurance companies, pharmaceutical companies and policy makers. It has attracted controversy and criticism as well as praise
create by mental act
create mentally and abstractly rather than with one's hands
creating by mental acts
the act of creating something by thinking
developing mental skills
cultivation of mental abilities; maturing mental faculties
mentally
in or with the mind, with regard to the mind, intellectually
mentally
in a mental manner; an idea thought out in ones mind, as opposed to an idea spoken orally
mentally
psychically
mentally
in your mind; "he suffered mentally"
mentally
poseur
mentally
poseuse
mentally
In the mind; in thought or meditation; intellectually; in idea
mentally
in your mind; "he suffered mentally
Türkisch - Englisch
mental
mental retardasyon
(Tıp) mental retardation
mental aberasyon
mental aberration
mental sakal
(Denizbilim) mental barbel
mental uzantı
(Denizbilim) mental appendage
mental
Favoriten