daily

listen to the pronunciation of daily
Englisch - Türkisch
gündelik
günlük

Monoton günlük yaşantısı yüzünden bunalmış gibi görünüyor. - He seems to be oppressed by his monotonous daily life.

Günlük yaşantından memnun musun? - Are you satisfied with your daily life?

{f} günlük olarak

Günlük olarak iç çamaşırı değiştirin. - Change underwear daily.

Altın fiyatı günlük olarak dalgalanır. - The price of gold fluctuates daily.

{i} günlük yardım
maişet
gündelikçi/günlük gazete
geçim
yevmi
hergün
daily double at yarışlalarında çifte bahis
(adj.) günlük
adv.günlük olarak: adj.günlük,günlük
rızk
gündelikçi (hizmetçi)
(pazar hariç) her gün çıkan gazete
her gün

Hasta her gün iyileşiyordu. - The patient was recovering daily.

Her gün İngilizce konuşuyorum. - I speak English daily.

günlük gazete

O zaten günlük gazeteyi okudu. - He has already read the daily newspaper.

Hikaye tüm günlük gazetelerdeydi. - The story was in all daily newspapers.

her geçen gün
günden güne
{i} İng. gündelikçi (hizmetçi)
{i} gündelik gazete
gündelikçi daily bread günlük ekmek
{s} gündelik, günlük. z. her gün
güncel
day
gün

Roma bir gün içinde kurulmamıştır. - Rome was not built in a day.

Her gün İngilizce çalışıyor musun? - Do you study English every day?

daily life
gündelik hayat
daily allowance
(Politika, Siyaset) harcırah
daily cover
(Coğrafya) günlük örtü
daily exchange rate
(Ticaret) günlük döviz kuru
daily maintenance
(Askeri,Teknik) günlük bakım
daily mean
(Meteoroloji) günlük ortalama
daily news
günlük haberler
daily price
günlük fiyat
daily ration
(Denizbilim,Tarım) günlük rasyon
daily ration request
(Askeri) günlük rasyon isteği
daily ration strength return
(Askeri) günlük rasyon isteği
daily special
(Bilgisayar) günlük özel
daily style
(Bilgisayar) günlük stil
daily task
(Ticaret) günlük görev
daily train
(Askeri) günlük ikmal treni
daily train
(Askeri) günlük oto ikmal kolu
daily beet slicing capacity
günlük pancar dilimleme kapasitesi
daily benefits
günlük kâr
daily bread
geçim
daily bulletin
günlük tebliğ
daily collection
günlük tahsilat
daily dose
günlük doz
daily double
at yarışlarında çifte bahis
daily double
çifte bahis
daily flood peak
günlük azami taşkın
daily interest
günlük faiz
daily interest rate
günlük faiz oranı
daily milk production
günlük süt üretimi
daily pay
gündelik
daily product
günlük ürün
daily receipt
günlük gelir
daily report
günlük rapor
daily sale
günlük satış
daily storage
günlük birikme
daily wage
yevmiye
daily wage
gündelik vergin
daily wage
gündelik
daily wages
gündelik
daily wages
yevmiye
daily want
günlük gereksinim
daily bread
geçim kaynağı
daily income report
günlük gelir raporu
daily interest account
günlük faiz hesabı
daily labour
Günlük iş, gün içinde yapılan iş

Some of us are investment managers who earn billions from our daily labours.

daily life
Günlük yaşam

O günlük yaşamından memnun mu? - Is she satisfied with her daily life?

Amerikan günlük yaşamını öğrenmek istiyorum. - I want to learn about American daily life.

daily log
günlük kayıt
daily operating cost
günlük işletme masrafları
daily planet
Günlük gezegen
daily programme
Günlük program
daily rations
günlük rasyonların
daily reserve calculation
günlük rezerv hesabı
daily routine
her gün yapılan işler
daily routine
Şartların gerektirdiği, günlük alışılmış iş veya hareket düzeni, günlük iş programı
daily statement
günlük hesap raporu
daily attendance sheet
(Ticaret) günlük devam cetveli
daily automatic supply
(Askeri) günlük otomatik ikmal
daily automatic supply
(Askeri) GÜNLÜK OTOMATİK İKMAL: Bir teşkilata, özel bir istek olmaksızın, ikmal maddelerinin her gün gönderilmesi
daily backup
(Bilgisayar) günlük yedekleme
daily basis
günlük baz

Günlük bazda şekerli içecekler içen bir kişi, on iki aylık dönemde 23 kilograma kadar şeker tüketecektir. - A person who drinks sugary drinks on a daily basis will consume up to 23 kilograms of sugar in a twelve month period.

Red Light Işınlama GDR'de günlük bazda kullanılan bir kelimeydi. - Red Light Irradiation was a word that was used on a daily basis in the GDR.

daily calendar
(Bilgisayar) günlük takvim
daily caloric need
(Kimya) günlük kalori ihtiyacı
daily children’s home
kreş ve gündüz bakımevleri
daily circulation
(Basın) günlük tiraj
daily concerns
günlük meseleler
daily delegate rate
(Turizm) daily delegate tarifesi
daily dew
(Botanik, Bitkibilim) güneş gülü
daily discharge
günlük sarfiyat
daily duration curve
günlük akım zaman eğrisi
daily exchange rate
güniük döviz kuru
daily exchange rates
(Ticaret) günlük döviz kurları
daily fee
gündelik
daily flight schedule
(Askeri) günlük uçuş programı
daily flood peak
günlük azami akım
daily fuel consumption
günlük yakıt harcaması
daily growth increment
(Denizbilim) günlük halka
daily indemnity
(Sigorta) günlük tazminat
daily inspection
günlük muayene
daily intelligence summary
(Askeri) günlük istihbarat özeti
daily intelligence summary; defense information system; Defense Investigative Se
(Askeri) günlük istihbarat özeti; istihbarat bilgi sistemi; Savunma Bakanlığı Soruşturma Dairesi; dağıtılmış interaktif simülasyon
daily keying element
(Askeri) günlük şifre anahtar unsuru
daily keying element
(Askeri) GÜNLÜK ŞİFRE ANAHTAR UNSURU: Kriptoğrafide; özel anahtarın, önceden tayin edilen fasılalarla, genel olarak her gün, değişen kısmı
daily language
günlük konuşma
daily language
günlük dil
daily limit
(Ticaret) günlük sınır
daily limit 0
(Denizbilim) günlük sıfır sınır
daily load curve
günlük yük eğrisi
daily milk production
(Tarım) günlük süt verimi
daily mission of fire
(Askeri) günlük cephane payı
daily mission request message
(Askeri) günlük vazife istek mesajı
daily monitoring
(Sigorta,Ticaret) günlük gözetim
daily movement summary
(Askeri) LİMAN GÜNLÜK FAALİYET ÖZETİ: 24 saat içinde limana giren ve çıkan bütün ticari gemilerin (tarafsız devletlerinkiler dahil) kalkış ve varışını gösteren bir çizelge. Bu özetler bölge komutanları (veya bölge komutanlarının görevlendirdiği harekat kontrol makamları) tarafından hazırlanır ve gizlilik derecesi taşır
daily movement summary
(Askeri) liman günlük faaliyet özeti
daily necessity
güncel zorunluluk
daily needs
günlük ihtiyaçlar
daily needs
temel ihtiyaç malları
daily newspaper
{i} günlük gazete
daily newspaper
(isim) günlük gazete
daily nutrition
günlük beslenme
daily output
günlük çıktı
daily output
günlük kapasite
daily output
günlük üretim
daily page hits
(Bilgisayar) günlük sayfa isabetleri
daily placement
(İnşaat) günlük beton dökümü
daily planning
(Askeri) günlük planlama
daily progress
günlük ilerleme
daily quotation
(Ticaret) günlük kur
daily range
günlük değişim
daily rate
(Askeri) günlük hata
daily ration grazing
(Tarım) günlük rasyon otlatması
daily ration request
(Askeri) GÜNLÜK RASYON İSTEĞİ: Ordu birliklerinde; herhangi bir günde mevcut ve hazır bulunan subay ve erat sayısı ile, belirli günler için iaşeye müstehak subay ve eratın tahmini sayısını gösteren ve dağıtımı yapan levazım ikmal subayına verilen günlük bir rapor. Buna evvelce "daily ration strength return" denirdi
daily ration strength return
(Askeri) GÜNLÜK RASYON İSTEĞİ: Bknz. "daily ration request"
daily report
günlük çalışma raporu
daily ring
(Denizbilim) günlük halka
daily service tank
günlük servis tankı
daily service tank
günlük tank
daily settlement
(Ticaret) günlük ödeşme
daily sick report
(Askeri) günlük sağlık raporu
daily sick report
(Askeri) GÜNLÜK SAĞLIK RAPORU: Bir komutanlığa mensup bulunan ve hastalık veya yaralanmadan dolayı, sıhhi tedaviye ihtiyacı olan personeli gösterir günlük rapor. Bu rapor; ilgili teşkilin komutanı ve muayeneyi yapan askeri tabipler tarafından tasdik olunur. Veteriner tedavisine ihtiyacı olan hasta hayvanlar için de buna benzer bir rapor hazırlanır. Buna "sick book" ve "sick report" da denir
daily specials
(Bilgisayar) günün yemeği
daily status report
(Askeri) günlük durum raporu
daily storage
günlük depolama
daily storage
günlük biriktirme
daily strength report
(Askeri) Günlük mevcut raporu
daily strength report
(Askeri) GÜNLÜK MEVCUT RAPORU: Bir tümen veya daha büyük birlik tarafından verilen ve birlikteki subay, er ve hayvan sayısını gösteren günlük rapor. Bu rapor; rasyon dağıtımına bir esas olmak üzere, birlik tarafından verilen günlük rasyon telgrafına (daily telegram) dahildir. Buna "strength report" da denir
daily sum ensured
(Sigorta) günlük sigorta bedeli
daily telegram
(Askeri) GÜNLÜK RASYON TELGRAFI: Bir tümen veya daha büyük birlikteki subay, er ve hayvan sayısını ve birlik tarafından istenen sahra rasyonlarının çeşitlerini göstermek için hazırlanan günlük rapor. Bu telgraf; dağıtım işini yapan ordu ikmal noktasına gönderilir ve burada, rasyonların dağıtımına bir esas olarak kullanılır. Halen bu terim yerine "anticipated ration strength" terimi kullanılmaktadır. Bknz. "strength for ration"
daily telegram
(Askeri) günlük rasyon telgrafı
daily train
(Askeri) GÜNLÜK İKMAL TRENİ; GÜNLÜK OTO İKMAL KOLU: Kıtalara ait ikmal maddeleri ile her gün bir indirme istasyonuna veya oto indirme noktasına gelen tren veya oto kolu. Bu konuda, hava veya su yolu nakliyatı, demiryolu ve oto nakliyatını tamamlar veya bunların yerine geçer
daily training programme
(Askeri) günlük eğitim programı
daily travel card
(Turizm) günlük seyahat kartı
daily uniform
(Askeri) günlük kıyafet
daily viewing
(Basın) günlük izleme
daily visitor
(Turizm) günlük ziyaretçi
daily wages
günlük ücret
daily water consumption
günlük su sarfiyatı
daily water demand
günlük su arzı
daily withdraw limit
günlük çekme limiti
daily withdraw limit
günlük para çekme limiti
day
zaman

Zamana ayak uydurabileyim diye her gün gazete okurum. - I read a newspaper every day so that I may keep up with the time.

Ben onlara düğün günlerinin ne zaman olduğunu sormak istiyorum. - I want to ask them when their wedding day is.

activities of daily living
(Tıp) günlük yaşam aktiviteleri
day
başarı/ün yılları
day
çalışma süresi
day
dönem
day
parlak günler
day
gündüz

Tom ve Mary gece ve gündüz kadar farklı. - Tom and Mary are as different as night and day.

Benim kuralım her zaman gündüz günün işini yapmaktı. - My rule always was to do the business of the day in the day.

day
çağ

Bu çağda elektriksiz bir hayat düşünülemez. - In this day and age, life without electricity is unimaginable.

Geçen gün ondan bir çağrı aldım. - The other day, I got a call from her.

mean daily temperature
günlük ortalama sıcaklık
Day
yevm
caller of daily praying of Muslims
(Din) müezzin
dailies
günlük çekim
day
gününde

Keşif, 1896 yılında sıcak bir Ağustos gününde gerçekleşti. - The discovery took place on a warm August day in 1896.

Düğün gününde öğretmenimizin evine vardık. - On the day of the wedding, we arrived at our teacher's house.

intermediate daily position
günlük ara mevzii
our daily bread
Günlük ekmek
pertaining to a diary; daily
bir günlük ilişkin; günlük
twice daily - of medication
günde iki kez - ilaç
acceptable daily dose
(Tıp) kabul edilebilir günlük doz
comparative daily sales
mukayeseli günlük satışlar
day
{i} gün: the second day of the month
day
kreş

Gidip çocuğumu kreşten alacağım. - I will go and pick up my child from daycare.

Tom'u kreşte indirdim. - I dropped Tom off at daycare.

day
{i} gündüz: We've been working night and day on this project. Bu proje üzerinde gece gündüz çalışıyoruz
day
day by day günden güne
day
day school derslerin gün
day
day out her gün
day
day nursery gündüz bakımevi
day
day laborer gündelikçi
day
day camp gündüz kampı
day
day labor gündelik iş
do one's daily dozen
sabah jimnastiğini yapmak
do one's daily dozen
günlük egzersizlerini yapmak
earn one's daily bread
rızkını çıkarmak
Englisch - Englisch
quotidianly, every day
a newspaper that is published every day
diurnal, by daylight, as opposed to nightly
diurnally, by daylight
a cleaner who comes in daily
quotidian, that occurs every day, or at least every weekday/ working day
a daily disposable
{a} day by day, every day
{i} family name
{i} daily newspaper; servant who works daily
concerning every day
Every day; day by day; as, a thing happens daily
measured by the day or happening every day; "a daily newspaper"; "daily chores"; "average daily wage"; "daily quota"
Happening, or belonging to, each successive day; diurnal; as, daily labor; a daily bulletin
Truman; "her day-after-day behavior"; "an every day occurrence"
A publication which appears regularly every day; as, the morning dailies
without missing a day; "he stops by daily
adj tiap hari (hari)
A daily is a newspaper that is published every day of the week except Sunday. Copies of the local daily had been scattered on a table. Daily is also an adjective. He studied the daily papers
without missing a day; "he stops by daily"
{s} occurring every day
gradually and progressively; "his health weakened day by day"
If something happens daily, it happens every day. Cathay Pacific flies daily non-stop to Hong Kong from Heathrow The Visitor Centre is open daily 8.30 a.m. -- 4.30 p.m. Daily is also an adjective. They held daily press briefings
Truman; "her day-after-day behavior"; "an every day occurrence" measured by the day or happening every day; "a daily newspaper"; "daily chores"; "average daily wage"; "daily quota" without missing a day; "he stops by daily
The document-now more commonly found in electronic than in paper form - that provides insurer and agent with a quick reference to all pertinent information relative to a contract of insurance: insured's identification, location, coverage, term, premium, and so on Sometimes referred to as a "daily report "
occurring or done each day; "a daily record"; "day-by-day labors of thousands of men and women"- H S Truman; "her day-after-day behavior"; "an every day occurrence"
allows us to define monitoring criteria to record monitoring reports every certain number of days
The documentónow more commonly found in electronic than in paper form ó that provides insurer and agent with a quick reference to all pertinent information relative to a contract of insurance: insuredís identification, location, coverage, term, premium, and so on Sometimes referred to as a "daily report "
a newspaper that is published every day occurring or done each day; "a daily record"; "day-by-day labors of thousands of men and women"- H
Your daily life is the things that you do every day as part of your normal life. the failure of the government to improve most people's daily lives
Execute every day, including holidays, weekends, special days
every day

I speak English every day. - I speak English daily.

a cleaning woman who comes in daily (daily help or daily maid)
Daily quantities or rates relate to a period of one day. a diet containing adequate daily amounts of fresh fruit Our average daily turnover is about £300
that happens every day
diurnal
{a} journal
diurnally
daily bread
All those things, such as regular food and water, needed to sustain physical life
daily bread
All those things, such as regular prayer, worship and meditation, needed to sustain spiritual life
daily disposable
a type of contact lens that can be used for one day only and is thrown away at the end of the day when it is no longer needed
daily disposables
plural form of daily disposable
daily grind
The difficult, routine, or monotonous tasks of daily work

As soon as he has the money to retire, he plans to leave the daily grind and travel more.

Daily Express
the former name of The Express
Daily Mail
a British daily tabloid newspaper which usually supports the ideas of the Conservative Party
Daily Mirror
the former name of the Mirror
Daily Planet
the imaginary newspaper that Clark Kent and Lois Lane work for in the Superman stories
Daily Reference Value
{i} D.R.V., amount of nutritious substance suitable for one day (generally appears on food labels)
Daily Telegraph
a serious British daily newspaper which usually supports the ideas of the Conservative Party
Daily Thompson
{i} Francis Morgan "Daley" Thompson (born 1958), British decathlon athlete
daily activities
{i} daily functions, activities carried out on a daily basis
daily allowance
amount of money given for a day's needs, daily pocket-money
daily balancing
summing up of a day's commercial activity
daily bread
daily nutrition; income, food, subsistence; (Slang) head of a family
daily column
section in a newspaper which appears every day, regular column
daily double
a single bet on two horse races in the same day
daily double
A bet won by choosing both winners of two specified races on one day, as in horseracing
daily dozen
{i} physical exercises performed each day; set of routine duties; daily tasks
daily expenses
{i} daily expenditures, expenses that are expended every day
daily fee
{i} fee charged per day
daily inspection
inspection which takes place every day
daily interest
interest rate that is adjusted daily
daily life
everyday life, everyday events
daily newspaper
{i} newspaper which publishes a new edition every day
daily output
amount of sales or production in a day
daily pay
money earned for a day's work
daily program
scheduled program that takes place every day
daily report
report that is updated each day
daily routine
routine that is repeated each day
daily schedule
chronological listing of events that occur in a day
daily tender
{i} daily offer concerning credit interest rates for the New Israeli Shekel by the Bank of Israel to the commercial banks
daily variation
fluctuations that occur between one day and the next
daily work
day-to-day occupation, weekday work
daily worker
worker who is paid by the day (as opposed to one who is given a monthly or weekly salary)
Day
An Irish surname anglicised from Ó Deághaidh (“descendant of a person named Good Luck”)
Day
A Mbum-Day language of Chad
Day
An English surname from day as a word for a "day-servant", an archaic term for a day-laborer.Ernest Weekley, The Romance of Words (1927), p. 165. ,or from given names such as Dagr, Daug, Dege, and Dey, cognate with Scandinavian Dag.Susa Young Gates, Surname Book and Racial History (1918) p. 289
Day
A patronymic surname derived from a medieval diminutive of David. at Ancestor Search
President's Daily Briefing
Intelligence information from the Central Intelligence Agency (CIA) provided to the President of the United States every morning, to bring attention to pertinent information about international affairs
dailies
Items that are produced daily
dailies
Lightly edited versions of the previous days filming; rushes
dailies
plural form of daily
day
Rotational period of a planet (especially earth)
day
The part of a day period which one spends at one’s job, school, etc
day
A period of 24 hours
day
{n} time from sunrise to its setting, 24 hours
Activities of Daily Living
{i} activities ordinarily performed day by day by the average person in a society, personal care activities of an average person essential for everyday living (such as eating, dressing, bathing and other personal care activities)
Day
dawe
New York Daily News
Morning daily tabloid newspaper published in New York City. It was founded in 1919 by Joseph Medill Patterson and his cousin Robert McCormick as a subsidiary of the Tribune Co. of Chicago. The first successful tabloid-format newspaper in the U.S., it quickly attracted a large readership with sensational coverage of crime, scandal, and violence; it also included lurid photographs, cartoons, and entertainment features. It was an early user of wirephotos and developed a large staff of photographers. In 1993 it was bought by Mortimer B. Zuckerman
New York Daily News
daily tabloid newspaper published in New York City (USA)
People's Daily
the official daily newspaper of China, which is controlled by the Chinese government
Recommended Daily Allowance
amount of vitamins and minerals recommended for consumption by the American Food and Drug Administration, RDA
The Daily Telegraph
major newspaper in London
The Israel Daily Newspaper Publishers` Association
group whose members represent various daily Israeli newspapers
adverb daily 2
happening or done every day
dailies
{i} (Film Industry) first and unedited print of a movie which is viewed after a day's shooting
dailiness
The state or quality of being daily
dailiness
Daily occurence
day
{i} period between sunrise and sunset; period of 24 hours
day
Part of a day period between sunrise and sunset where one enjoys daylight, daytime
day
Monday through Thursday, 7: 00 am to 4: 00 pm
day
The period of rotation of the Earth There are several kinds of days depending on whether the Sun, Moon, or other object or location is used as the reference for the rotation See constituent day, lunar day, sidereal day, and solar day
day
some point or period in time; "it should arrive any day now"; "after that day she never trusted him again"; "those were the days"; "these days it is not unusual"
day
{s} pertaining to the period between sunrise and sunset
day
United States writer best known for his autobiographical works (1874-1935) a period of opportunity; "he deserves his day in court"; "every dog has his day"
day
See Civil day, Sidereal day, below
day
Day in which class meets
day
If something happens from day to day or day by day, it happens each day. Your needs can differ from day to day I live for the moment, day by day, not for the past
day
United States writer best known for his autobiographical works (1874-1935)
day
To this day means up until and including the present time. To this day young Zulu boys practise fighting
day
ordinarily divided into twenty-four hours
day
a period of opportunity; "he deserves his day in court"; "every dog has his day"
day
If a particular person, group, or thing wins the day, they win a battle, struggle, or competition. If they lose the day, they are defeated. His determination and refusal to back down had won the day
day
(Preceded by the) Some day in particular, as some day of contest, some anniversary, etc
day
If something makes your day, it makes you feel very happy. Come on, Bill. Send Tom a card and make his day
day
time for Earth to make a complete rotation on its axis; "two days later they left"; "they put on two performances every day"; "there are 30,000 passengers per day"
day
is a 24 hour period starting at 12: 01 A M Central Standard Time
day
The part of a day period which one spends at one's job, school, etc
day
A specified time or period; time, considered with reference to the existence or prominence of a person or thing; age; time
day
dzien [JYEN] The dz sound in this word is the affricate "g" in "gem " It's ubiquity is marked by the phrase Dzien dobry--"Good day" or "Hello " Date of entry: 14 May 2000
day
Mars to make a complete rotation on its axis; "how long is a day on Jupiter?"
day
The ESP logical schedule day which is from 7am until 7am the next day Note: the System date will change at midnight
day
defined as calendar day unless otherwise specified
day
Mars to make a complete rotation on its axis; "how long is a day on Jupiter?" an era of existence or influence; "in the day of the dinosaurs"; "in the days of the Roman Empire"; "in the days of sailing ships"; "he was a successful pianist in his day
day
your day in court: see court it's early days: see early at the end of the day: see end late in the day: see late someone's days are numbered: see number the good old days: see old. American printer and journalist who founded the first penny newspaper, the New York Sun (1833). His son Benjamin (1838-1916) invented the Ben Day process for shading printed illustrations. American writer best known for his autobiographical Life with Father (1935) and Life with Mother (published 1937). American journalist and reformer who cofounded the Catholic Worker in 1933 to promote pacifism and social justice. English-born colonist who was the first printer in New England. His Bay Psalm Book appeared in 1640. Time required for a celestial body to turn once on its axis; especially, the period of the Earth's rotation. The sidereal day (see sidereal period) is the time required for the Earth to rotate once relative to the background of the stars (i.e., the time between two observed passages of a star over the same meridian of longitude). The apparent solar day is the time between two successive transits of the Sun over the same meridian. Because the orbital motion of the Earth makes the Sun seem to move slightly eastward each day relative to the stars, the solar day is about four minutes longer than the sidereal day. The mean solar day is the average value of the solar day, which changes slightly in length during the year as the Earth's speed in its orbit varies. day lily All Saints' Day All Souls' Day April Fools' Day All Fools' Day Canada Day Dominion Day D Day Day Doris Day Dorothy Day Lewis Cecil Groundhog Day Hershey Alfred Day Independence Day John Day Fossil Beds National Monument Judgment Day of Labor Day May Day Memorial Day Decoration Day Mother's Day and Father's Day New Year's Day O'Connor Sandra Day Sandra Day Saint Bartholomew's Day Massacre of Six Day War Thanksgiving Day Valentine's Day Veterans Day Day of Atonement Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints Holocaust Remembrance days Hundred Days July Days June Days Seven Days' Battles
day
The period from midnight to the following midnight. There are 7 days in a week: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday
day
A day is the period of time between any midnight and the midnight following
day
the period of time taken by a particular planet (e g Mars) to make a complete rotation on its axis; "how long is a day on Jupiter?"
day
Classes may be held on any day, and the abbreviations within Medici for days of the week are as follows: M Monday T Tuesday W Wednesday R Thursday F Friday S Saturday U Sunday
day
a day assigned to a particular purpose or observance; "Mother's Day"
day
If you call it a day, you decide to stop what you are doing because you are tired of it or because it is not successful. Faced with mounting debts, the decision to call it a day was inevitable
day
If someone or something saves the day in a situation which seems likely to fail, they manage to make it successful. this story about how he saved the day at his daughter's birthday party
day
It is measured by the interval between two successive transits of a celestial body over the same meridian, and takes a specific name from that of the body
day
If it is a month or a year to the day since a particular thing happened, it is exactly a month or a year since it happened. It was January 19, a year to the day since he had arrived in Singapore
day
In this day and age means in modern times. Even in this day and age the old attitudes persist
day
the time after sunrise and before sunset while it is light outside; "the dawn turned night into day"; "it is easier to make the repairs in the daytime"
day
(a) Calendar day (b) If the deadline for the Secretary to issue a certificate, determination,or other document, or for an Agency to take Agency Action, or for any Agency or Person to file comments, notices, or review documents in accordance with MEPA and 301 CMR 11 00 falls on a Saturday, Sunday or legal holiday,the deadline shall be considered to fall on the next business day
day
One day or some day or one of these days means at some time in the future. I too dreamed of living in London one day I hope some day you will find the woman who will make you happy
day
A day order, as the name suggests is an order which is valid for the day on which it is entered If the order is not matched during the day, the order gets cancelled automatically at the end of the trading day
day
means calendar day, unless otherwise specified [HRO Part 3, Chapter 1, Discipline and Adverse Actions]
day
If something happens day after day, it happens every day without stopping. The newspaper job had me doing the same thing day after day
day
A day is one of the seven twenty-four hour periods of time in a week
day
You can refer to a particular period in history as a particular day or as particular days. He began to talk about the Ukraine of his uncle's day She is doing just fine these days
day
the recurring hours when you are not sleeping (especially those when you are working); "my day began early this morning"; "it was a busy day on the stock exchange"; "she called it a day and went to bed"
day
the period of time taken by a particular planet e
day
The day of the month on which the data element was observed Range of values is 01-31 LST Will always begin with day 01 and end with day 31
day
The duration of one rotation of the Earth on its axis There are several kinds of day, depending on the object or location of the reference point See constituent day, lunar day, solar day
day
A 24-hour period of time that begins at midnight and ends at midnight
day
an era of existence or influence; "in the day of the dinosaurs"; "in the days of the Roman Empire"; "in the days of sailing ships"; "he was a successful pianist in his day
day
The period of the earth's revolution on its axis
day
24 hours, the time it takes the Earth to spin once on its axis
day
Means calendar day unless otherwise indicated as school day or business day
day
If someone carries the day, they are the winner in a contest such as a battle, debate, or sporting competition. For the time being, the liberals seem to have carried the day
day
amount of time it takes the Earth to spin around exactly once -- "someone to take care of her plants for eight weeks and one day" (226)
day
the time for one complete rotation of the earth relative to a particular star, about 4 minutes shorter than a mean solar day
day
Thus, if this is the sun, the day (the interval between two successive transits of the sun's center over the same meridian) is called a solar day; if it is a star, a sidereal day; if it is the moon, a lunar day
day
If you say that something has had its day, you mean that the period during which it was most successful or popular has now passed. Beat music may finally have had its day
day
weekday this past week monday 1, 5, 7
day
If you say that something happened the other day, you mean that it happened a few days ago. I phoned your office the other day
day
Considered a basic unit of time as defined by the earth's motion It represents the time needed for one complete revolution of the earth about its own axis Also know as a sidereal day, it is approximately equal to 23 hours, 56 minutes, and 4 09 seconds
day
Those hours, or the daily recurring period, allotted by usage or law for work
day
The time of light, or interval between one night and the next; the time between sunrise and sunset, or from dawn to darkness; hence, the light; sunshine
day
means, for the purpose of complying with the service requirements of this part, eight hours of watchstanding or day-working not to include overtime On vessels where a 12 hour working day is authorized and practiced, such as on a six-on, six-off watch schedule, each work day may be creditable as one and one half days of service On vessels of less than 100 gross tons, a day is considered as eight hours unless the Officer in Charge, Marine Inspection determines that the vessel's operating schedule makes this criteria inappropriate, in no case will this period be less than four hours
day
If you say that something has seen better days, you mean that it is old and in poor condition. The tweed jacket she wore had seen better days
day
means a regularly scheduled business day as established by the County Commissioners, on which the County office building is open for business
day
Day is the time when it is light, or the time when you are up and doing things. 27 million working days are lost each year due to work accidents and sickness He arranged for me to go down to London one day a week The snack bar is open during the day. night
day
Calendar day If the last day of a specific time period is a Saturday, Sunday, university holiday, or during a university break period, the time period is extended to 5: 00 p m of the next day that is not a Saturday, Sunday, university holiday, or break day In cases of faculty and other employees appointed on an academic year basis (nine-month basis), day does not include summer, mid-semester, semester, and other similar break periods
day
If you say that a task is all in a day's work for someone, you mean that they do not mind doing it although it may be difficult, because it is part of their job or because they often do it. For war reporters, dodging snipers' bullets is all in a day's work
day
A twenty-four hour period between midnight and midnight; regardless of whether or not it occurs on a weekend or holiday; it is a calendar day unless otherwise specified
on a daily basis
every day
one's daily bread
daily nutrition, amount of food one needs every day; one's habits, one's customs
Türkisch - Englisch

Definition von daily im Türkisch Englisch wörterbuch

daily delegate tarifesi
(Turizm) daily delegate rate
daily
Favoriten