gösterge

listen to the pronunciation of gösterge
Türkçe - İngilizce
indicator

Phenolphthalein is an indicator used in acid-base titrations. - Fenolftalein asit baz titrasyonlarında kullanılan bir göstergedir.

The circulation, as is known, is the main indicator of the periodical's authoritativeness. - Dolaşım, bilindiği gibi, derginin otoriterliğinin ana göstergesidir.

gauge

Is there an air gauge here? - Burada bir hava göstergesi var mı?

Tom looked at the fuel gauge. - Tom yakıt göstergesine baktı.

indicative
chart
telltale
token

This is a small token of my gratitude. - Bu minnettarlığımı küçük bir göstergesidir.

He offered me some money in token of gratitude. - Minnettarlık göstergesi olarak bana biraz para verdi.

(Tıp) marker
indicatory
turn signal
needle
demonstration
(Biyokimya) scaler
gage
(Dilbilim) signs
(Dilbilim) signe
(Tıp) biological indicator
meter
manifestation
indication

His victory at this age in an international competition is a good indication of a bright future. - Uluslararası bir yarışmada bu yaştaki zaferi parlak bir geleceğin iyi bir göstergesidir.

cursor
indicator (on a dial instrument)
gram. sign
sign

His sense of humor was self-deprecating, a sign of his low self-esteem. - Espri anlayışı, düşük öz saygısının bir göstergesi olarak, kendini aşağılamak üzerine kuruluydu.

Vermilion is one the signifiers of Chinese culture. - Parlak kırmızı, Çin kültürünün göstergelerinden biridir.

pointer
index
indication, sign
chart, table, index
indicator , legend , pointer
indicator, pointer, needle; chart, table, index; sign belirtke
table
{i} display
semeion
gösterge açık
(Bilgisayar) indicator on
gösterge basıncı
gauge pressure
gösterge bilim
semiotics
gösterge camı
gauge glass
gösterge devresi
(Bilgisayar,Teknik) indicating circuit
gösterge değeri
reading
gösterge elemanı
(Bilgisayar,Teknik) indicating device
gösterge fiyatı
(Ticaret) reference price
gösterge grubu
instrument cluster
gösterge ibresi
needle
gösterge izi
(Bilgisayar) pointer trail
gösterge kapalı
(Bilgisayar) indicator off
gösterge lambaları
(Otomotiv) indicators
gösterge paneli
display panel
gösterge paneli
dash board
gösterge panosu
(Otomotiv) dashboard
gösterge panosu
instrument panel
gösterge penceresi
display
gösterge tablosu
dashboard
gösterge tablosu
instrument board
gösterge tablosu
dash board
gösterge yolalımı
(Bilgisayar,Teknik) indicator travel
gösterge ışığı
pilot light
gösterge ekle
(Bilgisayar) add legend
gösterge eklensin mi?
(Bilgisayar) add a legend?
gösterge ekranı
(Otomotiv) display screen
gösterge etkin
(Bilgisayar) display enable
gösterge faiz
(Ticaret) indicator interest
gösterge fiyat
(Ticaret) indicator price
gösterge fiyat
(Politika, Siyaset) indicative price
gösterge fiyatı
(Hukuk) indicative price
gösterge flaşör rölesi
(Otomotiv) indicator flasher relay
gösterge flaşörü
(Otomotiv) indicator flasher
gösterge göster
(Bilgisayar) show legend
gösterge göster
(Bilgisayar) show a legend
gösterge gücü
(Havacılık) indicated horsepower
gösterge hatası
index error
gösterge hava hızı
(Askeri) indicated air speed
gösterge hız
(Havacılık) indicated airspeed
gösterge hızı
(Havacılık) indicated airspeed
gösterge hızı
(Bilgisayar) pointer speed
gösterge irtifası
(Askeri) indicated altitude
gösterge işareti
(Otomotiv) indicator mark
gösterge kamı
(Otomotiv) indicator cam
gösterge kapağı
indicator cover
gösterge koy
(Bilgisayar) add legend
gösterge kullanımda
(Bilgisayar) display enable
gösterge kâğıdı
indicator paper
gösterge kırmızı
(Bilgisayar) indicator red
gösterge lambası
indicating lamp
gösterge lambası
dashboard lamp
gösterge mach sayısı
(Havacılık) indicated mach number
gösterge metni için
(Bilgisayar) for legend text
gösterge olarak
indicatively
gösterge paneli
dashboard

The dashboard of this car is completely electronic. - Bu arabanın gösterge paneli tamamen elektroniktir.

Tom looked at the thermometer on his dashboard. - Tom gösterge panelindeki ısıölçere baktı.

gösterge paneli
instrument panel
gösterge panosu
dash panel
gösterge panosu grubu
instrument panel cluster
gösterge programlar
(Politika, Siyaset) indicative programmes
gösterge rengi
(Bilgisayar) indicator color
gösterge sahası
indication range
gösterge sayısı
index number
gösterge tablosu
dash
gösterge tablosu
instrument panel, dashboard
gösterge tablosu ışığı
(Otomotiv) dashboard light
gösterge termik verim
(Havacılık) indicated thermal efficiency
gösterge uçları
lugs on the indicator
gösterge yanıp/sönme
(Bilgisayar) indicator flash
gösterge yeşil
(Bilgisayar) indicator green
gösterge çizelgesi
(Bilgisayar,Teknik) indicator chart
gösterge çubuğu
(Otomotiv) gauge bar
gösterge ışıkları
indicating lights
gösterge ışığı
indicating lamp
görüntüsel gösterge
(Dilbilim) icon
açıklama gösterge
(Bilgisayar) legend
biyolojik gösterge
(Biyoloji) bioindicator
göstergeler
instruments
lcd gösterge
(Televizyon) lcd display
seçili gösterge
(Bilgisayar) selected legend
teker gösterge
(Bilgisayar) dial
göstergeler
displays
adres gösterge grubu
(Askeri) addressee indicator group
alarm gösterge işareti
(Askeri) alarm indication signal
ana gösterge kodu; nakit ödeme; kişi tanımlama kodu; uçağı idare eden pilot
(Askeri) parent indicator code; payment in cash; person identification code; pilot in command
analog gösterge
analogue indication
artı gösterge
(Bilgisayar) cross hairs
artı gösterge
(Bilgisayar) crosshair
arıza gösterge lambası
(Otomotiv) malfunction indicator lamb
bağımsız gösterge
(Otomotiv) display stand alone
baş gösterge
(Ticaret) leading indicator
bileşik gösterge
(Ticaret) composite indicator
dinamometreli gösterge
dynamometric indicator
dişli tapa gösterge
thread-plug gauge
dolaylı gösterge
indirect indicator
ek gösterge
additional indicator
ekonomi gösterge lambası
(Otomotiv) econo indicator light
el freni gösterge lambası
(Otomotiv) handbrake warning light
el freni gösterge ışığı
(Otomotiv) parking brake indicator light
elektrikli gösterge
electric gauge
fren gösterge ışığı
(Otomotiv) brake indicator light
fren gösterge ışığı
(Otomotiv) brake indieator light
güç gösterge lambası
(Otomotiv) power indicator light
güç gösterge ışığı
(Otomotiv) power indicator light
hız gösterge ibresi
speed pointer
ibreli gösterge
dial indicator
iktisadi gösterge
(Ticaret) economic indicator
intikal gösterge kodu
(Askeri) deployment indicator code
gösterge
(Fizik) internal indicator
kadranlı gösterge
dial gauge
konu gösterge kodu
(Askeri) subject indicator code
kronomatik gösterge
chronomatic indicator
kuvvet gösterge kodu
(Askeri) force indicator code
köprü gösterge
bridge gauge
mekanik gösterge grubu
mechanical instrument cluster
morfoedaptik gösterge
(Denizbilim) morphoedaphic index
optik gösterge
optical indicator
parametrik gösterge
(Havacılık) dedicated display
parasal gösterge
(Kanun) monetary indicator
plastik gösterge
plastigauge
radyometrik gösterge
radiometric gauge
renkli gösterge
(Kimya) coloured indicator
seçili gösterge girişi
(Bilgisayar) selected legend entry
sıvı kristal gösterge
liquid crystal display
teleskop gösterge
telescope gauge
terazi gösterge tüpü
level tube
termostatik gösterge
(Otomotiv) thermostatic gauge
uçları yassı gösterge
double snap gauge
veri gösterge modülü
(Bilgisayar,Teknik) data display module
yan gösterge lambası
side indicator lamp
yağ gösterge lambası
(Otomotiv) oil pressure warning light
yön gösterge lambası
(Otomotiv) direction indicator lamp
yön gösterge rölesi
(Otomotiv) direction indicator relay
yön gösterge sivici
(Otomotiv) direction indicator switch
ışıklı gösterge comp
cursor
Türkçe - Türkçe
Anlamla biçimin, gösterenle gösterilenin kaynaşmasından oluşan dil birimi, belirtke
Bir durumla ilgili çeşitli aşamaları gösteren liste
Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret
Bir durum ile ilgili çeşitli aşamaları gösteren liste
Bir aracın işlemesiyle ilgili bazı ölçümlerin sonucunu kendiliğinden gösteren araç, indikatör
Bir aracın işlemesiyle ilgili bazı ölçümlerin sonucunu kendiliğinden gösteren araç, indikatör: "Göstergesi gece gündüz İstanbul üzerinde duran hayli eski ama sağlam radyoyu açtı."- A. İlhan
barometre
müşir
belirtken
indikatör
gösterge bilimi
Göstergelerin dildeki kullanımları veya dille uygulanması
gösterge bilimi
İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim, im bilimi, semiyoloji, semiyotik
gösterge