density

listen to the pronunciation of density
Englisch - Türkisch
yoğunluk
{i} sıkışıklık
(Tıp) dansite
gürlük
(Tıp) yoğunlık
akım şiddeti
birim hacim ağırlığı
sıklık
{i} kalınlık
{i} (yazıda) ağırlık
foto şeffaf olmama derecesi kesafet
koyuluk
{i} kalın kafalılık
{i} (orman, saç v.b. için) sıklık
sıkılık
(Askeri) BALİSTİK KESAFET; YOĞUNLUK: Uçmakta olan bir merminin yer değiştirttiği hava kitlesinin bir ifadesi. Yoğunluk, irtifa ile değişir. Pratikte kullanılan yoğunluk, balistik hava yoğunluğudur
aptalık
{i} ahmaklık
{i} foto. koyuluk
alan birimine göre elektrik miktarı
(Askeri) (LAND MINE WARFARE) (KARA MAYIN HARBİ) MAYIN YOĞUNLUĞU/SIKLIĞI: Mayın tarlası cephesinde bulunan ortalama mayın miktarı
(Fizik) öz kütle
özkütle
kesafet
density bottle
piknometre
density bottle
yoğunluk şişesi
density gauge
(Çevre) yoğunluk ölçer
density gradient
(Denizbilim) yoğunluk aşamalı
density meter
(Jeoloji) yoğunluk ölçer
density altitude
yoğunluk yüksekliği
density bottle
yoğunluk şişesi, piknometre
density effect
yoğunluk etkisi
density function
yoğunluk fonksiyonu, yoğunluk işlevi
density modulation
yoğunluk modülasyonu
density of traffic
trafik yoğunluğu
density altitude
(Havacılık) irtifada standart yoğunluk
density bars
(Bilgisayar) yoğunluk çubukları
density current
gravite akışı
density function
yoğunluk işlevi
density function
(Matematik) yoğunluk fonksiyonu
density gauge
(Nükleer Bilimler) (density meter) yoğunluk ölçer
density of air
(Astronomi) hava yoğunluğu
density of altitude
(Askeri) İRTİFA YOĞUNLUĞU: Standart atmosferdeki yoğunluğa tekabül eden yükseklik olarak ifade edilen bir atmosfer yoğunluğu
density of gas
gaz yoğunluğu
density of loading
(Askeri) İMLA KESAFETİ: Bir silahın barut haznesine doldurulan barutun yoğunluğu. Bu yoğunluk, sevk barutu ağırlığının, barut haznesini dolduracak 39.20°F deki arıtılmış su miktarı ağırlığına oranıdır
density of particles
dane birim hacim ağırlığı
density thickness
(Nükleer Bilimler) see mass per unit area
density-dependent factor
yoğunluğa bağlı faktör
dependent on density
(Fizik) yoğunluğa bağlı
apparent density
(Tıp) serbest yoğunluk
bulk density
(Kimya) dökme yoğunluğu
bulk density
(Tıp) serbest yoğunluk
bulk density
(Havacılık) kütle yoğunluğu
bulk density
birim hacim ağırlığı
bulk density
birim oylum ağırlığı
bulk density
(Kimya) dökme mal yoğunluğu
bulk density
(İnşaat) genel yoğunluk
course density
(Dilbilim) içerik yoğunluğu
dot density
(Bilgisayar) nokta yoğunluğu
flux density
(Çevre) akış yoğunluğu
fog density
(Nükleer Bilimler) sis yoğunluğu
gross density
brüt yoğunluk
intermediate density
(Tıp) ara yoğunluklu lipoprotein
mine density
(Askeri) mayın yoğunluğu
neutral density filter
gri filtre
neutral density filter
(Fotoğrafçılık) doğal yoğunluk filtresi
packing density
(Bilgisayar) kayıt yoğunluğu
packing density
yoğunluğu
peak density
(Turizm) yüksek yoğunluk
probability density function
(Bilgisayar,İstatistik) olasılık yoğunluk işlevi
solid density
katı yoğunluğu
specific bulk density
birim hacim ağırlığı
specific bulk density
özgül ağırlık
stocking density
(Denizbilim) stoklama yoğunluğu
tapped density
(Tıp) sıkıştırılmış yoğunluk
true density
(Gıda,Tıp) gerçek yoğunluk
apparent density
görünen yoğunluk
atmospheric density
atmosfer yoğunluğu
average density
ortalama yoğunluk
bit density
bit yoğunluğu
building density
yapı yoğunluğu
bulk density
yığın yoğunluğu
cathode current density
katot akım yoğunluğu
collision density
çarpışma yoğunluğu
component density
bileşen yoğunluğu
conditional density function
koşullu yoğunluk işlevi
critical density
kritik yoğunluk
current density
akım yoğunluğu
data density
veri yoğunluğu
double density
çift yoğunluklu
double density
çifte yoğunluk
double density disk
çift yoğunluklu disk
drainage density
drenaj yoğunluğu
effective particle density
efektif parçacık yoğunluğu
electric current density
elektrik akım yoğunluğu
electric density
elektrik yoğunluğu
electric surface density
elektrik yüzey yoğunluğu
electron density
elektron yoğunluğu
flux density
akı yoğunluğu
gas density
gaz yoğunluğu
high-density
yüksek yoğunluklu
hole density
delik yoğunluğu
ionization density
iyon yoğunluğu
joint probability density function
ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu
limiting current density
sınır akımı yoğunluğu
limiting density
sınırlama yoğunluğu
low density
yoğunluğu az
magnetic density
manyetik yoğunluk
magnetic flux density
manyetik akı yoğunluğu
neutron density
nötron yoğunluğu
optical density
ışıksal yoğunluk
optical density
optik yoğunluk
packing density
sıkıştırma yoğunluğu
population density
nüfus yoğunluğu
power density
güç yoğunluğu
print density
baskı yoğunluğu
probability density
olasılık yoğunluğu
quad density
dört yoğunluklu
recording density
kayıt yoğunluğu
relative density
bağıl yoğunluk
relative density
bağıl özkütle
relative density
izafi yoğunluk
single sided double density
tek yüzlü çift yoğunluklu
single sided single density
tek yüzlü tek yoğunluklu
sowing density
ekim sıklığı
spectral density
izgesel yoğunluk
spectral density
spektral yoğunluk
storage density
bellek yoğunluğu
traffic density
trafik yoğunluğu
vapor density
buhar yoğunluğu
vapour density
buhar yoğunluğu
volumetric density
volümetrik yoğunluk
absolute density
mutlak yoğunluk
bone density
Kemik yoğunluğu
condensation, density
yoğunlaşma, yoğunluk
energy density
enerji yoğunluğu
file packing density
dosya paketleme yoğunluğu, kütük paketleme yoğunluğu
high-density lipoprotein
yüksek yoğunluklu lipoprotein
increase in density
yoğunluğundaki artış
ink density
mürekkep yoğunluğu
light density
ışık yoğunluğu
low population density
Düşük nüfus yoğunluğu
mass density
kütle yoğunluğu
medium density fiberboard
orta yoğunlukta lif levha
neutral density filter
nötr filtre, gri filtre, yoğunluk süzgeci
neutron number density
nötron sayı yoğunluğu
optical density
optik yoğunluk, isiksal yoğunluk
packaging density
paketleme yoğunluğu
particle flux density
tanecik akı yoğunluğu
prior density
(İstatistik) Öncül yoğunluk
probability density function
(İstatistik) Olasılık yoğunluk fonksiyonu
record density
Kayıt yoğunluğu
shade density
gölge yoğunluğu
sowing density
ekim şıklığı
spectral density
spektral yoğunluk, izgesel yoğunluk
stand density
meşcere şıklığı
surface density
yüzey yoğunluğu
urban density
Kent yoğunluğu
water density
su yoğunluğu
weft density
(Tekstil) Atkı yoğunluğu

The fabrics weft density is 25 per cm.

absolute density
salt yoğunluk
air density
(Askeri) HAVA YOĞUNLUĞU: Uçuş halindeki bir mermi tarafından yeri değiştirilen hava kitlesinin bir ifadesi. Ayrıca bakınız: "Density"
apparent density
(Nükleer Bilimler) görünür yoğunluk
apparent solid density
görünür katı yoğunluk
area density
(Nükleer Bilimler) see mass per unit area
average density
ortalama kesafet
ballistic density
(Askeri) BALİSTİK HAVA YOĞUNLUĞU: Bir merminin uçuşu sırasında, değişik yoğunluklara fiilen rastlandıkça, mermi yolu üzerinde aynı toplam tesiri yapacağı hesaplanmış, sabit hava yoğunluğu
bulk density
kütle/yığın yoğunluğu
bulk density
(Nükleer Bilimler) yığın yoğunluğu,kütlesel yoğunluk,yığma yoğunluğu
charge density
yuk yogunlugu
clutter density
(Havacılık) karışıklık yoğunluğu
conditional probability density function
kosullu olasilik yogunluk islevi
conventional flux density
(Nükleer Bilimler) saniyede 2200 metre akı yoğunluğu
differential energy flux density
(Nükleer Bilimler) diferansiyel enerji akı yoğunluğu
differential particle flux density
(Nükleer Bilimler) diferansiyel parçacık akı yoğunluıu
displacement current density
yer degistirme akimi yogunlugu
dot density options
(Bilgisayar) nokta yoğunluğu seçenekleri
double density
bilg. çifte yoğunluk. double entendre iki tarafa çekilebilecek söz, ikircil söz, lastikli söz
double density
Çift Yoğunluk
drainage density
akaçlama yoğunluğu
dry density
kuru yoğunluk
end item density
(Askeri) NİHAİ MADDE YOĞUNLUĞU, ANA MALZEME YOĞUNLUĞU: Bir komutanlık veya coğrafi bölgede, bakım ve ikmal desteğine ihtiyaç gösteren nihai madde miktarı
energy flux density
(Nükleer Bilimler) enerji akı yoğunluğu
exposure fog density
(Nükleer Bilimler) ışınlama sisi yoğunluğu
facsimile density
(Fizik) faksimile yoğunluğu
forage density
(Tarım) yem yoğunluğu
green density
(Nükleer Bilimler) ham yoğunluk
gun density
(Askeri) SİLAH YOĞUNLUĞU: Belirli bir hedefi ateş altına almak için toplanan silahların sayısı. Bak. "density"
high density
bilg. yüksek yoğunluk
high density airspace control zone
(Askeri) HAVA SAHASI YOĞUN ATEŞ KONTROL BÖLGESİ: Çeşitli silahların/hava sahalarının konsantre olarak kullanıldığı hava sahası kontrol makamı tarafından tahsis edilen belirlenmiş ebatlarda hava sahası
high density conflict
(Askeri) yüksek yoğunluklu çatışma
high density floppy disk
yüksek yoğunluklu disket
immersed density
batık yoğunluk
immersed density
su altındaki yoğunluk
inherent fog density
(Nükleer Bilimler) kaçınılmaz sis yoğunluğu
installation flux density
(Aydınlatma) yüzeylik döşem akısı
ion density
iyon yogunlugu
lesion density
(Tıp) lezyon yoğunluğu
level density
(Nükleer Bilimler) seviye yoğunluğu
limiting density
sınırlı yoğunluk
linear density
doğrusal yoğunluk
low density
Düşük Yoğunluk
low density
düşük yoğunluklu,yoğunluğu az
low density [disks]
dusuk yogunlukta
low density disk
düşük yoğunluklu disk
luminous density
aydınlatma enerjisi
medium density
(Bilgisayar) orta yoğunluk
mine density
(Askeri) MAYIN YOĞUNLUĞU: Bak. "density (landmine warfare) "
minimum dry density
minimum kuru bicim hacim ağırlık
net density
(Nükleer Bilimler) net yoğunluk
neutron current density
(Fizik) nötron akım yoğunluğu
neutron flux density
(Nükleer Bilimler) nötron akı yoğunluğu
neutron number density
(Nükleer Bilimler) nötron yoğunluğu
nucleon density
(Fizik) nükleon yoğunluğu
optimum proctor density
optimum proktor yoğunluğu
particle cuurent density
(Nükleer Bilimler) parçacık akım yoğunluğu
particle flux density
(Nükleer Bilimler) parçacık akı yoğunluğu,tanecik akı yoğunluğu
photographic fog density
(Nükleer Bilimler) fotografik sis yoğunluğu
photographic transmission density
(Nükleer Bilimler) fotografik geçiş yoğunluğu
population density
(isim)fus yoğunluğu
Englisch - Englisch
A measure of the amount of matter contained by a given volume
The ratio of one quantity to that of another quantity

The number particles per unit volume of a specified volume can be considered to be the particle density for the specified volume.

The probability that an event will occur, as a function of some observed variable
{n} closeness, thickness
The amount of mass or number of particles per unit volume In cgs units mass density has units of gm cm-3 Number density has units cm-3 (particles per cubic centimeter)
(1) Regarding ink, the relative thickness of a layer of printed ink (2) Regarding color, the relative ability of a color to absorb light reflected from it or block light passing through it (3) Regarding paper, the relative tightness or looseness of fibers
The quality of being dense, close, or thick; compactness; opposed to rarity
That property of a substance which is expressed by the ratio of its mass to its volume
Refers to the quantity of mass per unit volume For gases, density involves the number of atoms and molecules per unit volume
(1) the opacity of a halftone or solid area on a transparent film (a darker tone has a higher density tha a lighter tone); (2) the density of a fiber with its weight expressed in grams per cubic centimeter; (3) the mass of any unit volume of a material; (4) a measure of reflectance or transmittance equal to log 10 1/reflectance of log 10 or 1/transmittance; (5) the ratio of a substance mass to its volume at a given temperature and pressure; also refer to color density
Depth of shade
The MASS of a substance per unit volume
  In a facsimile system, a measure of the light transmission or reflection properties of an area of an object   (188)  Note 1:   Density is usually expressed as the logarithm to the base 10 of the ratio of incident to transmitted or reflected irradiance   Note 2:   There are many types of density, such as diffuse, double diffuse, and specular density, each of which will usually have different numerical values for different materials   The relevant type of density depends on the type of optical system, the component materials of the object, and the surface characteristics of the object
The ratio of the number particles or total amount of such a quantity as energy or momentum, carried by or contained in a volume , to that volume
Density is the extent to which something is filled or covered with people or things. a law which restricts the density of housing The region has a very high population density
The density of a material is its mass for a given volume Density is usually given in units of grams per milliliter (g/ml) or grams per cubic centimeters (g/cc) Density is closely related to specific gravity (relative density) The volume of a material in a container can be calculated from its density and mass
An intensive property of a substance equal to the mass of a sample divided by the volume of the sample
mass (in kg) per unit of volume of a substance; kg/m3 For pure water the density is 1000 kg/m3 For seawater the density is usually more The density increases with increasing salinity, and decreases with increasing temperature More information can be found in "properties of seawater" For stone and sand, usually a density of 2600 kg/m3 is assumed Concrete is less dense, in teh order of 2400 kg/m3 Some types of basalt may reach up to 2800 kg/m3 For sand, including the voids, one may use 1600 kg/m3, while mud often has a density of 1100 - 1200 kg/m3
as compared with the mass and volume of a portion of some substance used as a standard
The amount of matter contained within a given volume Density is measured in grams per cubic centimeter (or kilograms per liter) The density of water is 1 0, iron is 7 9, and lead is 11 3
the amount per unit size
The ratio of mass, or quantity of matter, to bulk or volume, esp
Measured in grams per cubic centimeter (or kilograms per liter); the density of water is 1 0, iron is 7 9, and lead is 11 3
Height of the curve for a given value of X- closely related to the probability of an observation in an interval around X
The lay of paper fibers relative to tightness or looseness which affects the bulk, the absorbency and the finish of the paper
Mass per unit volume, expressed in grams per cubic centimeter Rock or formation densities are usually measured as either saturated bulk densities or grain densities For gravity interpretation, the contrasts between rock bulk densities are of primary interest since these contrasts are responsible for the anomalous gravity field Rock bulk densities have been shown to vary as a function of geologic age, lithology and depth of burial Rock densities typically range from 1 9 g/cm3 to 3 0 g/cm3
The mass per unit volume
1 the number of bits per inch on a magnetic tape 9-track tapes are commonly stored at 1600 and 6250 bpi 2 a neighborhood analysis technique that outputs the number of pixels that have the same value as the analyzed pixel in a user-specified window
The mass of substance in a unit volume When expressed in the metric system, it is numerically equal to the specific gravity of the same substance
{i} compactness, closeness
A measurement of the mass per unit volume It is measured and expressed in pounds per cubic foot (pcf) or kilograms per cubic meter
Refers to the amount of pile yarn in the carpet and the closeness of the tufts In general, the denser the pile, the better the performance
The ratio of the mass of a substance to the volume it occupies In oceanography, it is equivalent to specific gravity and represents the ratio of the weight of a given volume of sea water to that of an equal volume of distilled water at 4 0°C or 39 2°F
The ratio of the mass of an object to its volume
the spatial property of being crowded together
the ratio between the mass of an object and its volume In the metric system, density is measured in grams per cubic centimeter (or kilograms per liter) For example the density of water is 1 0 grams per cubic centimeter; iron is 7 9 grams per cubic centimeter; lead is 11 3 grams per cubic centimeter
a property of matter representing the mass per unit volume
In science, the density of a substance or object is the relation of its mass or weight to its volume. Mass of a unit volume of a material substance. It is calculated by dividing an object's mass by its volume. In the International System of Units, and depending on the units of measurement used, density can be expressed in grams per cubic centimetre (g/cm^3) or kilograms per cubic metre (kg/m^3). The expression "particle density" refers to the number of particles per unit volume, not to the density of a single particle. See also specific gravity. density current density function relative density
The weight of a certain amount of water It is usually expressed in kilograms per cubic metre Depth filtration Treatment process in which the entire filter bed is used to trap insoluble and suspended particles in its voids as water flows through it Desalination The removal of salt from seawater or brackish water to produce drinking water, using various techniques Desorption The opposite of adsorption; the release of matter from the adsorption medium, usually to recover material
density dependence
Regulation of population growth by mechanisms controlled by the size of the population; especially the curtailment of growth by crowding, predators and competition
density of light
The amount of light falling on a given area, as measured by units such as the lumen

Photographers use a photometer to measure the densitiy of light from a scene.

density current
Any current in either a liquid or a gas that is kept in motion by the force of gravity acting on small differences in density. A density difference can exist between two fluids or between different parts of the same fluid. Density currents flow along ocean and lake bottoms, because the water entering is colder, saltier, or contains more suspended sediment and thus is denser than the surrounding water. Density currents are a factor in water pollution, as the industrial discharge of large amounts of polluted or heated water can generate density currents that affect neighbouring human or animal communities
density function
In statistics, a function whose integral is calculated to find probabilities associated with a continuous random variable (see continuity, probability theory). Its graph is a curve above the horizontal axis that defines a total area, between itself and the axis, of
density of states
In statistical and condensed matter physics, Density of states (DOS) is a property that quantifies how closely packed energy levels are in a quantum-mechanical system. It is usually denoted with one of the symbols g, , n, or N. It is a function g(E) of the internal energy E, such that the expression g(E) dE represents the number of states with energies between E and E+dE. It can also be written as a function of the angular frequency , which is proportional to the energy. The density of states is used extensively in condensed-matter physics, where it can refer to electron, photon, or phonon energy levels in a crystalline solid. In crystalline solids, there are often energy ranges where the density of electron states is zero, which means that the electrons cannot be excited to these energies. The density of states also occurs in Fermi's golden rule, which describes how fast quantum-mechanical transitions occur in the presence of a perturbation
density function
The percentage of this area included between any two values coincides with the probability that the outcome of an observation described by the density function falls between those values. Every random variable is associated with a density function (e.g., a variable with a normal distribution is described by a bell curve)
bone density
a medical term referring to the amount of matter per cubic centimeter of bones. It is measured by a procedure called densitometry, often performed in the radiology or nuclear medicine departments of hospitals or clinics
bulk density
The mass of a particulate material (including voids) in a unit volume
charge density
The amount of electric charge per unit volume of space or unit area of a surface
column density
The total amount per unit area of a material suspended in a fluid or in a cloud in space, measured along the length of a column
electron density
A measure of the number of electrons per unit volume of space
electron density
A measure of the probability of finding an electron at a specific location within an orbital
flux density
A measure of rate of flow of a fluid, particles or energy per unit area
freight density
Weight displacement of freight per cubic foot or other unit of volumeUS FM 55-15 TRANSPORTATION REFERENCE DATA; 9 June 1886
high-density lipoprotein
a class of lipoprotein that transports cholesterol to the liver from other tissue; high levels may decrease the risk of coronary heart disease
high-density lipoproteins
plural form of high-density lipoprotein
low-density lipoprotein
a class of lipoprotein that transports cholesterol around the bloodstream; high levels may increase the risk of coronary heart disease
low-density lipoproteins
plural form of low-density lipoprotein
magnetic flux density
The measurable component of the response of a medium to the presence of a magnetic field
population density
The average number of people who live on each square mile (or kilometer) of land
probability density
probability density function
probability density function
Any function whose integral over a set gives the probability that a random variable has a value in that set
probability density functions
plural form of probability density function
relative density
A measure of the density of a material. The ratio of the density of a substance to the density of water at the same temperature. It is dimensionless and therefore has no units

gold: 19.3.

spin-density wave
The low-energy, ground state of a metal in which densities of the electron spins and charges follow a regular spatial distribution
true density
The density of the particles that make up a powder or particulate solid, in contrast to bulk density, which measures the average density of a large volume of the powder in a specific medium (usually air)
vapour density
The ratio of the density of a gas to the density of hydrogen at the same temperature and pressure
probability density function
In mathematics, a probability density function (pdf) is a function that represents a probability distribution in terms of integrals
air density
ratio of the mass of a given volume of air
areal density
storage density, amount of data which may be written on the surface of a disk
bulk density
The mass per unit of volume in powder form, including the air trapped between particles
bulk density
The mass or weight of oven-dry soil per unit of bulk volume, including air space Typically grams per cubic centimeter, water having the weight of one gram per cc Compaction from logging equipment, recreationists' use, grazing animals, etc increases bulk density
bulk density
The weight of a material per unit of volume compared to the weight of the same volume of water
bulk density
The density of a modking material in loose form expressed as a ratio of weight to volume
bulk density
The mass (weight) per unit volume of a solid particulate material as it is normally packed, with voids between particulates containing air Usually expressed as lb/ft3 or g/cm3
bulk density
Mass of powdered or granulated solid material per unit of volume
bulk density
The mass of dry soil per unit bulk volume (solids plus pores) expressed in g/cm3
bulk density
The mass of soil per unit of volume
bulk density
The total air dry soil mass divided by the total soil volume, (g/cc) Estimated as the 1-SAT (%v air space) times particle density of 2 65 times fraction soil matrix plus 2 65 times gravel fraction
bulk density
The density of a powder under non-specified conditions, for example in a shipping container
bulk density
the mass of a unit volume of soil, generally expressed in gm/cm3 The volume includes both solids and pores Thus soils that are light and porous will have low bulk densities, while heavy or compact soils will have high bulk densities
bulk density
It is the value of the density of rock as it occurs in nature In well logging, it is the density of the rock with the pore volume filled with fiuid Natural density The equation commonly used to compute porosity from well log derived bulk density is: where f is pore volume filled with a fluid of density rf, rb is the well-log-derived bulk density, and rma is the density of the rock framework See density log and Z/A effect
bulk density
weight per unit volume For fuels, this is usually expressed as pounds per cubic foot; for soils, grams per cubic centimeter
bulk density
The weight per unit volume of a material including voids inherent in the material as tested Colorants may vary widely in their specific gravity and this figure could be even greater with filled materials This has a direct impact on the bulk density of materials being delivered by volumetric feeders and is but one reason these units need constant calibration and monitoring
bulk density
Weight per unit of volume, usually specified in pounds per cubic foot
bulk density
The mass of dry soil per unit volume, corrected for weight and volume of coarse fragments greater than 2mm in diameter
charge density
The electric charge per unit area or per unit volume of a body or of a region of space
current density
amount of electricity flowing through a specific cross-sectional area during a specific length of time (Electricity)
densities
plural of density
double density
old standard for storing information on a diskette
energy density
The energy per unit volume of a region of space
flux density
(physics) the number of flux changes per unit area
flux density
Flux per unit area. Also called flux
flux density unit
a measure of the amount of flux per unit of cross sectional area
high density
great density, great compactness
high density polyethylene
Used to make plastic bottles, milk cartons and other products It produces toxic fumes when burned Often referred to as No 2 Plastic
high density polyethylene
A crystalline thermoplastic organic polymer which is used to form a "geomembrane", a flexible membrane liner resistant to ultraviolet radiation The liner is used for solution containment
high-density lipoprotein
a lipoprotein that transports cholesterol in the blood; composed of a high proportion of protein and relatively little cholesterol; high levels are thought to be associated with decreased risk of coronary heart disease and atherosclerosis
high-density lipoprotein
A complex of lipids and proteins in approximately equal amounts that functions as a transporter of cholesterol in the blood. High levels are associated with a decreased risk of atherosclerosis and coronary heart disease
high-density polyethylene
A strong, relatively opaque form of polyethylene having a dense structure with few side branches off the main carbon backbone
low-density lipoprotein
A complex of lipids and proteins, with greater amounts of lipid than protein, that transports cholesterol in the blood. High levels are associated with an increased risk of atherosclerosis and coronary heart disease
low-density lipoprotein
a lipoprotein that transports cholesterol in the blood; composed of moderate amount of protein and a large amount of cholesterol; high levels are thought to be associated with increased risk of coronary heart disease and atherosclerosis
low-density lipoprotein
{i} LDL, lipoprotein that carries cholesterol in the blood
low-density polyethylene
A form of polyethylene having many side branches off the main carbon backbone and a less closely packed structure than that of high-density polyethylene
low-density(a)
having low concentration; "low-density urban areas
low-density(p)
having low relative density or specific gravity
magnetic flux density
The amount of magnetic flux through a unit area taken perpendicular to the direction of the magnetic flux. Also called magnetic induction
population density
term which describes the number of people in relation to a unit of populated area
relative density
the ratio of the density of something to the density of a standard
vapor density
the density of a gas relative to the density of hydrogen
vapor density
The ratio of the weight of a given volume of one gas to the weight of an equal volume of another gas, typically hydrogen, at the same temperature and pressure
vapour density
vapor density: the density of a gas relative to the density of hydrogen
very low density lipoprotein
large lipoproteins rich in triglycerides; VLDLs circulate through the blood giving up their triglycerides to fat and muscle tissue until the VLDL remnants are modified and converted into LDL
very low-density lipoprotein
A lipoprotein containing a very large proportion of lipids to protein and carrying most cholesterol from the liver to the tissues
density
Favoriten