convoy

listen to the pronunciation of convoy
İngilizce - Türkçe
konvoy

Ordu kamyonları konvoyu yolu kapatıyordu. - The convoy of army trucks was blocking the road.

(korumak amacıyla) eşlik etmek
{f} eşlik et
{i} koruma
{f} korumak
{i} eşlik
{i} kafile
{i} katar
(Askeri) KONVOY: l. Toplanıp birlikte hareket etmek üzere tertiplenmiş genellikle harp gemileri ve/veya uçakların refakatinde bulunan bir miktar ticaret gemisi veya yardımcı gemi ya da her ikisinden oluşan gemi kafilesi veya harp gemisi refakatinde tek bir ticari gemi veya yardımcı gemi. 2. Bir koruma söz konusu olmaksızın, kontrollü ve muntazam hareketi temin maksadıyla tertiplenmiş bir araç grubu. Ayrıca bak. "coastal convoy", "evacuation convoy", "ocean convoy"
{f} refakât etmek
{f} eşlik etmek
birlikte gitmek
convoy pennant
konvoy flaması
convoy assembly
(Askeri) konvoy toplanması
convoy assembly
(Askeri) KONVOY TOPLANMASI: Ticaret gemilerinin konvoy teşkil etmek üzere tertiplenmesi
convoy assembly port
(Askeri) KONVOY TOPLANMA LİMANI: Açık denizlerde veya kıyı sularında seyredecek gemilerin denize açıldıkları liman
convoy commodore
(Askeri) KONVOY KOMODORU: Taktik komutanın emirlerine bağlı olarak konvoya komuta etmekle görevlendirilmiş deniz subayı veya konvoydaki gemilerden birinin süvarisi. Eğer su üstü refakat gemileri mevcut değilse, bütün komutayı ele alır
convoy commodore
(Askeri) konvoy komodoru
convoy discipline
(Askeri) KONVOY DİSİPLİNİ: Bir konvoyun mümkün olduğu kadar azami sürat ve emniyetle ve diğer trafiği, imkan nispetinde az etkileyecek şekilde, hareketini sağlamak için gerekli talimata riayet edilmesi
convoy dispersal point
(Askeri) KONVOY DAĞILMA NOKTASI: Denizde konvoyun dağıldığı ve ondan sonra her geminin bağımsız olarak yoluna devam ettiği nokta
convoy dispersal point
(Askeri) konvoy dağılma noktası
convoy escort
(Askeri) KONVOY REFAKAT KUVVETİ: Bir konvoya refakat eden ve himayesinden sorumlu olan gemiler veya hava araçları
convoy guard
(Askeri) KONVOY MUHAFIZI: Motorlu araçlardan müteşekkil bir konvoyun dağılmasını, tahrip edilmesini ve ele geçirilmesini önleyecek muhafız
convoy joiner
(Askeri) KONVOYA SONRADAN KATILAN (GEMİ VEYA GEMİ GRUBU): Bir ana konvoydan ayrı olarak seyredip buna sonradan katılan bir gemi veya gemi grubu. Ayrıca bak. "convoy leaver", "joiner", "joiner convoy", "joiner section"
convoy leaver
(Askeri) KONVOYDAN AYRILAN: Önceden tespit edilmiş kendi terminal limanına ayrı olarak gitmek üzere ana konvoyu terkeden, bu konvoyun bir kısmı veya bu konvoyla seyreden her gemi (tek başına ayrılan gemi). Ayrıca bak. "convoy joiner", "leaver convoy", "leaver section"
convoy loading
(Askeri) KONVOY YÜKLEMESİ: Birliklerin, teçhizat ve ikmal maddeleriyle birlikte mutlak surette aynı gemiye değil de, aynı hareket grubu içindeki gemilere yüklenmesi. Ayrıca bak. "loading" (Not. NATO "ship" kelimesi yerine "vessel" kelimesini kullanmaktadır)
convoy route
(Askeri) KONVOY ROTASI: İlgili ulaştırma planlama makamı tarafından bir konvoya tahsis edilen belirli istikamet, rota
convoy schedule
(Askeri) KONVOY PROGRAMI: Sevkiyat hatlarını, toplanma ve dağılma bölgelerini, planlanmış ilerleme hızını uğranılacak limanları gösteren planlı konvoy seyir programı
convoy schedule
(Askeri) konvoy programı
convoy speed
(Askeri) KONVOY SEYİR SÜRATİ: Konvoy komutanının konvoy kılavuz gemisine muhafaza etmesini emrettiği hız
convoy terminal area
(Askeri) KONVOY TERMİNAL BÖLGESİ: Merkez aldığı liman veya demirleme yerinin adı ile anılan, konvoyların ve konvoy kısımlarının geldiği ve bunların kıyı konvoy sistemlerine dağıtılacağı veya son varış yerlerine bağımsız olarak yola çıkacakları bir coğrafik bölge
convoy terminal area
(Askeri) konvoy terminal bölgesi
convoy through escort
(Askeri) KONVOY REFAKAT GEMİLERİ: Yakın refakat gemilerinden normal olarak toplanma limanından varış limanına kadar konvoyla birlikte seyreden gemiler
convoy through escort
(Askeri) konvoy refakat gemileri
convoy title
(Askeri) konvoy ismi
convoy title
(Askeri) KONVOY İSMİ: Herbir konvoyun kalkış ve varış limanlarını, hızını ve seri numarasını veren harf ve sayıların bir bileşimi
convoy unit loading
(Askeri) BİRLİK KONVOY YÜKLEMESİ: Bak. "convoy loading"
coastal convoy
(Askeri) KIYI KONVOYU: Genel olarak kıyı sularında seyreden çıkış ve varış liman veya terminalleri aynı memleket kara suları içinde bulunan bir konvoy. Ayrıca bakınız: "convoy"
coastal convoy
(Askeri) kıyı konvoyu
joiner convoy
(Askeri) küçük konvoy
evacuation convoy
(Askeri) TAHLİYE KONVOYU: Bölgenin tahliye edilmesi için kullanılan bir deniz konvoyu. Ayrıca bakınız: "area evacuation"
joiner convoy
(Askeri) KÜÇÜK KONVOY: Ana konvoya katılmak üzere seyreden konvoy. Ayrıca bakınız: "joiner", "joiner section"
leaver convoy
(Askeri) AYRILMIŞ KONVOY: Ana konvoydan ayrılmış ve farklı bir istikamette seyreden gemi topluluğu veya bir gemi
main convoy
(Askeri) ANA KONVOY: Gemilerinin demirlediği limandan gidecekleri yere kadar beraber seyreden konvoy. Tek bir gemi, gemiler veya konvoylar buna katılabilir ve bazıları ayrılabilir
mercantile convoy
(Askeri) TİCARİ KONVOY: Deniz Ulaştırma kontrol teşkilatı vasıtasıyla kontrol edilen ve esas olarak ticaret gemilerinden oluşan bir konvoydur
military convoy
(Askeri) ASKERİ KONVOY (ABD SAVUNMA BAKANLIĞI, NATO): İlave ve/veya ticari gemilerin askeriye tarafından kiralanması veya istenmesiyle oluşan bir konvoy. Kiralanan deniz araçlarıyla taşımacılık, takviye harekatları, lojistik destek, veya çıkarma takviyesi harekatlarında oluşturulur. Askeri bir birlik gibi kontrol edilir ve üst makamlara durum bildirimi yapılır
motor convoy
(Askeri) MOTORLU KONVOY: Askeri personel veya malzemenin naklinde kullanılan ve tek kontrol altında, refakatli veya refakatsiz, hareket eden iki veya daha fazla araç. Ayrıca bakınız: "convoy"
motor convoy
(Askeri) motorlu konvoy
nato short haul convoy
(Askeri) NATO KISA NAKLİYAT KONVOYU: Seyahati kıyı sularına inhisar eden; kalkış ve varış liman veya su terminalleri ayrı memleketlerde bulunan bir konvoy. Bak. "convoy"
nonmercantile convoy
(Askeri) TİCARİ OLMAYAN KONVOY: Bak. "military convoy"
ocean convoy
(Askeri) OKYANUS KONVOYU, AÇIK DENİZ KONVOYU: Genellikle kıta sahanlığı dışında seyreden konvoy. Ayrıca bakınız: "convoy"
ocean convoy
(Askeri) açık deniz konvoyu
ocean convoy
(Askeri) okyanus konvoyu
unscheduled convoy phase
(Askeri) PROGRAMLANMAMIŞ KONVOY SAFHASI: Savaşın ilk günlerinde düzenli konvoy safhasında programlanmış konvoylara geçilmeden önce geçici olarak oluşturulan konvoylar
İngilizce - İngilizce
One or more merchant ships sailing in company to the same general destination under the protection of naval vessels
To escort a group of vehicles, and provide protection
A group of vehicles travelling together for safety, especially one with an escort
a protecting force accompanying property in course of transportation
{n} an attendance for defense, protection, the thing protected
{i} train of vehicles or ships accompanied by a protecting escort; armed escort; group of military vehicles traveling together on a mission
and having an armed escort
A convoy is a group of vehicles or ships travelling together. a U.N. convoy carrying food and medical supplies They travel in convoy with armed guards. a group of vehicles or ships travelling together, sometimes in order to protect one another convoy of (convoi, from conveier, convoier; CONVEY). to travel with something in order to protect it. Vessels sailing under the protection of an armed escort. Since the 17th century, neutral powers have claimed the right of convoy in wartime, providing warships to escort their merchantmen and keep them secure from search or seizure. In World War I the British organized transatlantic convoys protected by a cordon of warships; the same system protected Allied shipping from German submarines during the Battle of the Atlantic in World War II. During the Iran-Iraq War (1980-90), oil tankers transiting the Strait of Hormuz into and out of the Persian Gulf were escorted by warships of the U.S. and other Western navies
The act of attending for defense; the state of being so attended; protection; escort
the act of escorting while in transit a collection of merchant ships with an escort of warships a procession of land vehicles traveling together escort in transit; "the trucks convoyed the cars across the battle zone"; "the warships convoyed the merchant ships across the Pacific
A protection force accompanying ships, etc
A standard query reporting (SQR) generator with a GUI front end specifically designed as a migration tool to a PeopleSoft target application that supports the entire suite of PeopleSoft products It stores metadata in a centrally accessible repository and is a useful tool for moving data between two databases or flat file formats It can provide significant savings in coding time through greater accuracy
To accompany for protection, either by sea or land; to attend for protection; to escort; as, a frigate convoys a merchantman
A group of vehicles travelling together
escort in transit; "the trucks convoyed the cars across the battle zone"; "the warships convoyed the merchant ships across the Pacific"
on their way from place to place, by sea or land; an escort, for protection or guidance
A vessel or fleet, or a train or trains of wagons, employed in the transportation of munitions of war, money, subsistence, clothing, etc
a procession of land vehicles traveling together
A drag or brake applied to the wheels of a carriage, to check their velocity in going down a hill
the act of escorting while in transit
{f} accompany, escort (generally to provide protection)
Conveyance; means of transportation
a collection of merchant ships with an escort of warships
convoy pennant
(b) Alone by a senior officer present during evolutions or drills, when it commands "Silence
convoy pennant
A white pennant with red border, carried : (a) Forward on all vessels on convoy duty
convoy pennant
(c) Over a signal number, when it refers to the signal number of an officer in the Annual Navy Register
convoy pennant
" (c) Over a signal number, when it refers to the signal number of an officer in the Annual Navy Register
convoyed
past of convoy
convoys
plural of convoy
convoys
third-person singular of convoy
refugee convoy
{i} convoy of refugees (usually fleeing a country or region)
truck convoy
series of trucks traveling one after the other
convoy