operational

listen to the pronunciation of operational
İngilizce - Türkçe
{s} kullanılmaya hazır
(Askeri) FAALİYETTE, ÇALIŞIR, İŞLER: Faaliyet, işletme ve çalışmanın devam etmekte olduğunu belirten terim
işlevsel
{s} işlemsel; işletimsel
(Askeri) faal durumda
işletme ile ilgili
(Bilgisayar) çalışıyor
(Ticaret) işletme planları
işleme ile ilgili
(Otomotiv) işleme tekniği
yansıtmak
(Otomotiv) kullanımla ilgili
(Politika, Siyaset) işleyiş
işletme/işleme ile ilgili
kullanıma hazır

Uçak artık kullanıma hazırdır. - The plane is now operational.

{s} operasyon

VISUACT çeşitli ortamları ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını esnek şekilde destekler ve operasyonel işlemleri sunar. - VISUACT supports flexibly the varied environments and needs of our customers and offers a variety of operational procedures.

{s} harekât
{s} işletme
{s} çalıştırma
{s} hazır

Uçak artık kullanıma hazırdır. - The plane is now operational.

işler/operasyona ait
fiili
işletimsel
(Hukuk) işler halde
operational amplifier
(Elektrik, Elektronik,Teknik) işlemsel kuvvetlendirici
operational amplifier
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) işlemsel yükselteç
operational amplifiers
yöneylem amplifikatörleri
operational costs
(Ticaret) işletme maliyetleri
operational cycle
(Bilgisayar,Teknik) işlem çevrimi
operational expenses
(Ticaret) işletme giderleri
operational expenses
faalıyet giderleri
operational game
(Bilgisayar,Teknik) işlemsel oyun
operational planning
(Ticaret) operasyonel planlama
operational requirement
(Askeri) harekat ihtiyacı
operational supplies
(Askeri) harekat ikmal maddeleri
operational test
çalışma
operational amplifier
işlemsel amplifikatör
operational research
yöneylem araştırması
operational site
operasyon bölgesi
operational air reconnaissance
operasyonel hava keşif
operational application
operasyonel uygulama
operational definition
İşlemsel tanım: Deney veya gözlem yapabilmek amacıyla somut karşılıkları olmayan, karmaşık, genel ya da soyut kavramların gözlemlenebilir, algılanabilir veya ölçülebilir nitelik taşıyan somut kavramlara dönüştürülmesi ile elde edilen tanım. Örn. Meslek kavramının, sosyal hayatta karşılığı olan ve yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu veya sayısı belirlenebilecek insanlardan oluşan akademisyenlik, bankacılık, avukatlık, doktorluk gibi alt kavramlarla tanımlanması
operational file
operasyonel dosya
operational framework
uygulama çerçevesi
operational information system
isletimsel bilişim sistemi
operational key
operasyonel anahtar
operational research
(Askeri) HAREKAT ARAşTıRMASı: Sorumlu komutanlara ve karargah teşkilatlarına askeri harekatları geliştirme faaliyetlerinde verecekleri kararlara bilimsel bir temel sağlamak amacıyla askeri problemler üzerine yürütülen çözümsel çalışmalar. Buna (operational research), (operations analysis) ve (operations evaluations) da denir
operational store
operasyonel mağaza
operational summary
operasyonel özet

Here is operational summary of the program.

operational system
isletimsel sistem, işletim dizgesi
operational targets
operasyonel hedeflerin
Operational Digital Network
(Askeri) Harekat Dijital Şebekesi
Operational Plans and Joint Force Development, Joint Staff
(Askeri) Müşterek Karargah Harekat Planları ve Müşterek Kuvvet Geliştirme
Operational Requirements Document
(Askeri) Harekat İhtiyaçları Dokümanı
operational air traffic
(Havacılık) operasyonel hava trafiği
operational amplifier
islemsel yukseltec
operational area
(Ticaret) işletme sahası
operational area evaluation
(Askeri) harekat alanı durum değerlendirmesi
operational art
(Askeri) harekat sanatı
operational budget deficit
(Ticaret) işlevsel bütçe açığı
operational calculus
işlemsel kalkulus
operational capability
işletim kapasitesi
operational capability
işletim kabiliyeyi
operational capital
(Ticaret) işletme sermayesi
operational chain of command
(Askeri) HAREKAT EMİR VE KOMUTA ZİNCİRİ: Belirli bir harekat veya harekat dizisi için oluşturulmuş emir ve komuta zinciri. Ayrıca bak. "administrative chain of command", "chain of command"
operational chain of command
(Askeri) harekat emir ve komuta zinciri
operational character
(Bilgisayar,Teknik) işletimsel karakter
operational characteristics
(Askeri) AMELİ ÖZELLİKLER (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI, AMERİKAN SAVUNMA KURULU): Öncelikle teçhizatın tek başına veya diğer teçhizatla birlikte yerine getireceği işlevlerle ilgili olan askeri özellikler; örneğin elektronik teçhizatta ameli özellikler frekans bandı, kanal sayısı, modülasyon tipi ve yayın özellikleri gibi özellikleri kapsar
operational characteristics
(Askeri) (NATO) HAREKAT ÖZELLİKLERİ: Üzerinde anlaşılmış harekat ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir teçhizatta bulunması istenen özel askeri nitelikler. OPERATIONAL COMMAND (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI, AMERİKAN SAVUNMA KURULU): HAREKAT KOMUTASI: Tali kuvvetlerin tertibi, görevlerin verilmesi, hedeflerin belirlenmesi ve görevin başarılması için gerekli talimatların verilmesiyle ilgili komuta işlevleri. Harekat komutanlığı, harekat komutanının tahsis edilen normal teşkilat birliklerini, kendi oluşturduğu tali kuvvetlerin komutanları aracılığıyla kullanması yoluyla icra edilmelidir. Harekat komutanlığı, tali komutanlığın yardım isteğinde bulunduğu zamanlar hariç, idare, disiplin, iç teşkilatlanma ve birlik eğitimi gibi konuları kapsamaz. Bu terim harekat kontrolü ile eş anlamlıdır ve sadece birleştirilmiş komutanlıklarla özel komutanlıklar tarafından kendilerine tahsis edilmiş kuvvetler üzerinde değiştirilmiş (10 US Code 124) 1947 tarihli Milli Güvenlik Kanununa uygun olarak icra edilen harekat kontrolü için kullanılır. Ayrıca bakınız: "administrative control", "control"
operational characteristics
(Askeri) harekat özellikleri
operational combat traffic
(Askeri) harekat muharebe trafiği
operational command
(Askeri) (NATO) HAREKAT KOMUTASI: Bir komuta ast komutanlara vazife ve görevler vermek, birlikleri tertiplemek, yeniden kuvvet tahsis etmek ve durum gerektirdiğinde harekat ve/veya taktik kontrolü elde tutmak veya devretmek için verilmiş yetki. Bu yetki idari veya lojistik sorumlulukları kapsamaz. Bir komutanın emrine verilen birlikleri belirtmek içinde kullanılır
operational command
(Askeri) harekat komutası
operational command (NATO)
(Askeri) harekat komutası/komutanlığı (NATO)
operational command control
(Askeri) Hrekat komuta kontrolü
operational command control
(Askeri) HAREKAT KOMUTASI KONTROLÜ
operational commander
(Askeri) harekat komutanı
operational configuration processing
(Askeri) harekat konfigürasyon değerlendirmesi
operational control
(Askeri) harekat kontrolü
operational control
(Askeri) HAREKAT KONTROLÜ (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): Bak. "operational command"
operational control authority
(Askeri) HAREKAT KONTROL MAKAMI: Belirli bir coğrafi bölge içinde kendisine tahsis edilmiş tüm deniz kuvvetlerinin harekat kontrolünden ve müttefik deniz kuvvetleri kontrolündeki ticari gemilerin intikal ve korunma kontrolünden sorumlu olan denizci komutan
operational control authority
(Askeri) harekat kontrol makamı
operational cost
işletim maliyeti
operational cycle
islem cevrimi
operational data
(Bilgisayar) operasyonel veri
operational database
işletimsel veritabanı
operational deception
(Askeri) harekat aldatması
operational decontamination
(Çevre) harekat arındırması
operational definition
(Pisikoloji, Ruhbilim) işlemsel tanım
operational definition
(Ticaret) bir tanımlama yöntemi
operational detachment; other detainee
(Askeri) harekat müfrezesi; diğer tutsaklar
operational documentation
(Askeri) harekat dokümantasyonu
operational documents
(Askeri) harekata yönelik belgeler
operational efficiency
operasyon verimliliği
operational electronic intelligence
(Askeri) harekat elektronik istihbaratı
operational electronic intelligence (ELINT) requirements
(Askeri) harekat elektronik istihbarat (ELINT) ihtiyaçları
operational emergency
(Çevre) işletim acil durumu
operational environment
(Askeri) HAREKAT KOŞULLARI: Askeri kullanımda askeri kuvvetlerin kullanımını ve komutanın kararlarına etkide bulunan, koşulların, olayların ve etkilerin tamamı
operational environment
(Askeri) harekat ortamı
operational evaluation
(Askeri) harekat değerlendirme
operational evaluation
(Askeri) AMELİ DEĞERLENDİRME: Belirli bir nihai malın veya sistemin seri üretimine yetki vermek için ameli koşullarda kullanışlı olup olmadığını anlamak için yapılan test ve tahliller. Bu yetki verilirken şunlar göz önünde bulundurulmalıdır: a. Elde edilecek askeri verimlilikteki artış. b. Aşağıdaki hususlar göz önüne alınarak üretilecek olan malın veya sistemin mevcut mal veya sistemlere göre verimliliği: 1. Personelin teçhizatı muhafaza etme ve işletme kabiliyeti. 2. Büyüklük, ağırlık ve yer değerlendirmeleri 3. Bu sahadaki düşman kabiliyetleri. Ayrıca ' bak. "technical evaluation"
operational exposure guide
(Askeri) azami harekat radyasyon miktarı
operational facilities
operasyonel tesis
operational feasibility
(Bilgisayar,Teknik) işletimsel olabilirlik
operational fleet hospital information system
(Askeri) harekat filosu hastahane bilgi sistemi
operational flight
(Askeri) harekat uçuş görevi
operational flight
(Askeri,Havacılık) harekat uçuşu
operational flight
(Askeri) HAREKAT UÇUŞU: Belirli bir görevi başarmak için veya taktik bir maksatla yapılan uçuş
operational game
islemsel oyun
operational hazard
işletme kazası
operational immediate
(Askeri) HAREKAT ÇOK İVEDİ: Gelişmekte olan harekatla doğrudan doğruya ilgili bulunan önemli taktik haberler ve icabında, deniz ve hava araçlarının veya kara kuvvetlerinin derhal harekete geçmelerine ait olan haberler için kullanılır. Bu öncelik derecesi; ancak, bir haberin kıymeti bunun ilgili kimseye süratle teslim edilmesine bağlı olduğu zaman kullanılır. Bu gibi haberler; harekat yıldırım (flash) veya harekat savaş (emergency) haberlerinden sonra, öncelik sırası daha aşağı olan haberler durdurulmak suretiyle ulaştırılır. Buna eskiden "operational priority" denirdi. Ayrıca bakınız: "message precedence"
operational immediate
(Askeri) harekat çok ivedi
operational information system
(Bilgisayar,Teknik) işletimsel bilişim sistemi
operational instructions & procedures
(Nükleer Bilimler) işletme yönergeleri ve yöntemleri
operational integrity
(Ticaret) işlemsel bütünlük
operational intelligence
(Askeri) harekat istihbaratı
operational intelligence
(Askeri) HAREKAT İSTİHBARATI: Her türden harekatı planlamak ve icra etmek için gerekli istihbarat. Ayrıca bakınız: "intelligence"
operational intelligence requirements; other intelligence Requirements
(Askeri) harekat istihbarat ihtiyaçları; diğer İstihbarat istekleri / ihtiyaçları
operational interchangeability
(Askeri) BİRBİRİ YERİNE KULLANABİLME KABİLİYETİ: Bir maddenin verim etkinliğinde, sıhhatinde ve emniyetinde bir azalma olmadan başka bir terkip veya kaynaktan olan diğer bir madde yerine kullanılabilmesi
operational issues
(Kanun) operasyonel konular
operational kilometer
(Askeri) kilometrede sarfiyat
operational law
(Askeri) harekat hukuku
operational lease
(Sigorta) işletme leasingi
operational level of war
(Askeri) harbin harekat seviyesi
operational life
işletimsel süre
operational limits & conditions
(Nükleer Bilimler) işletme limitleri (sınırları)ve koşulları
operational line
(Askeri) HAREKAT TELLİ HATTI: Özellikle atış esasları, muharebe emirleri ve taktik faaliyetlere ait haberleri göndermek maksadıyla kullanılan muhabere hattı
operational line
(Askeri) harekat telli hattı
operational linescan system; optical landing system
(Askeri) harekat hat tarama sistemi; optik iniş sistemi
operational losses
(Çevre) işletim kayıpları
operational maintenance
(Askeri) birlik bakımı
operational maintenance
(Askeri) işletme bakımı
operational maintenance
(Askeri) hizmet bakımı
operational maintenance test(ing)/test plan
(Askeri) harekat bakım testi / test planı
operational manager
(Ticaret) operasyon yöneticisi
operational manual
işletim kılavuzu
operational message
(Askeri) HAREKAT MESAJI: Yayımlanmasından itibaren 48 saat zarfında gemilerin, hava araçlarının veya kara kuvvetlerinin hareketlerine tesir eden veya edebilen haber
operational message
(Askeri) harekat mesajı
operational mile
(Askeri) milde sarfiyat
operational mile
(Askeri) MİLDE SARFİYAT: Bir birlikteki bütün nakil araçlarının bir mil gitmeleri için gerekli benzin, mazot ve yağlama yağları miktarı. Bu hesaplarda, kilometre esas tutulduğu taktirde buna (operational kilometer) kilometrede sarfiyat denir
operational military deception
(Askeri) harekat askeri yanıltma
operational missile
(Askeri) hizmete hazır füze
operational missile
(Askeri) HİZMETE HAZIR FÜZE: Kullanacak olan kuvvet tarafından kabul edilmiş, taktik veya stratejik amaçlı füze
operational missile launcher
(Askeri) HİZMETE HAZIR FÜZE RAMPASI: Kullanacak olan kuvvet tarafından kabul edilmiş, taktik veya stratejik amaçlı füze rampası
operational missile launcher
(Askeri) hizmete hazır füze rampası
operational mode
(Çevre) işletim hali
operational norms
çeviri-süreci normları
operational plan framework
(Ticaret) faaliyet planı çerçevesi
operational planning team
(Askeri) harekat planlama timi
operational policy
(Politika, Siyaset) operasyonel siyaset
operational policy
(Politika, Siyaset) işlevsel politika
operational power range
(Elektrik, Elektronik) çalışma güç aralığı
operational priority
(Askeri) Harekat çok ivedi
operational priority
(Askeri) HAREKAT ÇOK İVEDİ: Bak. "operational immediate"
operational procedure
(Ticaret) çalışma prosedürü
operational procedures
(Askeri) harekat usulleri
operational procedures
(Askeri) HAREKAT USULLERİ: Karargahların ve birliklerin harekat görevlerini icra etmek için dayandıkları ayrıntılı yöntemler
operational project stock; operations
(Askeri) harekat proje stoğu; harekat
operational readiness
(Askeri) harekata hazırlık durumu
operational readiness
(Askeri) HAREKAT HAZIRLIK DERECESİ: Bir birliğin; teçhizat, personel ve malzeme kadrosunda gösterilen ve kuruluşuna esas olan, görevi icraya hazırlık derecesi. Ayrıca bakınız: "readiness capability", "readiness condition" ve "readiness requirement"
operational readiness
(Çevre) işletim hazırlığı
operational readiness evaluation
(Askeri) HAREKAT HAZIRLIK DERECESİ DEĞERLENDİRMESİ: Bir birliğin veya bu birliğin bir parçasının harekat kabiliyetiyle ilgili olarak yapılan değerlendirme
operational readiness inspection
(Askeri) HAREKAT HAZIRLIK DENETLEMESİ
operational readiness test
(Askeri) harekata hazırlık testi
operational readiness training
(Askeri) HAREKAT HAZIRLIK EĞİTİMİ (MÜRETTEBAT EĞİTİMİ) (HV.): Tevhit edilmiş bir öğretim devresi. Bu devrede, harekat birliklerindeki ihtisas sahibi personele, kendilerine tahsis edilmiş silah sistemi harekat görevlerinin verimli şekilde yerine getirilmesini temin bakımından önceden tespit edilmiş vazife ve özel görevlerin bir sırayla yerine getirilmesi için, görevli komutan. tarafından. harekat icaplarına uygun bütünleyici eğitim yapılır. Bu eğitim; harekatla ilgili teçhizat kullanılmak, silah sisteminin harekata sokulmasıyla birlikte boşaltılmak suretiyle harekat ortamı içinde yaptırılır ve harekat birliklerine, kendilerini tesislere uydurmada bir muharebe kabiliyeti kazandırmak için zamanca safhalanır
operational readiness training
(Askeri) harekata hazırlık eğitimi
operational readiness; other rank(s) (NATO)
(Askeri) harekat hazrlılığı; diğer rütbe(ler) (astsubay, erbaş ve erler) (NATO)
operational report
(Askeri) harekat raporu
operational requirement
(Askeri) HAREKAT GEREKSİNİMLERİ: Bak. "military requirements"
operational requirements plan
(Askeri) harekat ihtiyaçları planı
operational research
(Askeri) HAREKAT ARAŞTIRMASI: Bak. "operations research"
operational reserve
(Askeri) HAREKAT İHTİYATI: Belirli bir harekatın desteklenmesi için oluşturulmuş acil, insan ve/veya malzeme ihtiyatı. Ayrıca bakınız: "reserve supplies"
operational reserve
(Askeri) harekat ihtiyatı
operational route
(Askeri) harekat hattı
operational route
(Askeri) HAREKAT HATTI: İlgili ana askeri yollar şebekesinden temin edilip belli bir harekatın yapılması için bir komutanlığa tahsis edilmiş kara yolu
operational safety
işletimsel güvenlik
operational safety procedure
işletim güvenlik prosedürü
operational security
(Askeri) harekat güvenliği
operational security
(Askeri) Harekat emniyeti
operational staff
(Havacılık) operasyonel personel
operational stage
işlemsel evre
operational status
(Askeri) harekat başarı durumu
operational status
(Askeri) HAREKAT BAŞARI DURUMU: Bir sistem, tali sistem veya unsurun tasarlanmış görevini yapacak kabiliyete ulaşması
operational stock
(Askeri) harekat stoğu
operational stocks
(Askeri) harekat stokları
operational stocks
(Askeri) HAREKAT STOKLARI: Mevcut olan/tahsis edilen miktarın üzerindeki harekat ihtiyaçlarını karşılamak üzere elde bulundurulan stoklar. Ayrıca bakınız: "theater operational stocks", "war reserves"
operational supplies
(Askeri) HAREKAT İKMAL MADDELERİ: Bir denizaşırı harekat alanına ait normal tahsislerin üstünde olan ve bu alanın lojistik ve harekat planlarının desteklenmesi için gerekli bulunan ikmal maddeleri
operational support
(Askeri) harekat desteği
operational support
(Askeri) HAREKAT DESTEĞİ: Daha dar bir anlamda; top yekun Hava Kuvvetleri Araştırma ve Geliştirme Programının münferit teçhizat kalemleri, ihtisas kolları veya tekniklerin geliştirilmesine tahsis edilen fakat normal olarak, belirli bir silah, destek veya komutanlık ve kontrol sisteminin bir unsuru olarak tanımlayan kısmı. Amerikan Hava Kuvvetleri ihtiyaçlarına cevap veren teknik geliştirmeyi içine alır
operational support airlift
(Askeri) harekat destek ulaştırması
operational support base
(Askeri) harekat destek üssü
operational support group
(Askeri) harekat destek grubu
operational support office
(Askeri) harekat destek bürosu
operational support requirement
(Askeri) HAREKAT DESTEK İHTİYAÇLARI: Seri numaralı resmi bir doküman. Bu doküman; Hava Kuvvetleri özel görevlerinin desteklenmesi için gerekli fakat, normal olarak, belirli bir sistemin bir parçası olarak tanımlanmayan teçhizat kalemleri, ihtisas kolları veya tekniklerin niteliklerini belirli terimler halinde gösterir. Harekat Destek İhtiyacı bir direktif mahiyetindedir ve bir fona dayanan Araştırma ve Geliştirme Projesi'nin kurulması yetkisi vardır
operational system
(Bilgisayar,Teknik) işletimsel sistem
operational system developments
(Askeri) HAREKAT SİSTEMİ GELİŞTİRMELERİ (HV.): Sistemlerin, destek programlarının, istihsal ve kuvvet dahilinde kullanılmaları onaylanmış araç ve silahların geliştirilmesi, yapımı ve denenmesi maksadına yöneltilmiş Araştırma ve Geliştirme çalışmalarını içine alır
operational target graphic
(Askeri) harekat hedef grafiği
operational test
(Askeri) harekat (işletme) testi
operational test and evaluation
(Askeri) harekat testi ve değerlendirmesi
operational testing
(Askeri) harekat deneyimi
operational testing
işletim deneyi
operational testing
(Askeri) AMELİ TECRÜBE: Faal personelin veya ilgili durumların geçerliliğini ve güvenilirliğini belirlemek için bunlara uygulanan sürekli değerlendirme işlemi
operational thinking
işlemsel düşünme
operational training
(Askeri) HAREKAT EĞİTİMİ: Bireylerin veya birliklerin harekat hazırlık düzeyini geliştiren, muhafaza eden veya iyileştiren eğitim
operational training
(Havacılık) operasyonel eğitim
operational training
(Askeri) harekat eğitimi
operational training centre
(Askeri) harekat eğitim merkezi
operational unit
(Askeri) harekat birliği
operational wastes
işletme kayıpları
open system interconnection; operational subsystem interface
(Askeri) açık sistem bağlantısı; harekat tali sistem ara birimi
in operational terms
Operasyonel açıdan
fully operational
işlevsel
full operational
tam fonksiyonel
non operational
çalışmaz durumda
operationally
işlevsel olarak
non-operational
Çalışmayan, çalışmayan; işlemeyen,işlemez
non-operational
İşlevi olmayan, işlevsiz
Industrial Operations Command; initial operational capability; intelligence oper
(Askeri) Endüstriyel Harekatlar Komutanlığı; ilk harekat kabiliyeti; istihbarat harekatları merkezi; soruşturma harekatları merkezi
Joint Operational Tactical System
(Askeri) Müşterek Harekat Taktik Sistemi
Naval METOC Operational Support Web
(Askeri) Deniz Kuvvetleri
İngilizce - İngilizce
functioning and ready for use

Princess Leia, before your execution, you will join me at a ceremony that will make this battle station operational. No star system will dare oppose the Emperor now.

effective or operative
of or relating to operations, especially military operations
A machine or piece of equipment that is operational is in use or is ready for use. The whole system will be fully operational by December 1995
Based on empirical and measurable phenomena
of or intended for or involved in military operations
Employees undertaking unskilled, semi-skilled or trades-based tasks
{s} of or pertaining to an operation; working; functional; ready for use; operative
  Similar to LOW-LEVEL and the opposite of HIGH-LEVEL or STRATEGIC   In government and police circles this is used to evade difficult questions or defend secrecy ('this is an operational matter on which we will not comment' (Added December 2002)
The construction, maintenance and day-to-day activities, associated with beach management
fit or ready for use or service; "the toaster was still functional even after being dropped"; "the lawnmower is a bit rusty but still usable"; "an operational aircraft"; "the dishwasher is now in working order"
of or intended for or involved in military operations pertaining to a process or series of actions for achieving a result; "operational difficulties"; "they assumed their operational positions
A level of military operations which falls between tactical and strategic For instance, the conduct of a single campaign might be considered Operational
Operational factors or problems relate to the working of a system, device, or plan. The nuclear industry was required to prove that every operational and safety aspect had been fully researched. + operationally op·era·tion·al·ly The device had been used operationally some months previously
(1) (about criteria): Measurable, or otherwise objectively verifiable; (2) (about strategies): Clear, objectively implementable
pertaining to a process or series of actions for achieving a result; "operational difficulties"; "they assumed their operational positions"
SPM is operating in its designed function
Systems or components capable of being safely operated
being in effect or operation; "de facto apartheid is still operational even in the `new' African nations"- Leslie Marmon Silko; "bus service is in operation during the emergency"; "the company had several operating divisions"
Functioning under all Commission on Accreditation policies, procedures, and criteria and with all essential approver and/or provider unit personnel in place
The lowest of the three levels of planning and delivery (Strategic, Tactical, Operational) Involved with actual delivery and execution of the processes and procedures
op
op-
operational definition
A showing of something — such as a variable, term, or object — in terms of the specific process or set of validation tests used to determine its presence and quantity
operational research
Alternative form of operations research
operational service period
A period during which a telecommunications service remains in an operational state
operational service period
A performance measurement period, or succession of performance measurement periods, during which a telecommunications service remains in an operational service state
operational taxonomic unit
A terminal node in phylogenetic analysis; an organism
operational definition
An operational definition is a showing of something—such as a variable, term, or object—in terms of the specific process or set of validation tests used to determine its presence and quantity. Properties described in this manner must be publicly accessible so that persons other than the definer can independently measure or test for them at will. An operational definition is generally designed to model a conceptual definition
operational cell
a terrorist cell that performs clandestine activities
operational center
headquarters where operations are managed and conducted
operational damage
loss of military equipment in field operations
operational field
area within which battle takes place
operational mobility
ability to move about on a battlefield depending on the type of combat forces
operational procedure
process of operation, activation procedure
operational range
maximum distance that a weapon or transport vehicle can travel before it loses its effectiveness
operational research
operations re'search the study of the best ways to build and use machines or plan organizations
operational research
research of subjects related to operations and activity
operational targets
current targets, goals of an ongoing operation
operationally
In an operational manner; in accordance with an operation
fully operational
in complete working condition, functional
operationally
in respect to operation; "reported the machine operationally satisfactory"; "a well-trained staff that is operationally adequate
operationally
in an operational manner, functionally
operational