penned or shut up; confined; often with up

listen to the pronunciation of penned or shut up; confined; often with up
İngilizce - Türkçe

penned or shut up; confined; often with up teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

pent
gizli kalmış
pent
kapatılmış
pent
kapanmış
pent
hapsedilmiş
pent
(Tıp) (a) Beş
pent
kapanık
pent
dışarı vurmayan
pent
pent up bir yere kapatılmış
İngilizce - İngilizce
pent
penned or shut up; confined; often with up