law in favor of against specific individual

listen to the pronunciation of law in favor of against specific individual
İngilizce - Türkçe

law in favor of against specific individual teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in favor of
tarafında olarak
in favor of
lehinde

Bir bütün olarak ulus, siyasi reformun lehinde. - The nation as a whole is in favor of political reform.

O, teklifin lehindeydi. - He was in favor of the proposition.

in favor of
lehine

Konuşma onların sosyal hareketinin lehineydi. - The address was in favor of their social movement.

2020 yılında, tüm kamu kurumlarında Almanca kullanımı nüfusun bir kısmında kitlesel protestolara rağmen, İngilizce lehine kaldırılmıştır. - In 2020, the use of German in all public institutions was abolished in favor of English, despite massive protests on the part of the population.

in favor of
emrine
in favor of
-in lehinde, -in lehine, -den yana, -in taraftarı
İngilizce - İngilizce

law in favor of against specific individual teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

in favor of
for; in support of; approving, supporting

Many people are in favor of capital punishment.

in favor of
for, in support of, approving, supporting
law in favor of against specific individual

  Heceleme

  law in fa·vor of a·gainst spe·cif·ic in·di·vi·du·al

  Türkçe nasıl söylenir

  lô în feyvır ıv ıgenst spısîfîk îndıvîcıwıl

  Telaffuz

  /ˈlô ən ˈfāvər əv əˈgenst spəˈsəfək ˌəndəˈvəʤəwəl/ /ˈlɔː ɪn ˈfeɪvɜr əv əˈɡɛnst spəˈsɪfɪk ˌɪndəˈvɪʤəwəl/

  Günün kelimesi

  bandersnatch