liaison

listen to the pronunciation of liaison
İngilizce - Türkçe
{i} bağlantı
{i} irtibat
(Askeri) İRTİBAT: Karşılıklı anlayışı, amaç ve çalışma birliğini temin etmek üzere silahlı kuvvetlerinin muhtelif unsurları arasında sürdürülen temas ve haberleşme
liaison officer irtibat subayı
münasebet
evlilik dışı cinsel ilişki
işbirliği
{i} gizli (cinsel) ilişki
ilişki/bağlantı
{i} yasak aşk
salçaların koyulaşmasına yarayan maddeler
{i} ilişki
{i} ulama
birleştirme
ahçı terbiye
{i} terbiye (yemek)
terbiye yemek
(Gıda) terbiye
aşk-ı memnu
evlilikdışı cinsel ilişki
liyezon
liaison committee
irtibat kurulu
liaison officer
irtibat subayı
liaison office
İrtibat bürosu
liaison account
(Ticaret) mutavassıt hesap
liaison account
(Ticaret) aracı hesap
liaison airplane
(Askeri) İRTİBAT UÇAĞI: Bir askeri kuvvetin muhtelif kısımları arasında teması muhafaza etmek üzere kurye olarak kullanılan uçak
liaison airplane
(Askeri) irtibat uçağı
liaison office
(Politika, Siyaset) irtibat ofisi
liaison officer
(Askeri) İRTİBAT SUBAYI: Bir birlik komutanını başka bir birlik karargahında temsil etmek ve iki birlik arasında sıkı bir temas kurmak maksadıyla görevlendirilen subay
liaison party
(Askeri) irtibat heyeti
liaison party
(Askeri) İRTİBAT HEYETİ: İki komutanlık arasında bir bağ vazifesi görmek üzere, bir birlikten başka bir birlik yanına gönderilen temsil heyeti
liaison pilot
(Askeri) irtibat pilotu
liaison pilot
(Askeri) ORDU İRTİBAT PİLOTU: Bak. "army aviation officer"
liaison type of plane
(Askeri) irtibat uçağı
liaison type of plane
(Askeri) İRTİBAT TAYYARESİ: Bak. "liaison airplane"
in liaison with
le işbirliği içinde
in liaison with
-le işbirliği içinde
misspelling of liaison
irtibat yazım hatası
Air Force liaison element
(Askeri) Hava Kuvvetleri İrtibat Unsuru
Air Force liaison officer
(Askeri) Hava Kuvvetleri irtibat subayı
Marine liaison officer
(Askeri) Deniz irtibat subayı
United States liaison officer
(Askeri) Birleşik Devletler irtibat subayı
Washington liaison group
(Askeri) Washington irtibat grubu
aeromedical evacuation liaison team
(Askeri) havadan sıhhi tahliye irtibat timi
air liaison officer
(Askeri) HAVA İRTİBAT SUBAYI (NATO): Hava harekatıyla ilgili taktik konularda danışmanlık yapan, bir kara veya deniz birliğine bağlı taktik hava kuvveti veya deniz hava subayı. Ayrıca bakınız: "ground liaison officer"
air reconnaissance liaison officer
(Askeri) HAVA KEŞİF İRTİBAT SUBAYI: Özellikle hava keşfi ve görüntü yorumu konularında eğitilmiş, taktik hava keşif birliğine bağlı bir kara subayı. Bu subay kara harekatlarıyla ilgili konularda hava komutanı ve personeline yardımcı olur ve tavsiyelerde bulunur ve hava keşif gereklerinin durumu hakkında kara komutanına bilgi verir
air transport liaison officer
(Askeri) HAVA ULAŞTIRMA İRTİBAT SUBAYI: Hava ulaştırma irtibat göreviyle bir karargah veya birlik emrine verilmiş bir subay. Ayrıca bakınız: "ground liaison officer"
air transport liaison section
(Askeri) (ARM) HAVA ULAŞTIRMA İRTİBAT KISMI (BÖLÜMÜ): Hava sahalarına intikal ettirilmiş ve hava sahasında havadan intikal harekatları ve tatbikatlarıyla bağlantılı sınıf hareketinin kontrolundan sorumlu olan hareket kontrol teşkilatının bir ast birliğidir
airborne force liaison officer
(Askeri) HAVA İNDİRME KUVVETİ İRTİBAT SUBAYI: Hava indirme birliklerini temsil eden ve hava indirme harekatlarında kullanılan hava alanlarında, hava kuvvetleriyle birlikte çalışan subay
airlift liaison element
(Askeri) hava nakliye irtibat unsuru
antiaircraft artillery liaison officer
(Askeri) HAVA SAVUNMA TOPÇUSU İRTİBAT SUBAYI: Koordinasyon veya irtibat temini için diğer bir sınıfta çalışan hava savunma subayı. Örneğin; bir Taktik Hava Kontrol Merkezinde görevli hava savunma subayı gibi
army liaison officer
(Askeri) ORDU İRTİBAT SUBAYI
artillery liaison officer
(Askeri) topçu irtibat subayı
artillery liaison officer
(Askeri) TOPÇU İRTİBAT SUBAYI: Topçu irtibat heyetinin komutanı olup, gönderildiği birlik karargahında topçu komutanının temsilcisi ve topçuluk bakımından danışman olarak bulunan subay. Desteklediği birliğin komuta yerinde çalıştığı zaman, komutanın bulunmaması halinde, ateş destek koordinatörü olarak faaliyette bulunur
chief of legislative liaison
(Askeri) TEŞRİİ İRTİBAT BAŞKANI, YASAMA İLİŞKİLERİ BAŞKANI
combat liaison
(Askeri) muharebe irtibatı
combat liaison
(Askeri) MUHAREBE İRTİBATI: Muharebe esnasında tam bir işbirliğini temin etmek üzere, birlikler arasında temas ve haberleşmeyi devam ettirme işlemi
command liaison
(Askeri) komuta irtibatı
command liaison
(Askeri) KOMUTA İRTİBATI: Müessir şekilde birlikte çalışmak ve elde edilen bilgilerden faydalanmak üzere, komutanlar arasında tesis ve devam ettirilen yakın temas
counterintelligence liaison officer
(Askeri) İKK irtibat subayı
direct liaison authorized
(Askeri) doğrudan irtibat yetkilisi
fighter liaison officer
(Askeri) hava irtibat subayı
ground liaison officer
(Askeri) YER İRTİBAT SUBAYI: Hava keşfi veya taarruzi hava destek faaliyetlerinde, özel surette yetiştirilmiş bir subay. Bu subaylar, eğitim ve muharebe harekatına katılmış, Hava ve Deniz Kuvvetleri birlikleri nezdinde irtibatı sağlamak üzere, münasip Kara Ordusu Komutanının emir ve kontrolü altında, normal olarak, timler halinde teşkilatlandırılmışlardır
ground liaison officer
(Askeri) yer irtibat subayı
ground liaison officer team
(Askeri) YER İRTİBAT SUBAY TİMİ: Bir kara irtibat subayı ile lüzumlu unsurlardan kurulmuş bir tim
ground liaison party
(Askeri) YER İRTİBAT PARTİSİ: Bir taktik hava destek teşkilatı ile irtibattan sorumlu olan muhtelif sayıda personele sahip bir kara ordusu birliği
ground liaison section
(Askeri) YER İRTİBAT KISMI (ABD SAVUNMA BAKANLIĞI, SAVUNMA KURULU): Değişik sayıda kara ordusu subayı ve eri ile araçtan ibaret ve Kara Kuvveti Karargahının kontrolü altında, Kara Hava irtibatından sorumlu bir kara ordusu birliği
in liaison with
ile işbirliği içinde
joint intelligence liaison element
(Askeri) müşterek istihbarat irtibat unsuru
maintain close liaison
(Askeri) Sıkı bir irtibat kurmak
military liaison office
(Askeri) askeri irtibat ofisi
naval and amphibious liaison element
(Askeri) deniz kuvvetleri ve amfibi irtibat unsuru
naval gunfire liaison officer
(Askeri) deniz kuvvetleri top ateşi irtibat subayı
naval gunfire liaison team
(Askeri) DENİZ TOPÇU ATEŞİ İRTİBAT TİMİ: Kara/çıkarma kuvvetlerine deniz topçu ateşi ile ilgili hususlarda bilgi veren ve bu ateşi koordine eden personel ve teçhizat
naval liaison officer
(Askeri) deniz kuvvetleri irtibat subayı
rail liaison element
(Askeri) demiryolu irtibat unsuru
regional liaison group; ring laser gyro
(Askeri) bölge irtibat grubu; çember lazer cayrosu
space liaison officer
(Askeri) uzay irtibat subayı
special operations liaison element
(Askeri) özel harekat irtibat unsuru
supporting arms liaison team
(Askeri) destek silahları irtibat timi
survey, liaison, and reconnaissance party
(Askeri) araştırma, irtibat ve keşif partisi
theater airlift liaison officer
(Askeri) harekat alanı hava nakliye irtibat subayı
united states military liaison office
(Askeri) ABD ASKERİ İRTİBAT BÜROSU: UNITED STATES MILITARY SERVICE FUNDED FOREIGN TRAINING: ABD ASKERİ HİZMET FONLU YABANCI PERSONEL EĞİTİMİ: 1961 dış yardım programından ayrı olarak yabancı uyruklulara askeri sınıf okulları ve diğer tesislerde sağlanan eğitim
united states naval liaison officer
(Askeri) ABD DENİZ İRTİBAT SUBAYI
İngilizce - İngilizce
Co-operation, working together
A tryst, romantic meeting
A relayer of information between two forces in an army or during war
An illicit sexual relationship or affair
A sandhi in which a normally silent final consonant is pronounced when the next word begins with a vowel
Communication between two parties or groups
{i} communication, contact; one who maintains contact; conspiracy; close connection; illicit love affair; (in French grammar) grammatical circumstance in which a usually silent consonant at the end of a word is pronounced at the beginning of the word that follows it
A binding agent made up of egg yolks and cream, used for thickening soups and sauces
a channel for communication between groups; "he provided a liaison with the guerrillas"
(lee-ay-ZON) - Liaison The process of thickening a sauce, soup, or stew This is a mixture of cream and egg yolks that is used to thicken soups and sauces Egg yolks must be tempered with hot liquid before adding to the liquid in order to prevent curdling This process is also referred to as a "binder "
Liaison is co-operation and the exchange of information between different organizations or between different sections of an organization. Liaison between police forces and the art world is vital to combat art crime. those who work in close liaison with alcoholics
that contact or intercommunications maintained
If someone acts as liaison with a particular group, or between two or more groups, their job is to encourage co-operation and the exchange of information. I have a professor on my staff here as liaison with our higher education institutions She acts as a liaison between patients and staff
A close bond or connection
The process of thickening a sauce, soup, or stew This includes all roux's, starch and water mixtures (slurries), beurre marni‚ and egg yolks with or without cream Egg yolks must be tempered with hot liquid before adding to the liquid in order to prevent curdling
A binding agent, usually made of cream and egg yolks, used to thicken soups and sauces Top
An agency official who works with individual agencies or agency officials to coordinate interagency communications
n union, connection
a usually secretive or illicit sexual relationship
a channel for communication between groups; "he provided a liaison with the guerrillas
The process of thickening a sauce, soup or stew This includes all rouxs, starch and water mixtures (slurries), beurre marni and egg yolks with or without cream Egg yolks must be tempered with hot liquid before adding to the liquid in order to prevent curdling
– the designation of a person within an organization who has responsibility for facilitating communication, collaboration, and coordination between agencies involved in the child protection system
You can refer to a sexual or romantic relationship between two people as a liaison. She embarked on a series of sexual liaisons with society figures. = affair
A union, or bond of union; an intimacy; especially, an illicit intimacy between a man and a woman
liaison committee
committee designed to make a link between two groups or committees
liaison officer
staff officer that acts as a liaison between other officers, officer that acts as a liaison between military institutions
liaison officer
A member of the Command Staff responsible for coordinating with representatives from cooperating and assisting agencies
liaison officer
A person assigned to the ESM, to be in charge of the information centre as well as liaising with other supporting agencies at the Emergency Site
liaison officer
A member of the Command Staff responsible for interacting with agency representatives from assisting and cooperating agencies
liaison pronunciation
{i} (in French grammar) grammatical circumstance in which a usually silent consonant at the end of a word is pronounced at the beginning of the word that follows it
IDF liaison unit for Lebanon
Israeli military unit which provides services to the military forces in Lebanon
artillery liaison officer
artillery officer responsible for maintaining communications with other divisions of the army
court liaison
representative of a court of law
joint liaison committee
group of people who work together to create cooperation between (branches of the military, departments of government, etc.)
liaisons
persons who do not belong to any one group or clique but who link persons of one group with persons in another
liaisons
plural of liaison
liaisons
Personnel responsible for maintaining contact or intercommunication between elements of military forces or other agencies to ensure mutual understanding and unity or purpose and action Liaisons may be provided from and to government agencies, nongovernmental organizations, international organizations, and coalition partners or allies
liaisons
Individuals within the campus-based Liaison Network who serve as representatives to the e*mpac Project for a department/college/area or group of end users during the implementation process These representatives will act as a connection between end uses and Liaison Coordinators and will possess communication, training, and operational readiness responsibilities
liaisons
Librarians who are responsible for the selection and development of information resources for their assigned subjects Liaisons work closely with their respective departmental chairs and faculty and are available to confer individually with faculty and students concerning research needs, library instruction, existing library resources, new acquisitions, and other library matters
liaison