collecting

listen to the pronunciation of collecting
Englisch - Türkisch
cemi
toplayarak

Onlar eski gazeteleri toplayarak ve satarak hayatını kazanıyor. - They earn their living by collecting and selling old newspapers.

(Bilgisayar) toplanıyor
devşirme
toplayıcı
toplayan
devşirici
toplama

Pulları toplamada ilgimi kaybetti. - I lost interest in collecting stamps.

O böcekleri toplamakla ilgileniyor. - He has an interest in collecting insects.

topla(mak)
topla

Tom'un hobisi araba fotoğrafları toplamaktır. - Tom's hobby is collecting photos of cars.

Pulları toplamada ilgimi kaybetti. - I lost interest in collecting stamps.

{i} para toplama

Hobim eski para toplamaktır. - My hobby is collecting old coins.

Onun hobisi eski para toplamaktı. - Her hobby was collecting old coins.

tahsilat
tahsil
derleme
derme
collect
biriktirmek

Tom'un hobileri arasında satranç oynamak ve pul biriktirmek var. - Tom's hobbies include playing chess and collecting stamps.

collect
toplamak

Bilgi toplamak için aşağıdaki deneyi yaptı. - They conducted the following experiment to collect the data.

Tom'un hobisi araba fotoğrafları toplamaktır. - Tom's hobby is collecting photos of cars.

collecting agent
tahsildar
collecting drain
toplayıcı kanal
collecting grid
toplayıcı ızgara
collecting tank
tank
collecting tank
depo
collecting agency
(Askeri) toplama unsuru
collecting agency
(Askeri) (INTELLIGENCE) HABER TOPLAMA UNSURU: Bir kaynağın araştırılması, sorguya çekilmesi ve tetkiki suretiyle bilgi elde edilen ve kendisinden bu hususta istifade edilen şahıs, birlik veya vasıtalar. Bak. "collecting agency"
collecting agency
(Askeri) haber toplama unsuru
collecting agency
(Askeri) TOPLAMA UNSURU: Bir kaynağın tetkiki, sorguya çekilmesi ve müşahedesi suretiyle bilgi toplayan herhangi bir şahıs, birlik, teşkil veya karargah. Bu teşkil, ya bir komutanlığa veya aradaki işbirliği dolayısıyla, üst bir toplama unsuruna bağlı olarak ya da yüksek bir makamdan emir almak suretiyle çalışır
collecting agent
(Ticaret) tahsil acentası
collecting at source
(Ticaret) kaynaktan kesme
collecting center
toplanma merkezi
collecting commision
(Sigorta) tahsil komisyonu
collecting debts
(Ticaret) borç tahsili
collecting ditch
toplama hendeği
collecting drain
toplayıcı dren
collecting gallery
toplama galerisi
collecting mania
(Pisikoloji, Ruhbilim) toplama manyaklığı
collecting of letters
(Ticaret) mektupları alma
collecting piece
şube bölüm
collecting pipe
toplama borusu
collecting pipe
toplayıcı boru
collecting pit
su toplama kuyusu
collecting point
(Askeri) TOPLAMA NOKTASI: Personel zayiatı, kıtadan ayrı düşenler, döküntü, hasara uğramış malzeme, HEK mal v. s. nin daha sonra toplama istasyonlarına veya daha geriye nakil için tahliye edildikleri tesis
collecting pond
toplama havuzu
collecting power
(Ticaret) tahsil yetkisi
collecting power
(Kanun) kabz yetkisi
collecting power
(Kanun) ahzu kabz yetkisi
collecting power
(Kanun) kabza salahiyeti
collecting shoe
dinamo fırçası
collecting station
(Askeri) hek malzeme toplama yeri
collecting well
toplama kuyusu
coin collecting
para toplama
collect
{f} almak

Ona o doğum günü hediyesini almak için biraz para toplayalım. - Let's collect some money to buy her that birthday present.

Dünyanın en güzel sanat koleksiyonlarından biri Louvre'da yer almaktadır. - One of the most beautiful art collections in the world is at the Louvre.

collect
{f} bir araya getirmek
collect
derlemek
collect
tahsil etmek
collect
{i} ayinlerde okunan kısa dua
collect
(Askeri) haber toplamak
collect
istif etmek
collect
dermek
collect
anlamak
collect
vergi almak
collect
(Arılık) bal toplamak
collect
toplamak (para)
refuse collecting
çöp toplama
refuse collecting
atık toplama
stamp collecting
pulculuk
stamp collecting
pul toplama
stamp collecting
filateli
collect
toparlamak
collect
biriktir

Onların hepsini biriktirdin mi? - Did you collect them all?

Pulları biriktirdiğini bilmiyordum. - I didn't know you collected stamps.

collect
uğrayıp almak
collect
birikmek
stamp collecting
pay toplama
Collect
toplayın
gathering, collecting
toplama, biriktirme
the time that is spent collecting sap from trees
ağaçlardan sap toplama harcanan zaman
collect
toplamak; biriktirmek; derlemek; toparlamak; devşirmek; toplanmak; birikmek: He collects stamps. Pul biriktiriyor. They don't collect
collect
colleet call ödemeli telefon konuşması
collect
(isim) ayinlerde okunan kısa dua
collect
(Askeri) TOPLAMAK, HABER TOPLAMAK: Muhtelif vasıtalarla, çeşitli kaynaklardan haber ve bilgi elde etmek
collect
koleksiyon haline gelmek
collect
(sıfat) ödemeli
collect
{f} koleksiyon yapmak
collect
ödemeli

Japonya'ya ödemeli bir arama yapmak istiyorum. - I'd like to make a collect call to Japan.

Japonya'ya bir ödemeli arama yapmak istiyorum. - I want to make a collect call to Japan.

collect
{f} 1. toplamak; biriktirmek; derlemek; toparlamak; devşirmek; toplanmak; birikmek: He collects stamps. Pul biriktiriyor. They don't collect
collect
toplanmak
collect
devşirmek
collect
cemetmek
collect
almak kendine gelmek
march collecting post
(Askeri) YÜRÜYÜŞTE HASTA VE YARALI TOPLANMA YERİ: Yürüyüşe devam edemeyecek halde olan hasta ve yaralılardan, sıhhi yardıma muhtaç olanları, tedaviye tabi tutulmak üzere, gerideki sıhhi tesislere göndermek için, yürüyüş güzergahı üzerinden seçilen bir toplanma yeri
patient collecting point
(Askeri) HASTA VE YARALI TOPLANMA NOKTASI: Hasta ve yaralıların, ilk yardım veya acil tedavileri yapıldıktan sonra, birbirlerine iade veya başka tedavi tesisine nakillerini bekledikleri belirli bir nokta. Hasta ve yaralı toplanma noktaları, normal olarak, ana ulaştırma yolları üzerinde veya yakınında, hava tesirlerine karşı mümkün olan azami barınma ve düşman ateş tesirlerine karşı korunma sağlayan yerlerde tesis edilir. Buraları, bir tedavi istasyonu değildir ve sağlık personelini ihtiva etmeyebilir
prisoner of war collecting point
(Askeri) HARP ESİRLERİ TOPLAMA NOKTASI: Harp esirlerinin, ileri bir muharebe sahasında, acele taktik değerdeki bilgiler bakımında, mahallinde inceleme ve müteakip tahliye yapılana kadar toplandıkları belirli bir nokta
straggler collecting point
(Askeri) DÖKÜNTÜ TOPLAMA MERKEZİ: Personeli askeri inzibat birlikleri tarafından temin edilen ve bu personel tarafından faaliyette tutulan bir nokta. Döküntüler kıtalarına iade edilmek veya diğer şekilde işlem görmek üzere burada tutulurlar
ticket collecting
(Sinema) bilet kesme
vehicle collecting point
(Askeri) ARAÇ TOPLANMA NOKTASI: Arızalı araçları almak, onarıp tahliye etmek üzere tesis edilen bir toplanma noktası veya bakım bölgesi
Englisch - Englisch
A hobby including seeking, locating, acquiring, organizing, cataloging, displaying, storing, and maintaining whatever items are of interest to the individual collector
Present participle of collect
Authorized to collect freight and charges on behalf of Nedlloyd
The removal of materials in archaeological context from one settlement by the residents of another
The technique of first receiving a ground or airborne ball, then bringing it under control before putting it into play
{i} taking payments; gathering together from different places
Receiving and controlling a ball before putting it in play
the act of gathering something together
A collecting tin or box is one that is used to collect money for charity. see also collect
collecting agent
person who collects money from clients
collecting bank
Bank in the buyer's country that participates in a collection The collecting bank may or may not also be the presenting bank, who presents documents to the buyer and claims payment
collecting bank
Any bank other than the remitting bank involved in the collection of a draft and/or documents
collecting bank
(1) Generally, any bank that collects an item, including the first bank to which the customer delivers the item (often the depositary bank) and the presenting bank, the last bank to handle the item and that presents it to the party for payment or acceptance (2) In international collections, any bank other than the first bank in the collection chain
collecting memorabilia
gathering souvenirs
collecting services
business of collecting debts in return for a commission
collecting terms
addition or subtraction of terms in algebraic formulas
coin collecting
Systematic accumulation and study of coins, tokens, paper money, and objects of similar form and purpose. The long-held view that coin collecting began with the Italian Renaissance has been challenged by growing evidence that the activity is far more venerable. There exist a variety of literary accounts of collecting from ancient Greek and Roman sources, and there is tangible archaeological evidence that coins have been collected at least from the Roman era. Collecting was perhaps less important during the Middle Ages, but during the 15th-16th centuries it again became more popular, mostly among European aristocrats. In the 17th century the nature of collecting shifted slowly toward serious research. As a result, very broad collections were formed, studied, and catalogued. In the 20th century museums took over the main task of forming large collections of great detail and range. It was also during this time that a popular market for coins began to develop. Previously only the very wealthy purchased ancient coins and the number of sources were few. London became the world's largest numismatic market, serving the interests of public collections and private collectors in many lands. The Internet became an important aspect of coin collecting in the late 1990s, both because it afforded a virtual marketplace that permitted buyers and sellers from anywhere in the world to trade in coins and for the educational effect of the many Web sites devoted to the hobby. See also philately
collect
To gather together; amass items

Suzanne collected all the papers she had laid out.

collect
To accumulate similar items or items belonging to a particular theme, particularly for a hobby or recreation

John Henry collects stamps.

collect
To form a conclusion; to deduce, infer. (Compare gather, get.)

the riot is so great that it is very difficult to collect what is being said.

collect
To get; particularly, get from someone

A mortgage company collects a monthly payment on a house.

stamp-collecting
The hobby of collecting and displaying postage stamps and related items
collect
{v} to gather, get, recover, infer
collect
{n} a short comprehensive prayer
battalion collecting station
field hospital
collect
{i} short prayer
collect
assemble or get together; "gather some stones"; "pull your thoughts together"
collect
If you collect yourself or collect your thoughts, you make an effort to calm yourself or prepare yourself mentally. She paused for a moment to collect herself He was grateful for a chance to relax and collect his thoughts. = compose
collect
get or gather together; "I am accumulating evidence for the man's unfaithfulness to his wife"; "She is amassing a lot of data for her thesis"; "She rolled up a small fortune"
collect
To gather or exact from a number of persons or sources
collect
The jaw folder doubles the signatures up using the collect cylinder, so that the signatures leave the jaw folder with twice as many pages, but half as often See Straight
collect
A call that is paid for by the receiving/destination phone number Requires approval/authorization of the person being called
collect
A collect call is a telephone call that is paid for by the person receiving it, not the person making it. She received a collect phone call from Alaska. If you call collect when you make a telephone call, the person who you are phoning pays the cost of the call and not you. Should you lose your ticket call collect on STA's helpline
collect
gather or collect; "You can get the results on Monday"; "She picked up the children at the day care center"; "They pick up our trash twice a week"
collect
Gather together; amass items
collect
If a substance collects somewhere, or if something collects it, it keeps arriving over a period of time and is held in that place or thing. Methane gas does collect in the mines around here. water tanks which collect rainwater from the house roof
collect
To assemble together; as, the people collected in a crowd; to accumulate; as, snow collects in banks
collect
{s} having the receiver pay the charges (for a phone call)
collect
All charges incurred from door-to-door are paid by the consignee
collect
a short prayer generally preceding the lesson in the Church of Rome or the Church of England get or bring together; "accumulate evidence" call for and obtain payment of; "we collected over a million dollars in outstanding debts"; "he collected the rent" gather or collect; "You can get the results on Monday"; "She picked up the children at the day care center"; "They pick up our trash twice a week" payment due by the recipient on delivery; "a collect call"; "the letter came collect"; "a COD parcel" make a telephone call or mail a package so that the recipient pays; "call collect"; "send a package collect
collect
a short prayer generally preceding the lesson in the Church of Rome or the Church of England
collect
make a telephone call or mail a package so that the recipient pays; "call collect"; "send a package collect"
collect
When you collect someone or something, you go and get them from the place where they are waiting for you or have been left for you. David always collects Alistair from school on Wednesdays After collecting the cash, the kidnapper made his escape down the disused railway line. = pick up
collect
In interline moves, the amount of transportation and other charges are paid at the point of termination of the final rail carrier
collect
If you collect for a charity or for a present for someone, you ask people to give you money for it. Are you collecting for charity? They collected donations for a fund to help military families
collect
A collect (pronounced CALL-ect) is a short prayer that summarizes a foregoing series of prayers or a worship service A collect is usually one sentence long and consists of three parts: an invocation, a petition, and a doxology The following is an example of a simple collect: O God, who gave your only Son to die for our sins, give us grateful hearts to live worthily before you; through Jesus Christ your Son our Lord AMEN
collect
If you collect things, such as stamps or books, as a hobby, you get a large number of them over a period of time because they interest you. One of Tony's hobbies was collecting rare birds. + collecting col·lect·ing hobbies like stamp collecting and fishing
collect
a short prayer generally preceding the lesson in the Church of Rome or the Church of England get or bring together; "accumulate evidence"
collect
make a telephone call or mail a package so that the recipient pays; "call collect"; "send a package collect
collect
To gather into one body or place; to assemble or bring together; to obtain by gathering
collect
Get; particularly, get from someone
collect
{f} gather; take payments (of money); assemble
collect
call for and obtain payment of; "we collected over a million dollars in outstanding debts"; "he collected the rent"
collect
gather or amass
collect
A short, comprehensive prayer, adapted to a particular day, occasion, or condition, and forming part of a liturgy
collect
If you collect a number of things, you bring them together from several places or from several people. Two young girls were collecting firewood 1.5 million signatures have been collected. = gather
collect
The prayer said before the reading of the epistle lesson, especially one found in a prayerbook, as with the Book of Common Prayer
collect
Frequently recited together at BPW meetings, the Collect was written by BPW member Mary Stewart of Colorado as a prayer to instill a sense of unity among women working together with wide interests and important goals
collect
Accumulate similar items or items belonging to a particular theme, particularly for a hobby or recreation
collect
The consignee pays the freight charges
collect
get or bring together; "accumulate evidence"
collect
Consignee is responsible for paying the shipping and other charges   If the consignee has a credit account with Integres it can be settled on account   If the consignee does not have credit then cashier, certified, traveler's or company check or a money order will be collected when the shipment is delivered (FCCOD is Freight Charges Collect On Delivery )
collect
payment due by the recipient on delivery; "a collect call"; "the letter came collect"; "a COD parcel"
collect
To infer; to conclude
collect
To infer from observed facts; to conclude from premises
collect
To demand and obtain payment of, as an account, or other indebtedness; as, to collect taxes
collect
collective(ly)past part past participle
collect
Prayer which gathers people together around the theme for a particular liturgy
collect
If something collects light, energy, or heat, it attracts it. Like a telescope it has a curved mirror to collect the sunlight
collect
From the Latin word collecta, meaning "assembly " The word is normally used to refer to the prayer near the beginning of the Eucharist that precedes the lessons The collect was supposedly designed to "collect" the thoughts of the lessons and bind the thoughts together, back in the days when only one lesson and a Gospel were read A collect is actually any short prayer that contains an invocation, a petition, and a pleading in Christ's Name (in that order)
egg collecting
{i} gathering together or collection of eggs
stamp collecting
Stamp collecting is the hobby of building up a collection of stamps. the practice of collecting stamps from interest or because of their financial value collector
stamp collecting
philately: the collection and study of postage stamps
stamp collecting
gathering of postage stamps
tax collecting
taking of tax money, acceptance of taxes
collecting

  Türkische aussprache

  kılektîng

  Aussprache

  /kəˈlektəɴɢ/ /kəˈlɛktɪŋ/

  Etymologie

  [ k&-'lekt ] (verb.) 1563. Latin collectus, past participle of colligere to collect, from com- + legere to gather; more at LEGEND.

  Videos

  ... So we are now collecting all kinds of data for the ...
  ... from crises, collecting data when there are ...

  Wort des Tages

  magdalen
Favoriten