transportation

listen to the pronunciation of transportation
İngilizce - Türkçe
ulaşım

Boston'a geri dönmemiz için ulaşımı düzenledim. - I've arranged transportation for us back to Boston.

Bizim ulaşıma ihtiyacımız var. - We need transportation.

taşıma

Bu yer, toplu taşıma araçları için uygun değildir. - This place isn't convenient for public transportation.

Toplu taşıma aracı ile oraya gitmek can sıkıcı. - It's a pain in the neck to get there by public transportation.

nakliye
taşımacılık

Taşımacılık araçlarımız yok. - We have no means of transportation.

{i} nakliye aracı
(Gıda,Kimya) taşınım
ulaşım yolları
(Bilgisayar) aktarım
sürgün/taşıt/taşımacılık
nakletme
sürgüne gönderme
sürgün
nakil
gönderme
sürme
taşınma
nakledilme
münakalât
sürgünlük cezası
(Askeri) ULAŞTIRMA: Personel ve malzemenin, bir yerden başka bir yere taşınması
nakil vasıtası bileti
yerden yere taşıma
{i} nakliye ücreti
{i} nakliyat
{i} navlun
nakil vasıtası
{i} taşıt
transportasyon
isal
ulaşımda
transport
nakliye
transport
nakil

Bu cadde tehlikeli eşya nakilleri için kapalı. - This street is closed for transports of dangerous goods.

transport
taşıma

Bir tayfun kuvvetli rüzgarlarla ve toplu taşıma araçlarını durduran şiddetli yağmurlarla çarşamba günü Tokyo'yu vurdu. - A typhoon hit Tokyo on Wednesday with strong winds and heavy rains stopping public transportation.

Toplu taşıma sistemi saat gibi çalışır. - The public transportation system runs like clockwork.

transport
taşımak

Sami, mobilyalarını Kahire'ye taşımak için düzenlemeler yaptı. - Sami made arrangements to transport his furniture to Cairo.

Sami mobilyalarını taşımak için kendi kamyonunu kullandı. - Sami used his own truck to transport his furniture.

transportation capacity
taşıma kapasitesi
transportation company
(Turizm) ulaştırma kuruluşu
transportation engineering
ulaştırma mühendisliği
transportation means
(Turizm) ulaştırma aracı
transportation order
taşıma siparişi
transportation policy
ulaştırma politikası
transportation service
(Eğitim) ulaşım servisi
transportation vehicle
ulaşım aracı
transportation system
taşıma sistemi
transportation tax
nakliyat vergisi
transportation fee
(Finans) nakliye ücreti
transportation insurance
taşıma sigortası
transportation network
Ulaşım ağı
Transportation Coordinator's Automated Command and Control Information System
(Askeri) Ulaştırma Koordinatörü Otomatik Komuta ve Kontrol Bilgi Sistemi
Transportation Coordinator's Automated Information for Movement System
(Askeri) Ulaştırma Koordinatörü Otomatik İntikal Bilgi Sistemi
Transportation Coordinator's Automated Information for Movement System II
(Askeri) Ulaştırma Koordinatörü Otomatik İntikal Bilgi Sistemi II
Transportation Engineering Agency
(Askeri) Ulaştırma İstihkam Dairesi
transportation agency
(Ticaret) nakliyat acentası
transportation agent
(Askeri) ULAŞTIRMA TEMSİLCİSİ: Bir nakliye gemisine geminin anavatan limanındaki ulaştırma sınıfı amiri tarafından atanan bir subay. Bu temsilci; gemiye bir ulaştırma subayı tayin edilmediği takdirde, bu subaya ait görevleri de yerine getirir
transportation agent
(Askeri) ulaştırma temsilcisi
transportation aisle
(Askeri) ULAŞTIRMA ARA YOLU: İkmal maddelerinin depo içinde nakline elverişli ana ve çapraz yollar. Bak. "aisle"
transportation aisle
(Askeri) ulaştırma ara yolu
transportation analysis, modeling, and simulation
(Askeri) ulaştırma analiz, modelleme ve simülasyon
transportation and recovery
(Otomotiv) nakliye ve yenileme
transportation and state
ulaştırma ve devlet
transportation and storage conditions
tasima ve saklama kosullari
transportation and telecommunications intelligence
(Askeri) ULAŞTIRMA VE TELEKOMÜNİKASYON İSTİHBARATI: Yabancı memleketlerin ulaştırma ve telekomünikasyonu hakkında bilgi edinmek maksadıyla yapılan stratejik istihbarat
transportation buildings
ulaştırma yapıları
transportation cask
(Çevre) taşıma fıçısı
transportation company
(isim)kliye şirketi
transportation company
(Askeri) ULAŞTIRMA BÖLÜĞÜ
transportation company
nakliye şirketi
transportation conditions
(Ticaret) taşıma koşulları
transportation conditions
(Ticaret) tedavül kabiliyeti
transportation container
(Nükleer Bilimler) taşıma kabı
transportation contract
sevkiyat sözleşmesi
transportation contract
(Kanun) sevkıyat sözleşmesi
transportation control and movement document
(Askeri) ULAŞTIRMA KONTROL VE TAŞIMA BELGESİ: Savunma Bakanlığınca dünya çapındaki ulaştırma sisteminde aktarma noktalarına ve en son alıcılara, bir sevkiyat hakkında ön bilgi vermek üzere tasarlanmış çok maksatlı bir form
transportation control and movement document
(Askeri) ulaştırma kontrol ve intikal dokümanı
transportation corps
(Askeri) ulaştırma sınıfı
transportation corps
(Askeri) ULAŞTIRMA SINIFI; ULAŞTIRMA TEŞKİLATI: Kara Kuvvetlerine ait bütün ulaştırma araç ve malzemesinin işletilmesi ve bakımı ile görevli teknik sınıf
transportation corps
(Askeri) ulaştırma teşkilatı
transportation corps release
(Askeri) ULAŞTIRMA İZNİ, NAKLİYAT MÜSAADESİ
transportation corps release
(Askeri) ulaştırma izni
transportation corps release
(Askeri) nakliyat müsaadesi
transportation corps release number
(Askeri) ULAŞTIRMA İZNİ NUMARASI, NAKLİYAT MÜSAADESİ NUMARASI: Denizaşırı sevkıyatta, bir veya birden çok vagon yükünün veya buna eşit yüklerin, çıkış noktasından bindirme limanına nakledilmesinde, bu gibi sevkiyatı tanıtmak maksadıyla kullanılan numara. Bu numara, sevkıyatın yapılacağı yolu veya usulü de gösterir
transportation costs
(Ticaret) taşıma masrafları
transportation costs
(Ticaret) taşıma maliyeti
transportation costs
(Ticaret) taşıma giderleri
transportation discrepancy report
(Askeri) ulaştırma uyuşmazlık raporu
transportation emergency
(Çevre) nakil sırasındaki acil durum
transportation emergency
(Askeri) acil nakliye durumu
transportation emergency
(Askeri) ACİL NAKLİYE DURUMU: Normal nakliye kapasitesinin ve askeri intikal gereksinimlerine zarar verecek büyüklükteki bir yeterliğin eksikliğinin meydana getirdiği durum. Bu durum, Başkan veya Savunma Trafiği Dairesinin lüzumlu sürekli hareketini sağlayacak diğer atanmış makam tarafından yerine getirilecek istisnai hareketi gerektirmektedir
transportation engineering
(Askeri) ULAŞTIRMA TEKNİĞİ: Ulaştırma tesisleri ihtiyaçlarının kıymetlendirilmesi, tertip ve çalışma yönlerinin planlanması; her türlü ulaştırma usulleriyle elverişli, emin ve verimli hareket ve intikali sağlamak üzere ulaştırma teçhizatı, ulaştırma tesisleri ve trafik hareket şekilleriyle en verimli ilişkinin geliştirilmesi bilimi
transportation enterprise
(Ticaret) taşıma firması
transportation enterprise
nakliyat firması
transportation equipment
(Ticaret) taşıma teçhizatı
transportation expenditure
(Ticaret) taşınma giderleri
transportation facilities
(Askeri) taşıma tesisleri
transportation in kind
(Askeri) SEVK MUHTIRASI İLE ULAŞTIRMA: Seyahat eden kimselerden ücret alınmadan Hükümet tarafından yapılan nakliyat. Hükümetin kendi kara, hava ve deniz araçları vasıtasıyla yaptığı ve ticari nakil araçlarıyla nakliyat için nakliyat istek belgeleri ve benzeri dokümanlar temini suretiyle yapılan nakliyatı içine alır
transportation index
(Nükleer Bilimler) taşıma indisi
transportation manifest
(Askeri) ulaştırma manifestosu
transportation manifest
(Askeri) ULAŞTIRMA MANİFESTOSU: Ulaştırma ve nakliyat büroları tarafından istenen bilgileri ihtiva eden deniz gönderme belgesi. Bu belge iki kısımdan ibarettir
transportation movements
(Askeri) intikal yönetimi
transportation movements
(Askeri) intikal yönetim hizmeti
transportation movements
(Askeri) İNTİKAL YÖNETİMİ, İNTİKAL YÖNETİM HİZMETİ: Hareket ve intikal kabiliyetlerinin, intikal ihtiyaçları azami başarıyla sağlanacak şekilde yönetimi. Bak. "movement control"
transportation network
(Askeri) ULAŞTIRMA ŞEBEKESİ: Bak. "transport network"
transportation network
(Askeri) ulaştırma şebekesi
transportation of patients
(Tıp) hastaların taşınması
transportation officer
(Askeri) ulaştırma subayı
transportation officer
(Askeri) ULAŞTIRMA SUBAYI: Ulaştırma sınıfına mensup ve ulaştırma işlerini kontrol ve koordine etmekle görevli subay
transportation operating agencies
(Askeri) NAKLİYE FAALİYETİ TEŞKİLATLARI (SİVİL): Bir veya daha çok nakliye şeklinin fonksiyonel yönetimi için olağanüstü ulusal koşullar altındaki sorumluluklara sahip olan Federal teşkilatlardır; bunlar aynı zamanda Federal Teşkilatlar veya Federal Nakliye Teşkilatlarıdır
transportation order
(Askeri) ULAŞTIRMA EMRİ, TAŞIMA EMRİ: Kıta ve teçhizatın nakli ile ilgili talimat ve direktiflerini ihtiva eden emir
transportation pilot
(Askeri) ulaştırma pilotu
transportation planning
taşımacılık planlaması
transportation planning
ulaştırma planlaması
transportation planning
(Ticaret) taşıma planlaması
transportation planning
ulaşım planlama
transportation priorities
(Askeri) nakliye öncelikleri
transportation priorities
(Askeri) NAKLİYE ÖNCELİKLERİ: Münasip trafiğe verilen, kendi harekat önceliğini oluşturan göstergeler. Uygun öncelik sistemleri, deniz ve hava trafik hareketine uygulanmaktadır. Olağanüstü durumlarda, öncelikler kıta ABD'sinin kara, su veya hava hareketine uygulanabilmektedir
transportation request
(Askeri) ULAŞTIRMA İSTEĞİ: Hükümet hesabına resmi seyahat yapan personele yolcu aracı temini için bir ulaştırma bölüğüne verilen resmi emir
transportation school
(Askeri) ULAŞTIRMA OKULU: Ulaştırma sınıfının teknik ve taktik görevleri üzerinde eğitim yapan ve bu sınıfta hizmet görmek üzere subay ve uzman personel yetiştiren sınıf okulu. Bak. "service school"
transportation school
(Askeri) ulaştırma okulu
transportation service
(Askeri) ULAŞTIRMA HİZMETİ: Kara Ordusu'nda ulaştırma sınıfının gördüğü hizmet
transportation service company
(Ticaret) taşımacılık şirketi
transportation service school
(Askeri) ulaştırma sınıf okulu
transportation support battalion (USMC)
(Askeri) ulaştırma destek taburu
transportation tank
taşıma tankı
transportation tax
(Ticaret) ulaştırma vergisi
transportation taxes
(Turizm) ulaşım vergisi
transportation terminal
ulaştırma terminali
transportation terminal battalion
(Askeri) ulaştırma terminal taburu
transportation terminal unit
(Askeri) ulaştırma terminal birliği
transportation unit
(Askeri) ULAŞTIRMA BİRİMİ: Ulaştırma birimi; tek ulaştırma kontrol numarası altında tek bir araçta nakledilen bir veya daha çok sevkiyat biriminden ibarettir. Bak. (shipment unit)
transportation working Capital Fund
(Askeri) ulaştırma işletme Sermaye Fonu
transportation zone
(Askeri) ULAŞTIRMA BÖLGESİ: Ulaştırma Dairesi Başkanı'nın direktiflerine göre, belirli trafik idaresi faaliyetleri ile ulaştırma sınıfına ait diğer faaliyetleri yürütmek maksadıyla Anayurt içinde tesis edilen bir bölge
traffic management office; transportation management office
(Askeri) trafik idare ofisi; ulaştırma yönetim ofisi
transmission control code; transportation component command
(Askeri) iletim kontrol kodu; ulaştırma unsur komutanlığı
troop transportation
(Askeri) KITA ULAŞTIRMASI: Kara, hava veya deniz araçları ile, kıtaların bir yerden başka yere nakledilmesi
troop transportation
(Askeri) kıta ulaştırması
trush transportation
(Askeri) atığın taşınımı
ground transportation
Kara taşımacılığı
transport
(Tıp) Taşınma, bir yerden diğer yere geçme iletilme
transport
ulaşım

Konsolosluk Tom için tıbbi ulaşımı düzenlemeye yardımcı oldu. - The consulate helped arrange medical transport for Tom.

Boston'a geri dönmemiz için ulaşımı düzenledim. - I've arranged transportation for us back to Boston.

choice of transportation
ulaştırma seçimi
cost of transportation
(Ticaret) nakliye
marine transportation
(Ticaret) deniz taşımacılığı
marine transportation
(Askeri) deniz ulaşımı
transport
(Askeri) nakliye gemisi
transport
götürmek
transport
(Ticaret) taşıma aracı

Toplu taşıma aracı ile oraya gitmek can sıkıcı. - It's a pain in the neck to get there by public transportation.

transport
nakledilme
transport
(Bilgisayar) taşıyıcı
transport
taşınabilir
transport
(Bilgisayar) aktarım
transport
nakliye yapmak
transport
(Ticaret) ulaştırmak
transport
(İnşaat) taşınım
underground transportation
altulaşım
Ministry of Transportation
Ulaştırma Bakanlığı
cost of transportation
nakliye maliyeti
department of transportation
nakliyat bölümü
international transportation
uluslararası taşımacılık
land transportation
karayolu taşımacılığı
mass transportation
toplu taşıma
means of transportation
ulaşım vasıtası
public transportation
toplu taşıma
transport
araç

Bu yer, toplu taşıma araçları için uygun değildir. - This place isn't convenient for public transportation.

Bir tayfun kuvvetli rüzgarlarla ve toplu taşıma araçlarını durduran şiddetli yağmurlarla çarşamba günü Tokyo'yu vurdu. - A typhoon hit Tokyo on Wednesday with strong winds and heavy rains stopping public transportation.

transport
{f} naklet

Sami mobilyalarını Kahire'ye nakletti. - Sami transported his furniture to Cairo.

transport
taşımacılık

Taşımacılık araçlarımız yok. - We have no means of transportation.

transport
sürgüne göndermek
transport
taşıt
urban transportation
kentsel ulaşım
transport
{f} nakletmek
public transportation vehicles
Toplu taşıma araçları

Public Transportation vehicles are very important to inner city travelling.

stream transportation
Akarsu taşımacılığı
transport
naklet(mek)
transport
taşı
transportational
taşımalı
Commander in Chief, United States Transportation Command
(Askeri) Birleşik Devletler Ulaştırma Komutanlığı Başkomutanı
Defense Transportation Reporting and Control System
(Askeri) Savunma Bakanlığı Ulaştırma Raporlama Ve Kontrol Sistemi
Defense Transportation Tracking System
(Askeri) Savunma Bakanlığı Ulaştırma Takip Sistemi
Department of Transportation emergency organization
(Askeri) Ulaştırma Bakanlığı acil durum teşkilatı
Global Air Transportation Execution System
(Askeri) Küresel Hava Ulaştırma Yönetim Sistemi
Global Transportation Network
(Askeri) Küresel Ulaştırma Ağı
Joint Intelligence Center for Transportation
(Askeri) Ulaştırmadan Sorumlu Müşterek İstihbarat Merkezi
Joint Transportation Board
(Askeri) Müşterek Ulaştırma Kurulu
Military Traffic Management Command Transportation Engineering Agency
(Askeri) Askeri Trafik İdare Komutası Ulaştırma İstihkam Teşkilatı
National Transportation Safety Board
(Askeri) Milli Ulaştırma Güvenliği Kurulu
Navy material transportation office
(Askeri) Deniz kuvvetleri malzeme ulaştırma ofisi
Office of Emergency Transportation (DOT)
(Askeri) Acil Durum Ulaştırma Dairesi
Secretary of Transportation
(Askeri) Ulaştırma Bakanı
United States Transportation Command
(Askeri) Birleşik Devletler Ulaştırma Komutanlığı
air transportation
(Askeri) HAVA ULAŞTIRMASI: Araç personel ve teçhizatın, genel olarak, nakliye tayyareleri, planörler ve helikopterlerle havadan taşınması
characteristics of transportation resources
(Askeri) ulaşım kaynakları karakteristikleri
characteristics of transportation resources report
(Askeri) ulaşım kaynakları karakteristikleri raporu
chief of transportation, the
(Askeri) ULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANI: Ulaştırma Teşkilatının idari ve teknik başkanlığını yapan subay
civil transportation
(Askeri) SİVİL ULAŞTIRMA: Sivil vasıtalar ile şahısların, eşyanın, postanın taşınması ve taşımayı icra etmek için gerekli kaynaklar (zirai ve petrol ürünleri için olanların haricindeki depoları kapsar). (Askeriye tarafından yapılan veya kontrol edilen ulaştırma ile petrol ve gaz boru hatları hariç)
common transportation policy
(Avrupa Birliği) (Transport) Ortak (Taşımacılık) Ulaştırma Politikası
defense transportation regulation
(Askeri) savunma ulaştırma düzenlemeleri
defense transportation system
(Askeri) SAVUNMA ULAŞTIRMA SİSTEMİ
district transportation office
(Askeri) astbölge ulaştırma bürosu
district transportation office
(Askeri) ast bölge ulaştırma bürosu
district transportation office
(Askeri) AST BÖLGE ULAŞTIRMA BÜROSU: Verilen vazifenin yapılmasında, belirli bir coğrafi saha veya bölgedeki bütün ulaştırma faaliyetlerine nezaret etmek suretiyle, bölge ulaştırma subayına (zone transportation officer) yardımla görevli büro. Bu bürolar, genellikle, A. B. D. anayurdu içinde harp zamanı tesis edilir
district transportation officer
(Askeri) AST BÖLGE ULAŞTIRMA SUBAYI
division transportation office
(Askeri) tümen ulaştırma şubesi
global transportation management
(Askeri) küresel ulaştırma yönetimi
highway transportation
(Askeri) kara yolu ulaştırması
highway transportation
(Askeri) KARAYOLU ULAŞTIRMASI: Mevcut karayolları üzerinde işleyebilecek araç kullanmak suretiyle, birlik ve ikmal maddeleri ile teçhizatın bir yerden başka bir yere nakli
highway transportation
karayolu taşıma
highway transportation officer
(Askeri) kara ulaştırma subayı
highway transportation officer
(Askeri) KARA ULAŞTIRMA SUBAYI: Kara ulaştırmasında görevli subay
highway transportation survey
(Askeri) KARA ULAŞTIRMA ETÜDÜ: Karayolları üzerindeki nakliyat faaliyetinin verim derecesini, yolların bakımı, araç ve yolların kullanılma şeklini tespit maksadıyla, nakliyat faaliyetinin incelenmesi ve etüdü
highway transportation survey
(Askeri) kara ulaştırma etüdü
installation transportation officer
(Askeri) tesis ulaştırma subayı
joint flow and analysis system for transportation
(Askeri) müşterek ulaştırmayı düzenleme maksatlı trafik akış ve analiz sistemi
joint military air transportation agreement
(Askeri) MÜŞTEREK ASKERİ HAVA NAKLİYAT ANLAŞMASI: Milli Savunma Bakanlığına mensup personelin resmi seyahatlarında, havayolları bilet ücretlerinde belirli bir indirme ve özel hizmetler sağlayan anlaşma. Bu anlaşma; yılda bir defa yeniden gözden geçirilir
joint military transportation committee
(Askeri) MÜŞTEREK ASKERİ ULAŞTIRMA KOMİTESİ: Müşterek Kurmay Başkanlarına ulaştırma ile ilgili konularda teklifler yapan komite
joint munitions transportation coordinating activity
(Askeri) müşterek mühimmat ulaştırma koordinasyon faaliyeti
joint transportation coordination cell; joint transportation corporate informati
(Askeri) müşterek ulaştırma koordinasyon hücresi; müşterek ulaştırma ortak bilgi yönetim merkezi
joint transportation intelligence center
(Askeri) müşterek ulaştırma istihbarat merkezi
military land transportation resources
(Askeri) ASKERİ KARA NAKLİYE KAYNAKLARI: Müşterek kullanma tahsis edilen, kara yoluyla belirli bir noktadan, başka bir noktaya taşıyan, tüm askeri nakliye kaynakları
military sea transportation service
(Askeri) ASKERİ DENİZ ULAŞTIRMA HİZMETİ
military standard transportation and movement procedures
(Askeri) askeri standart ulaştırma ve intikal yöntemleri
military transportation service
(Askeri) ASKERİ ULAŞTIRMA HİZMETİ: Askeri ulaştırma faaliyetlerini yapan hizmet grubu
modes of transportation
(Ticaret) taşımacılık yöntemleri
Türkçe - Türkçe

transportation teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

TRANSPORT
(Hukuk) Taşıma
transport
Bir yerden başka bir yere taşıma, iletme, nakil
transport
Taşıma, iletme, nakil
İngilizce - İngilizce
The act of transporting, or the state of being transported; conveyance, often of people, goods etc

We have to get people out of their cars and encourage them to use alternative forms of transportation.

A means of conveyance

Nice transportation, dude, but your brake lights are busted.

Deportation to a penal colony

Mulligan's sentence was commuted from death to transportation.

{n} banishment, carriage, fury, rage
The movement of gas for third parties through pipeline facilities for a fee
Is a related service that refers to the means by which a student travels to and from school
the act of transporting something from one location to another
the commercial enterprise of transporting goods and materials
The way you travel to get early intervention services through the Early On system
The movement of sediment by natural agents (such as water, wind, ice or gravity) either as solid particles or in solution, from one place to another on the earth's surface
A resource section of the Economic Development Contacts Network tourism defined tourist attractions tourist accommodations tourism attractions tourism accommodations triple net lease: triple net lease defined
Transport; ecstasy
services provided to transport individuals to and from treatment, work sites, day activities, or other programs or activities
The act of transporting, or the state of being transported; carriage from one place to another; removal; conveyance
Provision must be made to get delegates to the location with the minimum of fuss and at acceptable cost Onsite transportation should be readily available or catered for: including journeys from their hotels to the venue and other functions, social events and sightseeing tours
Coverage is provided for covered good that are away from your own business premises during transportation Coverage is usually provided while on your own vehicles, but may cover other modes as well
Related service about travel; includes specialized equipment (i e , special or adapted buses, lifts, and ramps) if required to provide special transportation for a child with a disability
Transportation refers to any type of vehicle that you can travel in or carry goods in. The company will provide transportation
Collecting migrating smolt at collection facilities and transporting them in trucks or barges around dams
Assume two round trips to student's hometown per year for students in institutional housing or daily travel to and from your institution for commuter students
Dock: an enclosure or artificial basin, in a harbour or river, in wich vessels are loaded, unloaded, repaired Ferry: a boat, or an aircraft carrying people goods, vehicles from one point to another on a regular route Ferry port: a port serving ferries Multimodal transportation : The carriage of goods (containers) by at least two different modes of transport Ring road : a road encircling a built-up area used as a bypass or as service road by the area Ro-Ro: roll-on/roll-off technique Ship Canal: an artificial waterway large enough for the passage of ocean-going vessels
Transportation services are covered for individuals who are receiving covered medical services on the same day The need for transportation must be specified in the individual's IEP or IFSP Transportation services include transport to and from the individual's pickup and drop-off site where school based services are provided It includes no more than one round trip on a date of service Transportation services include transport in a
Assume two round trips to student's hometown per year for students in institutional housing or daily travel to and from your institution
Defined as any means of moving an individual(s) from one location to another, such as, walking, jogging, biking, shuttle/mass transit, and other vehicles of movement
the act of transporting something to another place
Transportation is a system for taking people or goods from one place to another, for example using buses or trains. Campuses are usually accessible by public transportation
the act of transporting something from one location to another the commercial enterprise of transporting goods and materials
A critical infrastructure characterized by the physical distribution system critical to supporting the national security and economic well-being of this nation, including the national airspace system, airlines and aircraft, and airports; roads and highways, trucking and personal vehicles; ports and waterways and the vessels operating thereon; mass transit, both rail and bus; pipelines, including natural gas, petroleum, and other hazardous materials; freight and long haul passenger rail; and delivery services
the act of expelling a person from their native land; "men in exile dream of hope"; "his deportation to a penal colony"; "the expatriation of wealthy farmers"; "the sentence was one of transportation for life"
Moving gas through pipelines from one place to another
the sum charged for riding in a public conveyance
any means of conveying goods and people
Handicapped-accessible transportation for frail or disabled adults to and from a specific program
Assume two round trips to student’s hometown per year for students in institutional housing or daily travel to and from your institution for commuter students
To guide the future development of transportation modes, including highways, mass transit, bicycles, walking, railroads, air and water transportation
collecting migrating juvenile fish and transporting them around the dams using barges or trucks
The movement of hazardous substances by any mode In the case of a hazardous substance which has been accepted for transportation by a common or contract carrier, any stoppage in transit which is temporary, incidental to the transportation movement, and at the ordinary operating convenience of a common or contract carrier, shall be considered as a continuity of movement and not as the storage of a hazardous substance
{i} act of transporting, conveyance, shipping, transit; deportation
the United States federal department that institutes and coordinates national transportation programs; created in 1966
Transportation is the activity of taking goods or people from one place to another in a vehicle. Oxfam may also help with the transportation of refugees
a facility consisting of the means and equipment necessary for the movement of passengers or goods
transportance
trans
transp
transportation network
A transportation network, or transport network, is typically a network roads, streets, pipes, aqueducts, power lines, or nearly any structure which permits either vehicular movement or flow of some commodity
transportation company
a company providing transportation
transportation in bulk
conveying in large quantities, transporting large amounts
transportation officer
officer that aids a commander in dealing with transportation issues
transportation safety administration
an agency established in 2001 to safeguard United States transportation systems and insure safe air travel
transportation system
a facility consisting of the means and equipment necessary for the movement of passengers or goods
mass transportation
Method of transport, usually public, that carries people in greater quantities than a typical private method such as car

The wider use of mass transportation systems is believed by many to be a good way of economising on fuel.

means of transportation
General term for the different kinds of transport facilities that are often used to transport people or cargo
transport
An act of transporting; conveyance
transport
To change the location or place of
transport
A device that moves recording tape across the read/write heads of a tape recorder or video recorder etc
transport
A deported convict
transport
A tractor-trailer
transport
To move (someone) to strong emotion; to carry away
transport
A vehicle used to transport (passengers, mail, freight, troops etc.)
transport
{v} to banish, to ravish with pleasure, carry or convey
transport
{n} a criminal banished, ecstacy, rapture, delight, ship to carry soldiers in, carriage
Chicago and North Western Transportation Co
Former U.S. railroad company. It was created when employees of the financially troubled Chicago and North Western Railway Co. purchased its assets in 1972. The initial company, founded in 1859, evolved from the Galena and Chicago Union Railroad, which had been the first railroad to enter Chicago (1848). Employees ceased to hold a majority of the company's stock in 1983. The system served an 11-state region west of Lake Michigan, with principal routes in Wisconsin, Minnesota, Iowa, and Nebraska. It was purchased by Union Pacific in 1995
Department of Transportation
a US government department that deals with transport in the US, for example by making laws about road vehicles and planes, and by building and repairing roads. In the UK there is a similar department called the Department of Transport
National Transportation Safety Board
agency of the United States Government which investigates transportation accidents of all types (railroads, airlines, etc.), NTSB
Space Transportation System
formally Space Transportation System (STS) Partially reusable rocket-launched vehicle developed by NASA to go into Earth orbit, transport people and cargo between Earth and orbiting spacecraft, and glide to a runway landing on Earth. The first flight of a space shuttle into orbit took place in 1981. The shuttle consists of a winged orbiter that carries crew and cargo; an expendable external tank of liquid fuel and oxidizer for the orbiter's three main rocket engines; and two large, reusable solid-propellant booster rockets. The orbiter lifts off vertically like an expendable launch vehicle but makes an unpowered descent similar to a glider. Each orbiter was designed to be reused up to 100 times. For manipulating cargo and other materials outside the orbiter, astronauts use a remotely controlled robot arm or exit the orbiter wearing spacesuits. On some missions, the shuttle carries a European-built pressurized research facility called Spacelab in its cargo bay. Between 1981 and 1985, four shuttle orbiters were put into service: Columbia (the first in orbit), Challenger, Discovery, and Atlantis. Challenger exploded in 1986 during launch, killing all seven astronauts aboard; it was replaced in 1992 by Endeavour. From 1995 to 1998, NASA conducted shuttle missions to the Russian space station Mir to prepare for the construction of the International Space Station (ISS). Beginning in 1998, the shuttle was used extensively to ferry components, supplies, and crews to the ISS. In 2003 Columbia disintegrated while returning from a space mission, claiming the lives of its seven-person crew
Space Transportation System STS
formally Space Transportation System (STS) Partially reusable rocket-launched vehicle developed by NASA to go into Earth orbit, transport people and cargo between Earth and orbiting spacecraft, and glide to a runway landing on Earth. The first flight of a space shuttle into orbit took place in 1981. The shuttle consists of a winged orbiter that carries crew and cargo; an expendable external tank of liquid fuel and oxidizer for the orbiter's three main rocket engines; and two large, reusable solid-propellant booster rockets. The orbiter lifts off vertically like an expendable launch vehicle but makes an unpowered descent similar to a glider. Each orbiter was designed to be reused up to 100 times. For manipulating cargo and other materials outside the orbiter, astronauts use a remotely controlled robot arm or exit the orbiter wearing spacesuits. On some missions, the shuttle carries a European-built pressurized research facility called Spacelab in its cargo bay. Between 1981 and 1985, four shuttle orbiters were put into service: Columbia (the first in orbit), Challenger, Discovery, and Atlantis. Challenger exploded in 1986 during launch, killing all seven astronauts aboard; it was replaced in 1992 by Endeavour. From 1995 to 1998, NASA conducted shuttle missions to the Russian space station Mir to prepare for the construction of the International Space Station (ISS). Beginning in 1998, the shuttle was used extensively to ferry components, supplies, and crews to the ISS. In 2003 Columbia disintegrated while returning from a space mission, claiming the lives of its seven-person crew
air transportation
Interstate, overseas, or foreign air transportation or the transportation of mail by aircraft
air transportation
Provision, operation, construction, and support of airport facilities serving the public-at-large on a scheduled or unscheduled basis; and the regulation of the airline industry Source: U S Census Bureau Government Finance and Employment Classification Manual
air transportation
conveyance by aircraft, air travel
air transportation
transportation by air
air transportation
Includes establishments that provide domestic and international passenger and freight services, and establishments that operate airports and provide terminal facilities
air transportation system
a transportation system for moving passengers or goods by air
department of transportation
the United States federal department that institutes and coordinates national transportation programs; created in 1966
ministry of transportation inspectors
supervisors that inspect traffic situations
public transportation
If you use public transportation (commuter train/bus) to commute to work you may be eligible for a discount Ask your agent for details
public transportation
mass transit, transportation used by the general population
public transportation
various forms of shared-ride services, including buses, vans, trolleys, and subways, which are intended for conveying the public
public transportation
Transportation service by bus, rail para-transit, airplane, and ship offered by an operator on a regular basis to the general public
public transportation
includes fares for mass transit, buses, trains, airlines, taxis, school buses for which a fee is charged, and boats
public transportation
Passenger transportation services, usually local in scope, that is available to any person who pays a prescribed fare It operates on established schedules along designated routes or lines with specific stops and is designed to move relatively large numbers of people at one time
public transportation
Transportation by bus, rail, or other conveyance, either publicly or privately owned, which provides to the public general or special service on a regular and continuing basis Also known as "mass transportation," "mass transit" and "transit "
secretary of transportation
the person who holds the secretaryship of the Department of Transportation; "Johnson appointed Alan S
secretary of transportation
the position of the head of the Department of Transportation; "the post of Transportation Secretary was created in 1966"
secretary of transportation
Boyd as the first Transportation Secretary
secretary of transportation
the position of the head of the Department of Transportation; "the post of Transportation Secretary was created in 1966" the person who holds the secretaryship of the Department of Transportation; "Johnson appointed Alan S
supply and transportation corps
military force responsible for supplying equipment food and transportation
transport
Transport is a system for taking people or goods from one place to another, for example using buses or trains. The extra money could be spent on improving public transport
transport
the commercial enterprise of transporting goods and materials
transport
Any of the functions carried out by protocols in the Network or Transport Layers
transport
{i} act of transporting, conveyance; means of transporting (truck, ship, etc.)
transport
hold spellbound
transport
circulation of movement of materials
transport
an exchange of molecules (and their kinetic energy and momentum) across the boundary between adjacent layers of a fluid or across cell membranes move while supporting, either in a vehicle or in one's hands or on one's body; "You must carry your camping gear"; "carry the suitcases to the car"; "This train is carrying nuclear waste"; "These pipes carry waste water into the river"
transport
a state of being carried away by overwhelming emotion; "listening to sweet music in a perfect rapture"- Charles Dickens
transport
One of three distinct processes involved in erosion It is the movement of eroded material in the medium of air, water or ice
transport
System for conveyance of information
transport
This layer provides transparent transfer of data between end systems, or hosts, and is responsible for end-to-end error recovery and flow control It ensures complete data transfer
transport
It is a request to transport objects from the software development environment, identified as the source system, to the specified target system
transport
The act of emissions from one source being carried by wind to other locations
transport
virtually all University accommodation is within 10 to 15 minutes’ walk of the George Square and Holyrood campuses, and within 25 minutes’ walk of the King’s Buildings There is a comprehensive and flexible municipal bus network operating in the University areas, as well as the rest of the city Cycling is a very viable option There are special bus and cycle lanes in use on most major streets
transport
a mechanism that transport magnetic tape across the read/write heads of a tape playback/recorder
transport
send from one person or place to another; "transmit a message"
transport
A vessel employed for transporting, especially for carrying soldiers, warlike stores, or provisions, from one place to another, or to convey convicts to their destination; called also transport ship, transport vessel
transport
Any mechanism in physics by which particles or regions of fluid move around, or a mathematical model of such a mechanism such as a PDE
transport
Français : Transport Deutsch : Transport, Verkehr
transport
A component of the WASP server that is responsible for transferring messages to a web service using particular transport protocol
transport
Òðàíñïîðò
transport
is the amount of water flowing per unit time Transport values are either given as a volume transport, UA, where U is the average velocity perpendicular to the plane with surface area A Its units are m^3/s Since most ocean currents involve volume transports of millions to hundred millions m^3/s of water, physical oceanographers use units of Sverdrup, 1 Sv = 1,000,000 m^3/s Mass transport is calculated as mdUA, where md is the mean density and has units of kg^3/s The Florida Current is bounded by the Florida Coast to its west and the Bahama Islands to its east If you were to measure all the water flowing between Miami, FL and the Bahamas, from top to bottom, the mean volume transport would probably be around 30 Sv That is, on the average, 30,000,000 m^3 of water is flowing, every second, between Miami and the Bahamas
transport
Vehement emotion; passion; ecstasy; rapture
transport
To transport people or goods somewhere is to take them from one place to another in a vehicle. There's no petrol, so it's very difficult to transport goods They use tankers to transport the oil to Los Angeles
transport
If you say that you are transported to another place or time, you mean that something causes you to feel that you are living in the other place or at the other time. Dr Drummond felt that he had been transported into a world that rivalled the Arabian Nights This delightful musical comedy transports the audience to the innocent days of 1950s America. In biochemistry, the movement of molecules and particles across a cell membrane, a selective barrier that allows some substances (fat-soluble molecules and some small molecules) to pass and blocks others (ions and large, water-soluble molecules). Transport of these vital substances occurs via several systems. Open channels allow diffusion (passive transport) of ions directly into cells; facilitators use a chemical change to help substances diffuse past the membrane; "pumps" force dilute substances through even when their concentration on the other side is higher (a form of active transport). Primary active transport is powered directly by energy released in cell metabolism (see ATP, adenosine triphosphate). In secondary active transport, a molecule is linked to a different molecule that carries it across the membrane (cotransport) or is exchanged for a different molecule crossing in the other direction (countertransport). The membrane itself opens and closes to let larger particles in or out
transport
The act of transporting; conveyance
transport
Transport is the activity of taking goods or people from one place to another in a vehicle. Local production virtually eliminates transport costs
transport
A term describing an agreement between a fiber provider and their customer to provide backbone fiber for a fee
transport
To carry away with vehement emotion, as joy, sorrow, complacency, anger, etc
transport
To deport to a penal colony
transport
v to move
transport
{f} convey, carry, bear, transfer; deport
transport
move something or somebody around; usually over long distances
transport
v 1 To carry from one place to another [to transport goods by train or plane ] n 1 The act of carrying from one place to another 2 A ship, train, airplane, etc Used for transporting freight, soldiers, etc
transport
Intercity Transport
transport
A convict transported, or sentenced to exile
transport
an exchange of molecules (and their kinetic energy and momentum) across the boundary between adjacent layers of a fluid or across cell membranes
transport
transport commercially move something or somebody around; usually over long distances
transport
The system of transporting passengers etc in a particular region; the vehicles used in such a system
transport
to ravish with pleasure or ecstasy; as, music transports the soul
transport
(n ) The means by which an object is passed from one process to another
transport
A vessel intended for the carriage of troops, equipment, ordnance, military or naval stores, etc The carriage aboard ship of passengers or merchandise
transport
transport commercially
transport
To carry or bear from one place to another; to remove; to convey; as, to transport goods; to transport troops
transport
The method by which the paper is moved past the digitizing scanner Affects speed of throughput and types of paper
transport
To carry, or cause to be carried, into banishment, as a criminal; to banish
transport
Vehicles contribute to climate change, air quality & energy efficiency
transport
transportation of racecar to and from selected event
transport
the moving of eroded rock or soil particles
transport
something that serves as a means of transportation
transport
The state of being transported by emotion; rapture
transport
move while supporting, either in a vehicle or in one's hands or on one's body; "You must carry your camping gear"; "carry the suitcases to the car"; "This train is carrying nuclear waste"; "These pipes carry waste water into the river"
transport
Transport refers to any vehicle that you can travel in or carry goods in. Have you got your own transport?
transport
Responsible for end-to-end delivery of the entire message
transport
determines which the program on the host will receive the packet; may also handle congestion control, reliability, etc ; e g TCP or UDP
transport
Transportation; carriage; conveyance
transportational
{s} of or pertaining to transportation, regarding conveyance
Türkçe - İngilizce

transportation teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

transport
transport
transportation

  Heceleme

  trans·por·ta·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  tränspırteyşın

  Telaffuz

  /ˌtranspərˈtāsʜən/ /ˌtrænspɜrˈteɪʃən/

  Etimoloji

  [ "tran(t)s-p&r-tA-sh&n ] (noun.) 1540. From transport +‎ -ation.

  Ortak Eşdizimliler

  transportation market

  Videolar

  ... If you look at technology applied to transportation, it ...
  ... the transportation sector, for example, ...

  Günün kelimesi

  donnybrook